بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- خبرگذاری ارژانتین- تلم = ابزار- که توسط کتر پرون کمونیست 1945درسال   بوجود امده است ولی بنظر میرسد که فقط از  سایت روز نامه بوئس ای اس تایمز  استفاده میکند-  دکتر پرون  دریک کودتای دست راستی درکاخ کشته شد  و اسپیانی وپرتقال در قرن پانزدم بعلت  که این سرزمین کمترین  بومی داشت وانها  نقره بدست میاوردند تصور میکردند که  این سرزمین کو های نقره دارد کلمه نقره درفرانسه وتاحدی لاتین داراژن گفته میشود که معنای پول هم میدهد وکلمه ارژنتین به معنای نقره است البته کوه های نقره بدست نیامده است ولی نفت فراوان دارد وبهخاطر ابهای فرلوان ودشت بسیار حاصلخیز اسپانیائی ها وپرتقالیها به انجا امدند هرکدام ایالت خاص را درست کردند وچون جنگ هادرگرفت به اطراف پراکنده شدند وهنوز حتی سال گذشته یک میلیون از امریکای لاتین به انجا مهاجرت کردند بطور متوسط درامد روزانه سی وپنج دلار است که کشوری گرانقیمت محسوب میشود هشتمین کشور از لحاظ وسعت است و چهل وپنج میلیون جمعیت دارد از لحاظ جلوترین کشوراست کهاولین دانشگاه درویست سال گذشته تاسیس شده است اولینکارخانه برق وقطار وغیره درارژانتین بکار  افتاده است وتاامروز پنج نفر نوبل گرفته اند- وبه نسبت مسلمانان درامریکای لاتین در ارژانتین هستند درحدود یک میلیون چهارصدنفروبیشترین یهودی هم در ارژانتین است- وپاپ فرانسیس اهل ارژانتین است-  از نکات مهم ارژانتیناز سال 1956 جز سهام داران بانک کمک کننده مالی  بین المللی  شده است وتا امروز بیست ویک بار وام گرفته است که درحدودجمع ان  934 میلیارد دلاربوده است واخرین ان 43 میلیارد دلاربوده استکه چندماه دیگر قسط ان به پایانمیرسد ولی ریس جمهورهای دلسوز موفق به پرداخت قسط شدن بدون انکه فشاری برمردم بیایدولی وام اخیر چندین برابر بیشتراز قبلی است وفشارزیادی را مردم باید متحمل شوند لذا حزب کمونیست طرفداردکترپرون یک رالی در روز   خاص اینحزب برای یابود دکتر پرون که چند روز پیش بود  تظاهرات پرشعار وضدیت بااین نهاد بین ال مللی واعلامی بر ضد ان  نشر داده شد- وهم چنین بشدت  بیانات خصماته بخاطر قربانیان کورنا سرداده شده است