بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقایانی که میگویند  لعن وسب صحابه را نکنید ایه بیاورند-پس چرا معاویه لعن نمیکنند- ایه بیاورند که همه صحابه اهل بهشت هستند وحق ندارید  صحابه رالعن کنید—خداوندمنان  برای کشتن هر  پیامبر اش  وحتی اذیت وازار کردن هرکدام عذاب سخت فروداورد وبرای قاتلین  امام حسین علیه السلام هم عذاب سخت تابحال فرود اورده ذاست مطون باشید اولین کسی تسلیت وتعزیت راجع به امام حسین علیه السلام بیان کرده است شخص شخیص الله است واینرجایان تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام به مدیریت شخص –شخیص الله هدایت میشوند- درانجیل است  شخصی درباره او نزدحضرت یحیی علیه السلام- تعریف کرد وگفتند روز ی ده بار غسل تعمید میکند ومداوم درنماز ودعا است ایشان را طلبیدن دیدن معلومات مذهبی ندارد وگفتند خیرتو به مردم میرسد وبا ستمکاران مبارزه ولو لفظی میکنی- تبیلغ ان عظمت که بزودی به پیامبری میرسد میکنی وگفت نه وفرمودند مقامی ندارد وحضرت عیسی علیه السلام امدند وفرمودندمن را حضرت یحیی علیه السلام غسل دهند وسرانجام  پادشاه ستمگر برای انکه تاثیرات کار حضرت یحیی علیه السلام کم کند باوجود انکه زنان عفیف داشت وحضرت یحیی علیه السلام بازنا وفحشا مبارزه میکرد یک زن فاحشه با او ازدواج کرد واورا کرد ملکه وحضرت یحی ی راطلبید ودرحالی که مست بود جریان راگفت وایشان بیان کردندچنین نکن گردن ایشان را  وحضرت یحیحی درحالیکه میگفت زنا نکن سرخود رازیربغل گذاشت .از کاخ خارج شا ه مداوم نعره میکشید ومردم این جریان که دیدند  کاخ شاه را واژگون کردندوانهارا کشتند- جریان امام حسین علیه در کادر بزرگتر است وبایداین الگو مداوم تر وتازه شود ومخالفین ایشان  بایدنابود کرد هم چنان که درخطبه روز عاشوراخواندن وانها مخالفت کرد شعار شیعه است وتا ظهور هم چنان درس میدهد