عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۲ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

محبت ورحمت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خداوند منان- درحدیث است- پسران نعمت هستند- یعنی رزق وامنیت ومانند ان به خانه میاورند- وچون تبدیل به پول کارانها میشود- یک ارزش خاصی پیدا میکنند--  دختران رحمت هتند یعنی مهرانی ودلسوزی وترحم واخلاق نیکو را جوهراش در افرادخوانده وبخصوص بچه ها رشد میدهند وانرا جاری وساری میکنند ترسوبودن وشجاع بودن وجسوربودن بدست مادران است- این خصلت تبدیل به پول نمیشود- لذا ارزش مند درجاهلیت نبود وچون درجاهلیت معنویت ورحمت نبود وقانون فراگیرنداشتند تخاصم درانها زیادبود بدنبال افراد جسوری بودن- که درتخاصم ها قبیله یاری کنند- طبق تحقیقات شیر مانند شبیه به انسان اخم میکند زمانی که میخواهند درندگی کند برای این فیگور و چهره- وشکل هفتادلغت اعراب ساختند- ماندحیدر –عباس- عبوس وغیره یعنی مردی جذاب است که مانندشیر درنده واخم کننده باشد- حضرت امام صادق علیه السلام ئرجریانمقدادیکی از صحابه معروف شیعی پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلام- میفرماید به تعبیر من فرد کم جنبه وکم حوصله درقبیله خوداش هرکس یخواست اورادست بی اندازد کشت- به سمت قبیله دیگر رفت از انها پناهندگی خواست- که به ان مالی میگویند ویعنی ولی دیگر پیدا کرد- باز همین اتفاق انجا افتاد به قبیله دیگری رفت باز ان اتفاق افتاد وسرانجام از انجا به سمت پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد از لحاظ اخلاق زیر ورو شد ودیگر هیچگونه خلافی انجام نداد – حالا فرض کنیم که روز پدر تنگ باشد میتوان با توکل وتوجهبه خداوندمنان تحمل کرد ودراینده بچه ها مکن است وضعیت به مراتب بهتری پیدا کنند- اما اگرمادر ان رحمت را جاری وساری نکند  درغرب تحقیقت کردند این فرد مداوم بدنبال ان است که دیگران به اومحبت کنند واونمیتواند- به دیگران محبت کند ولوبخواهد چون جوهر راندارد غالیا زن هابه سمت فحشا میروندوبه سمت هم جنسی گرا ومردان هم همین طور ومعتادمیشود ومنفعل میگردند واهل عصیان میشوند- تربیت انهابسیارسخت است وانها بیادخودرا مداوم حتی درحدغلو به دیگران حبت کنند وبلدنسیتندکه چگونه بایدمحبت جاری شود- حداکثر به هشتاد درصد میبرسند وانهم باسختی زیاد ومتاسفانه غرب راه جاهلیت بیشتر پیموده است انرابه جهان سوم تزریق کرده است ایمداست دراینباره فکری اساسی شود

