عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۹ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

موئی به کوهی-!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- قبل از انقلاب- درکویت شانزده هزار بیشتر دختر تظاهرات کردند که همسرنداریم وباید فکری بکنید- دونکته رابایدتوجه کرد یک  تشو یق صحیح صحیح-ودوم مسئله مادی  این دوترا باید بوجود اورد- دراوائل انقلا بیک اقای که دکترا از خارج گرفته بود تصور میکنم درامریکا ریس یکفرقه کمونیست درامریکا بود ایشان درامریکا مسلمان شد  سفری به ایران داشت ودریک سالنی درشیراز  سخنرانی کرد- سئوال کرد اگر افرادی امدند گفتند-که ماکارنداریم ونسبت به اینده هم ایمانی نداریم شما چه جوابی میدهید- هیچکس جواب ندادمن دستم بالاکردم گفتم رزق برای افراد تعین شده است-توکل کند ایشان فرمودند خطرناکترین جواب همین است که اول کمونیست را میسازد وسپس  غرب را  میسازد بایدراه حل فوری داشته باشیم- درحالی که حرف شمادرست است- یک دلیل منافقین وکمونیست درایران همین است- وجواب دندان شکن هندوستان بود- البته حکمت هاراپیاده کردن-خوداش جزو قضا وقدر الهی است دولت نتواند بیادمردم عمل کنند واگربرفرض مردم نتواستند  مهاجرت بایدبکنندوغیره وقسط سهم مادی  هم افراد از منابع طبیعی است که بایدبه فرد داده شود—بعداز انقلاب بهترین ها برای مدارس ایرانی در خارج ازکشور پذیرفته میشدند یک یاز هم فرهنگی-که دردانشگاه تهران خوانده بودشاگرد خصوصی مرحوم علامه استادمحمدتقی جعفری رحمتالله علیه درعرفان  وکمی هم مشکلات احادیث عرفانی بوده است- وبعدایشان  دراین زمینه تحقیقات داشت ایشان هم به کویت رفت وادبیات تدریس  وروانشناسی تدریس میکردند قبلا سطح دبیرستان ها ایرانی از سطح دبیرستان های کویت  بالتربود وبعضی از خانواده ای مرفه  کویتی بچه های  خودشان گرچه اندک بودند به مدارس ایرانی میفرستادند باید کارغرب باشد جلوی انهارا گرفتندوایران یک قانون اورد فقط کویتی دراصل سابقه ایرانی داشتباشد  اینهامیتواند شرکت کنندوبعداز انقلاب این بزرگوار مداوم بهانه میاوردند که مدرسه را   تعطیل کنند-مداوم از وضع ساختمان وغیره ایراد میگذفتندوهرکس رامثبت میدیند  ویزای ایشان یکسال میکردنداز جمله خودایشان بزور دوساله شدند- یک دفعه ایشان یک نقش جغرافیائی میخواست یک نقشه قدیمی ولی سه جزیرهمالایران بودواسم خلیج فارس داشت اینرا بهانهکردند که پاسپورت ایشان را ملغی کندولیبزور بزرگان کویتی که بچه انها دردبیرستان درس میخواند وپدریکیازانها هم ازلحاظ درقبیله خوداش وهم از لحاظ مادی طراز اول بودویک شرکت معظم داشت-گاهی منرابه شرکت دعوت میکرد وتمجید میکرد وبحث عرفانی را به به پیش میکشید –وجوایزی میداد وازدرس من تشکر میکرد- به ما گفته بودند-که هرگز به خانه انها نرویدچون مقرارت خاصی دارند ومسئله ساز میشوند وایشان درطول سال بیش از ده بار به شرکت نمیرفت-ومداوم منرابهمنزل خوددعوت میکرد ومن بهانه میاوردم- تادوساله من تمام شد- تابستان باید بر میکشتم به منزل ایشان رفتم- درب یک دخترخانم چهارده یا پانزده ساله باز کرد- ومن بعداز سلام خواستم بگویم شما فعلانی هستید وباخودم گفتم از خوشان سئوال کنم گفت خیرمن  اسم-من فلان است درضمن زن دوم ایشان هستم-خانه ایشان ازکاخ بهتر بود یک بیرونی داشت دوتا  اندرونی مقابل هم فوقالعاده شیک وبرجسته نهارکه خوردیم-من گفتم بهترنبود شما یک خانم سیوپن ساله یاچهل ساله میگرفتید درخودمن این است  دولت مخفیانه گفته است افرادمتمول  با خلاق خوب دوتا زن بگیرند ومن یخواستم یکیاز منشی  های زنانهخود که سی وپنج ساله بگیرم ولی یکی ازفامیل به نزد منوگفت همه دختران من شوهر کردند ولی براین دخترم تابحال شوهری نیامده است وفکر میکنم کسی نیا دوما نارحت هستیم ووظیفهتو است که بما کمک کنی ومن قبول کردم برای او  همان سبک خانهایدرست کردم برای درمقابلاش درست کردم کار مسلمان بجائی رسیده است- ازترس غرب- وفکر  وفرهنگ غرب ایشان میترسد زن دوم بگیردولی بایک خانم غربی –بههرنحوی ارتباط داشته باشد چیزی نمیگویند بلکه غیبا  هم تشویق میکنند- یک نکته عرفانی  اخیر خواندم-میفرماید شیدائی زیاد بجز برای خالق برای مخلوق جایز نیست ومعصومین شیدایی  برای انان باید از مخلوق بالاتر واز خداوندمنان پاینتر باشد جنابی میگفتمن درمسجد الحرام بودم جایگاهی  است مشهور به ناودان طلا یکنیم دایره است که قبر اندو عظمت تاریخ حضرت هاجر سلامالله علیها- وفرزنداش حضرت نبی   باید گفت حضرت سید اسماعیل علیه السلام دفن است من  بافاص2له که مزاحمتی برای انهائیکه طواف میکنند نداشته باشم درحال دعا کردن ومحو حالت افراد بودم وببینم ایا افرادی شیفته هم هست یانیست- یکدفعه یک شیخ مانندی از مدار خارج شد ارام ارام از سمت من خواستندبه خارج بروند یک نگاه به من کردند ویکلبخند ملیح در لبان نقش پیدا کرد و بعدسر ا کج کردندرفتند بیست وپنج سال گذشت  دراینمدت ما بابزرگان بودم-کهان حالت برای من تکرارشودوتداعی شودوهرگزبوجود نیامد- اینجا است که امام الخمینی رحمت الله علیه میفرماید اگر علم ما ورفتارما نسبت به امام معصوم علیه السلام موئی بهکوهی شود شاهکار است حال اگرخداوندمنان واقعاقابل دیدن بود چه میشدولی درقیامت کلام ایشان ان چهره را برای فرد مشخص میکند

