عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۹ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

غذای تلیت کشک-!!

بسم الله- الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تعریفهای زیادی  از غذای تلیت کشک شنیده بودم-بخصوص از فردی که مسافرت های خارج ایران زیادمیرود که این غذا درسطح جهانیی است- بخصوص که بچه های  سخت گیر هم انرادوست داد ویک غذای کامل است که قر ص کلسیم داردمولتی ویتامین است وانواع  انتی اکسیدان دارد- باید سعی کنیم انرا ارتقا بدهیم که درسطح جهانی – شناخته شده شود-کشک سایده- خیارخرد شده اقلام میتواندمثلا خیار فرد برای خوداش خیار بیشتری خرد-کند-گردو خردشده-پیاز داغ- بادمجان نیمپخته- پیاز خرده شده انواع سبزی خوردنی براساس علاقه فرد -   نعنا داغ کاهو  وخرما غالبا درکنار به اندازه میگذارد همراه بانان تیری وبعضی ها اب بنه به ان اضافه میکنند بیاد بنه را ا داخل پوست خارج کرد وبعضی بنه ارا میکوبند وبادست فشار میدهند یک کیلو بنه به اندازه یک نعلبکی روغن دارد انرا داخلمقداری کهمزهاش دراختیار فرد است دراب نیم گرممیریزند وانراداخل تیلیت کشک میکنند دومزه میشود لطفانرا بهبرادران وخواهران فراموشکار کورنائی بدهید که حال کنند- بنظر حقیر دود تریاک ممکن است ویروس کورنارا ادم کند به تجربه اش میارزدبسم الله- الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تعریفهای زیادی  از غذای تلیت کشک شنیده بودم-بخصوص از فردی که مسافرت های خارج ایران زیادمیرود که این غذا درسطح جهانیی است- بخصوص که بچه های  سخت گیر هم انرادوست داد ویک غذای کامل است که قر ص کلسیم داردمولتی ویتامین است وانواع  انتی اکسیدان دارد- باید سعی کنیم انرا ارتقا بدهیم که درسطح جهانی – شناخته شده شود-کشک سایده- خیارخرد شده اقلام میتواندمثلا خیار فرد برای خوداش خیار بیشتری خرد-کند-گردو خردشده-پیاز داغ- بادمجان نیمپخته- پیاز خرده شده انواع سبزی خوردنی براساس علاقه فرد -   نعنا داغ کاهو  وخرما غالبا درکنار به اندازه میگذارد همراه بانان تیری وبعضی ها اب بنه به ان اضافه میکنند بیاد بنه را ا داخل پوست خارج کرد وبعضی بنه ارا میکوبند وبادست فشار میدهند یک کیلو بنه به اندازه یک نعلبکی روغن دارد انرا داخلمقداری کهمزهاش دراختیار فرد است دراب نیم گرممیریزند وانراداخل تیلیت کشک میکنند دومزه میشود لطفانرا بهبرادران وخواهران فراموشکار کورنائی بدهید که حال کنند- بنظر حقیر دود تریاک ممکن است ویروس کورنارا ادم کند به تجربه اش میارزد