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مناجات

بسم الله الرحمن الرحیم-یا جمیل-منا جات ره روان راه روشنائی- چکامه از دکتر جمشید شفیعی نیا- که دریک مجمع بین المللی خوانده شده است- الهی تنها تو شایسته دوست داشتن وستایش هستی  زیرا:دانائی – توانائی – حقیقت مطلق- و-جاودانه ای –مانند یک  عاشق- که- خود را به معشوق تسلیم می نماید- وهمه ناخالصی  های  خویش –را مبدل به خلوص –می گرداند—مانیز به  یاری تو – همه-نا پاکیهای نفس  عماره را کنار گذاشته- شعر  به افتاب رسیدن رامی سرائیم- وموسیقی – شگفتن- روئیدن- و- بالیدن- و- باهم بودند را درگوش اله عشق- زمزمه  میکنیم -هدیه ما ساز-هزار – زیر وبم- باد—رقص – هزار پیج- وخم بید—اواز شادمانه خورشید-ما قاصدان بهشتیم- که-در سمائی  دائم- رهرو راه روشنائی – هستیم- میدانیم—(ره روی را روشنائی) –ارزو یش کوتاه-لغزشش- اندک-دلش- خاشع- جانش قانع—کارش اسان---خشمش فرو خورده است—همه- از او ارزوی خیر دارند- و-از شرش درامانند—گفتار ش نرم – زشتیهاییش  پنهان- وزیبایش- اشکار است—خیرش رو میکند—شرش پشت مینامید-در سختیها وناگواری ها- با وقار—در شکستها- شکیبا—در شادی هاسپاسگذار-به دشمن- ستم روا نمیدارد- در دوستی – به گناه نمی افتد- مردم –ر ابه نام های  زشت- نمی خواند—همسایه را ازار- نمی رساند—بلا دیده را شماتت نمی کند—به سبب  تکبر- وخودپرستی - از مردم دور نمی شود—وازروی  ریا- وسالوس – به انها نزدیک نمی گردد—خود را شاخ نبات- اب حیات—و- شعله شمع رهروان راه روشنائی – می سازد—تا قفس را بشکنند—وچون همای  عشق- درهوای  قدس پرواز کنند—با امال صااح- خود را بیارانند—وبه اقوال اکتفا ننمایند- امید  که به اتکال به خداوند بحان- وتوجهات خاصه- حضرت ولی الله الاعظم صلواته اله به یادیا درکنار کسانی – راکه -دوست میدارید- هروز تان نوروز باشد – انشااالله- نروز 1392- خجسته  باد- جمشید شفیعی – ایشان فرمودند من هروز با خداوند منان صحبت میکنم- و- میگویم – خدای من نه – خدای حسین علیه السلام--- اگربه کربلا با دیالکتیک –عشق- نگاه کنیم از طرف انعکا س ظلم های عظیمی  به رهبرومقتدا ی عرشی الهی  واصحاب او فرو افتاده است که هستی رابشدت نالان وگریان وخون چکان کرده است کمر شکن بوده است ولی از طرفی رابطه انها باخداوندمنان دراوج عرفانی  درشکوه وجمال وجلالی بی نظیر است که چون مرغ سبک بال- عاشقانه امانت الهی هرلحظه بخشی از ان رابه خداوندمنان تحویل میدهند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

عالم الست-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-عالم الست- ربغاره عالم الست کمی درک ا مشکلاتی دارد-ولی چنین عالمی وجود داشته است- یک مثال من بزنم پ

دری به بجه مثلا چهار سال میگوید که بزودی کودکستان میروی  وتوضیح که این کودکستان چگونه است ویا به نزد دکترمیروی وی ا استخر میروی  یک اگاهی از قبل دارد بچه فراموش میکند تا زمانی که مواجه میشود- اگر دقت کنیم متوجه میشویم یک مقداری اطلاعات  ویا سرباز ی- یک مقدار قبلا اطلاعات است وان فراموش میشود تا زمانی که فرد وارد محیط نظامی میشود- مسلله روز الست هم به همین ترتیب است-خداوندمنان روح ها را خلق کرد- دریک سرزمین خالی  شایدهمین زمین باشد- اینکه میگویند جسم انها درحد یک مورچه کوچک بود این متعلق به خواب حضرت ادم علیه السلام که درخواب دید از پشت کمراش مورچگان زیادی خارج شد وزمین را پوشش داد وتعبیر انرا از خداوند منان خواست وخذاوندمنان فرمودند نسل تو است که این سرزمین را پوشش میدهداما درعالم الست اگر روح جسم نداشته باشد بسیار کوچک میشود ویا جسم کوچکی داشته است ولی دارای عقل وفطرت بودن وشاید هم جسم برزخی داشتند ومتوجه شدند که خداوندمنان انهارخلق کرده است وراه دیگیر نداشتند وعده ای خودرا قبول کردن که خالق انان است وخداوندفرمودند شما بدنیا باز میگردید وسیر حرکت راهم مشخص کردندوهرکس اطاعت از فرمان الهی کند به بهشت یرود وهرکس اطاعت الهی نکند بجهنم میرود عداهی انجا گفتند که اطاعت میکینم وعدهای گفتند اگر دستورات مطابق میل ما نبود اطاعات نمیکنم وعدهای درانجا باهم دوست شدند وعداهای از هم دورشدن ان روح تبدیل به روح نطفه وان سیر گذاراند تا تدبیل شد به روح حقیقی فرد ان عالم الست در روح ذخیره است ولی به یاداش نمی اید تا بااینجهان مواجه شود- امام صادق علیه تا انجا که من میدانم- دودلیل می اورد گاهی انسان درمسافرت  در یک رستوران میان راهی  به فردی برخورد میکند نمیداند که ایشان مجا دیده است ولی قیافه بسیار اشنا است گاهی دوست سابق است وگاهی شبیه یک دوست است وگاهی اصلا ایشان دردنیا ندیده ات وهرگز امکان دیدن ه فراهم نمیشده است ولی خیلی اشنا است وخلی زودهم باهم انس میگیرند امام صادق علیه السلام میفرماید  اینان در عالم الست باهم دوست بودن- ودیگری بدون استدلال وبدون توجه به فطرت خداوندمنان را میشناسند ومیگویند دردل ما خدا است ارجکله قبلیه پیگمن ها- یک المانی به انجا میرود ومتوجه میشود که انهامعتقد هستندخداوند قبلا درمیان چنگل بود وحال به اسمان عروج کرده است  وهرچه سعی میکند که دلیل ان کدام است دلیلی نمیاورند میگویند انچنین است وا فرادی زود شیفته الهی میشوند که همه تعجب میکند مثل انکه از قبل میدانستند-

