عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۳ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۱ ثبت شده است

فریب منافقین را نخورید-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- در سوره مبارکه مجادله ایات ۱۴تا 19 – قران  هشدار میدهد- ایا ندیده ای  انها کسانی راکه قومی راکه ومورد خشم خدایند- به دوستی گرفته اند انها نه اشمایند-ئونه از ایشان بهدروغ  سوگند یادمیکنند وخودشان هممیدانند—خدا برای انان عذابی سخت  اماده کرده است راستی که چه بد میکردند= بد میکنند- سوگند های خود را چون سپری قراردادهبودند ومردم را ازرا خدا باز داشتند- ودرنتجه برای انان عذابی خفت اور است- وبقیه ایات- همچنان که رهبر انقلاب صلواته الله علیه والسلم- فرمودند موضوع بر میگردد  به منافقین ویهود- به مومنین خداوندمنان هشدار میدهد- انها منافقین قومی مورد خشم الهی هستند باهم تبانی کردند وائتلاف کردند- میگویند انها موحد وانسانهای شریف ولی باهوش بهدروغ این مطالب  را با تاکید قسم میخواهند مستحکم کنند- انها دیگر از شما نیستند  ونه شما از ایشان وهردو میخواهند شمارا ازراه مستقیم  طی مسیر کردن جلوگیری کنند دراخرت عذاب شدید ودردنی عذاب مهین یعنی خوار کننده وذلت بار داده میشود- وانها سرانجام حزب شیطان میشوند- سرانجام دردنیا واخرت زیانکار میشوند- حتی وقاحت بحدی دارند که درقایمت ازاستراتژیک خود دفاع میکنند یعنی میخواهند اثبات کنندکه انهادشضم خداوندمناننبودند و موحد ودینداربودند گرچه خداوندمنان  بیان کرده است انها دشمن من هستندداستانی مانند داستان  حضرت ادم علیه سلام الله وحضرت حوا سلام الله علیها-حضرت ادم قوی بود وشجاع بود وعاقل بودمنافق بازی درنیاورد واینکار افراد کم اراده وعاشق دنیا ومقامات دنیائی هستندویاتروس به سمت کفر میروند تا حفظ شوند امروز ه جریان  امارات وعربستان وبعضی کشوری جهان سوم  است ومنافقین ایرانی اخیرا اقای پمپئو به البانی رفتهاست وبامریم رجوی ملاقات داشته است  درخبر گذاری تنسیم بخوانید-جالب است که فرموده منهم عضو گروه شماهستم خداوندمنان هم غرب ضدخدا واسرائیل ضد خداوهم منافقین را هشدار میدهد که فریب نخورند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