موافقین ۰ مخالفین ۰

سنگسار دراسلام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- یکی از دوستان فرهنگی  که هم درعلم فیزیک دستی دارد واهل تحقیقات است بعلت دانشجوی  دانشگاه شیرازبودن دستی درزبان دارند ومن زمانی دانشجو بودم میدیدم که ایشان ب استاد میلی درمقابل  دانشگاه به زمین میکوبند ویک تحقیقی را انجام میدهند- ایشان هم در  شناخت اسلام هم دستی دارند وتحقیقاتی در اصطلاحات قرانی وتفاسیر قران داشتند-دروات ساب  بحثی از عدم  سنگسار که من درمقاله  بکاربردم نوشته اند که ییهود انرا تحریف کرد وارد  کتاب تورات کرد ولی انچه من خواندم برعکس است درتورات بوده است انرا پاک کردند شایدبعلت اقتصادی ونفسانی زمانی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه حکم سنگساردادند یهود مخالفت کرد حضرت فرمودند درکتاب ترات است اتفاقا ایشان کتابرا مطالعه نکرده بود تورات اصیل بود- واو تصور میکرد درتورات نیست تورات رااورد وحضرت فرمودند فلان صفحه بی یار  ایشان اورد ودست برروی ایه گذاشت وگفت بخوان او  نخواند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله و یهودی السلم خواندن  یهودی خیلی تعجب کرد-پرسید از کجا صفحه را تشخیص دادید  ن سر کائنات صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند حضرت جبرائیل علیه السلام  به من گفت یهودی گفت ایه را چگونهت شخیص دادید ان سرورکانئات صلواته الله  علیه واله والسلم فرمودندنور زد گفتن چگونه  انرا خواندید  ان عظمت هستی  صلواته الله علیه والسلم فرمودند خواندن رایاد گرفتم واندکی نوشتن را- بعدا روزی حضرت علی علیه السلام  سرورولایت صلواتهالله علیه واله والسلم فرمودند من درخمت روسل اکرم صلواته الله علیه و اله والسلم بودم ایشان فرمودند یا علی من تمام کتب الهی را حفظ هستم وبه ایشان فرمودند چشمترا ببند وباز کن چه شدفرمودند تمام کتب الهی  حتی امام الکتاب را حفظ شدم- پس دردین  یهود هم سنگسار بوده استجناب استادمعزز حضرت ایت الله  مرحوم جناب اقای عبدلله زبرجد علیه السلام ورحمت الله علیه فرمودند هر حرامی که قبح ان ریخته شده باشد ویک اپیدیمی وشایع شدن پیدا کرده باشد بشرطی که عقلا درک کردهباشند وجامعه بنسبیت مخالف باشد یادانذار کرد وکمی سخت گرفت ویا کسانکیه بشدت با امرمعروفی مخالفت کنند وبخواهند انرا تعطیلکند درجهت احیا ان باید اقدام کرد مبارزه با ازدواج موقت یک  دلیل سیاسی دارد  زیرا برداران سنی  نادانسته در تورشیاطین افتاده اندکه حرام کردن ازدواج موقت یک بهانه سیاسی  برای کوبیدن البیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودوثواب ازدواج موقت بیشتراز ثواب ازدواج دائم است سنگسار ودست بریدن  اولی برای زنا ودومی برای دزدی کردن بسیار شایع دراعراب بود به کتاب  اینه تاریخ حضرت مرحوم  دترصادق ائینه وند مراجعه کنید ه حتی به همین خاطر میخواستند بادیه نشین ها پول فت بدست اورند دزدی درحد رزق الهی وحتی مقدس  تلقی میکردند وبه همین علت  به مدینه امدند چناچه رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم قبول نکنند ایشان را بکشند سنگسار ودست بریدن علما میفرمیاند بدو علت است یکی  تحقیر کردن ودو م پاک کردن فردی که مبتلا زنا ودزدی است کم کم از این اعمال لذت میبرد وحاضر بترک ان نیست
 دست بریدن باعث رنج میشود وکم کم این لذت را  فراموش میکند وبه سمت عقل حرکت میکند  اگرفرد را اعدام کنند فرصتی برای  پاک شدن ندارد وبا اینحالت درجهنم باقی میماند چون فرصت پاک شدن ندارد وقانن این است که اول به سینه وبالاتراز کمربزنند کهه تحقیرشودوهم رنج بکشد وکم کم از این گناه بداش بیاید وبعدا به سر اوبزنند این ناهان یاهرگناهای کهمردم ازان  نفرت پیدا کند جامعه بود قسمت وضدهم تبدیل میشود فرصت مناسبی است که دشمنان نفوذ کند وبه اهداف خودبرسند مانند جنگ شیعه وسنی  وبعضی احکام برادران سنی  تقیبح میکنند وجواب لازم را میگریرندیک شکافی بوجود می اید که الان همین طور است- در سوره  احقاف- حقف بر وزن رزق به زیگ وشن روان گفته میشود قوم عاد وثمود دربالای مدینه به سمت شام قرار داشت یک سرزمین اباد که دراطراف اش بیابان بود واز همه جهت  دارای نعمت کافی بود خداوندمنان بهانهاگفت اگر اسگسای و بهسمت کفربروید همین شن روان حساب شمار میرساد ودر نقل قولی از پیامبر اکرم صلواته الله علیه السلم امده است خواند سوره احقاف انسان را ازبلا های  - دنیا واخرت حفظ میکند سورهای که با حا میم شروع میشود-  درباره تنزیل وفرود امدن وحی وقران است  گاهی داوند که قران ارسال کرده است خودرا  العزیر والعلیم بیان کرده است که قران سرچشمه علم وعزت است الرحمن الرحیم است والعزیز والحکیم است قرا زمانی که درباره ستارگان بحث میکند- ا صفت  حق وعلم صحبت میکند حق یعنی نظم دارد علم یعنی دانش عظیمی کار رفته است حق درمقابل لاعبین است لا عبین کسانی هستندکاری رابرای لذت عمل میکنند نه دران حکمت است ونه علم است ونه حق است که مشهورترین انها درطول تاریخ قمار است- امادرزمانی که از وحی صحبت میمند العزی ول حکیم بیان میکند حکیم یعنی عملی که سودمنداست- ونتچه نیکودارد ولی میفرماید لکن اکثرهم لا یعلمون اکثریت حکمت انرادرک نمیکنند البته  زمانی که جامعه امادگی ندارد احساساتی است تصور غلط دارد میشودازان صرفنظر کرد وبهنحو دیگیر جوامع قوبل دارند عمل کرد دلیل ان  هم ان استحضرت علی علیه السلام بریاحفظ دین از مقام امامت کنار کشیددائل بیشتری دارد به سایت -ویکی پدیا . اورگ- فا به زبان انگلیسی  وفارسی  سنگسار – دراسلام مراجعه کنید

