عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۱۸ مطلب در اسفند ۱۴۰۰ ثبت شده است

قبیله عشق-!!-۱

 

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- تنها پرچمی که در  دنیا وبخصوص خاور میانه برافراشته است وبه پیشرفت پرچم انقلاب اسلامی ایران است که رقیب غولهای اروپا وامریکا است درسیاست واقتصاد درحد صواب است صیهونیست دشمن بشریت درخلیج تا عراق جای خوش کرده است ومیخواهد گرسنگی  وفشار برای کشورهای مقاوم به ارمغان بیاورد ونتوانسته ایران به استضعاف وضعف بکشاند این پرچمی  است که حضرت فاطمه سلام الله علیها بلند کردند ودرلوای ان خاندان رسولاکرم صلواته الله علیه واله والسلم وشیعیانو  محبین خاندان رسول اکرم صلواته اللهعلیهواله والسلم شمشیرمیزنند وما موالی قبیله عشق هستیم- که درامان وامن الهی هستند

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

قبیله عشق--!!

 بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- تنها پرچمی که در  دنیا وبخصوص خاور میانه برافراشته است وبه پیشرفت پرچم انقلاب اسلامی ایران است که رقیب غولهای اروپا وامریکا است درسیاست واقتصاد درحد صواب است صیهونیست دشمن بشریت درخلیج تا عراق جای خوش کرده است ومیخواهد گرسنگی  وفشار برای کشورهای مقاوم به ارمغان بیاورد ونتوانسته ایران به استضعاف وضعف بکشاند این پرچمی  است که حضرت فاطمه سلام الله علیها بلند کردند ودرلوای ان خاندان رسولاکرم صلواته الله علیه واله والسلم وشیعیانو  محبین خاندان رسول اکرم صلواته اللهعلیهواله والسلم شمشیرمیزنند وما موالی قبیله عشق هستیم- که درامان وامن الهی هستند

موافقین ۰ مخالفین ۰

گول غربرا نخورید- اوکراین-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  اوکراین یک- خیمه شب بازی راه انداخته است-از انکه حاضر نشد که  مرکز برق هستهای تعمیر کند ومیخواست انرا خاموش کند کهیک چهارم برق  اوکراین قطع شود ومظلوم نمایی کند ومخصوصا به ظاهر دوا ونیاز ها ی مردم به شهر نمیاورد که شهرها درکنترول روسها هستند ومخصوصا مردم در مسیر نظامی حرکت میدهد مورد اصابت  تیرواقع شوند تعداد  هزار وشصد کشته غیر نظامی که مسلما غلو است و  رعایت  امنیتی نکرده است که افکارعمومی  بنفع خود بچرخاند که به تاکتیک فرانسوی مشهور است- مثلا تیربه شهر زده  است و شهردا ر شهر که درحال کمک به مردم  بوده است اصابت کرده است اگردرست باشد  ودراین جریانها راستی نمایی بهترین کار است ایشان درجبهه شهر درحال جنگیدن بوده است بله برای بزرگنمایی کردن قدرت نظامی  اشکالی ندارد  یک تاکتیک باستانی ومشهور است- یا شهرداردرشهر روسها  ایشان را ربودن  ویک کلیپ مسخره هم درست کردن  واگر واقعیت داشته  باشد به  ایشان  به سمت روسها فرار کرده است – عوامل زیادی  را برای مظلوم نمایی درست کردن واصلا بیان نمیکنند که هشت سال  منطقهای روسی  زیر فشار وکشتار قراردادند وبرخوردنژادی دارند- ودلیل انراهم نمیگویند واز المان عبرت نمیگیرنند که خداوندمنان انهارا عبرت جهانی خواهد کرد وهمینطور جناب لهستان باید عبرت روزگارشود- نبیاد کشورها گول امریکاوغرب رابخورند واقتصاد خودر  را نظامی کنند درحالیکه هنوز اقتصاد شکوفایی ندارند وجیب مافیا امریکا و اروپای غربی را پر کنند انگلستان  اسلحه  زیادی به اوکراین دادولی  افراد بسیار کمی  ازاوکراینی ها پذیرفت همیشه بفکر جیب خوداش است امید است سرعقل بیایند وبهاین خیمه شب باز ی را  خاتمه دهند وگول غربرا نخورند