اراجیف-وهابیت- درباره شاهزاده اسماعیل- صفوی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- اخیرا  بىنبال یقه طرفتن گرفتن ازشاه اسماعیل  صفوی  که ایشان بخصوص صوفی  وعارف بزرگ ومجاهد کبیر ومرید  عظیم حضرت ابوالفضل صلواته الله علیه-  وتاریخ را بلند نیستند جز چند تیکه پاره کاغذکه استعمار نوشته است درباره  ایشان- هنوز شیعه بارها بیان کرده است وضع خانم عایشه ومعاویه ودیگررهبران جنایت کاران   بخصوص وهابیت را مشخص کنیدمداوم انهارا  تزکیه میکنند گویا حضرت علی علیه السلام اشتباه کرده است وجنایت کاربوده است-من گوشه هایی از تاریخ اشکار میکنم تا روشن شود چقدراین فلکزده ها را گمراه کرده اند- نژاد از شرق به غرب رفته استنژاد اروپائی بصورت اصیل نداریم- ولی درغرب نژادهای شرق ترکیب شدند اصطلاح اقای گوردن چایلد  نژاد شناش معروف اینگیسی  انهارانژاد اروپائی بیان کرده است که درحدود هشتاد نژاد ازروی اسکلت کشف شده است ولی اخیرا اطلاع لازم راندارم وهنوز  تعداد نژادشرق مشخص نیست- تاسی تارا کشف کردند از نژادهای کلیدی از لحاظ جمعیت- نژاد هون سفید که نژاد رومانی ومجارستان وچکسلواکی سابق و المان است وهون زرد بیشتردرچین وروسیه وبخش یدراسیا  تا ایران گسترش داشته است وسپس نژاد ترک که از نژاد هون ها ازلحاظ تمدن بالاتر بوده است- وبعد نژاد  مغول است که جمعیت اش از نژاد ترک کمتربوده است ولی   بیابان گردی مشترک باترک داشته است وکم کم زبان ترکی  چون پیشرفته بوده است زبانترکی را پذیرفته است وبا ترک ترکیب شده است- بعدنژاد اریائی است ازدو نژادمختلف بوجود امده است وجمعیتاش کمتراز انها است ولی ازلحاظ تمدن برانها برتری دارد دلیل خاصی دارد که جای ان فعلا اینجا نیست ایننژادترکیبی مغول بعضی قابل مغول درحملات به هون های سفیده امروزه اروپای شرقی میگویندترکیب شده است ونژاد تاتارا بوجود اورده است ولی انهاسربازان مغول ها بودندخوب انزمان  بیابان گردها برای تماین مایحتاج  و گزران زندگانی به شهرهای اباد حمله میکردند همه چیزرا غارت میکردند ومردان وزنن وبچه های باخودمیبردند-حمله چنگیز ناگهانی وبدون مقدمه شروع شد  که شهرهای ایران قلعه دفاعی نداشتند این حملات درچندنوبت شد اکثریت سنی بودند- ولی  ذدرحدودچهل درصد شیعه شده بودنددلائلی دارد که بیان میکنم مردم  غذا درست نمیکردند وپریشان بودند وحتی بچه ازدست مادر میافتادحوصله برداشتن نداشتد وهرجا مغولها را میدیدندمیکشتند درحالیکه علمای سنی  انهاراتقبیح میکردندتا یک خاتون دستور کشتن این علمای سنی راداد کشته شدن چنگیز  ویا بمرگ طبیعی مرد معلوم نیست ولی مغول ها بشدت ترسیدند وخودرا مسلمان وسنی بیان کردند وروش را  عوض شد کردند تنها علمای شیعه بود که مردم را  دلداری میدادوتوجه انها  را بدین  شیعه جلب میکرد-ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

معجزه امامت-!!

  • بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است  الطَّیْرُ أَوْ تَهْوِی بِهِ الرِّیحُ فِی مَکَانٍ سَحِیقٍ»؛ (سوره حج: 31) و هر کس همتایی برای خدا قرار دهد، گویی از آسمان سقوط کرده و پرندگان (در وسط هوا) او را می ‌ربایند و یا تند‌باد او را به جای دوردستی پرتاب- میکند—تعداد فرق شیعه درباره امام الزمان علیه السلام جناب اقا ی نوبختی تا بیست فرقه بیان کرده است ا بعضی از امامان علیهم السلام را امام الزمان علیه السلام- قلمداد کردهاند وبعد پسرشان امام الزمان شده اند وبعدپسر پسرشان تا تعدادی  نسل بعد از ان همچنان ادامه داشته  است دلیل این تغیرات درمشکلات و حیرت ها  کمکی از غیب به انهانشده است و واماندند—وبطریقی تصور میکردند که مسئله راحل کردند- وکم کم  به سمت  امام معصوم علیه السلام بعدی رفتند- وتسرانجام به امام الزمان واقعی رحمته الله علیه رسیدند  این سیر درشرک وکفر وارتداد وحتی سکولاریسم جریان دارد تنها  کسانی  برحق هستند زیرچتر الهی والطاف امامالزمانعلیه السلام قرار میگیرند واز حیرت وگیچی  رهائی پیدا میکنند- امروزه برادران اهل سنت بعلت جبر حکومت نمیتوانند مشکلات از راه حل خودشان حل کنندولی باز به بحران وگیچی میرسند ماندان پرنده که درتمثیل امده است دوبال خودراازدست میدهد وسقوط میکند ویا پرنده دیگری انرا شکار میکند- لذا بسیاری ازمذاهب چه شیعه وچه سنی وحتی درمسیحیت ویهودیت یا نابود شدند ویا  تغیرات عمده پیدا کردند واین سیر ادامه دارد-برای معصومین علیهم السلام یک صفت خاص که با ارتباط ذهنی وروحی به حقایق وراه چاره دست پیدا میکنید که درمذاهب دیگرنیست- درست ماند خداوندمنان عمل میشود- شخصا باامارضا علیه السلام وامام الزمان علیه السلام به یک درک پیچیدیده  رسیدم-  بههمین علت  سرانجام این مذهب برنده میدان است- انشاالله  .