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

شعار صلح وازادی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-بله فرانسه منبع وچهاراه خبر است وازادی غرب امروزه  بیشترین تجلی ان  درفرانسه است ولی دلیل میشود ما فرانسه تطهیر کنیم جنایات زیادی دارد درچه درسابق چه امروزه در فلسطین ودرافریقا ودرکشورهای اسلامی نیشود انهارا ندید- سروده ان شخصیت جان خودرا فدای افرادی میکند برای صلح وازادیمیکنند  ایا فقط جهان باصحل و ازدی میچرخد درامریکا هفتصد کارتل نافیائی است  زیردست انها مثلا نفتی   پالیشگاه پمبپ بنزین وفراورده نفتیمتعلق به انها است فقط بری بخش خصوصی تعدادی پالیشگاه یک میلیوندلاری چند حداکثر ده میلیون دلاری داده بودند این ازادی وصلح؟؟انگلستان من شاهد بودمنفت گران شد وقیمن بزین هاپیما گران شد  بسیاری از محصولات  تربار ومیوه انگلستان ازخارج میاورد میوه وتربار با هواپیما باید بیایدمثلااز قبرس خون چون نفت درقبرس گران شد مالیات بست برمیوه ودردانگلستن هواپیما باری گران شد قیمت تربارومیوده دولت تعین میکند  ایشان نمیدانم برچه اساسی گفت این قیمت نفت موقتی است قیمت میوه وتربار بسیاراندک اضافه شد یک شرکت عظم کارتل میوه وتربار  هشتادرصد   کارخودرا تعطیل کردوان بیست درصدهم  بعنوان کمک بهمردم انگلستا گفت هرکس درارمیوه باشد من کمک  بهاو میکنم بشرطی باقیمت من  را بپذیرد شرکت کوچک بوجودامد نه  ماشین داشتند نه سردخانه داشتندونه افرادمتخصص  وجائی توزیع کنند –میوه از هواپیما حداکثر نیم ساعت به بهمغازه برسانند که  خراب نشود انهم باترافیک انگلستان وگرنه میوه فروش قبول نمی کند خودبخود کمبود شد وقیمت میوه قاچاقی شد ومامورین اندک بودند ونمیدانستندچه اخاکی برسرشان  بعد متخصین فرصت را برای انواع میوه وتربار   تعین کردند که تافلان مدت اشاکال ندارد ولی مردم قبول نمی کردند وانهارا بیرون میرختند ومیگفتندبرای حیوانات مفید است ولی بعضی مرد انهارا میخریدند باقیمت بسیارارزان ککمک  گران شد بسختی توانستنداین موضوع را  تاحدی حل کنند- همانطورکه ذکر کردند سولیوان درکتاب اش گفته است اقتصاد ایران درحدی بسیارزیادبحرانی است مسئول این  پدیده-چه کسی است؟؟ باز ما متکی به غرب باشیم- این گربه شد زاهد وعابد ومسلمانی- به اندازه اقیانوس ها ما با غرب  یک شکاف بزرگ داریم غرب عوض نمیشودحرص وطمع مافیا حدی ندارد درداخل خود غرب  عملکرداش مشخص است دربحران کورنا درامریکا مافیا چقدر کمک کرده است؟؟ ولی برای ما فرق بله هیچکس قدرت  تشخیص چه اتفاق می افتد  نمیدانست یک سیاستدار امریکائی به امام الخمینی  رحمت الله علیه گفت  هیچ روی حرفهای فرب وبخصوص  اعتمادنکنید این ها ازهرنوع جنایت برای منافع خود  خوداری نمی کند  طبیعی است که امام نگران باشد کاری نکند بقول ان عظمت صلواته الله علیه واله و السلم سنگ روی یخ شد وانقلابرا دیگران بکنند این امر نشانه عقل است وعقل  دیگرامام افرادی که مشخص هستند برای راهنمائی خود پذیرفت- اینکه دادگاه انقلاب ودادگاه روحانیت جدا شد برخلاف قانون اساسی نیست غلط است قانون اساسی دراینموارد  بحثی نداشت قانونی نداشت میابیست توسط احکام امام الرحال علیه السلام عمل شود ئتا دادگستری بعدا  ان قوانین وارد  حوزه حقوق عمومی بکنند مخصوصا روحانیت روحانیت که دزد وغیرهنیست نظریات مخالف دادن است که زیادمبنا ندارد شخص خودمن در دانشگاه این تزراکه  دراسلام فعلا نمیتاند مشکلات جوانان راحل کند راه غرب به طریقی حلال کند ولیز زمانی به رب رفتم متوجه شدم که اشتباه است- ایشان بخوبی میداند که امام علیه السلام جای امام الزمان علیه السلام جلوس کرده است وامام الزمان علیه السلام جای پیامبر اکرم صلوا الله علیهوالسلم جلوس کرده است ایا پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم فرمودند حجاب ازاد  است شراب خوردن ازاد است وغیره درست است این نوع احکام دستورات در قانون اساسی نیست – ولی معنای ولایت مطلقه همه این مسائل رادربر میگیرد-چطور بعضی اقایان نمیخواندانرابپذیرند چون شعارانها صلح وازادی است