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب حکومت الهی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-  سایت – شفقنا-  درباره کتاب حضرت  ایت الله  علم الهدی رحمت الله علیه که درباره حکومت الهی ومشروعیت قیام واقامه حمن درزمان غیبت امام عصر علیه السلام که به عنوان کتاب سال برگزیده شد که خلاصه نود جلسه دراین باره است ومیبایست کتاب بسیارجالبی باشد قبلاز همه بحثی درباره امام معصوم بخصوص امام الزمان علیه السلام شود شناخت ام علیه السلام بسیار مشکل هضم ان  است امام خدای روی زمین درچندین صفت که مانند ندارند درطول تاریخ مانندندارند- قران میفرماید خداوند  بریا نشان دادن قدرت خودمیفرمیاد دریک چشم زدن دنیا نبود میشود ودریک چشم زدن دنیا ساخته میشود حضرت علی علیه السلام میفرماید منهم میتوانم- نباید امام علیه السلام- مانند دیگران تصور کرد قدرت بی نهایت در تکنیک وتاکتیک دارد این ابر  یعنی درپشت  چهره های مردمی ودرایجاد اشراق- خانمی نزد امام سجاد علیه السلام امد وسئالی از حیض –خون دیدن کرد  امام سجاد علیه السلام فرمودند  روز اول سه قطره دید ورودوم دهقطره دیدکهکمی گرم بود وروز سوم جریان بیشتریداشت از پارچه بیرون زد وکمی گرم بود ویک سوزشی  این چنینی داشت- خانم شوکه شد گفت زنان اینرا میفهمند شما چگونه درک کردید؟؟ اینعلم الهی است- شخص ی درخدمت امام صادق علیه السلام عدهای از اصحاب وبزرگان بنی عباس هم بودند یک از اصحاب فکر کرد موقعیت مناسب است درموردی که بین عباسیان وامام صادق علیه السلام اختلاف فتوا است- مسله را طرح کند ناگهان فکر دیگر پیئا کرد وسئوال نکرد جلسه تمام شد- ایشان ماند وبه امام  علیه جریان را گفت- امام صادق علیه السلام فرمودند من بدل تو انداختم اگر میگفتی من تقیه میکردم اصحاب سئوال میکردند شما قبلا چنین گفتی- برداران سنی مداوم به سمت علمل میرفتند که اجازه تقیه به مابدهید شیعیان مارا فریب میدهندولی ما راست حسینی همه چیز را میگویم- امام الزمان علیه السلام تنها برایان نیست که رفع حاجات کند همه مسئله  حل وفصل میکنئد ومسال سیاسی وفقهی وغیره ولی تکنیک قابل درک نیست مگر برای عدهای خاص انهم بشرطی که امام علیه السلام بخواهد—دو اصل است یک  الحکم الا لله- دوم مخاصلین له الدین- اگر  افرادمخلص دیندار پیدا شد وجاعتی بوجود اورددرجائی که بتوان به ان امت گفت- به میزان قدرت امت احکام  وسعت پیدا میکند وتوان اجرا پیدا میکند وپاسداری از اسلام خالص میکند – قیام به معنای براندازی نیست- قیام مانند عملکرد امام حسین علیه السلاممیتواند همه افراد خودرا  به شهادت برسد مانند کار فدایئان اسلام درایران این اسم اش قیام است بشرطی که جامعه بیدارشود واسلام مطرح شود بعداز شعادت امام حسین علیه السلام افراد  شیعه  فرد از خانواده خداحافظی میکرد ویکی از  افراد  گارد کاخ بنی عباس میکشت ویافرماندهان انهارا تاکشته میشود این را قیام میگویند گاهی هم چند نفر بودند که امروزه اسم ترور رویان گذاشته است این قیام ازاد است درکتار تاریخ نوشته است فرد امد درزمانبین عباس قیام کرد  خواست یک تیررا   بیرون بیاورد دست اش به تیر قفل  شد منصرف شد وبهمین علت عباسیان به  سامرا رفتند که مریدان بسیار متعصب انجا داشتند- منظورافراد براندازی بوده است ولی شرایط اماده نبوده است- که کتاب بخوبی این شرایط تاحدی بیان کرده است- براندازی  برای طاغوت مشروعیت داردولی موضوعیت باید داشته باشد  یعنی شرایط اماده باشد همانطور که امام حسن علیه السلام صلح کردند وامام سجاد علیه السلام  فرمودند اگربیست نفر من مخلص داشتم قیام مانندامام حسین علیه السلام میکردمدرهر حال کتابی بسیار جالب خواهد بود که بایدبه تیراژ بسیارزیاد تکثیر شود