عالمان بی عمل:

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

دوبال اسلام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امشب دوشخصیت در صدای رادیوی  ایران یکی بزبان انگلیسی  ودیگری عربی صبحت کردند که شخصیت رادیوی  بزبان عربی شیخ احمد حائری رحمت الله  علیه بودند-  فرمودند- که اذا جاء نصرالله والفتحزمانی که بدست ولی امرولایت انجام بگیرد ومیبنیمردمگروه گروه وارد دین خدا میشوند- یعنی ا زدین قبلی خروج میکنند خارج میشوند وارد دین اسلام میشوند مثلی اینکه خداوندمنان فرمان کن= شود= داده است یک کن است زیرا به خداوندمنان وصل شده اند-گرچه  ظاهری باشد- ظاهر اسلام انرابوجوداورده است کم کم درک باطنی اسلام درک میشود- بلال درمکه  وجون در کربلا میسازد شخصیتی امام حسین علیه السلام را باطنی شناخته بودنه ظاهری ودر دعا درقران ربنا اتنا فی الدنیا حسنه یعنی درخواست اسلام میکنند وفی الخرته حسنه بهشترا میخواهند وقنا عذاب النار حفاظت از جهنم یعنی ان  دینهای موهومی که قبلاداشتند که جهنم دردنیا میساختند بجا ی بهشت-  وجالب ایشان درکجا رخ میدهد-کجارا فارسی میگفتند- جناب مسطتاب رحمت الله علیه درزبان انگلیسی  دوکلمه مودات جمع مودت- ومحبت عامل پیشرفت اسلام بوده است- ومودات ومجبت الهی عزیز است- شکست پذیر نیست واز مخالفین ان خداوندمنان انتقام میگیرد ایندوبال پیروزی اسلام رامحقق میکند