موافقین ۰ مخالفین ۰

بی فکر وبی غیرت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- در بی بی سی- خانمی پاکستانی بیان میکرد- که زن  شوهردار بخاطر فقر برای کار خانه اجیر میکند ومردان به ان تجاوز جنسی میکنند واو شکایت میکند ومیگویند  با چهارمرد شهادت دهد بسیاررواج پیدا کرده است حتی به روستا ها کشیده است- روحانیت سنی پوچ بی رمق نه ابهتی دارد نه رعبی دارد ونه کلام موثری دارد برود کار ماست بندی کند بعپلیس  نمایندگان مجلس ودولت بی بو  بی خاصیت خوب حکومت بدست طالبان بدهید که عرضه این کارراداردککشان نمی گزد وعقلشان رابه کار نمیندازند- عرضه ندارند دوتارا پیدا کند واعدام کنند  ویا سنگسار کنند تا مسئله حل شود این عمل تاثیر فرهنگ مبتذل غرب است تا  پنجاه  سالپیش یک نمونه نداشت- چرا پیداشد این تاثیر فیلم های غرباست وعدم وجود  قدرت ازدواج وازهمه مهمترنبودن ازدواج موقت- وشماچگونه درغرب میتوانید تبلیغ مذهب ابکی بی هنر بیفکر که از مسیحیت قرون وسطی  ضعیفتر هستید بکنید ومردم هم بپذیرنند وبیاناتی  که دربی بی سی  بیان شدکه من مطرح نمیکنم علم وکتل میشود-کفر همیشه درمقابل دین راستین کم میاور حدیث است وبال بال میزند که خودرا بالا بکشد واسلام رازمین بزند انوقت شما اب به اسیاب کفرمیرزید-چراعق خودرابکار نمی  اندازید از بی گناهان چرا دفاع نمیکنید وراه چاره راچرا پیدا اگر عقل تان نمیرسید خوب از غرب کمک بخواهید راهنمائی میکند ده تای انهارا سنگسار کنید کارتمام است-امید است که بدنبال مذهب  راستین باشید ا طرفی خانم ها علت رادرکنند وفریب جلوه های کاذب غرب نرونند کهدستوران ناب اسلامی مبنای علوم عظیی دارد-که بشر بکنه ان تماما دست پیدا نمیکند وکم کم اثاران دارد روشن میشود حقوق گرفته میشود اگر مثبتی انجام ندهد وبال استورز قیامت بایدپاسخگو باشید

موافقین ۰ مخالفین ۰

فکری برای مولفه های فرهنگی وتمدنی بکنیم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکا  کارشناسان معتقد هستند که کم کم  دارای ست ثابت میشوند دویست سال دیگردارای سنت ثابت میشوند مانند کشورهای پر سابقه اساس امریکا درتغیرات است یک سیاهوست امریکائی پرهیکل که امروزه رحلت کرده است درخیابان واکس میزده است  زمانی که مشتری نداشته است  مثلا ترومپت میزد مردم برای انکه هم مکم کند وهم زمنی واکسمیزند کمی هم ترمپت میزد معروف شد  ایشان نشان میداد در پاپ مانی  کار نمی کند دونفر کار ایشان هستند ایشان مداوم با گتیار انواع صدها را درمیاورد یک صدا اورا جذب میکرد به رفقیقاش میگفت اینرا یادشت کن اومیگفت زیاد جذاب نیت بعد ایشان میگفت روی ان بعدا کار میکنیم همین طورتا اخر بعدخوداش هم  صاحب سبک بودولی ازچندنفر بشدت تقلید میکرد وبعد رویان ترانه میگذاشتند که سبک های مختلف دارد با ز ایشان یک سبکخواند داشت بیشتر روی مسائلی مردم را جذب کند امریکا سیاسی نیستند مسائل اجتماعی مطرح است بیشترین سیاسی بنظر حقیر لهستان است تمام اشعارپاپ سیسی خاصی است  سیاست عمومی نیست  طنز تلخ گزنده از رهبران لهستان درطول تاریخ دوصده اخیرا ستکهفرد بارقصی وارد وزرات خوداش میشود وسرانجام پشت میز یک حکم جنایتی میدهد درعهد شکسپیر هستند یکخانم ایرانی متخص خوانده سبک امریکائی است که من هیچ چیز جز معنایترانه نمیتوئم هضم کنم  از ایشان  سئوال شد که شما سبک کریزی= یعنی  دیوانه  هم کار میکنید فرمودند بسیار پیچیده است ولی من کتب وصفحات انراهم دارم کمی هم علاقمند شدم- یک وجوانی درنیو یروک- برای کارمندان مترو که شیقت انها تمام میشود یک ورزش ژیمیناستیکیدرست کرد که مدتی در هم  زیرزمین متروتمرین کند ومقداری هم زمانی که از پله بالا میرونند- انجام دهند یکنوع یوگای رقص است- یک جوان امریکائیدیگر است ازان یک رقص خاصی ساخت بهترین مثال تقلید از میمون است عین انها راه میروفتنددست شاده میشودپاهاتاحدی گشت مانند میمونخم وراست میوند ومیجهند یک به راست ویه به چپ یکی به سمت جلو ویک هم به سمت دیگر وحرکات مختلف هرکسی انجام میدهد فرانسه بیشترین تقلید میکند انهارا به فرانسهدعوت کرد درپاریس از یکمترو شروع کردند توی خیابان امدند روی یکی از پلهای که برروی رودخانه سن زده بودند وروی ان مدتی رقصیدند بعد لهستن دونفر به پاریس فرستاد که انهارا هم تعلیم دهند مابید وضعیت مولفه های  فرهنگی وتمدنی خودرا دقیقا روشن کنیم ودرجا نزنیم که مجبور شویم از غرب تقلید کنیم درموزیک عقب هستیم این مسائل خواه  یاناخواه ایجاد میشود ذرغذا در اختمان درفرش  و کلاهای دیگر همه توقع دارند فرهنگ اصیل هر کشور   تماشا کنند نه تقلیدرا سیاستمدان میخواهندکه کشورها ازانها تقلید کنند انهم یک تقلید میمونی بیخود نیست پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم خواب دیدند  که یک  میمون بزرگی بالی منبر ایشلن رفت وبعدا تقسیر وتعبیر به معاویه علیه العنت است یک تقلید میمونی ازاسلام کرد فرمودند ایان بکشید وپوش نکردن وانهمه جنایات پای ان افراد نوشته شدپس ما نباید عقب بیفتیم وگرنه مجبور میشویم که تقلید کنیم وچون مبنای  علمی نداریم یک اش شلغلماکری بوجود میاید کحخیلی ها چه چه .به به میکنندوماراازفرهنگ اصیل خودمان دور میکنند ان عربستان واعراب بشدت متعصب به فرهنگ به این روزها افتده است حتی پاکستان وهندوستان که ظهر تعصب هستند چقدرتغیر میکنند وچین کمونیست اخیرا چهارنعل به سمت فرهنگ امریکائی است باید فکر اساسی کرد انشالله که بسیار درجذب اسلام موثر است

