عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۹ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

امام حسن علیه السلام-بخش دوم

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است – اقایان که معتقد هستند که گنبد ساختن  برروی قبرهای  بزرگواران شرک است پس بازی فوتبال  درزمان رسول اکرم صلواته الله نبوده است  وکار کافرین است پس شرک است- سرمایه گذاری در کشورهای   کافر هم شرک است زیرا رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انجام ندادند پس شرک است کروات زدن شرک است ورقاصه از خارج اوردن شرک است وهزاران بدعت وهابیت عمل میکند- درحالیکه امام صادق علیه السلام به فردیکه ارسال کردن به بارگاه امام حسین علیه السلام برود  ودعا کند تا ایشان ازبیماری شفا پیداکنند میفرماید غروب زیر بقعه امام حسین علیه السلام طبق دستور عمل کن- پس چرا شرک نیست- یک نظر بوده است ازهرجا خطی کشیده شودکه از عربستان درنزدیکی مکه به سمت ستاره قطبی- وگا اینجهت قبله را نشان میدهد بقعه های ائمه  اطهارعلیهم السلام الله اجمعین  همین نقش را برای شناخت مکان داشته اندکه انزمان روشنترین ستاره گفته میشده است-که درکهکشان شیری است شناخت  امام حسن علیه السلام-درباره تفسیر قران وتفسیر احکام وبسط علوم قرانی واسلامی- اثبات میشود تنها ائمه اطهار علیهم السلام-میتوانند  درتفسیر قران وتفسیر احکام وبسط   احکام نقش داشته باشند- شرکت هارپر وان یعنی چنگ نواز  اول یک شرکت چاپ کتاب است ازجناب اقای  دکترسید حین نصر خواسته است قران ترجمه کنند زیر نظرایشان وشاگردان ایشان –گرچه درتحلیل  راه را تا حدی درست رفته است- ولی گرفتاری نحوی  تحقیق غربی شده است- ایشان  بیان میکند  قرانها کهدر غرب چهل ترجمه است تاگرفتار بنیاگرائی شدند ویا گرفتارمدرنیستیک به معنای زیبائی لغت واهنگ اصل است- بنیاگرائی به معنای بیان تفسیر اولیه که این لغات امروزه رایج نیستودرضمن  - حالت پری تکست- یعنی ساختگی-هنری دارد-نه هوشمندانه است ونه اصیل است  تاحدی کوروکورانه است بیشترایننوع کتاب قطعا با معنای ایه زاویه دارندودرنتجه بعضی حقایق را میپوشاند چاره  ایشان درکتب مختلف تفسیر محبوباست  لغت ها وتعابیر ازدرون ان درا ورد- اول معلوم نیست درجه محبوبیت باچه ملاک بوده است ودرثای لغت ای ساخته شده تاچه حد معنارادرست بیان میکنداگاه ماباید با ملاک امام علیه السلام مقایسه کنیم- وبیان کردند ایات معنای شفاف دارند لی بعضی ها کمب علوم پایه دقیق میخواهد  ایا اعراب ان زمان قدرت درک این پایه هاراداشتندیاتعبیر ادبی کردند وگاهی تحت تاثیر مسیحیت ویهودیت معنای لغت را وتفسیر ایه کردندکه مسلما ضد تفسیر امام استودرحدیث است درزمان مرگ به انها میگویندمسیحی ویایهودی هرکدام خواستید دین شماخواهد بود وچناچه با مومنین دراین نوعمسائل درگیرشوند وباعث اذیت انان شود درجهنم جای است به ان مغلطه جمع اش مغالاط یعنی غلط یدن یک ماهیتابه بسیاربزرگ است که انهاردران سرخ میکنند عدم  درک لغت وتفسیردو اشکال ایجاد میکند اول با بعضی ایات متضاد میشود ودوم جواب شفاف وعقلانی کامل نیست درحالیکه قران  چه مثبت وچه منفی همگی دریک چهارچوب محتوای دقیق هستندمثلا گاهی گفته میشود ازسمت راستبرووگاهی گفته میشود ازسمت چپ نرو این انسجام درقران هست-درشیعه لغات ومعنای ان دقیق توسط معصوم بیان شده است وجاودانه شده است وشفاف است باکمک معصوم مشکلات کم کم  حل میشود ولذا نیزبتغیرندارد ولی برای دیگران بعداز مدتی که برای قبلی ها روشن بود حال تاریک است وباز مسئله تکرار میشود ومتاسفانه به تعصب دچار میشودوتحمیلی است وبا حقایق زاویه دارد وبا کل قران انسجام ندارد-مثلا تفسیر محافظه کارانه درمقابل تفسیر رادیکال قرار میگیرد تفسیر یگانه هستند وبازتولیدندارند-وچون جبری است اجازه تفسر دیگرا نمیدهند که وارد لیست درک معنای قران شوند- لذا برای خارجیان  باید گفت که این ترجمه  ها ترجمه نهائی نیست تا  ترجمه بکمال برسد مثلا مانند ایران درسنمونیک موسیقی هائیکه یک داستان بیان میکند گاهی داستان سه قسمت میشود وسه-نوع موزیک میشودودربسیاری ازترجمه این حالت رخ داده است که هیچگونه ربطی بهم ندارندولیدراقع باهم ربط دارند-ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