موافقین ۰ مخالفین ۰

پس چرا سقوط نمیکند ؟؟

 بسم الله الرحمن  الرحیم- نظریات شخصی است- هواپیمای  شخصی یک میلیونر ارژانتینی- که بسیار مجهز وبروز بوده استباخلبان ودختراش واقای  صاله که کلیدی ترین بازیکن فوتبال ارزانتین است سخت بازی  برای جام جهانی بازی ارژانتین با پرو بوده است- پرو د دفاع بسیارمحکم وبهترین دروازه بان را داشته است دراین باز ی اقای صله اول شد اقای مسی دوم شد بنظر می اید که پاس گل را اقای مسی داد امسال دربیست وپنج باز ی  ارژانتین  برنده شد- با این هواپیما به انگلستان رفتند وبعدمیخواستند از انگلستان به فرانسه بروند دختر ایشان بهخلبان گفت که هواپیما را روی اتوماتیک بگذار درروی مانش بودند هواپیما بلافاصله سقوط کرد اتفاقا خلبان نجات پیدا کرد ارژانتین دستور محاکمه ایشان راداده است که اگر قبلا یک چک میکرد بازرسی  میکرد نقص پیدا میشد- حال دراسلام بخصوص شیعه دستور مراقبه داده شده است که هرشب نقص پیدا شود وبرطرف شود درقیامت  نقص را درک نکند-که انجا سقوط خواهد کرد درثانی خورشید اتوماتیک  پرواز میکند حرکت فضائی کلی دارد هیچگونه موتور واسباب هدایت نداردپس چرا سقوط نمیکند؟؟ اگر جاذبه بهتر است پس از این قوانین بایداستفاده کرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

خبری از خبرگذاری ارژانتین -تلم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- خبرگذاری ارژانتین- تلم = ابزار- که توسط کتر پرون کمونیست 1945درسال   بوجود امده است ولی بنظر میرسد که فقط از  سایت روز نامه بوئس ای اس تایمز  استفاده میکند-  دکتر پرون  دریک کودتای دست راستی درکاخ کشته شد  و اسپیانی وپرتقال در قرن پانزدم بعلت  که این سرزمین کمترین  بومی داشت وانها  نقره بدست میاوردند تصور میکردند که  این سرزمین کو های نقره دارد کلمه نقره درفرانسه وتاحدی لاتین داراژن گفته میشود که معنای پول هم میدهد وکلمه ارژنتین به معنای نقره است البته کوه های نقره بدست نیامده است ولی نفت فراوان دارد وبهخاطر ابهای فرلوان ودشت بسیار حاصلخیز اسپانیائی ها وپرتقالیها به انجا امدند هرکدام ایالت خاص را درست کردند وچون جنگ هادرگرفت به اطراف پراکنده شدند وهنوز حتی سال گذشته یک میلیون از امریکای لاتین به انجا مهاجرت کردند بطور متوسط درامد روزانه سی وپنج دلار است که کشوری گرانقیمت محسوب میشود هشتمین کشور از لحاظ وسعت است و چهل وپنج میلیون جمعیت دارد از لحاظ جلوترین کشوراست کهاولین دانشگاه درویست سال گذشته تاسیس شده است اولینکارخانه برق وقطار وغیره درارژانتین بکار  افتاده است وتاامروز پنج نفر نوبل گرفته اند- وبه نسبت مسلمانان درامریکای لاتین در ارژانتین هستند درحدود یک میلیون چهارصدنفروبیشترین یهودی هم در ارژانتین است- وپاپ فرانسیس اهل ارژانتین است-  از نکات مهم ارژانتیناز سال 1956 جز سهام داران بانک کمک کننده مالی  بین المللی  شده است وتا امروز بیست ویک بار وام گرفته است که درحدودجمع ان  934 میلیارد دلاربوده است واخرین ان 43 میلیارد دلاربوده استکه چندماه دیگر قسط ان به پایانمیرسد ولی ریس جمهورهای دلسوز موفق به پرداخت قسط شدن بدون انکه فشاری برمردم بیایدولی وام اخیر چندین برابر بیشتراز قبلی است وفشارزیادی را مردم باید متحمل شوند لذا حزب کمونیست طرفداردکترپرون یک رالی در روز   خاص اینحزب برای یابود دکتر پرون که چند روز پیش بود  تظاهرات پرشعار وضدیت بااین نهاد بین ال مللی واعلامی بر ضد ان  نشر داده شد- وهم چنین بشدت  بیانات خصماته بخاطر قربانیان کورنا سرداده شده است