موافقین ۰ مخالفین ۰

عشق میمیرد--!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ازار جنسی خانم ها درانگلستان کمی مسله ایجاد کرده است- ریشه ان چند مولفه تشکیل شده است-مولفه اول برایانکه لباس خانم ها مداوم تغیر کند  و به سمت سکسی شدن ییش برود که صنعت نساجی درسطح سوم باقی بماند یک بحثی درباره عدل در اسلام مطرح میشود- که این جهانی براساس عدل است عدل را هم تعریف میکنند هرکلایی درجای خود باشد- مثال میاورند شمع باید در بالای  طاقچه- باشد یعنی  براساس عقل وعلم باشد- درمقابل ظلم است که اسراف وتبذیر جزو متضاد عدل است- ومداو مدلیستهای بسیارماهر وباهزینه زیاد مدل های جدید را بوجود میاورند وانرا مدل روز میگویند  مثل چهان سومی نیستند چند کلمه بلد هستند وفورا خودرمدلیست میدانند وزیادهم تاثیر گذار نیستند درغرب مافیادرکار خود بسیارمهارت دارد ودوم ارایش  ومحتوا شیر کردن خانم ها توسط رسانه ها ومجلات ودرمقابل شیر شدن مردان همدیگر کلافه میکنند که نقش زنانها بارزتر است- خودشان هم معترف هستند- البته امروزه زنان فهیمدند که تاحدی لباسرا بهتر کنند ولی مافیا با  تاکتیکی کارخود میکند بعنوان مثال خبرنگار انگلیسی  بهخانه یک خان روانشناس کودک رفته است که یک سری اسباب باز ی  برای بچه خود درست کرده است  بسیارنقش مثبت دارد یک خانم زیباروی وبااندام مناسب کمی چاق  با ارایش  زیبا ول یلباس سکسی  خاص در دقیقه  درحالیکه  لبخند دارد یک \سر سه ساله دار ویک دختر چهارساله یک خرگوش روی چهار چرخ ایستاده است هولمیدهد به سمت دختر و دخترانرا برمیگرداند به سمت پسر  چند باراین کار میکند وبعد یک مدل دیگر- وقتیکه مجلات وکانال اینستگراممداوم مدل روز را مشخص میکند وبقو یکدختر خانم انگلیسی که من قبلا براسا عقل خود عمل میکردم واعتمادزیادبنفس خود داشتم وحال  اعتمادبنفسرا ازدست دادم وهرچه مدروز است به ان گرایش پیدا میکنم وجوان پسر  ب اسا س اینمدل ها میخواهد دوست دختر پیدا کندودختر برااساس  مدل میخواهد که  دوست پسر پیدا کند- بحران از اینجا شروع میشود درغرب تنها مونس یک پ فقط دوست دختراش است  درحقیقت کسی دیگری نداردممکن است  والدین وفامیل دور باشند- یک جنابی  بیان میکرد درانگلستان فرهنگ متولی ندارد وایشان میخواهد نقش متولی را بازی کند- اول انکه جمعیتی ضد  مزاحمت ازار جنسی هستند بایددرخیابان ها  رژه بروند درپارک ها وهرجا که جمعیت جمع میشوندحضور پیدا کنند وجوانان را موعظه کنندوهمه بفهمند که تعداد انها قلیل استمانند امربه معروف ونهی از منکر- یک فرددیگری  خبرنگار وحقوق دان است که ایشان پیوسته استکه کم کم بعضی نوجوان های پسرهم مورد ازار جنسی واقع شدند وباید جلوی انرا گرفت- امروزه جوانان زیاد ثروتی ندارند زود ازدواج میکنند اگر طلاق رخ دهد زیادمهم نیست زیار فقط یک ماشین دارند ومیزانی پول دربانک اگر دختر طلاق گرفت درامریکا پنچاه درصد  دارای فرد بدون ماشین  به خانم میدهند وگاهی  مدتی پولی کمی باید \رداخت کند ودرفرانسه گویا سی درصد است ولی ثروتمندان مدتها بعنوان دوست دختر انتخاب میکنند وبچه دارهم میشوند تا بفهمند اباز اسیاب فررویخته ودیگر خطری  بوجود نمیاید ان زمان ازدواج میکنند- البته یک کشور بایدسعی کند از تمام مواهب ونعمت ها براساس عدل وعقل استفاده کند نه از چهار نعمت البته گاهی مردم را مستضعف کردند راهی نداشتن خداوندمنان تهدیدهای تبدیل به فرصت میکند افرادی که ادعا بهتر کردن هستند بالا میاورد ولی اگر ملت تنبلی کرد چوب میخورد- بی بی سی یک فیلمی از اقای ژآن پل ساترومعشوقه اش که در پیاده روی   درحالیکه خانم دست در کمر اقا گذاشته است قدبلند زیبا روی    ازبالا میگیرد حرف های انهاراهم پخش میکند اقای سارتر خالق فلسفه  اصالت وجود نیست ولی بهترین فیلسوفی است انرا توسعه ومشهور کرده است البته دلاءل زیاد دارد یک جنگ جهانی دوم است که ایشان برای برطرف کردن مشکلات تاحدی گناه را بگردن افراد انداخت که شما میتواستید باجنگ مخالف کنید به سربازی نروید به احزاب بهتر رای میدادید وغیره وهمین فلسفهرا دردانشگاه تدریس میکرد واین خانم بهترین شاگرد ایشان بود- تا گرفتنمدرک دکتی از دست ایشان وعاشق ایشان بود- بارها اقای ساتر تقاضای ازدواج کرد وایشان نپدیرفت وبیان کرد من کارهی مختلف میکنم که اگر ازدواج کنم بایدانهارا کنار بگذارم وشما هم همینطور هستید درحققت عشق میمیرد ولی دراین حالت درهفته مدتی باهم هستیم عشق زنده است