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

داستان اقای جمال قاشچی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  مسدله اقای جمال قاشقچی بسیار پیچیده است- به نظر میرسدیک صحنه ساز ی بوده است برای ازمایش اقای بن سلمان-اولا اقای قاشقچی تبعید به امریکا نده بود خود ایشان متوجه بعضی مسائل شد که غلط است وبه امریکا رفت  ودرانجا ماند- دراین مدت که یشان درامریکا قلم میزد- اقای بن سلمان ساکت بود- وهیچکدام را مورد ارزیابی قرارنداد- احتمالا از راه فری ب وارد شد ونفاق درپیش گرفت وتاحدی  ایشان راتائیدکرد- بنظر میرسد که میخواستند اقای بن سلمان راازمایش کنند- اگر فرض کنیم که ایشان گول وفریب خورد مستقیما به عربستان میرفت- ویا ازسفارت اعربستان درامریکا اقدام میکرد-چر ان امر درترکیه رخ داد معلوم میشود یک باز ی بوده است من زمانی که در مرکز زرهی بودم یک افسرجوان که در رشته جاسوسی وضد جاسوسی درامریکا دوره دیده بود که چنین صحنهای بسیار پیچیده تر برای ایشان تهیه شده بود علت ان بود که درمرکزی درامریکا درس میخوانده است وخوابگاه انجا بوده است گفته بودند تلفنها شنود نمیشود- ایشان با ساز مان اپوسیسیون تماس تلفنی میگیرد که ممقالات خودرا بفرستید وبا تلفن بعضی مطالب نهارا تائید میمند وبعضی را اصلاح میکند وبعضی هم برخلاف انهااثبات میکند امریکا تلفن های ایشا رابه تهران میفرستد ودر شیراز صحنه ساز یعجیبی میکندکه باماشین یکخانم بیوه بسیار زیبا وبسیار ثروت مند تصادف کند وبعد ایشان میفهمد که یک طمعه بوده است وحقایق به ارتش میگوید وانهامیگویند حق نداشتی که مخالف خوانی کنی – بنظر میرسد درامریکا- کت شاه را شب عوض میکنندیبک میکروفن به اندازه دوبرابر یک عدس درته جیب او جای ساز ی میکنند وهمن چنین در کیف فرح گفتگوی این دورنفر را ثبت کرده بودند- امروزه ارتش های جهان سوم بخوبی میفهمند که همه کاره امریکا است وکس نیمتواند برخلاف انها کاری کند وانها به مراتب بهتر افرادخودی هستند لذا امریکا بر افرادخودی ترجیه میدهند کسی که ذرعربستان تصادفی باماشین کشته شد- اطلاعات داده بود-