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

عقل باید بر انسان سوار شود نه برعکس-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-من هنوز متوجه نیستم چرا سایت شبکه ولی عصر عج قابل دانلود شدن درتبلت ها وگوشی ها نیست وراه حل منطقی ان کدام است- اما از اپارات میشود مطالب بزرگواران بدست اورد وهمچنین از کامپیوتر-جناب استادقریشی که قرار –بود با سیت کلمه اقای خدمتی گفتمان داشته باشند  ایشان نپذیرفتند واقاا هاشمی خصلت درونی خود را اشکار کرد که تصور میکرد صدا کلفت کند دادوبیدادراه بی اندازد- برنده میدان است- قران مجید یک مطلب میفرماید یک مثال که درتمام ابعاد  راه گشا است- برای شناخت پیامبر اکرم صلواته الله علیه والهوالسم  نسبت به بت پرستان ومذاهب دیگر میرماید اگر شما بخواهید قهرمان دو انتخاب کنید- ایاکسی را انتخاب میکنید که اول شل است دوم فقط میتواند روی زمین بخزد وبعد چپ وراست میرود وراه به سمت هدف هم را گم میکندویا یکفرد قدبلند چلاک که بسرعت میدود وچپ وراست نمیرود وجاده به سمت هدف را مستقما طی میکند- انسان دوحالت دارد یابرعقل سوار است ویا عقل براو سوار است امام راحل عظمت الله شانه- وقتیکه هیت جدید دولت بخدمت ایشان رسیدند فرمودند شما  سوار پست بشوید نه انکه پست سوارشما بشود—پیغبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-افرادی که از عقل کامل سودبجویندماند کبریت احمر هستند-کبریت یعنی فسفر قبلا تفسیربه گوگرد میکردندهردو امکانپذیر است ولی فسفر کمیاب تراز گوگرد است- نقش اندو برای  تولید اتش است سنکی را سوراخ میکرد درزمین فرو میکردند که هم طراز شود اطرافان پنبه یا چوبهای نازک وخار قرار میدادند وفسفر را درگودا ل میرختند وچوبی بیشترسران یک پیاکان مانند از فلز بود بادست میچرخاندند ویا بکمان میچرخاندند فسفر بسرعت اتش میگیرفت وپبنبه وخاررا اتش میزدوبه همین علت بسیارارزشمند بود نوع دیگر درختی است که درقران امده است شاخهایان تر است ولی زمانی که بهم مالش دهند جرقه میزند واتش میگیرد یک مهندسی  همکارفرمودند که درخت کاج هم این خصوصیت دارد چون چربی زیاد دارد-پس اکثریت راه راست رانخواهند رفت درعمل هم تاامروز بدین نحو بوده است- اجماعی است که شیطان برا کول انها سوارشده است-جناباقایا عمرفرمودند ا زاینکه ما باید بدعت بیاوریم چاره نیست یعنی از خودمان استنباط مستقل داشته باشیم ولی بدعت خوب وبد داریم من بدعت خوب میاورم- چندمورد ملاک موضوعات را موردتوجه قرار میدهیم- اول بیتالمالملاک رسول اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم مشخص است درست مانند ایشان صلواته الله علیه والسلم حضرت علی علیه السلام است-دوم فدک است سوم حرمت اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته اله علیه والسلم است-دیگری برابری نژادها است هرکس برابری نژادهارا قبول نکند فاشیست است دیروز در روزنامه یو-اس تو دی – امریکا  دردره شارلوت مسابقه ماشین سواری بوده است حال لغت هم نماینده مجلس معنی میدهد وهم دادستان دادگاه یک فرد مشهور که به برابری نژادها معتقد بوده است جوانان کله خر دست وپای ایشان بشدت شکنجه دادند که داداش برامده است-  هنوز هم برابری نژاد وجودندارد برابری زن ومرد هم بدرستی وجودندارد-حتی توحید را تخریب کردند یکجناب فرهنگی است کهامروزه تصور میکنم استادانشگاهتهران باشند مدتی من افتخار همکار یبا یشان داشتم همینقدربس حضرت حدا دعادل رحمتاللهعلیه دریکجمع بزرگان فرهنگی ایشان را نابغه شگفت انگیزنام برده است بخصوص درعلو م تاریخی ایشان درتحقیقاتش  درموردانجیل برای من شرح دادن که پولس نبی  هماز یهود وهم از رو حال غربی باشد یاشرقی چون دراواخر روم شرقی حاکم بر شام شدپول دادن به اینجانب که اولا تمامترات را بدست اورد ومردم رافریب دهد ه از درون این کتاب علمی من حقیقت را استخراج کردم سخنگوی زبردستی بوده است نمونه ان ابوهریره است هم یهودوهم رومیان گفتندچپ.وراست باهم بگو تااینها  گیچ شوند واز دین مسیحیت خارج شوند به همنی علت کهدرانجیل مگیوید فرزندانسان وروح خداهردو را باهم اوره است خیلی جاها متسفانه درفرق اسلام بدین روش هم عمل شده است یک رکعت درست را میبستند ودررکعت دوم دست را ایستاده میکردهاند درشارح الحنک یعنی عمامه باز بشو ویابسته باشد  ویا یکبار وض از بالابه پاییندویکبار هم پشت سرش از پائین ببالادرحالیکه خداوندمنان فرموده است حافظ دین من هستم-چه جوابی برایاینمطلب واین ایه دارند ومسلم است از مباهله میترسند- زمانی اسقف معروفنجران حاضربه مباهله نشد وافراد دیگر که همراه او بودند بسیارتعجب کردند ایشان گفت ما بازنده هستیم انها گفتند پس به انها  ایمان بیاور ایشان فرمودندتمام ابهت وثروت واحترام واقائی ما نابود میشود قران انهارا مردگان زندهنما مگوید که بخاط لطفی که به انسان دارد مدتی به انهامهلت میدهد ونمونه انهاهمین اقا یهاشمی وخدمتی وابواب الجمعی اقایان هستند ده سال مانندپتک درمغز انها کوبیده شده است ومانند منافق هردفعه راهای ازدرون سورخی ک هخزیده اند درست میکنند وفرار میکنند عقل میگیود برایانکه دین حفظ شود یک شخصیت تالی پیامبر اکرم صلواتها لله علیه واله والسلم باشد تا دین تضمین داشته باشد را دیگر وجودندارد شاید هیمن مقدار کافی باشد وگرنه بزرگان در شبکه ها یمختلف بادقت زیاد  ودائل داند شکن اثبات حقایق کردند ولی چون شطان استاداقایان لجاجت بی معنا .غیر عقلانی واحمقانه دارند امیداست  کمی بفکرفروروند وبدانند این چپ وراست رفتن کا شیطانهای انسی بوده است که بتواند درصباحی برتخت حکومت وپادشاهی جلوس کندودین را اهرم کارخود قراردادند