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای امیر دقت کنند-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- اقای امیر از سایت کلمه شما قران رانفهمیدید—نه نجناب عظمت حضرت ایت الله العظمئ مکارم صلواته الله علیه- بقدری کور شدید از جهت تعصبکه میفرمایپ  دوازده امام از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ةس حضرتمهدی حذف میشود   ایشان فرمودندبعداز من دوازده امام  علیهم صلواته الله  علیه واله والسلم- ایشان فرمو- دند که 364 مرتبه درقران جعلنا امده است یعنی ما چنین قرار دادیم یعنی م همه چیز را ما مدیریت- برای شیرفهم شدن فرمودند   خلق وامر همه چیز نمونه هم زیاداوردن زن ومرد ورنگها وزبانها وغیره یعنی بشر از خودات قانون نساز  ولی اقای عثمان میفرمایداین کشک است- نهاز قران ونه از حدیث  وونهاز روی عقل ملاک نیاورد وگفت هرکاری بخواهم میکنموکسی یارای  مخالفنیست وگرنه جهنمی میشود ودفعه قبل علی علیه السلام من راگول زد که رفتم توبه کردم حال اینچنین شد جعلنائی نیست شما باوردن ایه حضرت ابراهیم علیه السلام خودتان محکوم کردید ونفهمیدید که پیمان من- یعنی همان جعلنا به ستم کاران نمیرسد ستم کاران مطلق است- شمادر مذهب سنی هرچه خلیفه گفت  همان پیمان خدا است دردهان خدا میگذارید اگرچنین است فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام همین بیانرا میکردند- ایا علم الهی میخواهد  جعلنا اینجاکاربرد دارد یاندارد قران وحی راقبول کرده است وعقل ناب را هم قبول کرده است اگر شما اقای عثمان عادل ومطابق خواست الهی  میدیاند ما بحثی نداریم- امامردم دعا میکنند که فرزندان انها هم  امام شوند این بهاین معنا است که  ازامام اصیل دینرایادبگیرند وعمل کنند این دعا هم زمان حضرت ابراهیم علیه السلام هم بوده است ولی دروز قیامت امام یعنی کس که دیگری راهدایت میکند حال بدرستی ویا  هدایت اش باطل باشد قدرمطلق اعن است که هرکس فردی راهدایت کند امام او است وبعضی ها امام شان شیطان است-پس بایدامام اصیل وجود داشته باشدتا دعای مردمان درست از اب دربیاید مگرانکه شما اثبات کنید همه مردم میتوانند پیمان الهی راز خداوندمنان یادبگیرند همان طور که شما فرمودیدهمه شئونات را جعلنا دربرمیگیرد  درضمن خداوندفرموده است که از پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم اطاعت کنید همه چیز درقران نیست- شما نباید موز وکیوی بخورید درقران نیست وحتی بعضی مشروبات اسم اش درقران نیامده است ومیزان الکی بعضی ابجو ها کمتراز دودرصد است پس حلال است- اما جالب است که میفرماید برای پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم لقب امام نیامده است خاصیت این لقب  فقط شعاری است یا کاری بایدبکند حضرت ابراهیم به اسمان اول هم نرفت ازرویزمین اولین اسمانرا که ملکوت دید که فرشتگان ماموربه زمین اطراقشان انجا است وبسیاری کارها ازهمانجا انجام میدهندپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تامعراج سفر کردندمقام شان کمتراز حضرت ابراهیم است-حدیث کسا چه میفرماید- مطالعه کنید- حضرت ابراهیم علیه السلام چندبار توبیخ شد وجبران کرد وچند باردرامرالهی ی مات ومبهوت شد ازجمله زن وفرزنداش به  عربستان بیاید وحضرت جبرائیل شد ودلیل اش رابیان کرد- کمی در شناخت دین غور وفحص کنیدبه این سادگی  دین راقبول نکنید

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای هاشمی ازسایت کلمه توجه کنند-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای هاشمی – از کانال کلمه- شما اگر واقعا   اکادیمیکی بود مطلب  طرف را درک میکردید-  وانزمان پاسخ میدادید-نع انکه یک سفسطه ای   مطرح کنید وسپس  بخندید- ومطلب  از شاخه ای به شاخه دیگرببرید-  یک کتابی درباره اصول وفروع دین وهابی  به انگلیسی نوشته شده است واین کتاب در اردن بچاپ رسیده است- دراول نویسنده میگوید دراین کتاب استنباط های من مثلازیاد است وروسل اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند هرکس استنباط کرد غلط بود یک اجر دارد واگر درست بود دواجردارد شما معتقد هستید پیامبر اکرم صلواته الله علیه والهوالسلم از حضرت خدیجه کبری  صلواته الله علیه اله والسلم چهار دختر داشته است این استنباط شما است- استنباط شیعه از حضرت خدیجه کبری صلواته الله علیها  فقط یک دختر داشته است وسه دختر دیگربقول اعراب ربیعه بودند از خواهر حضرت خدیجه سلام الله علیها خانم هاله بوده است که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  نگهداری انهارا قبول کردند نمیشود استنباط شمارا حق بدانیم واستنباط شیعه را  غلط بدانیمدرمورد خمس وغیره هم بدین نحو خانم عایشه علت قتل اقای عثمان حضرت علی علیه السلام میداند شیعه برخلاف است طلحه وزبیر وخودخانم عایشه درکشتن عثمان  شریک بودند خانم حضرت فروه که بقول شما از  خاندان ابوبکر هستند مادر امام صادق علیه السلام وهمسر حضرت باقر علیه السلام معتدهستیم کهشیعه بوده است وشمامعتقدهستید که سنی بوده است  همانطور که حضرت محمدبن ابو بکر  صلواته الله علیه واله والسلم فرزند  اقای ابوبکر شیعه متعصب بوده است معاویه  نامه به ایشان نوشت که مااعراب دنبال کسی میرویم فکر بهشت وجهنم نمیکنیم  اگر ایشان ببهشت رفت ماهم به بهشت میرویم واگربجهنم رفت ماهم به جهنم میرویم اما برخلاف پدر عمل نمیکنیم- شما برخلاف سنت عرب به پدر خیانت کردید وبرگردد- زمانی که جنگ تمام شد حضرت علی علیه السلام به حضرت محمد  صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند برو بهخواهرت دلداری بدهکه باتو علی علیه السلام کاری ندارد وشماراباسپاهی  به مدنیه میفرستد- حضرت محمد صلواته  الله علیه   به کجاوه نزدیک شد وباچوب ب چوب کجاوه زد خام عایشه ترسید  ایشان نترس من از همه از لحاظ نسب به تو نزدیک ترواز لحاظ عقیده از بسیاردور هستم ایشان گفت برو گمشو  من برادری بنام محمد ندارم- حضرت محمد صلواته الله علیه فرمودند قد دان علی علیه السلام باشد که سپاه معتقد است حداقلکه ایشان درروستائی نزدیک اینجا برای همیشه حبس کنند هزار صد واندی اصحاب  همراه علی علیه السلام بودند درحالیکه لشکر جمل از انگشتان دست کمتر صاحبه داشت وهمه انهاهم شیعه نبود وتعداد زیادی از برادران سنی بودند- مسئله این استخانم عایشه وحضرت زهر صلواته الله علیهامنبع  حدیث شیعه دست اول بودند از این لحاظ بسیارمهم هستند وخانمحضرت فروه علیهاسلام الله منبع دست اول حدیث نیستند سئوال ان جناب اینبود چرا حدیث از حضرت زاهار علیها السلام کم است  جواب اش این است حدیث ها متضاد هستند لذا باید جنبه  فکری واعتقادی برادران سنی رعایت شود

