بسم الله الرحمن  الرحیم- نظریات شخصی است- هواپیمای  شخصی یک میلیونر ارژانتینی- که بسیار مجهز وبروز بوده استباخلبان ودختراش واقای  صاله که کلیدی ترین بازیکن فوتبال ارزانتین است سخت بازی  برای جام جهانی بازی ارژانتین با پرو بوده است- پرو د دفاع بسیارمحکم وبهترین دروازه بان را داشته است دراین باز ی اقای صله اول شد اقای مسی دوم شد بنظر می اید که پاس گل را اقای مسی داد امسال دربیست وپنج باز ی  ارژانتین  برنده شد- با این هواپیما به انگلستان رفتند وبعدمیخواستند از انگلستان به فرانسه بروند دختر ایشان بهخلبان گفت که هواپیما را روی اتوماتیک بگذار درروی مانش بودند هواپیما بلافاصله سقوط کرد اتفاقا خلبان نجات پیدا کرد ارژانتین دستور محاکمه ایشان راداده است که اگر قبلا یک چک میکرد بازرسی  میکرد نقص پیدا میشد- حال دراسلام بخصوص شیعه دستور مراقبه داده شده است که هرشب نقص پیدا شود وبرطرف شود درقیامت  نقص را درک نکند-که انجا سقوط خواهد کرد درثانی خورشید اتوماتیک  پرواز میکند حرکت فضائی کلی دارد هیچگونه موتور واسباب هدایت نداردپس چرا سقوط نمیکند؟؟ اگر جاذبه بهتر است پس از این قوانین بایداستفاده کرد