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طرح جدید امریکا برای شرق-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-امریکا اخرین اعلام کرده است دفتر ایران وکره شمالی وچین را در سازمان سیا  تعطیل کرده است یک دفتر معلوم نیست که بکدام ارگان وصل است  مسئله ایران در منطقه خاور میانه لحاظ خواهد که نفوذ  ایران  راخنثی خواهد کرد  مسئله براندازی  ر   دیگر  نمی خواهد مطرح کند که شاید در مسئله برجام بتواند امتیاز هائ بدهد این یک فریب است-  امریکا درقبال ایران و احیا اسلام از ترکیه تا سوند وغرب همه راوادارکرد برای امریکا یابهتربگویم ناتوجاسوسی و  تحت فشارقراردان ایران که منتهی  به براندازی شودکمک کنند-  ولی شکست خورد ه است ورقبا انرا فهمیدند وشاخوشانه میکشند واز طرفی  هم اسرائیل وهم ائتلاف عربستان به یک گیچی  رسیدنداگر شکست رابپذیرنند این همهخرید اسلحه وکشتن دادن افراد زیر سئوال میرود امریکامجبور شده است که درخاور میانه بماند شرطان ازبین بردن داعش است اگر عمل کند داعش طالبان میشود اگرعمل کند از نطقه خارج میشود مانند افغانستان این شکست سیا  ساده نیست همه مات بهوت کرده است ناتو لرزان است وبایددفکر اساسی کند وان افرادی مدت ها قبل این شکست پذیرفته بودند-خانه نشنین کردند واز   بکناری کشاندند امروزه  مسئله شدن که کجا را نفهمیدندویا فهمیدند قبول نکردند ومصر و لجبازی کردن درست مانند جنگ ویتنام- و امروزه قدرت مقاومت دیگرقابل بی اعتنائی نیست وبیادوارد معامله شوند ولحاظ شوندکه این موضع بریا غرب بسیار رنج اور است با   دستکاری در اذربایجان- یک پدیده نو است تامدتی ظرفیت سیاست بازی برای غرب دارد مطرح کردن تا  بااشباع برسد این امر نشان میدهد که دست از شیطنت برداشتند مجبور شدند- استراتژی جدیدی مطرح کنندکه نقشه قبلی بخوبی ایفا شده است ونقشه واردفاز جدیدی شده است احتمال یکنوع خریت کم ارزش هم ممکن است بکند وما باید  بادقت وقدرت  یک طرح حساب شده درمنطقه عمل کنیم – وتبلغات  کل وجهی راخودرا شدت بدهیم تاغرب دراین مسئله خاور میانهیک بر دیگریک شکست ایدولوژِی- سیاسی- نظامی بخورد که انشااالله اینطورخواهد شد

موافقین ۰ مخالفین ۰

با تشکر از بازی زیبای تان

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- با تشکر فراوان از بچه ها   یک فوتبا ل -تاحدی حساب شده وتمرین شده باز ی کردند- هنوز  کمی  ضعف وشل –و-و ل باز ی کردن بعلت   گیچ شدن وبی برنامگی احساس میشود انهم بعلت پیچیده بودن بازی حریف است- بخصوص   در حوزه دروازه- همه دیگر میدانند باز ی سنتی ودائمی  ایران نفوذ از سمت راست است وطرح دیگری- ایران ندارد بعد نیست از طرح سابق منچستر یوناتید که جرج بست انرابخوبی ایفا میکرد  توپ به چپ وراست دادن تاحتی یک وجب کانل وسط شیده  شوت  چسبیده به زمین با  با انحراف یک وجب از دروازه بان گل میکرد که به سمت راست کشیده میشد ویا  سه نفرهم دوش هم درنزدیکی دورازه با دریبل ها ی – تودرتو عاقبت گل میزدند--  اتفاقا این دفعه حضرت جهان بخش بارسر زد این عملاز همه طرف بایدتکرار شود یا کم از زمین کنده شویم   شوت  کنیم- یک باز ی کن نمیتواند از همه جهاتگل بزند – درسمتی که گل میزند باید بسته شود ودرسمتی که نمیتواد گل بزند  مدریت شود و  نیروهای درجهت دیگر باشد درم دروازه  باید حرکات های انجاری بر درجهت گل زنها   عمل کند ویک سلسله حرکات   فعل وانفعالی درجراین باشد که بتواندبخوبی مهار کند بیا گلزنهارا چشمش درچشم نگاه حرکت نگاه به اطراف بایدسریع وزودگذر باشد درنزدیک  دروازه ها بیا بهترین پاس دهنده باشند که   موقعیت از دست نرود وطرح تکاتیکی   بخوبی اجر شودویا ایجاد ترس ودلهره در  رقیب بوجود بیایدانشاالله  موفق وموید به کمک الهی باشید

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نقد اقای بنی صدر-!!!