موافقین ۰ مخالفین ۰

خود عمل چگونه است-!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-قران مجید میفرماید- درقیامت- همان اعمال اصلی شما به شما نشان داده میشود- درک واقعیت وحقیقت این امر- کمی مشکل است- برای تقریب به ذهن- یعنی ذهن تا حدی نزدیک شود- بیان میشد خاطرات دقیقا در ذهن  اورده میشود بقوا حجت اسلامی  درصحن مبارک ا مام رضا- علیه السلام که امروز تکنولوژی تاحدی کارساده تر کرده است مثلا سی دی گذاشته میشود دقیقا یک عکسی از واقع نشان داده یشود باز قران میفرماید بالتر است حضرت علی علیه السلام میفرماید- که من اعمال خودرا مانند طبق که روی ان شش طبق است ومثلا هفت دنمونه است که همه انها دربرگیرنده گل هستند به مردم نشان میدهم این سمبول است حضرت علی علیه السلام خود-اعمال رانشان میدهد چگونه- بقول عالمی  سلول مارا از بدو تولد – شماره گذاری کنید مثلا سلول یک میمیرد- سلول دو جای انرا میگرد- درقیامت همه درسن35 سالگی هستند- خداوندمنان درصحنه قیامتسلول های قبلی وبعدی ایشانرا احیامیکندکه ان واقعا ما هستیم ما درسن خاص  همه صحنه را خداوندمنان احیا میکند وما طبق همان نقشه عمل میکنم که انجام دادیم- انجنان امروز یک سلول فریز یعنی منجمد میکنندووبعد دوباره احیا میکنندتا سالهای اثر کارما نشان داده میشود وکار حضرت علی علیه السلام دقیقا اینطور نشان داده میشود که همه تشخیص میدهند که چون گل است- تاتئر زنده است فیلم وعکس نیست در ثانی فرشتکان کاتب که به اصطلاح بر دوش هستند- بعضی علما بیان میکنند اینهم سمبول است این فرشتگان درعرش هستند به قدری نزدیک هستمیتوانند باشند که مانندان است که بردوش هستند که  هردونفر مثلا دوازده ساعت کارمیکنند از طلوع خورشید تا غروب یک دونفر هستن که شیفت روز هستند ومابقه ساعات شیفت شب هستند ایشان میفرماید فرشته خسته نمیشود اداشتن شیفت درسی به ما است که به اندازه طاقت فرد- فرد باید کار کند ودثانی فرشته ای که می اید اطلاعات فرشته قبلی راندارد با یک ذهن باز میاید وقبلا رسم بود بچه ای که دریک مدرسه- نابهجاری داشت به یکمدرسه دیگر میفرستادند مدتی تا اشنا شود ساکت بود وافرادهم  خالی ذهن بود با اورفیق میشدد وکم کم شیطنت میکرد ومیگفتند دفعه سوم تمام شود از شیفت روزانه اخراج میشوی  ومتفرقه بایدامتحان

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

معه چیست-!!؟؟


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادری در فضای مجازی نوشته است که قبلا پیامبر اکرم حکم متعه را بیان کردن یعنی یک دیثی فرمودند که میتوانید متعه کنید- ولی ایه ای نیامد- این ایه چیزی دیگری میکوید- فرموده است که متعه قبلا در  عصر جاهلیت وجود داشته است-که هیچ سندی دراین باره وجودندارد- دراین ایه متعه دو کلمه مورد توجه قرارداده است-مستعتم ویکی اجورهن- خود ایشان فرموده است ترجمه خوش گذارنی  غلط است فرزندی که دران خانواده بوجود بیاید منحرف میشود وغیره وتعبیر کرده است متعه به معنای کاری است که خانم موظف نیست که انجام دهد مثلا درشالیزارکار کرده است باعث سرخوشی مردان شده است وباید اجرت بگیرد- درترجمه لغت متعه مند د