موافقین ۰ مخالفین ۰

برتری طلبی-امریکا-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- هرچه من به تاریخ مراجعه میکنم محو عظمت اسلام ناب هستم- همیشه بین ابرقدرت ها بخصوص وکشورهای کوچک مانند شیران بر سر قلمرو وماده هانبرد است- درتاریخ بشری انرا تداعی میکند-گرچه  انستیتوی  تحقیقاتی هوور  سازمان متوسطی است که امروزه بخاطر اقای شولتزمشاور اقای ریگان که به عنوان شیمیدان  سیاسی  خود لقب است  بسیار مطلب نوشته است در مقاله  چالش امریکا وچین- ریشه انرا به اقای ریگان نسبت داده است نبرد لیبرال دمکراسی وبا  سوسیالیسم درست قانون جنگل مطرح است انسانی که ادعا میکند لیبرال دمکراتیک است چرا باید وارد چالش بشود چالش باید براساس تقوا باشد که انهم به همکاری وبهتر کمک کرده است- ایشان در زمان که با اقای میخائیل گورباچف-ملاقات داشته باشد- اقای ریگان به مشاورین دست اول واقای شولتزحکم کرد  درگفتمان با همتای خود این خصوصیات مهم وشخص وتمایلات شخص ریس جمهوری امریکا بیان کن( ها ل مارکس)- که بسیار برای اقای ریگان اهمیت دارد استرارتژِی روشن وشفاف که برای پیروزی درجهان رقبای قدر میباشد- با بکاربردن اسباب اقتصای ونظامی-به سمت رقبا بیان میشود-که تبدیل شده است-به تفکرات  بنیادگرائی استراتژی امریکا شده است-من چندی پیش  تاریخ فلسطین را مطالعه میکردم تمام قدرتهای دنیا  درانجا مدتی مقیم بودند حتی مغول ها وهمه سرانجام انجاراترک کردند ضعیفترین انها صینویست هااست  چون این یک سنت شده است انها باخفت خواهند رفت تنها استراتژی الهی پابرجا خواهد شد- اینمدل روسی تصور میشود نوبت چین کمونیست است-که جهان ازاد قبلا در  زمینه امریکا هم بافته شده بودندحالاازلحاض اقتصادی باجهان سوم همبافته شده اندو بهم وابسته شدند- مقصر کیست مقصر چین است یاخودامریکا است-حال که روسیه از  س رپرست لوک خارج کرده است ودرجهان سوم نقشی زیادندارد به این نتجه رسیده است با روسیه روش مسالمت امیزی داشته باشد-ادامهدارد 

موافقین ۰ مخالفین ۰

محتوای خطبه امام حسین علیه السلام در روز عاشورا-!!

امام حسین(ع) از لشکریان عمر بن سعد خواست تا سخنانش را بشنوند و در جنگ عجله نکنند تا آنان را پند دهد. همچنین از آنان خواست که به او فرصت دهند تا دلیل آمدنش را به کوفه توضیح دهد تا امر بر آنها مشتبه نشود.[۲]

او در ادامه به معرفی خود پرداخت و به نسبش به امام علی(ع)، پیامبر(ص)، حمزة بن عبدالمطلب و جعفر بن ابی‌طالب اشاره کرد.[۳] همچنین سخن پیامبر(ص) درباره خود و برادرش امام حسن(ع) که «این دو سرور جوانان اهل بهشتند» را یادآور شد و از آنان خواست که اگر سخنانش را قبول ندارند به صحابه‌ای همچون جابر بن عبدالله انصاری، ابوسعید خدری، سهل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم و انس بن مالک که هنوز زنده بودند، مراجعه نمایند.[۴] سپس با اشاره به اینکه وی نوه پیامبر(ص) است از لشکریان ابن سعد پرسید آیا کسی از شما را کشته‎ام، یا مال کسی را حیف و میل کرده‌ام و یا اینکه جراحتی بر کسی وارد کرده‌ام؟[۵]

پس از آن شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، قیس بن اشعث و یزید بن حارث از نویسندگان نامه‌های کوفیان را خطاب قرار داد که آیا شما نبودید که به من نامه نوشتید و مرا به کوفه دعوت کردید؟[۶]

او سخنانش را با قرائت آیه «إِنِّی عُذْتُ بِرَبِّی وَ رَبِّکُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ»[۷] که به داستان حضرت موسی(ع) در برابر لجاجت فرعونیان اشاره دارد و نیز آیه «...بِرَبِّی وَ رَبِّکُمْ مِنْ کُلِّ مُتَکَبِّرٍ لا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسابِ»[۸] به پایان برد.[۹]
واکنش‌ها

