بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-من هنوز متوجه نیستم چرا سایت شبکه ولی عصر عج قابل دانلود شدن درتبلت ها وگوشی ها نیست وراه حل منطقی ان کدام است- اما از اپارات میشود مطالب بزرگواران بدست اورد وهمچنین از کامپیوتر-جناب استادقریشی که قرار –بود با سیت کلمه اقای خدمتی گفتمان داشته باشند  ایشان نپذیرفتند واقاا هاشمی خصلت درونی خود را اشکار کرد که تصور میکرد صدا کلفت کند دادوبیدادراه بی اندازد- برنده میدان است- قران مجید یک مطلب میفرماید یک مثال که درتمام ابعاد  راه گشا است- برای شناخت پیامبر اکرم صلواته الله علیه والهوالسم  نسبت به بت پرستان ومذاهب دیگر میرماید اگر شما بخواهید قهرمان دو انتخاب کنید- ایاکسی را انتخاب میکنید که اول شل است دوم فقط میتواند روی زمین بخزد وبعد چپ وراست میرود وراه به سمت هدف هم را گم میکندویا یکفرد قدبلند چلاک که بسرعت میدود وچپ وراست نمیرود وجاده به سمت هدف را مستقما طی میکند- انسان دوحالت دارد یابرعقل سوار است ویا عقل براو سوار است امام راحل عظمت الله شانه- وقتیکه هیت جدید دولت بخدمت ایشان رسیدند فرمودند شما  سوار پست بشوید نه انکه پست سوارشما بشود—پیغبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-افرادی که از عقل کامل سودبجویندماند کبریت احمر هستند-کبریت یعنی فسفر قبلا تفسیربه گوگرد میکردندهردو امکانپذیر است ولی فسفر کمیاب تراز گوگرد است- نقش اندو برای  تولید اتش است سنکی را سوراخ میکرد درزمین فرو میکردند که هم طراز شود اطرافان پنبه یا چوبهای نازک وخار قرار میدادند وفسفر را درگودا ل میرختند وچوبی بیشترسران یک پیاکان مانند از فلز بود بادست میچرخاندند ویا بکمان میچرخاندند فسفر بسرعت اتش میگیرفت وپبنبه وخاررا اتش میزدوبه همین علت بسیارارزشمند بود نوع دیگر درختی است که درقران امده است شاخهایان تر است ولی زمانی که بهم مالش دهند جرقه میزند واتش میگیرد یک مهندسی  همکارفرمودند که درخت کاج هم این خصوصیت دارد چون چربی زیاد دارد-پس اکثریت راه راست رانخواهند رفت درعمل هم تاامروز بدین نحو بوده است- اجماعی است که شیطان برا کول انها سوارشده است-جناباقایا عمرفرمودند ا زاینکه ما باید بدعت بیاوریم چاره نیست یعنی از خودمان استنباط مستقل داشته باشیم ولی بدعت خوب وبد داریم من بدعت خوب میاورم- چندمورد ملاک موضوعات را موردتوجه قرار میدهیم- اول بیتالمالملاک رسول اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم مشخص است درست مانند ایشان صلواته الله علیه والسلم حضرت علی علیه السلام است-دوم فدک است سوم حرمت اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته اله علیه والسلم است-دیگری برابری نژادها است هرکس برابری نژادهارا قبول نکند فاشیست است دیروز در روزنامه یو-اس تو دی – امریکا  دردره شارلوت مسابقه ماشین سواری بوده است حال لغت هم نماینده مجلس معنی میدهد وهم دادستان دادگاه یک فرد مشهور که به برابری نژادها معتقد بوده است جوانان کله خر دست وپای ایشان بشدت شکنجه دادند که داداش برامده است-  هنوز هم برابری نژاد وجودندارد برابری زن ومرد هم بدرستی وجودندارد-حتی توحید را تخریب کردند یکجناب فرهنگی است کهامروزه تصور میکنم استادانشگاهتهران باشند مدتی من افتخار همکار یبا یشان داشتم همینقدربس حضرت حدا دعادل رحمتاللهعلیه دریکجمع بزرگان فرهنگی ایشان را نابغه شگفت انگیزنام برده است بخصوص درعلو م تاریخی ایشان درتحقیقاتش  درموردانجیل برای من شرح دادن که پولس نبی  هماز یهود وهم از رو حال غربی باشد یاشرقی چون دراواخر روم شرقی حاکم بر شام شدپول دادن به اینجانب که اولا تمامترات را بدست اورد ومردم رافریب دهد ه از درون این کتاب علمی من حقیقت را استخراج کردم سخنگوی زبردستی بوده است نمونه ان ابوهریره است هم یهودوهم رومیان گفتندچپ.وراست باهم بگو تااینها  گیچ شوند واز دین مسیحیت خارج شوند به همنی علت کهدرانجیل مگیوید فرزندانسان وروح خداهردو را باهم اوره است خیلی جاها متسفانه درفرق اسلام بدین روش هم عمل شده است یک رکعت درست را میبستند ودررکعت دوم دست را ایستاده میکردهاند درشارح الحنک یعنی عمامه باز بشو ویابسته باشد  ویا یکبار وض از بالابه پاییندویکبار هم پشت سرش از پائین ببالادرحالیکه خداوندمنان فرموده است حافظ دین من هستم-چه جوابی برایاینمطلب واین ایه دارند ومسلم است از مباهله میترسند- زمانی اسقف معروفنجران حاضربه مباهله نشد وافراد دیگر که همراه او بودند بسیارتعجب کردند ایشان گفت ما بازنده هستیم انها گفتند پس به انها  ایمان بیاور ایشان فرمودندتمام ابهت وثروت واحترام واقائی ما نابود میشود قران انهارا مردگان زندهنما مگوید که بخاط لطفی که به انسان دارد مدتی به انهامهلت میدهد ونمونه انهاهمین اقا یهاشمی وخدمتی وابواب الجمعی اقایان هستند ده سال مانندپتک درمغز انها کوبیده شده است ومانند منافق هردفعه راهای ازدرون سورخی ک هخزیده اند درست میکنند وفرار میکنند عقل میگیود برایانکه دین حفظ شود یک شخصیت تالی پیامبر اکرم صلواتها لله علیه واله والسلم باشد تا دین تضمین داشته باشد را دیگر وجودندارد شاید هیمن مقدار کافی باشد وگرنه بزرگان در شبکه ها یمختلف بادقت زیاد  ودائل داند شکن اثبات حقایق کردند ولی چون شطان استاداقایان لجاجت بی معنا .غیر عقلانی واحمقانه دارند امیداست  کمی بفکرفروروند وبدانند این چپ وراست رفتن کا شیطانهای انسی بوده است که بتواند درصباحی برتخت حکومت وپادشاهی جلوس کندودین را اهرم کارخود قراردادند