لغت نامه   فارسی عربی – درلغت تمتع- می نویسد لذت بردن- وانتفاعی از چیزی گرفتن- درگوگل در ترجمه لغت تمتع به انگلیسی مینویسد =انجوی- یعنی صرف لذت بردن- من در لندن  گاهی چند کلاس زبان انگلیسی دریک سالن سن وصحنه داشت جمع میکردند- یکخانم هنرمند که مجری قوی بود روصحنه بود یک تست میگرفت لغات  ی برای روزمره مهم بود ومثلا مقرات اتوبوس تغیر کرده بد ویا مترو همچنین وغیره صحبت میکرد وبیشتر ادبیات تشریفاتی درباری یاد میداد که – شل و –وو- در حالت احترام زیاداست- ومیخواست دانشجویان بخصوص در دانشگاه بسیارمودبانه صحبت کنند- ودرمسائل از طنز گزنده استفاده کنند-  به اتوبوس شهری میگفتند- شتر- .به مترو میگفتند فیل—درس تمام میشد ومیفرمود حالا نوبت -انجوی – به انگلیسی – لذت صرف است- میفرمود هرکسی اواز ی بلد است وموسیقی میداند که قبلا گفتند هرکس موسیقی بلد است وسیله اش باخود بیاورد رقص بلد است جوک است بلد بیاد روی صحنه ومیفرمود زمانی که کمپینگ مسافرت تفریحی میگذاریم هیچگونه بحث ی که غیرلذت باشدنباید باشد همه اش تفریح است- ومیفرمود دونفذ انگلیسی به پاپ یا میکده میروند- دیگر بیاداز فضا وموزیک وغیره لذت ببرند وکاری دیگرنمی کنند- اولا لذت درحقیقت دو طرفه است نه یک طرفه ولی دراسلام سیاستی است که لذت خانم ها مطرح نمی کنند اخیرا من دراینترنت دیدم حتی درجلساتی که برای معرفی دختران وپسران درحقیقت تشکیل میشود به خانم ها توصیه میکرد لباس شاهزادگان تقلید کنید وخودتان رابگیرید وهیچ گونه توجه ای  زیادنشان ندهید کهمردان سرمیخورند  بگذارید انها سعی کنند با شما اترباط بگیرند کاملا معمولی باشید درضمن که اعتنانی ندارید همه جا خوب دقت کنید ورفتار بسیار ملاک مهمی است که قبلااینطورنبوده است-اما مقدمه دوم- ازدواج دائم- از احادیث بخوبی روشن است- که هدف اصلی بچه اوردن است درحدیث است- ارمردی ازدواج دائم کند مثلاباخانمی عقیم درمرحله اول ویا باخانمی که نخواهدبچه بیاورد هردو میفرمایدصلواته الله علیه واله والسلم- این دوتبدیل میشود بهبوریا ویا حصیری کهدراطاقی که نم زیاد داشته است وروطبت زیادبوده است ولی کمی تاریک وخنک بوده است فقطبرای مدتی درانجا باشند استفاده میشده است استفاده دیگرداشته است مثلا ما بگوم خرسکی دم در میاندازند وچون بافت ضخیم داشت مانند بدن خرس است اما اگر زن اول زایا باشد اشکالندارد که زن دوم عقیم باشدمعلول باشد وکور باشد غیره وباز فرمودند ثروت که افرادمتاهل خداوند زیادمیدهد بای بچه دار شدن است وگرنه چنین ثروتی را نمیدهد-اما درمتعه بچه ملاک نیست گرجه باشد مثلا بهتر است ولی به محض بچه بدنبا امد وانخانم میتواندبجه رابه اقا بدهد ودنبال کارخودبرود اگر برای کار بود قران بایدکلمه ای دیگر انتخاب میکرد از فصاحت وبلاغت قران میافتد که مثلا خانم درشالیزار لذت میبرد ومردهم لذت از کارخانم لذت میبرد درحالیکه اینطور نیست

.

موافقین ۰ مخالفین ۰

استرس وبهشتی شدن- !!


بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- با الهام از دواستاد ارجمند که داوم از باده رحمت درشکوفائی باشند  انشا الله-انسلن را خداوند منان برای فکر کردن افریده است وبه اوعقل داده است که فکر منطقی باشد واحساس داده است که روان شود- فکر اگرعقلانی نباشد- استرس  ایجاد میکند- هدف های این دنیائی  بسیارکوچک هستند- این کوچکی استرس ایجاد میکنئد- غفلت های انسان- یا به جسم ضربه میزند ویا به روح انهم استرس ایجاد- میکند گذشته انعطاف ناپذیر است- فکر کردن مداوم استرس را زیاد- میکند بایدانرا فراموش کرد واینده هم چون معلوم نیست چگونه خواهد بود انهم استرس – ایجاد میکند- استرس انرژی مثبت را نابود میکند وانسان به انرژی مثبت نیاز دارد که عرفا باده عشق را مطرح میکنند علما به توکل ومحبت  الهی مطرح میکنند واین اصل که خداوند منان درقلب وکنار شما است وشمارامیبیند- انسان را از ترس واسترس  نجات میدهد- ارزش ها ان کمالاتی  هستند که جاودانه هستند ومیل به بینهایت دارند- وان هدف های کوچک را درشکم خود قرارمیدهند- واین کمالات پر انرژی مثبت  هستند- به شرط انکه بعمل درایند-اما هدف نهائی ذات الهی است-که محیط بر این ارزشها است وانسان جاذب به سمت خداوندمنان است وبقول جناب حافظ  اولین رفیق بهشتی است ویک رفیق بهشتی دیگر ی هم در زمین میخواهد تا بهشتی شود- نماز تمام کلمات اش درای انرژی مثبت ودر داخل ارزش ها است به شرطی درک شود وعمل شود- انگاه کم و.زیاد ومصیبت وبلا وسیله روان شدن است- وسیر دادن است- نه رنج ودرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