موافقین ۰ مخالفین ۰

مرگ اخرلزمانی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ىر  راىیو انگلیسی ایران- فردی سئوال میکند- درکتاب قطب الدین رواندی  کتاب جراح- دومشخصه اخر زمانی دو  واقعه رخ میدهد- یکی مرگ سرخ ودیگری مرگ سفید که بیان شده است که طاعون است درحالیکه میدانیم حدیث  دقیق است- مجری محترم بیان میکند که میتواند نماد وسمبل باشد چون تنوع دارد-   درحدیث داریم که هرکس یکتیر ویاویک کمان ویا یک کمان وسهتیر  ویا یک نیزه داشته باد مداوم برای او  ثواب نوشته میشود خوب این یک نمادوسمبل است امروزه جنگ باتیروکمان ونیزه نخواهد بود- مرگ سرخ  بعضی توسط  بمبهای شیمیائی  شهید میشوند وبعضی میکربی  وبعضی دراب خفه میشوند وبعضی توط بمب اتمی پودر میشوند وبعضی ترکش به مغز میخورد البته ممکن است امریکا دراخرالزمان یک طاعون  پیشرفته درست کند- البته  زلزله هم است حضرت ایت الله حدائق رحمت الله فرمودند  نسبت هائی که دادند  درمرگ اخر الزمان جعلی است بعضی حتی تادوسوم گفتند از بین میروند از اعدادی که مختلف داده شده استمشخص است که جعلی است به میزان هشدار دهند رخ میدهد- حضرت استاد جلیل حقنگهدار  رحمت الله علیه میفرماید درست مانند شرایط زمان پیامیبر اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم تکرار میشود

موافقین ۰ مخالفین ۰

ازدواج موقت- وایده های متفرق-!!