قرضه امریکا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—بعداز جدال های بسیار زیادبرسر میزان قرض گرفتن از بانک ها درامریکا-باگرفتن بالاترین میزان  که دمکرات ها پیشنهاد داده بودند وجموهری خواهان مخالف بودند که وضعیت نشان دهند هنوز باید صرفه جوئی کرد دراخرین لحاظات بادمکرات ها موافقت کردند که 480 میلیارد دلار قرض بگیرند درحالی که شوالیه جمهوری خواهان درخانه خود اعلام کرد که به کنگره میرود جنگ میهنی راه میاندازد- ولی جمهوری خواه گفتندچناچه تصویب نشود از صحنه خارج خواهند شد ونبرد اینده بین دمکراتها واقای ترامپ خواهد بود که گرده همائی ایشان درحال رشد است با وجودان مشخص است باز هنوز کارشناسان انرا بیمقدار میداند- ازبس که دروغ گفتند معلوم نیست واقعیت چگونه است وعلیالظاهر این چنین است- تمام بازرگان ها بان کردند اگر کمک لازم  مهیار نشود اقتصادامریکامتزلزل خواهد شد باز مشخص نیست کهراست است ویادروغ است شرکت هواپیمائی بوائ ینگ اکثریت سهام انرا اقای بن  سلمان خریده است یعی ورشکستگی- چون کارخانجات امریکا تمام اتوماتیکت وخود کار است با حداقل کار گر میچرخدارزان کردن کالاها  سالها وقت وهزینه سنگین دارد- درضمن باید قدرت خرید داخلی وخارجی مهیاشود سئوال این است ه این قرض درارزش دلارتاثیردارد ویاندارد ومسلم است پول بدون پشتوانه چاپ خواهد شدوایا امریاترزش دلار را پائین میاورد ویانمی اوردبرای انکه   میزان دروغ گوئی درامریا روشن شود قبلا  رسانه ما هان- بین چهاردلار  تا دازده دلار میگرفتند روزنام یو-اس تودی یعنی امریکای امروز شایع براین بود که سنخگوی وزرات امورخارجه امریکا است حال  قیمت رسانه چهارونیم دلار درسال است- اخیرا  اخبار ضد اقای ترامپ درحال نشر شدن است-که ایشان به روسای دادگاه ایالات وبعضی افراد کاخ سفید گفته بوداست که بیان کنند یک برندازی-وتقلب بر ضد ایشان درجریان است وگرنه از کار اخراج میشوند که انرادروغ بزرگ نامیدندمسلم است این جریانات یک تبعات داخلی دارد ویک تبعات خارجی که خرید زیردریائی استرالیا یکی ازانها بود-مسلم است این قرض کلان بیشتر درجهت  زیربنائی وحل مشکلات ماندبیمارستان است تمام ایالات بیان کردند که تعدادبستری بیشتر شده است ومرگ ومیر کمتر شده است- وتنها ایالت شیکاگو است تعداد بستری هم کمتر شده است- اگر مالیات شرکتها کم کنند مسائل خودرادارد- واگرحققوقها را بالاببربند انهم مسائل خوداش رادارد  رسانه اصلی امریکا – سی –ان-بی-سی- درتحلیل خود میگوید این قرض ضد معمول امریکا بوده است- ولی مردم امریکا ازجنگل خارج نشدند- گرچه جمهوری خواهان گفتند تنها رای  حل مشکلات سه ما تصمیم گرفته شده است ولی بنظر میرسد وبعداز سه ماه باز تکرار خواهد شد مگرانکه جریانات در  واقع بدرستی حل شود- ویک دلیل دیگ فشار وزرات دارائی امریکابوده است که فشارزیادی اورده است وضع مالی برای پرداخت حقوق کارمندان درحال نابودی است-  مهم این است که چرا امریکابه این وضع دچارشد این مهم شده  است  فرانسه اعلام کرده سرمایه گذاری ان کشور درافریقا ازقول من فقط مافیا سودبرده است ومیزان درامد مردم که بهبود پیدا کرده است- به جیب چین وهند سرازیز امروز اقای بایدن بایلنوز رفته است که بازرگانها احساس نگرانی از اوضاع کردند- جالب است که خط حمل مواد مخدر هنوز بقدرت  سابق برقرار است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

تعصب بدون منطق وغیر عمی رااز خود دور کنیم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مسئله عقل در ادیان وبخصوص اسلام بسیارمهم است- انسان عجیب است درمسائل مادی تاحد زیادی عقل رابکارمیبرد-ولی درمسائل خاصی مانند عدالت و  دین وغیره یک تعصب احمقانه دارد دراینترنت درچندیدن سال قبل خواندم که درافریقای جنوبی روی یک مرض  یاسینه بودویاقلب گردهمائی تخصصی بود نمانینده شوروی  نوبت اش که شد وپشت بلندگو رفت فرمودند ما بروش خودمان تحقیق میکنیم مثلاهشتاد درصد رسیده ایم ولی نتایج دیگران را  ازمایش کردیم نظریه فلان دکتر امریکائی که درجلسه هم بود بسیاردقیق است وما ایشان را ستایش وتمجید میکنیم -خوب درهمه مسائل بخصوص درایدولوژی هم باید چنین کرد- در اسلام اگر کسی بگوید که  مردم میگوند امام کاظم علیه السلام امام است خداوندمنان قبول نمیکند- بایددلیل شاخص بیاورد که سه راه است شنیدیم یکی که ازعلما از طریق اشراق پی به دوازده امام علیهم   الجمعین برده است  حال  این داستان واقعیت داشته باشد ویا یک مسئله ساختگی باشد بقالی   به لیموویاشربت البالو میفروحت شاگرداش نمیدانست که دردرون یک شیشه دران شراب است-مشتری امد ویک شیشه شربت خواست بشرطی که اصل باشد شاگردمتوجه شد یک شیشه کمی دورتر هست وفقط او است کمی خورد وگفت اصل است- وان مرد رفت وان راخورد  بقال مجرم است ولی ایندو نفر چون تجربه مشروب نداشتند اشکال ندارد  اگر متخصص  مرضی  را تشخیص نداد وبهترین دکترهم بود اشکالی ندارد ولی اگر یکنفر به یک مریض گفت فلان کار را بکن اتفاقا خوب شد او مجازات دارد-معلمین تربیت معلم به تهران برای  باز بیینی  کتب و رفع اشکال به تهران رفتیم- برخورد شد سال  شهادت عظمت تاریخ مرحوم ایت الله حسن مدرس رحمت الله یک برنامه در مجلس ان زمان قدیم دربهارستان که درحال تعمیربود رفتیم که نوه ایشان که مرض سخت داشتندوقدرت تکلم نداشتند امدند وده روزبعد فوت کردنددرمینی بوس   یکی از برادران اهل تسنن مال کرد ستان  که سه نفربودند فرمود برا ی انکه این سکوت شکسته شود وتغیر ذائقهشود  شما بفرماید حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم چند زن گرفتند-من گفتم خداوندمنان اجازنه تاداده است ویکی از انان طلاق گ رفته وپیامبر اکرم صلواته الله علیه یکی دیگر گرفته است-فرمودندقران در باره  پیامبر اکرم صلواتهالله علیه و اله و السلم میفرماید ان بشر مثلکم پس چهارتا زن داشته است  ومتعه نگرفته است ودیگراحادیث جعلی است یک از خانم تهران هم  فرمودند من از شماتوقع نداشتم شیعه هم چهارتا قبول دارد- علما  فرمودندمانند بچه سی  سیسی- شیر میخورد ویک پهلوان نصف ران گاو را هردوبشرهستند فرد معمول -میتواند به معراج برود-ماحاضرنیستیم کمی  تعصب را کنار بگذاریم مانند دانشمند تجربی وعلمی  فقط بدنبال حقایق برویم بله اگر شماتعبرا کناربگذارید وکمال عقلاربکابیاندازید وباعقلا   تشریک مساعی مساعی کنیم ان زمان احتمال  عذر شما قابل قبول است- اقایان درباره اصحاب میفرمیاند انان تافته جدا بافته هستند بعضی احکام برانها پیاده نمیشودهرکاری کردند درست است وبعداز اصحاب قوانین پیاده میشود ودرضمن انهاراهم الگو خود میدانند مردم بعدا زانکه شنیدند-که- درقیامت تمام  نسب وسبب ودوستی وغیره از بین میرود مگر درابطه الهی ناب باشند بجز  اهلبیت مکرم صلواته الله علیه واله السلم که رابط سببی ونسبی ودوستی باانها  بشرطها وشروط ها حفظمیشود روزی عموی امام  رضا علیه السلام در گردهمائی درخدمت امام رضا علیه السلام بودند که مشهور است به  زید ناریعنی زید که خانه ای  ارتشیان عباسیان را  خراب میکرد واتش میزد فرمودند ما درقیامت بدون حساب کتاب به خاطر عموی امام علیه السلامهستم  یک ضرب بهشت میرویم امام رضا علیه السلامکثی کردوخشمگین شدندکه پیاکبر اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم موقع نماز وزمانی که ایات بهشت وجهنم میخواند روی مبارک اش زرد میشد بشدت گریه میکرد واز خداوندمتعالی طلب بخش وکمک میکرد پس تو مقام ات ازرسول اکرم صلواته الله علیه و اله و السلم بیشتر است وداستان پسر نوح و بنی اسرائیل را  بیان نمودند  وبعد فرمودند کهمسئلهرا  خوب بفهم جائی که سند مهم است که نباید ما راه ای که   بظاهردرست را  جای گزین کنیم- ازدواج ها ی پیامبر اکرم همگی از روی مصلحت الهی بوده است اقایان همه چیز را  تحریف کردند میگویند حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم چون یتیم بودند ووضع حضرت ابوطالب صلواته الله علیه والسلم خوب نبودبخاطر پول حضرت خدیجه این ازدواج را  کردند؟؟ بعد میفرمایند  ان عظمت  صلواته الله علیه واله والسلم- ازغار حرا که امروزه انرارد کردندو ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم دریک زوایه مجسد الحرام مکه  چله نشنیی میکرده  است وان هم قابل اثبات است- ایشان دراینکه ان شخصیت حضرت جبرائیل علیه السلام بوده است ویا شیطان بوده است از حضرت خدیجه سلام الله وصلواته الله علیها این سئوال راکردند ایشان فرمود نداز حضرت نوفل پسرعمو ویا پسرعمه  حضرت خدیچه سلام الله وصلواته  علیها بودندشما سئوال کنید ایشان اول بت پرستب ود وسپس یهودی شد بعد مسیحی شد ودرکتب دینی ادیان  ابرا هیمی علائم پیامبر اخرالزمان  را  ولی افشانکرد که جان پیامبراکرم صلواته الله علیه والسلم درامان باشد-پیدا کرد که مطابقت با پیامبر اکرم  صلواتهالله علیه. اله والسلم داشت به حضرت خدیجه سلام الله وصلواته الله علیهاگفت یکی دیگراز نشانه ازدواج ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم باشما است ایشان فرمودند من چندباراین خواب رادیده ام وحتی صدای  فرشتهای بهگمان حضرت حضرت جبرائیل علیه السلام شنیده ام ومژده به یکنوزاد عظیم الشان دخترهم به من داده است جناب نوفل طبق بیانات اقایان به پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله والسلم گفت شماحتما باحضرت جبرائیل علیه السلام ملاقات کردی حتما باحضرت جبرائیل علیه  السلام شما ملاقات کردی وشیطان شما را دارد وسوسه میکند واورا ز خود دور کن وتعلیماتی هم به ایشان یاد داد که حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فهمیدند درست فهمیدند وقوی دل شدن  اما بعد-امام حسن علیه السلام مجبور شدن که بعضی دختران بیشتر یا از فامیل بودند ویا فقیربودن ازدواج موقت کند سالی دوماه ان فرزند  بامادراش درنزل امام علیه السلام بودند ومداوم از طریق افراد سرکشی میکردندومراقبت میکردند که  رشدان فرزندمناسب باشد- معاویه وقتیکه این مطلبرا فهمید گفت شماهاهم چنین کنید انها گفتند مسائل ایشان باشمافرق دارد معاویه گفت این از حقه بازی امام علیه السلام است  یارندارد از این طریق میخواهد نیرو برای خود درست کند ؟؟ درباره معاویه بعضی گفتند چهل زن داشت وبعضی گفتند چهارصد زن داشت امام علیه السلام مسئله ازدواج موقت را بیان کردند ولی کسی جرئت نداشت که از معاویه سئوال کند همین که باسیاست وزرنگی هدف امام علیه السلام فهمیده است وراچاره همین است همه  قبول میکردند-