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-تحلیل شخصی -ازجناب  اقای بنی صدر-گرچه بعضی تحلیل های من دراریان تحقیقات نشده است درغرب تحقق شده است ولی ظاهر درست بنظر میرسد بچه های شهری  بچه های انقلابی کم هستند بیشتر رادیکل هستند اهل حساب وکتاب هستند اهل  تخصص هستند-  بچهای روستائی اهل  خود کشی کردن درعلم کمترین سیاسی انها رادیکا است – بیشتر انقلابی هستند وعجول هستند  تصور میکنند صبر کردن راه نجاتی دران نیست- وبسیارسیاسی  مفرط میشوند نمونه ان همین اقای حسن بنی صدر است-  روز نامه صد مقاله اول- تمام ازعلم غربی سرچشمه گرفته است با زیرکی  جملات امام علیه والسلام ودیگران را گرفته است خوداش را  متخصص درک وفهم انمطلب است به زیرکی انهارا به حشایه برده وخودرا علمدار ان حرف ها کرده است امام راحل غلیه السلام به صور انقلاب معتقد بود اما کجا یاجئی امکان انقلاب توسط مردم باشد وفقط ان زمان عراق بود  چوانان انقلابی خدمت  امام را حل علیه السلام رسیدندکه بعضی ازان ها جوانان ایرانی های مقیم کویتبودند ویا جوانان شیعه عرب کویت بودند که مادرکویت اجازه عملکرد انقلابی داریم یانداریم امام علیه السلامفرمودند درکویت نمیشود انقلاب کرد منبا ندارد وشما از ادادی  حسن استفاده برای پیشرفت اسلام بکنید وغرب گرائی منحط را برا ی مردم روشن کنید- ایشان این مطلب گرفته است یک عنوان دارد انقلاب وانگلستان که انگلیسی اماده برای انقلاب نیستد ویک عنوان داردانقلاب وامریکا وباز عنوان دارد انقلاب امور اجتماعی  یک حجت اسلام که نام مبارکش رامن قراموش کردمخیلی علاقمند بع ااقی بنیصدربوده است ب ایشان درباره جملا امام بحث کرده است به اینتجه رسیده است کهدارد امام وروحانیت را مسخرهمیکند مقاله مفصلی نوشت تمام شعارهای ایشان کلی ومطابق دروس دانشگاه سوربون استکه رنگ ولعاب اقتصادکمویستی  مائویست است دخترم یکی از انقلابیون شیراز  فوق لیسانسیاس یاز دانشگاهتهران مدتی درغرب  از بیانات ایشان درتلویزیون اثابت کرده بود که اقتصادچپ ماوئیستی دارد بارها به رادیوتلویزیون فارس وتهرا وشخص ایشان مصحبه وگفتگو دوجانبه داشت که رد شدتمم روزنامها ه مطابق  نظریات ایشتن نباشد  ضد انقلاب است دوم خوب من غریبم را انداخته است- ایشان اولا ا زاینکه  تعداردخرید کم است درتعجب است خوب ایشان برای توده ملت مطلب ننوشته است درسطح دانشگاهی است این ایراد اول دوم بازار سخت کوبیده است که جنایت کارهستند درباازررفته است  روی مسئله فرش  حساب وکتاب کرده است وانها کوبیده است وبعد دکترها بدتر از بازاری ها معرفی کرده است- تمام اسایددانشگاه که راست بودن اخراج کرده است ولی به مردم قیافه بذل بخش زیادی نشان دادکه صدای اماکم رحمتالله درامد که مسئله چنگ دراولویت است مردم حاضر است برای انقلاب مدام روزه باشند- درحالیکه میبایست با بهایت- درگیرشود  با کمونیست درگیر شود و  رژیم پهلوی بکوبد برای مشکلات راه حل عملی بدهد تنها میخواست مردم بفهمند درد ایشان را میفهمد ولی راه حل نداشت وهمه به مدت پنجاه سال زمان نیاز دارد- خوب هرکس درغرب برود-جز انگلستان یک انسی وبقول خارجیان سمپاتی یعنی همدردی دارذد که میتواند ثبت ویامنفی باشد انگلیسی  همهرا ازابالابه پائین نگاه میکندانهم تاز مانی که برای انها سود دارد  درست که درظاهراحترام میگذارند همیشع گوش زد میکند تونوکر ماهستی مداوم مشکوک هستند ورقیب درست میکنند وفر د کنار میزنند که عکسالعملا شرابهمند وت اندازی پررو نشود البته افرادخوب زیاددارند ولی فرانسه اینطور نیست ولی بنحو دیگری هستند ریس جمهور فرانسه ا تصور میکنم ژا ک شیراک بودانتخاب شد-اقای بیصدر تا پاسی از شب بیداربوده است همینکه انتخاب تمام شد دوساعت بعد   بیان تبریک گفت وچهارساعت بعد اقای معمر قذافی گفت امام علیه السلام فرمودند ایشان میدانست معمر قذافی میگیود خواست ازایشان جلوتر باشد چه عجلی داشتی شماکه به این سرع شماتلگراف تبریک زدی  انه هوا برشان برمیدارد-که کسی هستند ودرایران پایگاه عظیمی دارند- اما بعدازانکه ایشان کمبود مالی  برای روزنامه بیان کردند ازتهران و همه جا گول به سمت ایشان رفت وطرفداران ایشان پنجاهتا  وپنچاه تا میخریدند ولی ایشان تعدادرا زیادنمیکردمن یک دکه روزنامه فروشی رفتم که صدتا داشت یکی پنچاه تادخرید ومن معترض شدم ه برای دیگران بگذارید گفت الان بهمه میدهم وبههمه داد  ومن بعد پول دادم یکی برای من کنار بگذارد واینگولهای خرج تحقیق درکردستان وبلوچستان وغیره میکرد انجا که میرود ههاز اطلاعات ایشان مات ومبهوت باشند واین اطلاعات ان روحانی عزیز کشف کردهبود از ایشان تمام مسائل ریز روحانیت دربیاوردکه ایشان گفته بود شما میخواهید مجتهد شوید ایشان گفته بود که اجتهاد پانصد درس است کهمن مهرابخوبی بلد هستم واین مطلبراحتی به حضرت ایالله العظمی منتطری رحمت الله هم گفته بود حال زمانی است مردم بعلت عقب ماندگی سطحی وزودباور بودندوغربرا غولی میدانستند ومتاصفانه درمسائل غیرعبادی ومعرفتی و عرفانی وزنی برای علما قائل نبودند این یک خلا بود که اقای بنی صد بخوبی انرادرک کرده بود  قدرت تجزیه وتحلیلاش از منافقین بیشتربود انهاهم این مطلب درک کردهبودند بقول حضرت استادایت الله دکتر معززمطهری  رحمت الله علیه اینها با ترکیب   غرب واسلام التقادی میتوانند  وزنه سنگینی  شود وفرمود اشتباه انها به حقیر دوتا است یکی دراین بیشه شیر خفته است ودو یک رمز پنها اسلام دارد بنام فطرت که به موقع عمل میکند