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-چندی پیش سری به سایت کلمه زدم- ایشان داد سخن درباره نفیه ازدواج موقت میداد به جای اوردن استدلال احساسی  برخورد میکرد که ملا دخترتان ویامادرتان به عراقی  بخاطر ازدواج موقت بدهید- حکم الهی حکمت است ربطی به احساسات ندارد ولی اگرخوبدقت کنیم خواهیم فهمید عمل صالح است وبا احساسات بارورشده کاملا منطبق است- دشمنان شیعه چون  تایر انران میشناختند  اهرمها وحربه  هایی رابوجود اوردند مثلا خمس – اصحاب—خلافت -  معصوم- وغیره- فرض کنید- یک مسءله  ریاضی  بنحوی حل شد- ولی درتجربه جواب چیزی دیگربودکدام را باید قبول کرد مسلما تجربه را  -در تمام ملتها وجوامع فحشا حضور دارد چرا طبق قانون اسلام هم استمنا حرام است وهم اخته کردن حرام است وغریزه وقتی که کیسه پراز منی شد ایجاد فشار مکند و  ازارواذیتی را بوجود میاورد تنها راه خاموش کردم واطفا شهوات یک رابطه درست جنسی باجنس مخالف است- خوب ازدواج دایم ه معنای ازدواج همیشگی است یکی از علمای وهابی درجوار دانشجویان سعودی در  فیلپین همینسمپله سپوال میکند چه کنیم میرفکاید که ازدواج کنید وبعد بهانه بیاورید وطلاق دهید این یکنوع فریب است که ممکن است به ضرر ان خانم  تمام شودودرضمن مهریه کلانی باید داده شودپس راهحل ندارندغیر مستقیم فحشا را رواج میدهند- از جناب ابوحنیفه درباره  ازدواج موقت- سءوال کردند ایشان پاسخ دادندمن  ازدواج موقت را قبول دارم ولی شما خود دانید گفتندیک راه حل نشان بدهد- گفت با جوان امرد که هنوز بالغ نشدند نهمردهستندونه زن هستند گفتن اگرقبول نکردند چه فرمودند بازور عمل کنید من کم کم  با ملاکی گفته است که یک ارانی بهتر از علمای شما است-که بگرداش  درعقل نمیرسید خواسته از اعراب انتقام بگیرد ودین راخراب کندمانند بخاری وبسیای از ایرانیان- بخصوص مانی ها-مانویان درفکر انتقام بودند—ومسلم اس زنا به مراتب بهتراز  لواط است پس عقل حکم میکند که ازدواج موقت بهتراززناولواط است هم از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است  وهم از طریق امام صادق علیه السلام است اجروثواب  ازدواج موقت بالاتراز ازدواج دایم است \س از اگر ازدواج موقت تعطیل شودثوابی  زیاد ازدست میرودوبایدجای گزین داشته باشد ودرضمن مشخص است از طرف خداوندمنان تاءید شده است وان مشکل باید بنحوی  حل شود نه انکه رها شود

موافقین ۰ مخالفین ۰

ازدواج موقت ومسائل ان-!!!