موافقین ۰ مخالفین ۰

حضرت امام حسین علیه السلام- حضرت یحیی زمانه

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقایانی که میگویند  لعن وسب صحابه را نکنید ایه بیاورند-پس چرا معاویه لعن نمیکنند- ایه بیاورند که همه صحابه اهل بهشت هستند وحق ندارید  صحابه رالعن کنید—خداوندمنان  برای کشتن هر  پیامبر اش  وحتی اذیت وازار کردن هرکدام عذاب سخت فروداورد وبرای قاتلین  امام حسین علیه السلام هم عذاب سخت تابحال فرود اورده ذاست مطون باشید اولین کسی تسلیت وتعزیت راجع به امام حسین علیه السلام بیان کرده است شخص شخیص الله است واینرجایان تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام به مدیریت شخص –شخیص الله هدایت میشوند- درانجیل است  شخصی درباره او نزدحضرت یحیی علیه السلام- تعریف کرد وگفتند روز ی ده بار غسل تعمید میکند ومداوم درنماز ودعا است ایشان را طلبیدن دیدن معلومات مذهبی ندارد وگفتند خیرتو به مردم میرسد وبا ستمکاران مبارزه ولو لفظی میکنی- تبیلغ ان عظمت که بزودی به پیامبری میرسد میکنی وگفت نه وفرمودند مقامی ندارد وحضرت عیسی علیه السلام امدند وفرمودندمن را حضرت یحیی علیه السلام غسل دهند وسرانجام  پادشاه ستمگر برای انکه تاثیرات کار حضرت یحیی علیه السلام کم کند باوجود انکه زنان عفیف داشت وحضرت یحیی علیه السلام بازنا وفحشا مبارزه میکرد یک زن فاحشه با او ازدواج کرد واورا کرد ملکه وحضرت یحی ی راطلبید ودرحالی که مست بود جریان راگفت وایشان بیان کردندچنین نکن گردن ایشان را  وحضرت یحیحی درحالیکه میگفت زنا نکن سرخود رازیربغل گذاشت .از کاخ خارج شا ه مداوم نعره میکشید ومردم این جریان که دیدند  کاخ شاه را واژگون کردندوانهارا کشتند- جریان امام حسین علیه در کادر بزرگتر است وبایداین الگو مداوم تر وتازه شود ومخالفین ایشان  بایدنابود کرد هم چنان که درخطبه روز عاشوراخواندن وانها مخالفت کرد شعار شیعه است وتا ظهور هم چنان درس میدهد

موافقین ۰ مخالفین ۰

دو نکته اساسی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به سایت مرحوم حضرات اقای ابوالحسن بنی صدررحمت الله سری مجدد شایدبعلت مقاله ای قبلا نوشتهام  صدمقاله  اول  در شکم صدمقاله دوم گذاشته است وبعضی ازانهار حذف کرده است من جمله رسانه وانقلاب کار ما بدین نحو است- خوب مقاله دیگری دارند روزنامه وانقلاب- قبلا ز بحث یک نکته بگویم- همیشه دوران تخصص است چه درگذشته چه حال وچه اینده- تخصص یک بعد مهم اش اخلاق است ولی اول خاص میخواهد واخلاق راهم خاله زنگی نکنیم- چون درعنوان  انقلاب امده است پس باید درروی انقلاب  مانور بدهیم- شاید تعجب کنید انقلاب اصطلاح ضد قرانی ویک اصطلاح احمق هانی است که غرب راه انداخته درهمه چیزبعلت ضعف وکوته ای فکری کلمه انقلاب رابکار میبرد زمانی که دراطریش گاری درست شد گفتند انقلاب شده است کالسکه انقلاب دیگری است- بسط دادن درست است وبسط دادن چون براساس علمی باشد تعجبی ندارد اگر تعجبی دارد برمیگرد بهخالق هستی که چنین خصوصیاتی ار بکاربرده است- قران مجید ازتمام پیامبران گذشته تمجید کرده است واسلام بسط ادیان گذشته است پس نقلاب نیست اگرانقلاب بود بایدهمه ادیان گذشته غلط بداند-تمام انقلابا بشری دچاراین توهم شدندجنایات عظیمیکردند که قبلاز ان وجودنداشت وبعد دچار  سرخوردگی شدندوکم کم   به بسط گذشته پرداختند- امربهمعروف ونهی از منکر یعنی درجاده حق بودن است جاده که تغیر نکرده است ولی مسیری جدید درجاده طی میشود-چون شرایط تغیر کرده است حال اگر قدیم جاده دردشت عبور میکرد حال به دریا وجنگل هم میرسد علت قیام فیزیکی ان بود زور  مارا ازجاده بیرون کرد حالا باید با زور مانع رابرطرف کرد ودرجاده قرار گرفت این مطلبرا غربی نمیفهمدانها انقلاب ضدیت باگذشته میداند بقولامام الراحل صلواته الله علیه والسلم تروخشک- را باهم میسوزانند- احیا دین بهترین لقب است که امام حسین علیه السلام فرمودند البته ایشان رجائی درست میفرمایند که روزنامه باید مثلا ملت را درباره اوضاع کشاورزی قرار دهد بالاجمال بگوید ما شانزده مسئلهمهم دربار کشاورزی داریم هشت ان اهمیت فوری دارد وباید خبرنگاراز جهاد کشاورزی  پرس وجوگفتمان کند که راه حل هائیکه اگربدست امده است کدام است- ونظریات انحرافی چه داخلی وچه خارجی را سخت مورد تجزیه تحلیل انجام دهد وپاسخ دقیق وحتی دندان شکن بدهد یکیازدانشجویان  دانکده  روزنامه نگاری تهران برای من تعریف کرد که رز جناب ا قای باستانی پاریزی  بحثی داشت کهفرمودند اگرمن روزنامه نگاربودم وحق میگفتم دمار کسی برخلاف من حرفی بزند درمیاوردم- ولی مه همین است باز جناب بی صدر بیان کرده است حق وحقیقت  واقعیت باشد اما یک نکته مهم داردخبرنگارباید کلام پرنفوذ داشته باشد وتاثیر گذارباشد- جناب مرحوم مجاهد کبیر حضرت مهدی بازرگانرحمت الله علیه یک درس تفسیر قران داشتمن نظریکی ازعلما خواستم ایشان فرمودندان تقسیربرای انهائیکه درکلاس ایشان مشعوف وخوشحال شاد میشوندودست میزند خوب است ولی من دقت میکنم که مفسر چقدرعلم دارد تفسیر حضرت اقای دکترمهدی بارزگان علیه السلام هنر ایشان نیست هنرخداوندمنانحتی ادم بیسواد که تجاربی داشتهباشد واندکیهوش بازمیتواند استنباط درست داشته باشد واحادیق ائمه اطهار غلیم السلام هم چنین است دردنیا فقط این دوتا است مابقیه تخصص پیچیده میخواهد- یک اشاره کنم-که بزرگواری درباره اموزش گویا دکتری هم دارند فرمودند اول نمره درمدرسنباشد ودثانی همه دانشگاه نبایدبروند زیرانیازی نیست وفرد ممکن است به دانشگاه علاقه نداشته باشد ونمونه مثلا فنلاند وسویس- دانمارک اوردند اولا اگر اروپای غربی بخصوص امریکا اگرنبود انوقت شمادرک میکردید- چنین نیست- واخیرا همهانها بامشکلات  دارند  دست وپنجهنرم میکنند این نوکیا که مال  فنلانداست ورشکست شد چون عقب افتاد دوباره چه اتفاقی افتد تصور میکنم کره جنوبی کمکی کرده است دوباره بکار افتاده است درثانی بقول امریکائی بشربسیاربالاتر ازان است  بنشنیدببیند دستگاهخوب کار میکند ویانه ویا چند تا پیچ بندد انسان همگی اشرف مخلوقات هستند امام سجادعلیه السلام میفرماید من ارزو دارم سرانسان ها شلاق بزنم ویابربدن انها شمشیربزنم  که بدنبال علم باشندولو دردریای طوفانی شنا کنند تا به ساحل نجات یاعلم برسند هرکس نکر چوب اش راسخت میخوردولی روش تعلیم وتربیت با سخنیت استعداد وعلاقه  باید هم طرازی صحیحی داشته باشدتاحدی هم فردی باشداگردانش اموز درابتدا باید باروش  دستجمعی علم  یادبگیرد وزمانبر است باید لحاظ کرد تا کامپوتر مغزان فد روشن شود وبقول استادمعزز کسینمیداند  چند نکته باد فرد یابگیرد تا کامپیوتر ایشان روشن شودودرمباحثه دست جمعی نقشی سازنده دارد واوائل کند است این  راباید لحاظ کرد وبرای ان طرح درست کرد