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

پای ملخی درتوصیف امام حسن علیه السلام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است مایل بودم-که یک شمه ای درباره امام حسن علیه السلام یک جمع اوری خاصی که کمتر  بیان شده است- بنگارش دربیاورم با حس  ودرک ضعیف خودیک تفسیرهم داشته باشم- درحله اول مسئله زیر ساخت است امام حسن علیه السلام را نپذیرفتند وجای ایشان را مروان یکم را پذیرفتند از عرش به زیرفرش چرا برایانکه زیرساخت کفر  هوز زیاد دست خورده نبود واسلام یک لایه بسیار ضعیف بود- رندان فهیمدند اگر دیر بجنبند   بقولانها تا ابد بنی هاشم حاکم خواهد شدمسئله خانوادگی ونژادی کردند درک عمیق نداشتند یک بعدی  یگ پان عربیسیم اسلام رگه راساختند- منابع خارجی متعدد است دوسری منابع  خارجی داریک که یکی از انانها 103تا است-که بیشتر سخنرانی است- یک منبع  مهم چهارده معصوم است ویک سریال تلویزیونی – معاویه- حسن .حسین- تعدادی مقاله- کی با عنوان= چوزن-( انتخاب شده)- دیگری فرمانده  ایمان کامل دیگری سیاست مداری چون ابوبکر- اگرنام این بزرگوار درست بیاید داشته باشم-کریم صدیقی  رحمت الله علیه  ایشان اهل پاکستان هستند وتحصیلات حوزی دز پاکستان و تخصص در اسلام شیعه از دانشگاه لندن وایشان چزو محقیقین اسلامی ان دانشگاه هستند وروی جناب اقای  دکتر سروش تاثیر زیادی گذاشتندواوائل انقلاب زیادبه ایران  می امدندوسخنرانی میکردند دریک برنامه تلویزونی  پس از سخنرانی  وایشان  فارسی بلد هستندجناب دکتر سروش بشدت از ایشان میخواست که دانشگاه لندن یک بورس  فلسفه اسلامی به ایشان بدهدوایشان میفرمود الان انقلاب به شمانیاز دارد ایشان یک کتاب دارد نگاه با مثال از  صحیح مسلم- مسلم درحقیقت ناصبی است واز خلافت برعلیه امامت حدیث اورده است-مسلم مطلب درباره امام حسن علیه اسلام است- درلاهور چاپ شدهاست سال 1975-کتاب دیگری  از لام-مسیحگونون به زبان فرانسه بنام مباهله درمدینه درپاریس 1935- درچاپ چهارم  بشدت  مسائل تغیر کرده است- دربارصلح امام حسن علیه السلام بسیار کار کرده است-که بعضی عناوین ان این است که بعداز مرگ خلیفه معاویه علیه العنت  الی ابد الابدین دوباره امام حسن علیه السلام به خلافت برگردد-  وامام حسن علیه السلام وتهنیت  -پنچ میلیون دره مسالانه دریافت کند- وهم چنین  سهم سالانه خودرا از دارابجیرد که میتواند درحقیقت دار ابگرد باشد وبرای  مردم تضمین داده شود که همگی بایک دیگر درصلح باشند- معاویه میبایست مطابق کتاب الهی  وسنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- حکم ورفتار کند- ومعاویه دراینده حقندارد کسی  نامزد حکومت کند- اما میتواند امرا به شورا بگذارد- همه مردم درصلح باشند که در سرزمین خدا هستند وهمه  اصحاب وطرفداران علی علیه السلام حیات شان واموالش ان وزنان شان وبجه های انها تضمین امنیت داشته باشند ودرصلح باشند—درپوشش شقسم خوردن به خداوندمنانک معاویه ابن ابی سفیان  شخصا انرا انجام دهد باتمام قوا به ان مبادرت کند- که بارسم قسم سلیمانی که قاضی میخواند وایشان تکرار میکند- نباید کاری خطرناک-باذامام حسن علیه السلام انجام دهد وهم چنین با برادرش  امام حسین علیه السلام- چه مخفیانه چه علن- ویا  برای فامیل ایشان باعنوان اهلبیت –نبی- درمقابل شاهدین که عبارت هستند-نوفل- عمر بی- ابی سالامه- ودیگران- که شرایط بامنطبق به سنت جعفری باشد- وبعدا اضافه شد-  شرط جدیدی- با  هم بستگی جماعتتا زمانی که طرافدارن علی علیه السلام که همیشه اصرار داشتند که از سنت پیامبر اکرم صلواته الله علیهواله  والسلم پیروی کنند وامتناع از استنباط ودانش- وارزش گذاری سنتهای سه خلیفه راشدین داشته باشند- وهم چنین از منابع- ابی الحدید شارک جلد شانزده صفحه پانزده- و ابو فرج مقدسی- صفحه هفتاد خوب همینمقدار کافی است برای بیشتر درک کردن به  Wikipedia- امام حسن علیه السلام مراجعه کنید ادامهدارد