موافقین ۰ مخالفین ۰

اثرات جانبی واکسن مودرنا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- کشورهای اسکاندیناوین-موندرنارا- یرای  مردان جوان متوقف کردند – بخاطر عوارض جانبی  بسیارناشناخته وکمیاب  وعجیب- ایا هلند انرا  اجرا وادامه میدهد؟؟ بدنبال ان سوئد و دانمارک وفنلاند همچنین تصمیم گرفتند در روز پنچشنبه از تزریق مودرنا برای مران زیر سی سال خود داری کنند- در این گروه واکسن بسیارمانند- این علت که عضلات  قلب را بسیار گرم میکند- ویا پریکاردییوم- یاپریکاردیا- دوغشای قلب استکه روی حفره کشیده شده است ودرتمام بدن روی حفره ها ازنوع دیگران کشیده است بین ایندو غشا مایع سروس  است که درحقیت مانند لنت ماشین ضربه گیر است وحالت سرم برای برطف کردن درد هم دارد به درمودرنا اثر درد اورندارد در تزریق ازواکسن فیزر که اثربیشتری دارد بر اساس تحقیقات  جناب هسل ون پیکارتز هفت اکتبر 2021 ساعات 17-08 در سوئددرخط   ورود به کلوب شبانه در استکلهم که مانند اطاق تزریق عمل میکرد کهد راغاز سال جدید- طبق عکس- ای- پی – ا—کشورها نظریات کارشناسان  کشور  نروژ پذیرفتند –که-گارش توصیه کننده که دستر پزشکی ویا نسخه پزشکی در مقایسه ام ار- ان –ا واکسن فیزر را بر مدرنا ترجیه دهند چناچه خرید ان امکان پذیر باشد- که فیزر از تکنیک زیستی برخوردار است (بایون- تکنیک) مطالعات بعدی که ا  ز  جامعه اماری= دیتا-نروژکه برگرفته  وشامل کشورهای اسکا ندینا وین بود نشان داد که تاثیرات جانبی  درمیزان ریسک  هوشیاری در مودرنا بیشتراز  تزریق  فیزیر است-مردان که بیست سال شدن که مرحله ول تزریق مودرنا شده اند درنوبت دوم میتوانند از واکسن فیزر استفاده کنند- درکشورسوئ وفنلاند این روش عمل میشود- در دانمارک  جوانان کمتر از هیچده سال بهانها واکسن مودرنا زده نمیشود- وپیشنهاد میشود که فیز ر زده شود- در نروژ مطالعات نان داد علی الرغم اختلافات -اثار جانبی هردو واکسن بسیار کمیاب است  هلندی ها درحال انتظار هستند- هلند هنوز نسخه کشورهای اسکاندیناویون را اجرا نمی کنند- وزیر بهدشت گفت جریانات  امروزه دراینده تغیر نخواهد کرد برهمین اساس استراتژِیک عمل خواهد شد که از قول سخنگوی ایشان نقل شده است- وزرات خانه درحال مونیتورینگ-تماشا کرد- که ایا- سازمان  پزشکی اورپا—ای- ام- ا- به بصیرت جدیدی اعلام بکند- کهجریان درجهت جستجوی-جدید دریافتهای از کشورهای اسکاندینا ویون- درباره واکسن مودرنا وتاثیرات جانبی ان هستند- امروزه  گر گرفتن عضلات قلب دربعضی موارد-(می کاردیتیس)  ویا پری کاردییوم-(پریکاردیتیس)  اثرات جانبی بسیار کم ونادردر واکسن- ام –ار- ان ا – است  نرخ ان در پسران بین دوازده تاا هیجده  ساله که اتفاق می افتد  بین یک و پانزده  هزار است- ودر دتران کمتر است بین یک وصدهزار میباشد-عکس العمل خلاف ومتضاد= ادواورس= بیشتر در نوبت دوم رخ میدهد-درهلند تا امروز دراطراف ده تا اثار جانبی گزارش شده است—براساس گفته اگنس-کانت-مرکز تحقیقات اثار جانبی داروه شرکت لارب که نزدیک دومیلیون مودرنا تزریق شده است- که کلا از بیستوسه و هفت دهم میلیون میباشد-کمالا مشخص نیست کهتمام گزارشات متعلقبه علت گرفتن واکسن باشد- ولی  این حالت مرض نیست  اثار جانبی است—ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