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-چندی پیش سری به سایت کلمه زدم- ایشان داد سخن درباره نفیه ازدواج موقت میداد به جای اوردن استدلال احساسی  برخورد میکرد که ملا دخترتان ویامادرتان به عراقی  بخاطر ازدواج موقت بدهید- حکم الهی حکمت است ربطی به احساسات ندارد ولی اگرخوبدقت کنیم خواهیم فهمید عمل صالح است وبا احساسات بارورشده کاملا منطبق است- دشمنان شیعه چون  تایر انران میشناختند  اهرمها وحربه  هایی رابوجود اوردند مثلا خمس – اصحاب—خلافت -  معصوم- وغیره- فرض کنید- یک مسءله  ریاضی  بنحوی حل شد- ولی درتجربه جواب چیزی دیگربودکدام را باید قبول کرد مسلما تجربه را  -در تمام ملتها وجوامع فحشا حضور دارد چرا طبق قانون اسلام هم استمنا حرام است وهم اخته کردن حرام است وغریزه وقتی که کیسه پراز منی شد ایجاد فشار مکند و  ازارواذیتی را بوجود میاورد تنها راه خاموش کردم واطفا شهوات یک رابطه درست جنسی باجنس مخالف است- خوب ازدواج دایم ه معنای ازدواج همیشگی است یکی از علمای وهابی درجوار دانشجویان سعودی در  فیلپین همینسمپله سپوال میکند چه کنیم میرفکاید که ازدواج کنید وبعد بهانه بیاورید وطلاق دهید این یکنوع فریب است که ممکن است به ضرر ان خانم  تمام شودودرضمن مهریه کلانی باید داده شودپس راهحل ندارندغیر مستقیم فحشا را رواج میدهند- از جناب ابوحنیفه درباره  ازدواج موقت- سءوال کردند ایشان پاسخ دادندمن  ازدواج موقت را قبول دارم ولی شما خود دانید گفتندیک راه حل نشان بدهد- گفت با جوان امرد که هنوز بالغ نشدند نهمردهستندونه زن هستند گفتن اگرقبول نکردند چه فرمودند بازور عمل کنید من کم کم  با ملاکی گفته است که یک ارانی بهتر از علمای شما است-که بگرداش  درعقل نمیرسید خواسته از اعراب انتقام بگیرد ودین راخراب کندمانند بخاری وبسیای از ایرانیان- بخصوص مانی ها-مانویان درفکر انتقام بودند—ومسلم اس زنا به مراتب بهتراز  لواط است پس عقل حکم میکند که ازدواج موقت بهتراززناولواط است هم از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است  وهم از طریق امام صادق علیه السلام است اجروثواب  ازدواج موقت بالاتراز ازدواج دایم است \س از اگر ازدواج موقت تعطیل شودثوابی  زیاد ازدست میرودوبایدجای گزین داشته باشد ودرضمن مشخص است از طرف خداوندمنان تاءید شده است وان مشکل باید بنحوی  حل شود نه انکه رها شود

موافقین ۰ مخالفین ۰

علت تاخیر پیروزی در اوکراین-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- چرا جنگ اوکراین طولانی میشود- وغرب با فریب مداوم میگوید  که نه روز گذشت  اوکراین تسلیم  نشد- حماقت اوکراین این است جنگ را در زمستان اغاز کرد درحالیکه امکان نبرد  درزمستان راندارد- وامکان جنگ چریکی هم ندارد- نیروها درشهر هستند ویادر حومه شهر- مراکز پایگاهی اش را  ازدست داده است ومجبور است که دراخل شهر  مراکزی موقت درست کند که ضربه پذیری ان بسیار بالا است لذا از سپر انسانی  استفاده میکند تا پنجاه کیلومتری شهر روسها به راحتی میتوانند نوفوذ کنند و ضربات مهلک وارد کننپ ولی  به خاطر  عدم کشتارمردم نمیتوانندواردشهرهم بشوندولذا تاکیتک محاصره در\یش گرفتند که دیر جواب میدهد- فرار مردم بضرر  اوکراین است زیرا نیروی نظامی وادار میکند که مثلا نان پزنند باغبانی کنند میوه بچننید- دراین شرایط  چون زنان وبچهه هامیترسند  ومداوم در  پناگاه هستند فشار روانی ایجاد میکند واز شهر خارج میشوند وبا رفتن افرادزیاد اقتصاد خرد ضربه میخورد کسی که ماشین نمیخرد- تلفن نمیخرد واینها  مهاجرت میکند وکمبود تخت بیمارستانی معضل میشود- فیلم ها نشان میدهد سیستم توزیع بسیار ضعیف است درحومه شهر نیروها مانند عصر حجر- یک  قبلامه دارد یک  بسته سوپ به ایشان دادند  که روی اتش هیزم  سوپ را  درست میکند وعد یک مقدارچایی  درقابلامه میرزید چایی درست میکند- تنها نقش بارزدرجنگ این است که نگذارد روسها به کیف ویاشهربعدی  نفوذ کنند چون جلوبروند چاده پشت سر  انها مین گذاری میشود ورابطه  با مرکز قطع میشود ویا جاده مین گذاری ودفاع میکند که به شهربعدی نروند- ولی تدیل به جزیره میشوند – بیشترین ضربه به پایتخت میخورد دگراسلحه ونفرات خارجی کمک کننده نیست چون نه جنگ چریکی اتو نه جنگ کلاسیک اخیراهم بعضی ناسونالیست ها به روسها متحدشدند  ومسپله بغرنج میشود وغرب مداوم از اینکه اوکراین تسلیم نشده است انرا نشانه ضعف میداد   اگرغرب بود جنایات زیادی میکرد مانندسوریه- درسوریه یک اشتباه  استراتژی نظامی شد- اگر به روستا  اولیه  نزدیک شهر  های   که تحت تاثیر واقع شده بودند- دوتا تانک وتعداد وخمپاره ومسلسل  وموشک انداز وغیره دادهب ودند جلوی پیشرفت  انها گرفته میشدونیروهای به انها نمیپوست  ودرضمن  نیروهای فرهنگی  وسیاسی  نیرومندی وجودنداشت مردم را بخوبی فریب دادند بیشتربا \ول و نفسانیات شهوانی نوجوانان ومردمی که حریص بودن که وضع بهتری داشته باشند ودلارهای فراونی توزیع شدودرب  باغ سبزی نمایان کردند اگرمردم میتواستند مقاومت کنند  این کاررا میکردند