مناظره - بخش دوم-

بسم الله الرحمن الرحیم- مناظره – بخش دوم-جناب اقای طلبه سنی محترم – فرمودند- که ایراد شیعه در بحث استنباط برادران سنی –وبعنوان مثال  استنباط اقای عمر رضی عنه ایراد میگیرند ویا استنباط معاویه ایراد میگیرند- من گفتم نظر شما چیست-ایشان  هرگاه دستوری وحکمی  درجامعه مضر واقع شد میشود انرا تعطیل کرد ویک حکم عقلی را به جای ان مطرح کرد- من به ایشان گفتم حکم اولیه اگر درزمانی ضرر داشت- به طریقی عمل میشود که بی ضرر باشد نه انکه ان حکم نفیه ابد شود وبه اصطلاح حرام اعلام شود- اگر مسلمانان صدر اسلام در زمان اقای عمر درمکه ومدینه مایل  به  ازدواج موقت نبودند- اشکالی ندارد چون ازدواج درشرایط مطلوب- مستحب موکد است  واجب نیست ولی نمیتوان انرابصورت حرام مطرح کردوبرای انعقاب معین کرد جناب خلیفه دوم به حکمی از طرف خداوندمنان صادر شده است  القاب زشتی  بیان کرد-  درثانی زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  حکم ان صادر شود وخیلی زود در  جنگ خیبر انرالغو کنند این بسیار مصحک است- درثانی هرحکمی که نسخ میشود یعنی کنار گذاشته میشود قران مجید میفرماید حکم بهتری خواهد امد ان حکم بهتر کدام است؟؟ درجنگخیبر بعضی از علما معتقد هستند اگر چنین بوده باشد به خاطرانکه ارتش اسلام به سمت متعه دران شرایط ممکن است- از لحاض امنیتی  صحیح نباشد- ودلیل ان هم فشار اعراب عربستان بر نفیه ان بود زیرا- درفرهنگ جاهلیت چنین جیزی نبود اما به جای ان فحشا بود که دوباره باز گشت!!؟؟ وکسی هم مخالفتی نکرد-؟؟!! عقل مردمان درمقابل نص ارزشی ندارد انها که علم اولین واخرین ندارددرموارد خاصی عقل میتواند کارساز باشد-اما درطواف نسا جهالت کثیف ان  وکمال بی خردی  وعشق وعلاقه به جهالیت ومرد سالاری وحشیانه عمق فکرانهارا نشان میدهد—حضرت استادمعزز ایت الله زبرجد رحمت الله علیه—فرمودند- که عبادت وسنتهای  عبادی مخصوصخداوند-منان  است هیچ ربطی – به مخلوق ندارد-ولی خداوند منان مخلوق را درعبادت خود لحاظ کرده است این امر بالترین ارزشی است که که میتوان یک مخلوق بدست اورد وفرشتگان راهرگز  درعبادت خود شریک نکرده – درنماز صلواته برپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم واهلبیت مکرم اش وسلام بر صالحین امده است –نگاه به والدین عبادت الهی محسوب میشود ودربسیار جاها چنین شده است درحجکه مخصوص خداوندمنان است مردان هفت بار طواف میکنند ودورکعت نماز میخوانند یک ثواب برای  خود میبرند ویک ثواب برای خانم خودمیفرستند که اگر چنین نکنند زن ایشان برای ابد برایشان حرام است وحج ناقص است تا این سنت عمل شود این اعراب مسلمان عربستان بر اسا مردسالاری پذیرفتند- واین سنت عظمت خانواده را مشخص میکند وزنان هم هفت باربیاد طواف کنند ودو رکعت بخواند انهم یک پاداش- برای خود دارند – ویک پادش برای شوهرخود فراهم میکنند انها گفتنداینرا ماقبول نداریم زنان باما مساوی نیستند وکسی نیستند که به ما پاداش بدهند- باعث پرورئی انها میشوندومهار کردن انها مشکل است- جناب اقای عمر سرانجام انرا پذیرفت که خود ایشان هم بی میل نبود- زمانی حضرت  حمزه سید الشهدا