مرحوم بنی صدر کدام است-!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-امروز شنیدم که اقای  حسن بنی صدر  رحلت کرده است- سخت مخالف ایشان بودم- ولی بهخاطر سیدبودن ایشان بحثی زیادنمیکردم-ولی درتعجب بودم که چگونه  قدعلم میکند وبقول یکی از علما  روی سنگ پای قزوین- ازرو برده است- ان محبوبیت اول کمی شگفت انگیزبود- ایران قحط الرجل بود ساختن الرجل گاربس سخت است وشاه ملعون اجازه انرا نمیداد همه مردم بنحوی سیاسی شدهبودند که کاری به اسلام نداشتند به سمت سکولار میرفتند- دردبیرستان انواع   چپ انواع پیشگام انواع انقلابی مردم- انواع سوسیالیست –انواع مجاهد انواع مائویست بود و بهترین افراد کسانی بودند که درکار خودتکنو کرات وساکت ومردم دار وتاحدی کاریزماداشته باشند اکثریت سمتها باانها بود- وانواع طرفدار غرب- تقریبا انواع های مختلف میتوانست زیر چتر اقای بنی صدرباشند وکم کم  بارشد  جریان امام الراحل ان عظمت ایشان خودرا کم کم تاریک نشان داد وبعدخودرا  درحدنهایت خراب کرد وخیلی ماهرانه- درحوزه بحث تقیه مطرح- شداین حدیث که امام صادق علیه السلام کهمیفرمایند دشمنان ما ساده لوح هستند اگرانتقادی کردند که مردم را جلب کرد یک خودی انتقادبزرکتری بکندوجریان ازدست انها خارج کند حضرت زرراه مریضشد وحتما امام صادق علیه به ایشان فرموده بوده است ازخانه خارج نشو ونقش خودات بازی کن بزرگان عباسیان پیش او امدند- درحالیکه قران دررویسینه ایشان بود  به اوگفتند دم مرگ حقایق رابگو- ایشان فرمودند ازاینخانه خارج نمیشود قول دادندویکنفرازدوستان هم بود- ایشان گفت سواد من ازلحاظ درک حدیث واستنباط ازحدیث به مراتب قویتراز امام صادق  علیه است ومن همه مشکلات را ازطریق قران حل میکنم وتمام  ان احکامی ازحدیث گرفتم پاره کردم ودارم ازقران استنباط میکنمکه دم مرگ همه را ازقران بدست بیاورم وملک الموت ببیند که فقط کتاب قران درروی سینه من است- انهاگفتند خدا پدر تو بیامرزد که مارا با حقایق اشنا کردی وپولی گذاشتند رفتند- دوستی گفت من شمارابنحوی دیگر میشناختم فرمودند ایرا امام صادق علیه السلام بهما اموخته است هم قبرمنرا اتش میزدند وهم امام علیه السلام میکشتند با تقیه  دین وافرادنجات پیدا میکنند-ممکن است بعضی ها با جریانات مخالف باشند وبعضی ها بدین نحو تقیه میکنندکه تشخیص بسیار سخت است درفرودگاه نجف که به ایران میامدم یک سید بزرگواری جوان وروحانی بود- بی جهت پرسیدم اوضاع چگونه است-ایشانفرمودند من ازجریانات بالامطلع هستم همه اشکال به رهبری میرسد این ززلزله ها وسیلها بی جهت نیست مال مردم نیست مال رهبری است-برای انکه ایشان عاشق نظریات سولارها هستند هیچکدام ازرومبنای اسلامی نیست واین وضع را بوجود اورده است حتی م به حضرت مرحوم ایتالله العظمی  منتظری رحمت اللهعلیه وهم چنین مرحوم ایت الله العظمی شریعت المداریهم امکان دارد- –حال دورا ه است یا تقیه کرده اند ویا اصولا فکر خام خودبوده است انرافقط بعضیها  ممکن است درک کنند من نسبت به اندو تا مشکوک هستم  واحتمال غیربشربودنهم هست

موافقین ۰ مخالفین ۰