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

امام ابن تیمیه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دیروز متوجه شدم که وهابیت  کتابی بنام امام ابن تیمیه- انگلیسی را من اضافه کردم چاپ کردم پودراینده صفت اعظم انگلیسی هادرست میکنند چون به  انگلستان وفرانسه بسیارخدمت کرد- کاملا نسخ  ارتقا یافته ان مال   بها الله است وقبلازان مال ابن وهاب است- محال است یک فرد عاقل چنین کتابی ودستوراتی  بدهد  اولا اول بشدت تایدمیکند وبعد مشکوک میشود وبعدرد میکند وعد یک دستورجدیدی مبهم میدهد- چرا برای انکه  تمام فرقسنی وشیعه م- قران خواندن دراعتکاف واستغاثه وابتهال مشروع نیست وباطل است- حضرت علی علیه السلام قبلاز  رحلت رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم- عظمتی عظیم است ولی بعداز  رحلت ابوبکر فرد اول اسلام است واز امویان بشدت دفاع کرده است باز میگوید- انچه درقران وسنت ثابت شده واجماع واتفاق پشنیان- بر ان است حق می باشد \س نمیتواند بااجماع گذشتگان مخالفت کند- حال اگر از این امر –لازم اید که خداوندمنان متصف به جسمیت شد اشکالی ندارد زیرا لازمه حق نیز حق است- ایشان شورش وستیز بر علیه  عثمانی وصفویه را صادر کرد وهرچه گفتند کهد عثمانی وضعیت اش بهترش ده است ودراسلام حرف اولرا میزند وکفارغربی قوی  هستند ومارا ازبین میبرنند گفت جوانان انهارانابود کفاررا وهم عثمانی وهم صفویه را ودیدم که چه شد ودرزندان هرکس ایمان نمیاورد فحاشی یمکرد وکتک میخوردسرانجام در سیاه چال انداختدند وشپش زد وبه مرض تیفوسمرد ودرزندان تعدای درحدود هشتادنفر به او ایمان اوردند ومبارزاتی درسوریه رخ داد  تابه   ان نتایج-مخوف وترسناک رخ داد وبعد انگلیسی  اتشی که خاموش شدهبود توسط ابن وهاب روشن کردن انهم سرانجام خاموش خواهدشد علت ماندن انها تنها نفت است وگرنه هفت کفن پوسانده بودند