 

 

 

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

سعی وتلاش وتوکل به خدوندمنان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بنظر میرسد که سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد بیشترافراد اش بدرد هالیوود میخورند- نیش جالی از هنرهای موساد نشان دادند از گاندو هم یاد گرفتند عکس های  ماهواره ای وپهبادی نشان دهند مراکز اسناد امروزه حتی برای بانک ها بسیارپیجیده شده است  قبلا رکاست بودند و کاغذ وغالبا سیمتر زیر زمین وبعد هشتادمتر وسیگ سیصدمتر زیر زمان هستند که ضد زلزله و  اتشفشانی وغیره  بخوبی محافظت میشوند وازسیتم مراقبت بسیار پیچیده کنترول میشوند چند لایه دفاعی دارند- درهرحال بشر اگر قدرتی پیدا کرد چه حلال وچه حرام سود میجوید که نشانه ضعف  روحی وعدم متکی به خداوندمنان است- از
حکمرانان کامبوج یکب تاحدی روشنفکربود اقای سیهانوک است ایشان درکاخ صد بانوی زیبا بود همعلوم نبود به چه علت هستند ایشان بیان میکرکه سنت  سابق کامبوج بوده است با این سنت سابق کامبوجکه شاید خوشبختی میاورد به چنگ استعمار وکمونیست برود بعدا ایشان  با چین رابطه خوداش خوب کرد وبه چین رفت درباز گشت خواست بخشیاز مسافرت خوداش رابا ماشین برود- اقای چئون چولای به ایشان گفت در صدوبیست کیلومتری بمبی کار گذاشته شده است- رفتند وبمب را پیدا کردند وخنثی کردند- ایشان فرمودند جهان سوم مرده باشد بهتر است- باید خداوند نان شکر کرد ک یک راهنمائی کرد فلسطین کشورکوچکییبود یهئدیت ومسیحیتازانجا سرچشمه گرفت عربستان محمدی  سرچشمه امروز حداقل چهل وپنچ کشور است به سمت خداوندمنان رفتن وسعی کردن حتما پیروزی وخشبختی میاورد- این بلا هادرس است ولی کسی گوش اش بدهکارنیست-درهرحال  ما متوقف نشدیم مگر بزرگان بخواهند اینراثبات کردیم وبازهم اثبات میکنیم تادنیا درس بگیرد- انشاالله

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاه ای به کتاب حقیق درباره حضرت محمد صلواته اللهعلیه والهوالسم-

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است نگاه ای به کتاب حقیقت درباره حضرت محمد  صلواته الله علیه واله والسلم- نوشته رابرت اسپنسر-2 مترجمین- اقایان -علی رنجبر- حمیدرضا عبداللهی – این نادانها تصور میکنند که  به یک گنچیه حقیقی علمی برخلاف اسلام  بدست اوردند که همه انها مزدور هستند-چرا قبلا این مطالب چاپ نمیشد- باوجودانکه اسلام شناسی غرب به مراتب   کهن سال تراز این کتاب است-سئوال کرده است ایا اسلام دین صلح است وسئوال کرده است چرا هنز اسلام دین  صلح است شعار وخط مشی  سیاسی امریکا است؟؟- مینویسد پنچ سال پس از اعلام ترور-؟؟ هنوز از مردم می شونیم که اسلام دین صلح است !! امروزه  هم چنین متداول است که این عبارت را باتوجه به بفعالیت های  خشونت  امیزی  که به نام اسلام انجام میشود به طعنه ویا تمسخر بیان کنند- فرض براین است که که اقلیت کوچکی  از افراطیون این دین را بهنام خود مصادره کردهاند اما مسلمانان مجاهد انتخابات را را درفلسطین و جاهی  دیگر بردند  وقانون اساسی  عراق وافغانستان  به پشتیبانی  امریکا شریعت  احکام اسلامی  را درخود گنجانده است که شامل  مجازا مرگ  برای کسانی که میشود که به مسیحیت- روی اورده اند-  اشاره میکند اکثریت مسلمنان صلح دوست از این گروه انتقادی نمیکنند—حضرت استادمعزز مرحوم ایت الله دکتر مرتضی مطهری علیه السلام- میفرماید برای ما ثابت کنید خدا نیست همه مسائل حل میشود وماهم مطیع شما میشویم یا حد شما اثبات کنید پیامبر ی بنام حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم  نیامده است ویا قران معجزه الهی نیست- اثبات کنید- اگر کسی بگوید مارکسی نبوده است همه اینها توطئه سرمایه داری  است چه میگوئید-ماهم همین طور هستیم-پس حرف اقایان یک توطئه حساب شده برعلیه مسلمان وبخصو فلسطینها هستند- انگلستان برا ی یک جزیره کوچک که اختلاف با کشور رژانتین داشت لشکر گشی کرد وجنگید ایا مسلمانان برای کشور خودنباید بجنگند واز منافع خوددفاع کنند- قای ترامپ بجرم ضد دمکارسی وقانون اساسی امریکا خواستند محاکمه گنند-درانگلستان هرکس اعتراضی به ملکه  دارد یک سری   حقوق دان پاسخ میدهند یک فرد کمونیستی در درباره انگلستان نفوذ کرد وجزو حسابداران ثروت ملکه شد که اثبات کرد درافریقای جنوبی  یازده میلیادر دلار سرمایه گذاری کرده است نه به کشورافریقا ی جنوبی مالیات داده استنه به دولت انگلستان ودرضمن گفته است خرج حفظ این قصرها کمر منراشکسته است ودولت باید کمک کندودولت هم کمک کرد-قانون دولت اسلامی بایدبرگرفته از وحی وعقل باشد-غیراز این باشد اسلامی نیست واین عنوان یدک میکشد- نازیسم وارد هلند شد با شعار سوسیالیسم طلائی  ویک برنامه مترقی سوسیالیستی مطرح کرد ودرانجا سرمایه گذاری را شروع یهودیان ثروت مند حقه باز پیدا میکرد وانها دردادگاه رسوا میکرد وجریمه میکرد ویا میکشت جامعه ساکت بودکم کم به یهودیان شریف مثلا دکتری بسیارخدمت گرفت به اسم یهودی خواست بکشد مردم متوجه قضایا شدند اول برای انها   شناسنامه مسیحی درست کردندفایدهای نکرد  بعضی حقه باز لو میدادنند انهارا مخفی کردندوباز لو میرفت وخانهراخراب میکردند وفرد را مجازات میکردند ودوم برعلیه انها سم پاشی میکردند- هلند  سرزمینی است از سطح دریا بخشی از ان پادین تراز دریا است بههمین علت یک نام اش نیدر لند است یعنی پائین تراز دریا  خود بود یک کانالهای درهلندبوجود امده است اب دریا را به سمت دیگر می ریزد ومداوم باید   لا روبی کنند وشغل مهم انها ماهی گیری است وبخشی حمل نقل داخلی انها با قایق است انها بعنوان ماهی گیری به انگلستان میرفتند واسلحه میاوردندوحساب المانهارا رسیدند وجمهرویت قبول نکردندگفتند پادشاهی  بسیاربرای زحمت کشیدند اما فلسطینی ها حقندارنداز سرزمین خود دفاع کنند وهمچنین کشورهای اسلامی حق مقاومت برای حفظ استقلال خود ندارد- امامرتد شدن وحکم خاص او در قران امده است انهاروز مسلمان میشدند وعصر مرتد میشدندکه اسلام همهمطالباش دروغ است وهمان دینما بهترین است وحاضربه اثبات نبودند لذا قران میفرمیادانها  اعدام کنید بشرط  توبه درقبرستان مسلمان دفن شود وگرنه دربیابان دفن شود تا حدی مسئله حل شد البته اگر واقعا گول خورده است ویابرای پول  کهمجبوربوده است چیزی بگوید  حکم ان باحاکم شرع است وگرنه  اسلام باادیان  ابراهمی  بسیار بامحبت است وبرای  انها احترام قابل است-ولی دراخرت از انها سئوال میشود که چرا دین  اخرین راقبول نکرده اندومسلما اگر عذری نداشته باشند مجازات میشوند باکفار داخل کشور مسلمانان هم  تا ی کرامت انسانی  در نظر گرفته شده است وبه کفار درخارج هیچگونه جز تبلیغ حکمی ندارند حتی  اگرثروت زیادی داشتندمیتواند اول برا ی دین های ابراهیمی  کمک کنند وبرای  دینهای دیگر بعنوان  تحببب القلوب یعنی قلب انهارانرم کنند اجازه اینکاراهم دارند-پس تمام  انچه اقایان  میخواهندترور اسم بگذارنددرحقیقت ضد ترور است ومیخواهند یککلاه شرعی وعقلی برای ان درست کنند-که امورزه حنای انها رنگی ندارد ویخ شان نمیگیرد-