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

یادی از مرحوم ناشری -!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات  شخصی است-من در زمان دانشجوئی  تحریکات جنسی فوقالعاده زیاد داشتم- واز استمنا هم بشدت میترسیدم براساس بیانات حضرت علی علیه السلام- لذا دکتر رفتم وجریان گفتم ایشان فرمودند تا راحل مناسبی نباشد  جلوگیری از استمنا ضرر بیشتری دارد درحمام استمنا کند  انهم دست باید صابونی باشد ویا بایک ابر  که صابونی شده است انجام بگیرد مایعات زیادبخور وده دقیقه بعداز استمنا روی تخت درحالی که پایئن تنه لخت است پاهایت باز اویه باز درهوا باشد ویک لگن از اب سرد درحمام باشد مدتی دران بنشین که استمنا نکنی  ومداوم دوش اب سرد بگیر وافمارت مشغول کن بدرس و هرچه جلب توجه میکندو لیستی بالابلند چه چیزبخور وچه چیز نخور داد-من مادرم متقاعد کردم که کلفت اینده حاضربه ازدواج موقت باشد واین مسئله رخ داد تا مدتی بعد رفت وسپس خانمی را بخش کهنه شیراز پیدا کردم وخیلی باز ی سرمن دراورد که هفته یکبار یاحداکثر روبارنصف شب بیا وبعدزربع ساعت برو وکمکم من به یشان گفتم حداقل نزدیک صبح باشدکه پلیس مظنون نشود ایشان گقت یک بسته بزرگ کادو همیشه همرات باشد  ومسائل میساخت که ایشان رارها کردم ازهمان زمان علاقه عجبی به امام حسن علیه السلام پیدا کردم که مروج ازدواج موقت بودکم کم بهامامحسین هم توجه داشتم لی کمتر از امام حسن علیه السلام بود شب خوابی ددیم حضرت علی علیه السلام درحالی که دوتا چراغ  دردست داشت وشب تاریک بود وارد حمام شد مدتی انهارابالا وپائین کردوگردشی وچرخ زد ورفت ومن حمام نشانهتوبه گرفتم وتوجه من مساوی بین امام حسن وامام حسین علیهما سلام الله شد-گذشت – من ازدواج کردم همسایه من فردی بهائی بود به اسم اقای عبدالرزاق ناشری یک از بزرگان حجته فرمودند ایشان امام سجاد بهائیت است- ولی توبه نامه دارد درهمان زمانهای قبلاز انقلاب—درسعدیه پنجا قدمی نزدیک به ارامگاه سعدی علیه الرحمت یکخانهای بود که تااندازی حیاط بزرکتری داشت ودرخانه  روضه وعزاداری  میشد ومشهربود صاحبان یکفرد انقلابی است و اعلا میه پخش میکند وضد بهائیت است یک سرهنگ بهادی خان همجوار کرایه کرد وروز عاشور افرادان خانه را بمسلسل بستمردم ریختند خانه بهائی اتش زدن ومیخواستندخانه اقای ا ناشری اتش بزنند همسایه نگذاشتند-درحالیکه همه میگفتند ایشان رفتاراش نشان بر دیوانگی ایشان داردایشان تمام شب رادیو خایر خارجی میگرفت که بفارسی صحبت میکند وموقع خواب روی پارازیت میگذاست ومن تمل میکردم تاماه رمضان  نگذاشت من درحیاط بخوابم صبح یک درگیر لفظی کوتاه مدت پیدا کردیم ایشان باقندشکن شیشیه درب راشکست که هیچکس نمیتواندبهمن بگوید بالای چشمت ابرو است ومنهم شیشه درب ایشان را شکستم درهمین موقع ماشین پلیس میخواست رد شود مردم جلوی اوراگرفتند وجریان را گفتند- وپلیس مادوتار به کلانتری احضار کرد سرکارساتوار جریان راز من پرسید ومن جریان راگفتم ایشان بیانات منرا تائید کرد وگفت من یک پیرمردتنها هستم وگاهی یایدمیرود که رادیوخاموش کنمرادیو پس از قطع جریان خوداش پارازیت میاندازد ولی تعهد داد که تکرار نشود-من همیشه برا ی یادامامحسن واام حسین باشم همه چیزی که دردسترس بود دوتائی  بود-گذشت ایشان کم کم اخلاق نسبت به تغیر مثبت کرد- یک عید نوروز من وپدرم که درخانه ما بود دعوت کرد ایشان اصلیت اش یزدی هست وگاهی به فمایل خودبه یزدمیرفت وشیرینی میاورد ده دقیقه گذشت پدرم گفت من دارم وشماهم ده دقیقه باشیدپدرم رفت ایشان یک رنگ زرد رنگ داشت شد مثل لبو سرخ حالت خشمگین گرفت که من درتصرف بودم بلند شد یک  گلدانی دستورداده بود درست بکنند کناردیواربود یک یار هنری دادشت میلیه های اطراف بوته وگل  از اهن درست کرده بود یک جای ظرفی داشت یک ظرف مستطیل شکل از مس داخل ان- که دران گل کاشته بود چون فرد روستائ یبودبگل کاری  بسیارعلاقمند بود ومداوم گل کاری میکرد  ویک سفر به جیرفت رفت ونهالموز اورد وانرا بارورکرد که خوشه ای به ماداد- درخت