موافقین ۰ مخالفین ۰

افغنستان در لبه جنگ-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز سری به نشریات افغانستان زدم- بهت وشوکه شدم-گروهی در غرب نشسته اندو طبل جنگ میزنند- یا ازروی نادانی است .یا ازروی اغراض خاص سیاسی- که روزنامه در بالاترین درجه گوگل بنام – دیلی افغانستان نیوز میباشد-  تنها دونویسنده دارد- اقای محمد  هدایت واقای حفیظ الله زکی-تیترها- رهبری حکومت ولحظه دشوار تاریخ—جز مقاومت چاره ای نداریم- از اجلاس قطر صلح میبراید یا جنگ- مفاومت ملی به چه معنا است-مقاومت ملی تنها راهمطمین در برابرطالبان- - به جنگ روانی طالبان کمک نکنید—طالبان توصیه پذیر نیست- طالبان واتحاد استراتژیکبا گرو ه های تروریستی- وغیره وهمه ولسوالی یعنی استان تشویق به مقاومت ملی کرده است مثل انکهجنگ بمذاق ایشان خوش امده است- یک سری به سایت کشورهای اسیائی جنوب شرقی بزنید-کشوربوتان که بسیار کشور کوچگی است سالانه 37 میلیارد دلار  درامد دارد وجنگی انجا رخ نمیدهد- لائوس که کمونیستی بود ودرجنگ با امریکا درهم کوبیده شد امروزه بازسازی کرده است وسالانه سی وشش میلیارد دلاردرامد دارد افغانستان با انهمه نعمتای الهی دو میلیارد افغانی بودجه خودرا بسته است- که تنها برای کابل هم کافی نیست امریکائی وقتیکه رفتند- درحدود بیست   میلیارد دلار اسلحه باقی گذاشتند کهامروز در دست افراد های مختلف است ومسلم است زمانی که جنگ باشد هیچ کس سرمایه گذاری نخواهد کرد وسرمایه های ملی هم ازبین خواهد رفت ونوشته است بیست سرباز امریکایی وارد کابل شدند واقای جو بایدن گفته است امریکا دوباره به افغانستان خواهد امد ازتاریخ درس نمیگرنند وباوجودانکهعملکرد امریکا در افغانستان لجن بار کرده است فرموده است اندکی کار مثبت هم شده است واقعادرک نمی کند  ان اندک خطرناکترین برنامه بوده است ومسلم است اینچنین عملکردها سرانجام افغانستان تجزیه میشود وبعلت مهاجرت ها زیاد کشورهای همسایه دراوضاع افغانستان دخالت خواهند کرد گرچه عنوان دیدگاه شما را دارد فقط یک نوشته است- باید هرچه زودتر    جمعیت علمای راستین حفظ اللهعلیهم اجمعین وسیاستمدران اسلامی دانشمند اگاه جمع شوندتا شعله چنگ هنوز  روشن نشده است وضع افغانستان را سرسامان بدهند امروز بدترین وضع بصورت اکثریت کشورهای اسلامی دارند-که این امر مورد رضای خداوندمنان نیست گره خداوندمنان راه نفوذرا شخصا هدایت میکنند ولی اثار کاروعملکرد اکن اسلامی سنجش میشود با ان برخورد میشود واین سنت الهی است امید است ملل اسلامی بفکر  تمیشیت امور خود بپردازند-ملعبه این وان نشوند واز باطن  پرعظمت اسلام وروح بلندپروازاش مدد بگیرند ویک جامعه ایدهال اسلامی که دنیارامات ومبهود وجذاب وشفیته شده به جهان ارائه ونشان بدهند وگرنه  شاید انچنان که تصور میکند نشود وعاقبت خوشی نداشته باشد که افراد  خام ونادان  و وابسته   به ستی ها وناکمی ها دچارشوند انشالله جهان شاهد یک افغانستان- شاد وبا نشاط ومفرحه وخودکفا  وبا ارامش ودوستی ویکرنگی ایت الهی شوند انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

مسئله نجوا در قران مجید--!!

