بسم الله- الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تعریفهای زیادی  از غذای تلیت کشک شنیده بودم-بخصوص از فردی که مسافرت های خارج ایران زیادمیرود که این غذا درسطح جهانیی است- بخصوص که بچه های  سخت گیر هم انرادوست داد ویک غذای کامل است که قر ص کلسیم داردمولتی ویتامین است وانواع  انتی اکسیدان دارد- باید سعی کنیم انرا ارتقا بدهیم که درسطح جهانی – شناخته شده شود-کشک سایده- خیارخرد شده اقلام میتواندمثلا خیار فرد برای خوداش خیار بیشتری خرد-کند-گردو خردشده-پیاز داغ- بادمجان نیمپخته- پیاز خرده شده انواع سبزی خوردنی براساس علاقه فرد -   نعنا داغ کاهو  وخرما غالبا درکنار به اندازه میگذارد همراه بانان تیری وبعضی ها اب بنه به ان اضافه میکنند بیاد بنه را ا داخل پوست خارج کرد وبعضی بنه ارا میکوبند وبادست فشار میدهند یک کیلو بنه به اندازه یک نعلبکی روغن دارد انرا داخلمقداری کهمزهاش دراختیار فرد است دراب نیم گرممیریزند وانراداخل تیلیت کشک میکنند دومزه میشود لطفانرا بهبرادران وخواهران فراموشکار کورنائی بدهید که حال کنند- بنظر حقیر دود تریاک ممکن است ویروس کورنارا ادم کند به تجربه اش میارزدبسم الله- الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تعریفهای زیادی  از غذای تلیت کشک شنیده بودم-بخصوص از فردی که مسافرت های خارج ایران زیادمیرود که این غذا درسطح جهانیی است- بخصوص که بچه های  سخت گیر هم انرادوست داد ویک غذای کامل است که قر ص کلسیم داردمولتی ویتامین است وانواع  انتی اکسیدان دارد- باید سعی کنیم انرا ارتقا بدهیم که درسطح جهانی – شناخته شده شود-کشک سایده- خیارخرد شده اقلام میتواندمثلا خیار فرد برای خوداش خیار بیشتری خرد-کند-گردو خردشده-پیاز داغ- بادمجان نیمپخته- پیاز خرده شده انواع سبزی خوردنی براساس علاقه فرد -   نعنا داغ کاهو  وخرما غالبا درکنار به اندازه میگذارد همراه بانان تیری وبعضی ها اب بنه به ان اضافه میکنند بیاد بنه را ا داخل پوست خارج کرد وبعضی بنه ارا میکوبند وبادست فشار میدهند یک کیلو بنه به اندازه یک نعلبکی روغن دارد انرا داخلمقداری کهمزهاش دراختیار فرد است دراب نیم گرممیریزند وانراداخل تیلیت کشک میکنند دومزه میشود لطفانرا بهبرادران وخواهران فراموشکار کورنائی بدهید که حال کنند- بنظر حقیر دود تریاک ممکن است ویروس کورنارا ادم کند به تجربه اش میارزد