بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- یکی از دوستان فرهنگی  که هم درعلم فیزیک دستی دارد واهل تحقیقات است بعلت دانشجوی  دانشگاه شیرازبودن دستی درزبان دارند ومن زمانی دانشجو بودم میدیدم که ایشان ب استاد میلی درمقابل  دانشگاه به زمین میکوبند ویک تحقیقی را انجام میدهند- ایشان هم در  شناخت اسلام هم دستی دارند وتحقیقاتی در اصطلاحات قرانی وتفاسیر قران داشتند-دروات ساب  بحثی از عدم  سنگسار که من درمقاله  بکاربردم نوشته اند که ییهود انرا تحریف کرد وارد  کتاب تورات کرد ولی انچه من خواندم برعکس است درتورات بوده است انرا پاک کردند شایدبعلت اقتصادی ونفسانی زمانی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه حکم سنگساردادند یهود مخالفت کرد حضرت فرمودند درکتاب ترات است اتفاقا ایشان کتابرا مطالعه نکرده بود تورات اصیل بود- واو تصور میکرد درتورات نیست تورات رااورد وحضرت فرمودند فلان صفحه بی یار  ایشان اورد ودست برروی ایه گذاشت وگفت بخوان او  نخواند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله و یهودی السلم خواندن  یهودی خیلی تعجب کرد-پرسید از کجا صفحه را تشخیص دادید  ن سر کائنات صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند حضرت جبرائیل علیه السلام  به من گفت یهودی گفت ایه را چگونهت شخیص دادید ان سرورکانئات صلواته الله  علیه واله والسلم فرمودندنور زد گفتن چگونه  انرا خواندید  ان عظمت هستی  صلواته الله علیه والسلم فرمودند خواندن رایاد گرفتم واندکی نوشتن را- بعدا روزی حضرت علی علیه السلام  سرورولایت صلواتهالله علیه واله والسلم فرمودند من درخمت روسل اکرم صلواته الله علیه و اله والسلم بودم ایشان فرمودند یا علی من تمام کتب الهی را حفظ هستم وبه ایشان فرمودند چشمترا ببند وباز کن چه شدفرمودند تمام کتب الهی  حتی امام الکتاب را حفظ شدم- پس دردین  یهود هم سنگسار بوده استجناب استادمعزز حضرت ایت الله  مرحوم جناب اقای عبدلله زبرجد علیه السلام ورحمت الله علیه فرمودند هر حرامی که قبح ان ریخته شده باشد ویک اپیدیمی وشایع شدن پیدا کرده باشد بشرطی که عقلا درک کردهباشند وجامعه بنسبیت مخالف باشد یادانذار کرد وکمی سخت گرفت ویا کسانکیه بشدت با امرمعروفی مخالفت کنند وبخواهند انرا تعطیلکند درجهت احیا ان باید اقدام کرد مبارزه با ازدواج موقت یک  دلیل سیاسی دارد  زیرا برداران سنی  نادانسته در تورشیاطین افتاده اندکه حرام کردن ازدواج موقت یک بهانه سیاسی  برای کوبیدن البیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودوثواب ازدواج موقت بیشتراز ثواب ازدواج دائم است سنگسار ودست بریدن  اولی برای زنا ودومی برای دزدی کردن بسیار شایع دراعراب بود به کتاب  اینه تاریخ حضرت مرحوم  دترصادق ائینه وند مراجعه کنید ه حتی به همین خاطر میخواستند بادیه نشین ها پول فت بدست اورند دزدی درحد رزق الهی وحتی مقدس  تلقی میکردند وبه همین علت  به مدینه امدند چناچه رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم قبول نکنند ایشان را بکشند سنگسار ودست بریدن علما میفرمیاند بدو علت است یکی  تحقیر کردن ودو م پاک کردن فردی که مبتلا زنا ودزدی است کم کم از این اعمال لذت میبرد وحاضر بترک ان نیست
 دست بریدن باعث رنج میشود وکم کم این لذت را  فراموش میکند وبه سمت عقل حرکت میکند  اگرفرد را اعدام کنند فرصتی برای  پاک شدن ندارد وبا اینحالت درجهنم باقی میماند چون فرصت پاک شدن ندارد وقانن این است که اول به سینه وبالاتراز کمربزنند کهه تحقیرشودوهم رنج بکشد وکم کم از این گناه بداش بیاید وبعدا به سر اوبزنند این ناهان یاهرگناهای کهمردم ازان  نفرت پیدا کند جامعه بود قسمت وضدهم تبدیل میشود فرصت مناسبی است که دشمنان نفوذ کند وبه اهداف خودبرسند مانند جنگ شیعه وسنی  وبعضی احکام برادران سنی  تقیبح میکنند وجواب لازم را میگریرندیک شکافی بوجود می اید که الان همین طور است- در سوره  احقاف- حقف بر وزن رزق به زیگ وشن روان گفته میشود قوم عاد وثمود دربالای مدینه به سمت شام قرار داشت یک سرزمین اباد که دراطراف اش بیابان بود واز همه جهت  دارای نعمت کافی بود خداوندمنان بهانهاگفت اگر اسگسای و بهسمت کفربروید همین شن روان حساب شمار میرساد ودر نقل قولی از پیامبر اکرم صلواته الله علیه السلم امده است خواند سوره احقاف انسان را ازبلا های  - دنیا واخرت حفظ میکند سورهای که با حا میم شروع میشود-  درباره تنزیل وفرود امدن وحی وقران است  گاهی داوند که قران ارسال کرده است خودرا  العزیر والعلیم بیان کرده است که قران سرچشمه علم وعزت است الرحمن الرحیم است والعزیز والحکیم است قرا زمانی که درباره ستارگان بحث میکند- ا صفت  حق وعلم صحبت میکند حق یعنی نظم دارد علم یعنی دانش عظیمی کار رفته است حق درمقابل لاعبین است لا عبین کسانی هستندکاری رابرای لذت عمل میکنند نه دران حکمت است ونه علم است ونه حق است که مشهورترین انها درطول تاریخ قمار است- امادرزمانی که از وحی صحبت میمند العزی ول حکیم بیان میکند حکیم یعنی عملی که سودمنداست- ونتچه نیکودارد ولی میفرماید لکن اکثرهم لا یعلمون اکثریت حکمت انرادرک نمیکنند البته  زمانی که جامعه امادگی ندارد احساساتی است تصور غلط دارد میشودازان صرفنظر کرد وبهنحو دیگیر جوامع قوبل دارند عمل کرد دلیل ان  هم ان استحضرت علی علیه السلام بریاحفظ دین از مقام امامت کنار کشیددائل بیشتری دارد به سایت -ویکی پدیا . اورگ- فا به زبان انگلیسی  وفارسی  سنگسار – دراسلام مراجعه کنید