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات  شخصی است- در تفسیر سوره مبارک مجادله-  بنگارش رهبر معزز رحمت الله علیه ودامت افاضات  نکته سنجی جالب ودقیق است-درریاضایات یک عدد قدر مطلق داریم-  کهدرحساب مثلا عدد دو را مینویسیم  دوپاره خط کوچک بصورت عمودی دراطراف عدد دو میگذاریم میشود قدرمطلق عدد دو- اما یک دفعه عدد مقید است عدد خاص است-مثلا حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم روزی دوبار از حضرت علی علیه السلام تمجید کردند این جمله بارارزشی بیشتر دارد از جمله علی علیه السلام راتمجید کنید—یا مثلا شخصی خدمت امام صادق علیه السلام .گفت من میتوانم دررابطه سکسی باخانم خودم صحبت کنم امام علیه السلام فرمودند درمسائل دینی  حیا مطرح نیست تابگویئم درمسائل دینی حیا مطرح نیست است سوره مجادله گفتمان های است بحث انگیز است وافرادممکن است که حتما  رای ونظرهای مختلف دارند به همین علت به این نوع گفتمان قران مجادله گفته است درگفتمان مجادله وار که بسیارمهم وکلیدی ا ست خداوندمنان باید جهت دهد وسپس معصومین علیهم السلام الله  الجمعین تا انسان حکمت هارا یادبگیرد- مطلبی درباره نجوا – به معنای درگوشی صحبت کردن است انهم با بزرگان مانندرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بسیاری نمیدانستند  میتوان بدون درگوشی گفت  مطلبرا گفت فرهنگ غلط- اما رهر معزز   وصاحب مکتب- س دصسته را مشخص کردن  یهودیان –منافقین-و برتری طلبان-که  همه اینها غلبا ازگردن گلفت ها بودن  وپولداران وبدنبال اهداف شیطنت  ومضر که باتکرار زیاد  سرانجام بههدف خود نایل شوند بخصوص یهودیان که این هاز ازاقازاده گذشتن واز پیغمبر زاده گذشتن مشاورین خاص الخاص الهی هستند منافقین  اهل سیاست صلح طلب هستند واز قدرت دیگران میترسند دلسوز جامعه خودرا قلمدادمیکنند دیگران میخواهند یک پرستیژ واعتباری برای خود بخرند دردنباله این مطلب خداوندمنان   فرمودند که نماز بخوانید وزکات بدهید-  و از خداوندمنان ورسوله اش اطاعت کنید این برمیگردد به یهود وخداوندمنان نام انهارانیاورده است که بزرگ نشوند نجوا انها هم درهمین موارد است روزی  سران یهود دم بازار با رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم برخورد کردند که مال خیبر بودند وگف6تند که شما میخواهید ما باشما هم پیمان شویم- شرط ما این است اگرخواستین نماز میخوانیم واگرخواستیم نماز نمی خوانیم واگرخواستیم نمازخودمان میخوانیم- دوم زکات نمیدهیم ولی  زکات میگیریم- قبله شمارا قبول نداریم وقبله خودمان راقبول داریم درجهاد شرکت نمیکنیم ولی درغنیمت سهم میخواهیم-  رسول الله صلواته الله علیه والسلم فرمودند این چهار رکن هر دینی استوبدون انها دین معنا نمیدهد ولی اینها ول کن معامله نبودند ومایل بودن درپیمان بارسول اکرم صلواته الله علیه والهوالسلم باشندمداوم میامدند خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم این مسئله گوشزد کنند ورسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم بی توجه ای میکردند وجوابی نمیدادند منافقین مداوم  ایجادترس میکردند که جنگیدرگیرنشود و درصلح باشند وقشضر بعدهم برای انکه برای خود  مرتبه ای درست کنند مثلا مابجای دوسوره سه سوره بخوانیم- خداوندمنان منان هرکس  نجوا دارد یک درهم بدهد انهانیامدند  زیرا گفتند این بنفع رسول اکرم است هردفعه پولی ازما  باید هزینه شودوجوابهم معلوم است مابازنده هستیم خداوندمنان به این گروه فرمودندمن  شماربخشیدم اگر مسئله خاصی اسانجوا کنید ومن ازگناهان گذشته شما درگذشتم-کمال مروت وگذشت است ویکی مسئله طبقاتی نشود که عدهای پولندارند انها محروم نشوندگرچه کم  مورد وجود دارد  افرادنیازمند نجوا هستند