موافقین ۰ مخالفین ۰

رعب الهی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-  رعب-  خداوند منان  درقران به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- میفر ماید من با رعب تورا پیروز کردم- رعب الهی انچیزی نیست داعشی که امروز بدنبال سوراخ موش است وفراری است بیان میکند سرمردم بی گناه سرمیبرد اسماش رعب گذاشته است درحالیکه هیچکس دین خودرا تغیر نمیدهد- درزمان رسول اکرم صلواته الله علیه السلم- مافیامردم برعلیه رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم ترغیب وتشویق به جنگ میکردند انهم بر اساس منافع که این دین زکات دارد وخمس دارد شراب حرام است بت نیستگرچه به روش هدایت رسول اکرم صلواته الله واله والسلم نگاه کنیم- اول تنهاشرط ایمان به خدای یکتا است اینمطلب که جا افتاد زیرساخت درست شد  شهادت به پیامبری  حضرت صلواته الله علیه السلم درست شد کم کم زیرساخت درست میشد به زکات وخمس وغیره میرسید-درجنگ غول ها کهمردم راتشویق کردند خوددر جلوبودن شممشیرزن هم بودن درجنگ مقداری از  مسلمانان شهید میشدند حضرت تبیلغ میکرد وناگهان ورق برمیگشت حت نوجوانان این غولهارا میکشتند وهرکس این رعب رابنحوی بیان کرده است وسه ردیف ازانهاکشته میشد مابقی فرار میکردند وبهمنزل میرفتند ومیگفتند ما بیرون نمیایم اگر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلموارد قریه شدندخودتان بجنگید اینرارعب میگویندفقط با مومنین است درروایت است امام عصر صلواته  علیه والسلم رعب بهحدی دارد فریادبزند کوه ریز ریز میشود وان زمان مومنین تاحد خود رعب دارند انکه داعش تصور میکند بی گناهان  مداوم بکشد رعب الهی نیست بلکه برای انها خداوندمنان رعب ایجاد میکند- قم در زمان هارونالرشید جای بسیارابادی بوده است ویکی از مراکز فرهنگی سطح بالای  زردتشتیان بوده است بحدی  نیشابور مرکزیت فرهنگی  زردتشتیان بوده است درجه اش از قم کمتربوده است- قلعه عظیمی داشتند و اتشکده بزرگی داشتند وقلعه محکم  وازهمه چیز خودکفا بودند میگفتندنزدما بیایید علم را یادبگیرید وانتقاد کنید خواهید دید که مردم با انصاف واهل عقل هستیم وانها میگفتندبزودی عذاب الهی برشما وارد میشود- هارونالرشیذ شخصی فرستاد وگفتازانها مالیات بگیر انها ایشان را مسخره کردند وگفتند خوداش بیاید بگیرد- ایشان احمقی بیش نبودسپاه ای فرستاد  وبعداز جنگ های زیاد  دیوار خراب کردندوکشتار کردند وهرچه طلا وجواهرات بودبردند خبر که نیشابور رسید زردتشتیان اماده روج شدندکه اول مامون را بکشند وسپس  هارون الرشید بکشند  حس ایرانیان را تحریک کردند وزردتشیان ان زمان اکثریت داشتند واستادمسلم وبرجسته دانشگاه تهران حضرت دکتر سیدجعفر شهیدی درحمت الله علیه فردی خاص بود بشدت تقیه میکرد دریک جلسه من متوجه شدم بسیارجاها همطراز سنی ها صحبت کرده است بخصوص درمقام حضرت فاطمه صلواته الله علیهاوسلام علیها- ابشانمیفرمیاداگر زردتشیان قیام میکردند حتما پیروز میشدند- وکارمامون وهارون الر شید رامیرسیدند- ایشان درباره حضرت فاطمه سلام علیها میفرمیادتمام این القاب ساختگی است وفقط ام ابیها درست است اما این لقب بعداز رحلت جانسوز حضرت خدیجه صلواته الله علیها وسلام الله علیها  حضرت فاطمهان عظمت جای مادرپر میکرد وغذا تهیه میکرد وتمشیت خانه میکرد بدستور ابی لهب ملعون حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه واله والسلم وقتیکه افراد ا ز گرد ایشان دور میشدند وبه سمت خانه میرفتندعداهای بدستوران انجیب حضرت تا خانه سنگ باران میکردند وحتی اگراز پشت پنچره ان خورشید صلواته الله علیه واله السلم میدیدند سنگ باران میکردند حضرت رسول اکرم ان عظمت صلواته اللهعلیه واله والسلم ایشان دلداری میدادنند یک دفعه صبر ایشان تمام شدند بیروناز خانه امدند بهانها گفتند  از جان پدرمن چه میخواهید چند قدمی به سمت انها رفتند انه تصور کردندیک شیر ی به سمت انها می اید فرار کردند وجریان ب ابی لهب گفتند- ان ملعون گفت از یک دختر گنچ ساله ترسیدید گفتنداگر راست میگوی خودات برو-وفردا  دم منزل رفتند درزدند وان عظمت صلوات الله علیها وسلام علیها دم درب امد وعذر خواهی کردند که دیگرتکرار نمیشد شما ازچه نوع جنسی هستید –جن هستید –چه هستید- حضرت استاد دکترشهیدی – عزیز به شیراز امدند درسالن جهاد دانشگاهی سخنرانی کردند با لباس بسیارارزان وتا حد ی کهنه- بعداز سخنرانی گفتند کسانی که سئوالات دارند باشند مدتی استاد پاسخ میدهد- چهاردانشجوی ادبیات بودند وبامن- انها مداوم سدوال میکردند فلان شعرا شما اینگونه تفسیر کردید-وما این گونه تفسیر میکنیم مداوم ایشان بیت ای  میاو- ومیفرمودند شماانرا چگونه تفسیر میکنید وبعد تفسیر خودرا گفت مداوم اینکار کرد—تا رسید بیه یکب بیت مذهبی ایشان فرمودن  اینجا جایش نیست  انرا انواع واقسام تفسیر کردند وهرکس میتواند تفسیر خودرا داشته بشد باز یک بیت مذهبی راسئوال کردند وباز ایشان همان جواب رادادوسپس به ساعت خود نگاه کرد وفرمودندچیز به پروازمن  نمانده است- دوستان هم توقعدارند مدتی درکنارانها باشم خداحافظی کرد رفت- ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