رحمت الله علیه- به شهادت رسید- پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند حضرت حمزه سیدالشهدا رحمت الله علیه اله والسلم- کسی را درمدینه ندارد برای جلسه عزداری وسوگواری  بگیرید  وبرای ایشان گریه کنید وایشان هم صلواته الله علیه واله والسلم- شرکت کردند گریستن زنان هم گریستن- اما درجاهلیت گریه زنان مذموم  بود میگفتندتاثیر نا مطلوب بر مردان میگذارد وانها عصبی  وضعیف النفس میکند ولذا خلیفه دوم زنان در مسا ل رحلت کسی نهی کردن که حق گریه کردن ندارید وبه همین دلیل است زنان جوامعه سنی – علاقه به تمدن غرب دارند!! ومیخواهند دیگر زنان را مطلع کنند-گرچه تاحدی تغیرات مثبت رخ داده است—ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

طنز

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خدا حافظی  درفرهنگ  انگلیسی – امریکائی – بای- بای  بای-بای خوب-  شما بعدا میبینم- از دیدن ات خوش وقت میشوم- از ملاقات-ات خوش حال میشوم- مواظب خودات باش-سلام منرا به مادرت برسان- نوزاد را از طرف من ببوس- اسکی  خوش بگذرد- سریال فلان را از دست نده- - برای چربی بدن را کم کردن- اول جعفری خورد میکنید ودریک میکسر با کمی ابلیمو اضافه وخوب بهم میزنید وبعدانرا درچاه میریزید بعدمیر وید ورزش میکنید- خانمی از دانشجوی بنام زهره- سئوال کرد – چکارمیخواهید بکنید- فرمودند میخواهم عروسی کنم- درفکر چه کار هستیتد- عرو س شدن- پدر .مادر شما چه نظری دارند- داماد اوردن- چه کارعملی میخواهید- بکیند – بچه  اوردن

موافقین ۰ مخالفین ۰

مناظره-!!