موافقین ۰ مخالفین ۰

جناب سایت کلمه توجه کنند-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظر یات شخصی است – اخیرا من شخصی ىر سایت کلمه که گویا  وهابی   نمیداند-ولی مخارج انها را عربستانمیدهد وگویا  جنازه اقای عثمان به طاپف بردند-   بیان میکنى ما سنی هستیم یعنی به سنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  ا قتدا میکینم درحالی دروغی اشکار است شما به سنت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم اقتدا نکردیدبه خلیفه   خودتان اقتدا کردیدکه انها فاصله یادی با سنت رسول الله علیه والسلم دارند دلیل  انتخاب  جناب ابوبکروعمر وعثمان است که ذدربسیارموارد برخلاف سنت  رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم عمل کردند درحالیکه میگفتندمابه سنت رسول الله صلواته علیهوالهوالسلم  عمل خواهیم کرد کهنمونه بارز ان اقای عثمانودیگرخلفا است که داستان منحط  استنباط غیرشرعی به مردم تحمیل کردند-درزمان اای عمر وشورا که برای انتخاب  حاکم تشکیل شد علی علیه السلام فرمودند من بر اساس دستوارت قران وسنت رسول الله  ودرک خودم که منظور علومی است که از رسول الله علیه والسلم  یاد گرفته است عمل میکنم چراقبول نکردند  ایا نعوذ بالله حضرت علی علیه السلام دروغگو بوده است یا علم ایشان از دیگران کمتربوده است-؟؟ پس سنی واقعی شیعه است که براساس تشخیص دقیق قران وسنت نبی مکرم  صلواته الله علیه واله والسلم دستورات   بیان میکردند از معصوم است در درکقرانواحادیث واحکام خداوندمنان مشکلاتی رابوجود اورده است که عقل بشری به نمیرسد جز امام معصوم علیه السلام وکاردیگران درحقیقت فتنه است- درقران حضرت ابرا هیم علیه السلام به نمردویان فرمودندشما علوم مارا پیدا نمی کیند واهل فتنه هستید وباما برسرهمین علوم واردجنگ میشوید- از ما بیزار هستید ومارادشمن خودمیدانید وماهم از شما بیزار هستیم وشمارادشمن خودمیدانیم واز خداوندمنان خواست که کاری کن انهامارا برای خودفتنه نبییندکه جنگی درگیر نشود- همین مطلب هم برای ماصدق میکند مابدنبال جنگ بابرادران سنی خودنیستیم وتاریخ نشان میدهدبرادران سنی مداوم باشیعیان  جنگ وفتنه ایجاد میکردند واکثریت ملاک نیست  شما اکرثیت  دارید که اهم تاقبلاز انکه غرب قویشودکشتار کردهاید دم از وحدت نزنید کهالان همین طور است ومجبور هستیدکه حاکمان ستمکارا قبول کنید- درزمان رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم شیوخ بنزد ایشان میامدند که پیشانی برخاک نگذاریم  اهمیت انسان میرود- اجاز دهید بر ابریشم سجده کنیم رسول اکر صلواته الله واله والسلم  فرمودندنماز تکبر را ازبین میبرد بایدبرخاک سجده کند—بعداز حلت نزد اقای عمر امدند وجریان را گفتند وحناب اقایعمر  استباط کردندواجازهدادن که برفرش  ولی ابریشم را بول نکردندوبعد برابریشم هم اجازه داده شد این یک نمونه ونمونه زیاداست اصحاب فرمودندما همه چیز سنت را عوض کردیمحضرت علی علیه السلام درزمان حکومت خود خواست بهسنت رسول اکرم صلواته الله علیه  واله والسلم برگردد صدای مردم بلندشوای عمرا وای عمرا زیرا عمر جهنمی میشود؟؟ وسپس بحث صفویه راهم خواهم کرد

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