غرب حیله گر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- کتابی بنام شاهد سقوط های سه گانه توسط شصی بنام دکتر حسین حقیقی- نوشته است که کاملا  از سیاست های فریب  سازمان اطلاعاتی انگلستان و امریکا مطابقت دارد-مانند مامون- جهنمی امام رضا علیه السلام از طریق مخفی شهید میکند وبعد درعزاداری- ایشان به سر سینه یزند وحالت غش پیدا میکند که بخاطرانکهنکندبخنددو مشخص شود ایشا ن را از صحنه خارج میکندودکتر میاورنند  ولی خداوند منان نیروهای دارد ویا امام علیه السلام نیروهائی تربیت کردهبود که محرم راز مامون بودند وبعدا انرا افشا کردند-تحقیقات درانگلستان شده است –پروتسنان ها بسیاردروغ میگویند وسعی میکند دروغ دیگران را کشف کنند وسرشان  کلاه نرود ولذا  شادی انها کمتر است کاتولیک ها  بندرت دروغ میگویند وهمه رام تاحدی راستگو میدانند خداوندمنان دروغ های بسیارمهم توسط افراد را فاش میکند - د ر بی بی سی – فارسی  از یک مادر انگلیسی – که پسرش  درانگلستان داعشی شده بوده است-ودر سوریه کشته است-مادراش میگفت بسیارپسر مودب باهوش ودوستان خوب مذهبی داشت-که بنظر کاتولیک اصلا کتب اسلامی نخوانده بود وسرش در درس بود یک روز یک دانشجوی عربی  توی کوچه ایشان میبند که شما  باهوش هستید  ومابه شماتاکتیک جنگ رایادمیدهیم وشما به دیگران یادبدهید م مارا ارشاد کنید شمانابغه هستید و دولت اینده سوریه به شما کمک فراون میکند وشماهرگز درمنطقه جنگی  نخواهیدبود ومطالب  اخباری به شما میدهیم وشمارارابزبان انگلسی فصیبح تبدیل کنید مطلباش را به مادراش میگوید-مادراش میگیود ایا این دوست قبلی توبود میگیود خیر وایا شما این مردرا جائی دیده بودید میگوید خیرپس از کجا شمارا شناخت میگوید  نمیدانم پس ایان توسط سازمانهای اطلاعات یانگلستانشناخته شده است ومادرمیگیود اعتنائی نکندتا مامور سازمان اطلاعاتی انگلستان درخیابان با ا یشان تماس میگیرد ومیگیود ما  بایاد افرادی درهمه جا داشته باشیم که موثق باشند واطلاعات لازم رابدست اوریم تاضربه نخوریم شما این شایستگی دارید بخاطر انگلستان این فداکاررابکنید باز به مادراش میگوید ایشان میگوید تنها من شمارادارم وپیر هستم چرا پسرملکه انتخاب میکیند یک بچه الف میخوابه گشتن بدهیدپول ها شماها میگیرید ولی درخطرها ما  باید قربانی بشویم- به ایشان میگوید گول نخور اولا بسیاری بسیار باهوش وبسیارکنجکاوچون وضع مالی زیادخوب نبود  ایشان لفکر می افتند هرزمان که میتواندبرگردد وپول قابل ملاحظه از جیب خلیفه به ایشان پرداخت میشود به سوریه میرود واولات حتث تاثیرواقع میشود کم کم میفهمند خطرناک هستند درنامه نگار ی به مادرجریان مینویسد وایشان میکیود به هرطریقی شده است برگردد سنگ میاندازند به دروغ میگفتند این فرد  بیست نفر بی جهت کشته است عداهای داوطلب شدن که بکشد از قول با  تقلید خط او به دوستانش گفته است جنایتکارابکشید  روحیه شما ملکوتی وشادوروان میشودوبنظر حقیر می کشند اش - چون اسرارهای زیاد ی را  فاش میکرده ودوستان خارجی که انها گول خورده بودند  وراه باز گشت نداشتند- همین کارا  سوئد کرده ه است که بهخانواده عرب که قبلا تابعیت داده استگفته یک مرد بیادبه سوریه برود وبرای ما اطلاعات کب کند وهمین کارا با افراد سوئدی کرده است- از ان طرف اسلحه –پول کمک های علمی ونظامی  اقای  اوباماداده است واز طرفی میگوید این لعنتی رامارا ه نابوی انهارانمیدانیم- اصلا ما استراتژی مبارزه نداریم- بچه های اسلامی  درهلند  درراه پیمیائی دو روز ی به شهر بزرگ صنعتی  هلند امستردام میروند  جناب استادشجاعی  یک تیم بسیاربرجسته درالمان دارند  که مترجمین بسیارقوی هستند این ظریفی  بیان میکند درظرف پنچ دقیقه مسائل بسیار سنگین ریاضی که از طرف  سازمان ملل متحد برای تشخیص اموز ش وپرورش گرفتهبودند که اساتیدایشان نتوانستندحل کنند-حل کرد زبان المانی را ظرف  ششماه یاد گرفت  درالمان درسطح دکتری سرکلاس رفت میفرمایدفوق العاده قوی هستند که  مطالب سایت انها درباره امام حسین علیه السلام بزبان انگلیس ی مطالبی نوشته بود اقتباس کردهاست ومسئول درست کرد بروشوربود همه افرادگل خریدند تا نفری هزار دلار- خلی خارجی بخصو ص امریکائی واروپاوی در  امستردام بودند  انهائیکه دانشجوی سطح بالابودند  بخوبی استقبال میکردند وهم گل را میگرفتند وهم بروشور وحت یبرای دوستان ولی اغلب میگفتند شماد اعشی هستید هدف شما نابودی امریکا واروپا است  بزریک نگاه میکردند ومیکفتندمزخرفات است میگفتند حداقل گلراهم قبول کیند میگفتند گلراهم قبولندایم  چون شما داعشی  هستید- اینهمان مطلبی است که حضرت علی علیه السلام فرمودند یک دیوانه سنگی درچاه میاندازد وده تا مثل من نمیتواند انرا از چاه بیرون اورد مشخص است که چه کسی است-  درهمین زمان – یک دانشمند اهل دوبلین   ایرلند به یک شهر دانشگاهی هلند امده است که دانشگاه انجا فقط درباره علوم انسانی تحقیق میکند  ایشان بیست سال درعراق درفرهنگ وبخصوص در ساختمان ها کهن تحقیق کرده است وگویا کتابی هم دارد کهموردتوجه واقع شده است باا یشان مصاحبه کردند وفرموده است ارام ترین ملت ها دردنیا عراقی ها هستند- بلاترین ارامش دردنیائی که خیلی من گشتم – عراق است واین خصوصیات درساختمان است در عبادت گاه هم است ولی درمورد مذهب تحقیق نکردم ولی شاید بکنم وحاضرهستم مطالب شمارگوش کنم وباعقل خودبسنجم از چنین ملتی چه میسازنندیک ملت نیمه وحشی بهترین ملت ها کی  ها هستنددرراس امریکا- درانگلستان بزنان گفتند  زودخانه بروید ومشکل خودرا با پلیس درمیان گذارید تا ما یک تصفیه درست حسابی کنیم- جناب اقای دکتر حقیق  جناب اقای دکتر مهد ی بازرگان ساده لوح تصور کرده است؟؟ خوداش عقل رکل است من میخواهم اثابت کنم درست برعکس است ایشان طبق راهنمائی امام علیه السلام که دقیقاکار رسول اکرم صلواته الله علیه بوده است عمل کرده است ومن برخلاف استادمعزز  انراهم بریاعلما مشروطیت اثبات کردم که انها همچنین کردندوپیروز شدند که درتهران از سخنرانیمن فیلم گرفتند وجوابی نداشتند—ایشان بفرانسه رفت  چون همه نابغه بودند وایشان درراس باید دوسال فرانسه بخواند  وچهارسال دبیرستان- ایشان سرکلاس سال چهارم نشست درپایان سال شاگرد اول شد سه سالرا  خوداش خواند-خانم معلم ریاض سرکلاس می امد میگفت مهدی به دفتر بیا تاباتومشورت کنم کدام سئوالت رابدهم واز چه راهی اثبات کنم- ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