موز یکی سری دانهای قهوه رنگ بیرون میریزید عجب برکتی هرکدام میتواند یک درخت موز شود باد انهارابه خانه های همسایه میبرد واومداوم اناراباید جاروب کند ودرخت موز دوسال بیشترداوم ندارد باید ازنو  کاشت درخت برید خودا  خوداش  را راحت کرد- بهمن گفت زیر گلدانرا  تماشاکن-من دیدم دوتا پیچ بسیارشیک وزیبا ویکنوع رنگ سیاه تاحدی براق بزیر اش استگفتم برای شتسشوی گلدان است-گفت بله دقت کردیم دین  رنگ مس مشخص است باکمی خشم گفت فهمیدی-گفتم فهمیدم گفت حالابرو-من رفتم از فردا یشان کم کم حالت مظلومیت گرفت- یک مثال درشیراز  است کهمن حلوای کدوئی شدم کدو حلوائی وقتیکه به سمت فاسد شدن میرورد  گوشت اش کم میریزد ویک نوارهای سفید اشکار میشود دست به ان بزنیدگوشت اش میریزید ایشان چمان حاتی داشت وحتی گردان اش راکچ میکرد خانه او چون امن بودمرکز جمع شدن بهایئت بودوپشت بلنگو میگفت تنها من هستم این همسایه را دارم ارشاد میکنم ولی هنوز جزو به ایشان نداده ام وهمه دست میزدندوهورا  میکشیدندمدتی به هندوستان رفته بوده است- که درانجا علوم سیاسی بخواند پولاش تمام شده بوده است برای یادگرفتن زبان انگلیسی-  یک معبد بوده است یک تیکه سنگی دراطراف درب بوده است هرکس انجا مینشسته بایدافراد کمک کنند درهندوستان مهمترین شغل هتل داری است فردی میگوید حاضری درهتل کار کنی میرود درهتل کار میکرده است تمام افرادی که به این مسافرخانه میامدند شپش داشتند از طرف اداره بهداشت میامدندسرشان راگندزائی میکردند ایشان میررود دوره بیست روزه را باموفقیت میگذارند وگندزادی میکرده است واداره میامده است وتائید میکرده است هرچه میگوید حقوق منرازیادکنید هشت روپیه درروز میگرفته است بسیار کم وه است انها قبول نمیکنند وایشان رها میکند وباز به ان سکومیرود این بار دریک هتلب استانی ولی مجهز ودرغربهم مشهوربوده است کار میکند کاراش اب از چاه کشیدن وحوضرا پر کردن واطراف اب پاشی کردن وزمین اطراف هتل گلکاری کرده بوده است اب دادنوبعدجلوی هتل بنشنید ومسافرین راراهنمائی کند واسباب انها بالاببرد- وانها که انعام به هتل میدادند هیچی  به او نمیدانند وفقط هیچیده روپیه داده میشد ایشان میگوید شما بااستعمار انگلیس درگیر شدید حال خودتان استعمار میکنیدمن بهایرانبروم مقاله مفصلی مینویسم انها   بیست روپیه میکنند وهشتادرصد انعام راهم میدهند ولی هرچه فکر میکند که بااین شرایط نمیتواند در هندوستان درس بخواند وبه ایران میاید ایشان بالباس کامل خواب سرکوچه روی صندلی بود وروزنامه روز که مسائل سیاسی داشت میخواند یک وانی پرسید چیزی هم دارد گفت یک مقاله بسیارپیچیده سیاسی امروز هست گفت چه نوشته است ایشان گفت فوقالعاده پیچیده است-من از دانشگاه نهرو هند دکتری علوم سیاسی گرفته ام که  میتوانام انراتجزیه وتحلیل کنم مطالبی درست دارد ومطالبی به طنز درباره فلسیطین دارد که درست است مطالب اغوا کننده دارد ومطالب تبلغاتی غلط دارد جوان پرسید که راه ی ساده ای وجوددارد ایشان گفت سیاست زمان رضاشاه ومحد رضا شاه رابخوان درست تجزیه وتحلیل کن که چغال وبقال قصاب همانرا قبول داشت باشند انزمان درست فهمید وگرنه غلط فهمیدی اقتصادراهم همینطور بفهم- ایشان درزمستان یک زیر پیراهن ویک پالتو میپوشید ودراخرین زمستان ایشان رادم نانوائی دیدم برف سنگنین ای  امده بودوپس از چندروز هنوز سهسانتیمتربرف درپیاده رو ها بودگفتم سینه پهلو میکنی ایشان گفت اگریک پیراهن بپوشم گرما زده میشوم سینه پهلو کرد وبعداز ده روز فوت کرد خانواده  دختری از کرج امدندوغیره وهمه میگفتند ایشان فکر میکرد که هنوز جوان است به ایشان گفته بودن که شمارا درقبرستان مسلمان دفن میکنیم ایشان گفته بود حتما درقبرستان بهائیت  بایددفن کنید انها گفته بودند که مردم فکر میکنند ما بهایئان دروغ میگویئم برای ما بد میشودیشان گفته بود امرشما به من مربوط نیست ودرقبرستان بهئیت دفن کردم تصورمن این است ایشان ارشاداتی کرده است هرکس قبول نکرده است حسابش رابرسد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