موافقین ۰ مخالفین ۰

تفسیر دو ایه- قران-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز حضرت ایت الله محسن قرائتی رحمت الله علیه در کانال ولی عصر عج ایه 107 و108 سوره انعام را تفسیر کردند ایه 107 میفرماید ما اگر میخواستیم همه موحد شوند جبر بکار میبردیم وهمه موحد میشدند ولی خداوندمنان جبر را نمیخواهد حال جبر بود ایا فرد بهشتی میشد یانمیشد بحث است- ایه قران است ودرک اش اسان است حال فرد جبری میشودمیگیود فردی که مشرک شد خداوند منان خواست سزای مشرک جهنم است اینهم خداوند منان خواست کسی حق  مخالفت مدار دوما حکمت اش رادرک نمیکینم- دقت کنید میگیود این امر حکمت دارد ایه دیگر همین مطلبرا میشکاود که افراد   مذاهب واندیشه خودراکه مخالف با حقایق دینی  ناب است جلوه میدهند جلوه یعنی به زیبائی  اراسته بودن که یک بعداش عقلانی بودن حلال مسائل ارامش ایجاد میکند وپیشرفت ایجاد میکند قران میفرماید انسان دربدوا تولد هم ضعیف جسمی است وهم ضعیف عقلانی است برخلاف موجودات زود  به قدرت میرسند-پس کارشان به خداوند منان   ارجاع دهند که خداوند منان هموسایل وهم عقل انهارا باور کند بالغ امر بلوغ یعنی به کمال رسیدن این انسان توسط خداوندمنان به بلوغ میرسد هم در مسائل مادی وهم درمسائل معنوی  کار راخاوند منان بایدمدیریت کند البته سعی بکند ولی این سعی راخداوندمنان مدیریت میکند تا به نتجه  درست برسد-حال مومنین درمعرفت ودر اخلاق ودر اعمال صالح اگر مطابق  امرالهی عمل کنند خودایه الهی هستند وکارانها معجزه وار است- دردیگران پیدا نمیشود همین امر باعث میشود عقلا متوجه شوندفرمودند  اخلاق مومن لین است یعنی با متانت با لطلافت وبانرمی وبامحبت وبا ارامش  رفتار میکند بسیار کاری سخت برای رسیدن بهایندرجه است که البته بالطف الهی  اسان میشود ولی برای غیر خیلی سخت است ومخالف  ایده انها است مانند عقربوماروپلنگ وگرگ وخرس عمل میکنند که امروزه شاهد هستیم- درتاریخ اسلام از صدر تا به امروز مطالعه کنیدوسپس درجهان به  این نتجه میرسید- ایه بعد میفرماید بت را سرزنش نکنید از لعنت استفاده کنید انهم بشرطی که عقلی ودرکی  دران فرد ببنید که شما راه کج میروید این راه به خداوندمنان نمیرسد

موافقین ۰ مخالفین ۰