بعضی عناوین روزنامه حریت-11

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- عنوان اخبارروزنامه حریت  ترکیه  زیر نظر سر نیزه ها- دریاچه ای درجنوب کاملا خشک شد- پارلمان درحال برسی نحو جلوگیری  از استرس( اضطراب) نمایندگان است- گزارش درباره کورنا 27351-مورد جدید وبیشاز 194 فوتی داده است- درتورهای جهان گردی  بدون قانون دولتی  سگ هم میتواند داخل  حمل ونقل عمومی شود- وبرای سگان برنامه گشت درست کردند-چشن – ائینی –وگاهی مذهبی- افریقائی – ترکی- با ازدحام مشایعت کنندگان جمعیت انبوه  مواجه شد—ورزش- ده مرد-گالاتا س – اری –خودرا از سقوط نجات دادن با پنچ گل که ریزاس پور درهم کوبیدن--- پارک زیر ابی گالا پولی که برای غواصی توریست درست شده ست- افتتاح شد—هنر وزندگانی- ستاگران برجسته باله انگلستان بایک جهش  جدیدودرخشان  به  صحنه – باز گشتند- ترکیه مجددا تسلیت وتعزیت خودرا برای انفجاردر مسجد درکابل بیان کردند- ترکیه  نماینده خودرا بعداز انفجار مرگ بار درسوم اکتبر دریک مسجد درپایتخت افغانستان اعزام کرد—پلیس از یک خط ترافیک حمل ونقل کوکائین بین کلمبیا-ترکیه رونمائی کرد- پلیس ضد مواد مخدر در پایتخت انکارا از حمل ونقل کوکائین رونمائی کردند- که مشهورکارتل مواد کلمبیا هستند- که کالی وهفت مواد مخدر  ترکی-( کلمه –بارون یک کلمه فرانسوی است-معادل ان درانگلیسی نوبل است یعنی نجیب زادگان یاا فراد سرشناس یا افراد درباری ویانزدیک به حکومت اخیر به بازرگانها وتجار بزرگ که بنظر میرسد این اخرین مطرح بوده است) انها مدت نه ماه درتحت تعقیب ومراقبت پلیس بودند بنابرگزارش خبرنگار روزنامه  حریت-کالی- و هفت بارونزترکی درنه ماه متعقیب ومراقبت پلیس کارتل کالی  موادرا درجعبه های- گل وموز وقهوه ومربای توت فرنگی چه از طرق هوا ویادریاارسال میکرده است- - تصور نمی کنم که تاظهمور حضرت مهدی علیه السلام فرهنگ بنگی  درترکیه ریشه کن شود-پس موزه اش را درست کنید- یک زوج-خانم نیهل وشوهرشان به جمع اوری کوکلسیون- قهوه کردن- و- یک  برای موزه- برای ارزش گذاری- فرهنگ قهوه درترکیه برپا کردن- که بزرکترین کلوکسیون قهوه کهمتعلق به زمان عثمانی ها است جمع اوری کردند- که هر جزان دریک مسافرت در دوره جهان بدست امده است- وبیش از پنج هزار قلم میشودقهوه درترکیه مشتقان  سینه چاک زیادی دارد- کشتی گیر ترکی- درمسابقه کشتی گیری جهانی اقای فضلی ایریلماس- مدال برنزگرفت- فستیوال سینمائی پرتقال طلائی اغاز شد- صادرات ماشین درماه سپتامبر رکورد بیست یک ملیارددلار زد-دوره جدید بورس اسلام بول با تبوت قیمتها بالیست اقتصادی شروع شد |پارلمان- ژاپون دیپلمات سابق ر اقای کیش ایدا- بعنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد- کره شمالی وکره جنوبی خط داغ تلفنی از سر گرفتند- باشروع کورنای دلتا در نیوزلند میزان پیشرف ایده ال صفر است- اقای اردوغان گفتند که- مسئله جهانی فرهنگ نژادپرستی است-غار بسیار شوک اور وترسناک بسیار قدیمی بنام میلتوس منتظر بازدیدکنندگان است- دیدن پنچ تاتئر  قدیمی دیدنی- نمایشگاه عکس برف – در کاپادوسیا با داستان های افراد جنی یا بسیار شگفت انگیز- دیدن ده جای  بسیار زیبای  پنهان ترکیه- یک سفر رویائی در داخل اب ودیدن موزه دریایئ- هفت شهر باستانی ترکیه  کهمیبایست دید- نقشه  جاذبیت های استان بول  رونمائی شد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