حقیقت ومجاز-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است جناب اقای  ابوالحسن بنی صدرکه خودرا میخواهد زیاد اکادمیکی جلوه دهد-میفرماید  درایران بعداز انقلاب- حضرت دکتر مهندس اقای مهدی بازرگان رحمت الله  علیه به من علاقه ومحبت پیدا کرد روزی منرا برای وزرات امور خارجه تعین کرد دوشرط داشت اول افراد را زیردست شما من تعین کنم ودوم نظریات شمارا اصلاح کنم ومن گفتم شما وزیر نمیخواهد شما منشی میخواهیدمن نیستم  اول شمامدتها درخارج بودید افراد را ازکجا میشناسید؟؟ انهم بانظریات امام الراحل علیه السلام هماهنگی داشته باشد شما که دم از حقوق بشر میزنید به خاطر اکثریت باید نظراکثریت لحاظ کنید- واگرنظری دارید مستقل نباشد  امام الراحل علیه السلام که بحث اش خواهدامد حداقل مخالفتی نداشته باشند- ایشان در حلقه هفده ام ازادی واستقلال دونظریه غربی را بیان کرده است فرقی  زیادندارند- ایشان ازادی  بیان کردن به میزان علمی که فرد دارد ازاد است تافلر- چند قرن گذشته است یک فیلسوف به این نتجه رسیده هنوز جامعه غربی این مطلبرا یاقبول ندارد ویالحاظ نمیکند درتمام موارد همین طور است- استقلال تعریف کرده است براساس علاقه وعلم ونظریه خودتجربه کندپس همه شاید مایل باشند شراب ومواد مخدر وازادی جنسی وغیره را تجربه کنند پس بهانه باید حق داد چون استقلال بدین نحو که تعریف میشود اجازه عمل داد- ایشان بیان کرده است غرب تاحدی به سمت انسان جامع حرکت میکند جهان سوم تک تعدی است به اصطلاح ایشان مجازهارا حقیقت میبیند علم انهاراباید بیدارکند- اگربکند افرادی گازهای شیمیائی بسیارمضر ساختنداز نتایج کارخودبیخبر بودند؟؟ وهنوز هم میسازنند اقای ترومنکهاجازه پرتاب بمب اتمی بر روی شهر هیروشیما داد ازنتایج ان بی خبربود ایمان بهعلم که بشرطی درراه صحیح باشد چند درصد درطول تاریخ مشتری داشته است یکصد وبیست وچهار هزار پیامبر درطول تاریخ امده است میزان مریدان ناب چند درصد است خداوندمنان درقران ازانها گله کرده است وتاظهور حضرت بقیت الله العظم رحمتالله علیه قران میفرماید اکثریت جاهل خواهندبود وحقیقت راقبول نخواهند کرد- به مجاز روی خواهند اورد- زمانی که عقل وعقلا  و حی حقایقی روشن میکنند- نباید اجازه دادکسی برخلاف ان بخواهد تجربه کند ایا خداوندمنان جامع صفات هست یانیست؟؟ اگر هست پس پیامبران .اولیا خداوندمنان جامع ترین افراد هستند هرگاه ما بدرستی انهارا  شناختیم باید ازانها تبعیت کنیم درغدیر خم ایه ای ازسوره مائده حضرت علی علیه السلام جامع اوردن نعمات وکملات تعریف میکند بقول عرب اسم میاورد- شما مخالف سرسخت مجاز هستید- نکته دیگر  ایشان  میفرماید بادعا نمیشود مملکت را  مدیریت کرد سکولار احمق برای کوبیدن دین اینرا شعار کرده است درحالیکه میداند دین منظوراش چیست ولی نمیخواهد انرا قبول کند که ازادی هرکاری راداشته باشد دعا دستور موکد خداوندمنان ازنشانه ای خاص مومن است بقول استادمعزز حضرت ایت الله  عبدالله زبرجد رحمت الله نودونه درصد توسط واسطه مادی حل میکندحضرتیوسف علیه السلام درزندان دعا کرد  شرح است توسطیک زندانی که ازادشد نجات پیدا کرد یک درصد مستقیم خداوندمنان حل میکند که کسی نگوید ان فرد شانس اورد  بفهمند کارخداوندمنان استخودفرد تعجب میکند واسطه مادی چگونه شکل گرفت که هیچ مقدماتیرا اماده نکرده بود فردی درس زیاد نخوانده مداوم دعا میکر خدای من راپزشک کن تابه مردم خدمت کنمکنکور شرکت کرد قبول شد خیلی تعجب کرد ولی خوب همت هم کرد سال چهارپرشکی ایشان- متوجه خطا شدن ودیگر کاری نمیشد کرد- وقتیکه خداوند منان بهحضرت موسی علیه السلام مفرماید همه چیزت راحتی نمک غذایت راازمن بخواه این بهاینمعنا نیست که نمک خلقالسعه میشودانا خلق میشودنه ازجائی اورده میشود بعضی  اجابت ه خاص هستند برای اتمام حجت است فرد اگاه شود- دعا مخالفت باسعی تلاش ندارد بلکه برعکس شرط اول سعی وتلاش است  سعی باید که دین را ازمجرای دقیق ان یادگرفت نهاز مجرا ی مجاز انشالله همه به حقایق ناب الهی  دسترسی پیدا کنند

موافقین ۰ مخالفین ۰