بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به سایت مرحوم حضرات اقای ابوالحسن بنی صدررحمت الله سری مجدد شایدبعلت مقاله ای قبلا نوشتهام  صدمقاله  اول  در شکم صدمقاله دوم گذاشته است وبعضی ازانهار حذف کرده است من جمله رسانه وانقلاب کار ما بدین نحو است- خوب مقاله دیگری دارند روزنامه وانقلاب- قبلا ز بحث یک نکته بگویم- همیشه دوران تخصص است چه درگذشته چه حال وچه اینده- تخصص یک بعد مهم اش اخلاق است ولی اول خاص میخواهد واخلاق راهم خاله زنگی نکنیم- چون درعنوان  انقلاب امده است پس باید درروی انقلاب  مانور بدهیم- شاید تعجب کنید انقلاب اصطلاح ضد قرانی ویک اصطلاح احمق هانی است که غرب راه انداخته درهمه چیزبعلت ضعف وکوته ای فکری کلمه انقلاب رابکار میبرد زمانی که دراطریش گاری درست شد گفتند انقلاب شده است کالسکه انقلاب دیگری است- بسط دادن درست است وبسط دادن چون براساس علمی باشد تعجبی ندارد اگر تعجبی دارد برمیگرد بهخالق هستی که چنین خصوصیاتی ار بکاربرده است- قران مجید ازتمام پیامبران گذشته تمجید کرده است واسلام بسط ادیان گذشته است پس نقلاب نیست اگرانقلاب بود بایدهمه ادیان گذشته غلط بداند-تمام انقلابا بشری دچاراین توهم شدندجنایات عظیمیکردند که قبلاز ان وجودنداشت وبعد دچار  سرخوردگی شدندوکم کم   به بسط گذشته پرداختند- امربهمعروف ونهی از منکر یعنی درجاده حق بودن است جاده که تغیر نکرده است ولی مسیری جدید درجاده طی میشود-چون شرایط تغیر کرده است حال اگر قدیم جاده دردشت عبور میکرد حال به دریا وجنگل هم میرسد علت قیام فیزیکی ان بود زور  مارا ازجاده بیرون کرد حالا باید با زور مانع رابرطرف کرد ودرجاده قرار گرفت این مطلبرا غربی نمیفهمدانها انقلاب ضدیت باگذشته میداند بقولامام الراحل صلواته الله علیه والسلم تروخشک- را باهم میسوزانند- احیا دین بهترین لقب است که امام حسین علیه السلام فرمودند البته ایشان رجائی درست میفرمایند که روزنامه باید مثلا ملت را درباره اوضاع کشاورزی قرار دهد بالاجمال بگوید ما شانزده مسئلهمهم دربار کشاورزی داریم هشت ان اهمیت فوری دارد وباید خبرنگاراز جهاد کشاورزی  پرس وجوگفتمان کند که راه حل هائیکه اگربدست امده است کدام است- ونظریات انحرافی چه داخلی وچه خارجی را سخت مورد تجزیه تحلیل انجام دهد وپاسخ دقیق وحتی دندان شکن بدهد یکیازدانشجویان  دانکده  روزنامه نگاری تهران برای من تعریف کرد که رز جناب ا قای باستانی پاریزی  بحثی داشت کهفرمودند اگرمن روزنامه نگاربودم وحق میگفتم دمار کسی برخلاف من حرفی بزند درمیاوردم- ولی مه همین است باز جناب بی صدر بیان کرده است حق وحقیقت  واقعیت باشد اما یک نکته مهم داردخبرنگارباید کلام پرنفوذ داشته باشد وتاثیر گذارباشد- جناب مرحوم مجاهد کبیر حضرت مهدی بازرگانرحمت الله علیه یک درس تفسیر قران داشتمن نظریکی ازعلما خواستم ایشان فرمودندان تقسیربرای انهائیکه درکلاس ایشان مشعوف وخوشحال شاد میشوندودست میزند خوب است ولی من دقت میکنم که مفسر چقدرعلم دارد تفسیر حضرت اقای دکترمهدی بارزگان علیه السلام هنر ایشان نیست هنرخداوندمنانحتی ادم بیسواد که تجاربی داشتهباشد واندکیهوش بازمیتواند استنباط درست داشته باشد واحادیق ائمه اطهار غلیم السلام هم چنین است دردنیا فقط این دوتا است مابقیه تخصص پیچیده میخواهد- یک اشاره کنم-که بزرگواری درباره اموزش گویا دکتری هم دارند فرمودند اول نمره درمدرسنباشد ودثانی همه دانشگاه نبایدبروند زیرانیازی نیست وفرد ممکن است به دانشگاه علاقه نداشته باشد ونمونه مثلا فنلاند وسویس- دانمارک اوردند اولا اگر اروپای غربی بخصوص امریکا اگرنبود انوقت شمادرک میکردید- چنین نیست- واخیرا همهانها بامشکلات  دارند  دست وپنجهنرم میکنند این نوکیا که مال  فنلانداست ورشکست شد چون عقب افتاد دوباره چه اتفاقی افتد تصور میکنم کره جنوبی کمکی کرده است دوباره بکار افتاده است درثانی بقول امریکائی بشربسیاربالاتر ازان است  بنشنیدببیند دستگاهخوب کار میکند ویانه ویا چند تا پیچ بندد انسان همگی اشرف مخلوقات هستند امام سجادعلیه السلام میفرماید من ارزو دارم سرانسان ها شلاق بزنم ویابربدن انها شمشیربزنم  که بدنبال علم باشندولو دردریای طوفانی شنا کنند تا به ساحل نجات یاعلم برسند هرکس نکر چوب اش راسخت میخوردولی روش تعلیم وتربیت با سخنیت استعداد وعلاقه  باید هم طرازی صحیحی داشته باشدتاحدی هم فردی باشداگردانش اموز درابتدا باید باروش  دستجمعی علم  یادبگیرد وزمانبر است باید لحاظ کرد تا کامپوتر مغزان فد روشن شود وبقول استادمعزز کسینمیداند  چند نکته باد فرد یابگیرد تا کامپیوتر ایشان روشن شودودرمباحثه دست جمعی نقشی سازنده دارد واوائل کند است این  راباید لحاظ کرد وبرای ان طرح درست کرد