کشور محترم اذربایجان دقت کنند-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اربعین اخیرا یک پدیده قابل تحقیق شده است- باعنوان چالش موانع- ه رهبر معزز و کهکشانی هم دراین مورد مقاله ای دراینترنت دارند مسلم است هرجا وزرات اطلاعات سایتی را ممونع میکند حتما ریگی به کفشاست ولی  برای کسانی میخاهند  کجوری انهارادرک کندوپاسخ مناسب بتوانند تاحد  باید ازاد باشد- چند تا ازاین چالش مانع های  اربعین   باز نمیشودنمیشود  همانطور  رهبر معزز  صلواته الله  علیه والسلم فرمودند قران  یکی از  بحث های اش  دشمن شناسی استومطلبانهارااورده است وپاسخ داندن شکن داده است-مثلا درباره اعتقادبه بت- گاهی گفتند خالق است قران میفرمایدبقول علما یک پشه  دردست فرد خلق کن- عده ای گفتند شفیع است قران میفرماید ازانهابپرسید درچه زمانی خلق شدن- ودرچه زمانی مبعوث شدن خیلی جالب است اگرکسی ادعا کردمناز طرف الهی بایدفلان کاربکنم بایدپرسید درچه زمانی  این دستورالهی امد وبدنبال او  چهدلی وجودارد این بعثت رخ داه است حتما معجزه میخواهد تاتضمین شود وجوابهای دیگر  خداوندمنان داده است وهیچ کس حق نداردبت بسازد حالا درکره شمالی  برای احترام به رهبران انها  کارهای انجاممیدهند- زمانی ژاپونی کره را تسخیر کردند با شعار سازندگی جلو امدند  مانندتمام طاغوتیانولی بعد چپاول وغارت وستبداد خرج دادند رهبران ازاده هرچه گفتند وارد مبارزه بشوید گفتندانها بودائی هستند وماهم بودائی هستیم حق نداریم بهم ضربه بزنیداصلا کشتن دربودانی  ولومورجه باشد-گناه بزرگی است درنتجه تنهاراه برای انها کمونیست بود وجناب استالین شرط کمونیست وتابع کمونیست روسیه شدن شرط همکاری بودشاید برای مدتی  هم بهترین روش بود اما اذربایجان بخواهد از کره شمالی تقلید کند این امر قابلقبول نیست یک پارکی درست کرده است بنام پارک بابا- قبری بزرگی ومسجمه بابا ومردیایدبایدگل بگذارنند بگذریم بههمه قوم وخویش خود سمتهای بالاداده است- بیان میکند حضرت ایت الله العظمی مرحوم ابطحی رحمته الله خواستند عکس ایشان در رسائل بگذارنند فرمود  زنده من چه کرده است عکس من بکند جز شرمندگی دران دنیاچیزی دیگر این عکس برای من نمیاورد-  اشرف پهلوی  جسد پدر اوردن درمصر به امانت گذاشتندتصور میکنم ارشیتک فرانسوی بود  یک بنای یادبود که یک خرو  ناقص درست کردندوحسد درقبرستان  ولی مردم بفکر میکردند درداخل ان است  ودرموقع خاصی انهم کارمندان سطح بالی کشوری ولشگری انجا میرفتندوگل میگذاشتند وبعدا یک موزیکی هم نواخته میشد انقلاب شد بسیاری  گفتند این جاراموزه کنیم وحیف است اینطرح ازدست بدهیم مرحوم ایتالله العظمی خلخالی رحمت الله علیه از جناب ان عزیزه بسفر رفته صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند هرچه ایشان تصمیم گرفته نظرمن است  هرچه به ایشان گفتند اینکارنکنید فرمود این دودکش شیطان استپس مانندحج بایدما بایم به ان سنگ بزنیم-تااثارمنفی ان از بین برود ودستوردادندانراخراب کنید کشور اذربایجان ان زمان بعلت های زیادیکه کی سرما بود کسی انطرفتر نمیرفت حداکثر تبریز بوده است لذازیادموردتوجه نبودوجمعیتی هم نداشت  باتمام این مسئله فرهنگ بسیارجالبی داشت واسم تاحدی درانجا رخنه کرده بودمغوله حمله رشدند بشدت  درمراحل اول سرکوب شدندومغول ها درقفس ها ی بزرگ  در داحل شهر میچرخواندند- ولی حملات پی درپی  فاتح شدن وگفتند بشرطی که زبان ما یادبگیرید از شما میگذریم ولغات مغولی وبدنبال ان فرهنگ مغولی وارد گرچه بعدا مغول ها  مسلمان شدد وان قسمت خودمختاربود وسعی میکرد با همسایگان غیر مسلمان ارتباط  زیادی داشته باشد ونتجه امروز ان است- ولی انسان درمقابل خداوندمنان بادداشتن عقلی عظیم هیچگونه عذری نمیتواند باشد که سالها جزو امت اسلامی بوده است اما کفر درجهائی عقلانی عمل کند  بخصوص درمسئله مرزی مانندکشورمجارستان بعدمسلمان بسیاراحمقانه رفتار کنندپاکستان درمبارزه با هنودستان اجازه کلای  هند از طریق پاکستان به افغانستان نمیدهد که بایدکلای پاکستان فروش برود درحالیکه همسایهول کافرباشد همانحکم همسایه مسلمان رادارد روزی ازان خدا است مقسم روزی خداوندمنان اخلاق پسنیده  بهترین عمل   شناخت اسلام است- این مسئله سازمان ملل متحد بایدحل میکرد- درمورد سریال افرا گرچه نمیدانم اخراش چیست ولی تا اینجا همه بازنده هستند ودقیقا به ظاهر همین طوراست درزمان منحوس پهلوی دقیق اینطوربودنبایدمااینطورباشیم والله چوب سخت خواهیم خورد بایداینران مسلمانان وارامنه وروسیه این مسئله راحل کنند هرکس موش دوانی میکندیک گوش مالی بدهند شما خیر ندارید اقلا شرهم نداشته باشید وامام ئحسین علیه السلام فرمودند اگر دینندارید اقلا حرباشید مانباید برای هم نوع شرباشیم همگی از یک پدر ومادر وازیک خالق بوجودامدیم هرکس شربرساند دوامی پیدا نمیکند به تاریخ مراجعه کنید- امید است بهزمان طلائی خودباز گردید وقدر اسم نابرابدانید وگول شیطان انسی وجنی رانخورید خداوندمنان باخیرین است  امام معصوم صلواته الله علیه واله والسلم میفماید ایمانفرد زمانی تثبیت میشود که به او بدی کنند واوخوبی کند تازمانی که عقلا بگویند کمی مشکل بگیر-انشاالله راه حق طی خواهید کرد

موافقین ۰ مخالفین ۰