 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریا ت شخصی است-من از حوزه  با کتاب های حوزه بیرون امدم- در صف یک مغازه- ایستادم پشت سرمن یک جوانی امد که یک کتاب تاحدودی قطور ولی با اندازه متوسط که جلد روزنامه گرفته پشت سرمن ایستاد- کم کم به کتاب های  زیربغل من توجه کرد وفرمودند شما حوزه میروید گفتم بله من حوزه هم میروم- ایشان فرمودند اجازه است که انهارا من نگاه- کنم گفتم اشکالی ندارد- بعد ایشان گفت انچه بذهن من میرسد طلبه سنی درلار بودم وبرای تکمیل به شیراز امدم- من گفتم کتاب شماهم فقهی است؟؟ گفت بله از ترس شما انرا جلد روزنامه گرفتم-؟؟ من خیلی  تعجب کردم –گفتم چه ترسی ؟؟ گفت عده ای اگربفهمند انرا گرفته پاره میکنند ومیگویند این کتاب ها شماراگمراه میکند شما اول فقه جعفری بخوانید وبعداین کتاب ها را بخوایند من گفتم  تا اروز نمونه ای رانشنیدم- اینهم یک سیاست- اشکاری است!!ایشان فرمودند- که امرزوه ضرورت دارد کل مسلمین وحدت داشته باشند وبه همین جهت –برعلیه هم چیزی ننویسند- ودرقیامت هرکس استنباط درست داشت پذیرفته میشود واگر استنباط درست نداشت- بعلت انکه سعی عقلانی خوداش را انجام داده است حقیقت را به انها یادمیدهند وان فرد وارد بهشت میشود- من گفتم این نظر  اشکال عقلانی دارد- اول ضعف الهی را  مشخص میکن- درثانی فرد درقیامت بفهمد نماز درست کدام است-!! چه فایده ای دارد  نماز درست دراین دینا نجات بخش است نه درقایمت دراین جهان نظم وسیستم درست میخواهد که جلوی هرج ومرج بقول انگلیسی ها رابگیرد درقایمت ودربهشت هرج ومرجی نیست- ایشان فرمودند من دلیل اش رابیان میکنم- درمدینه- یک محلی بوده است که بازاری ها یک میدان کوچک را دراختیار گرفته بودند وبازار عمومی را انجا بوجود اوردند وان منطقه سنگ فرش کرده بودد ومغازه ها سایبان داشتند ونیم کت دراطراف داخل سیابان بود وسه وکالا در پیاده رو زیر سقف بود وسه نفر فروشنده داشت وافراددرنیم کت. –مینشستندتا نوبت انها شود وعصر ها مثلا ساعت پنج بعداز ظهر برای اعراب ساعت گرمی نبود انجا شعر میخواندند وعظ انجام میشدند یکمحل عمومی  بود جناب خلیفه دوم زیادعلاقه به نصیحت داشت وبیشترانجا سخنرانی میکرد-یک مقدمه تعریف کنم-در زمان های گذشته حتی تا اواخر  تازمانی که پاکت نیامده بود- بیشتر خریدرا  مردان میکردن وهرکس خرید میکرد – یک دستمال های بسیار بزرگ داشتکه جنس هارا در داخل ان میگذاشتند- به منزل میاوردند درزمان امام صادق علیه السلام اشراف یک کیسه هایدرست کردن که کوچک بود این دستمال بزدی که بسیار زیبا و نسبت به ان دستمال خرید بسیار کوچکتر بود وبه نظر حقیر جای حوله بود-مردان درایران انر ادوبار دور کمرمیپچیدندودرجلو گره میزدند دراعراب دور شانه میانداختند وزیر گلو کمی پائین تر گره میزدند—جناب خلیفه دوم درجلسه ای شرکت میکند ودرباره خوف از خداوند-منان وعظ میکنند- وشروع به گریه میکند که این دستمال پراز اشگ میشود وشانه های ایش بشدت تکان میخورد واصحاب بشدت گریه میکردند- افرای کنار خلیفه دوم بودند بشدت نگران حال خلیفه میشوندوسعی میکردند که شانه های ایشان را نگه دارند ومیگفتند که شما گناهی ندارید اگر خطای کوچکی رخ داده باشد با این همه التماس وتوبه پاک شده است وما نگران حال شما هستیم وایشت ضعفی پیدا میکرذد وبه  خانه میرفت- ایا این همه افراد – عاشق جهنم  هستند؟؟ فقط یک عده ای  کوچک عاشق بهشت هستند؟؟ فرض کنیم که خلیفه دوم اشتباه کرد- اصحاب چرا ایشان رامتوجه حقیقت نکردند واز ایشان پیروی کردند-دلیل شما روایت های تاریخی است- جناب گالیله- در تحقیقات به این نتجه رسید که زمین میچرخد- که  دلیل عقلانی دارد نه یک دلیل- حسی !! جنابان پاپ ها میفرمدند خداوندمنان درانجیل فرموده است من زمین را  بدون حرکت وبا سکون وارامش برای شما بوجود اوردم واقای گالیله بر ضد انجیل حکم میکند انها متوجه نبودند که هم ارامش وسکون زمین درست ات وهم حرکت زمین- این به ظاهر متضاد- قابل جمع است از لحاظ حسی  حرکت ندارد واثار حرکت دران دیده نمیشودولی از لحاظ عقلانی حرکت دارد واین معجزه الهی است که امروزه نزدیکترینمثال هوایپما ات اگر کسی بیرون را نگاه نکند تصور میکند که هواپیما حرکت ندارد- ایشان  به کدام دلیل عقلانی چندنفر معدود تصمیم گرفتند –که یک راه جدیدی ابداع کنند- اینحدیثی-که- من بیان میکنم – دراینترت هست که روزی پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند- دیگر درعربستان- بت پرستی  سنگی نخواهد بود- اما موظب باشید بت پرستی گوشتی شمارا منحرف نکند-اصحاب پرسیدندبت گوشتی کدام است فرمودند شخصی براساس راه خوداش که غیر راه من است- شمارا منحرف کند-ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