بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است جناب اقای  ابوالحسن بنی صدرکه خودرا میخواهد زیاد اکادمیکی جلوه دهد-میفرماید  درایران بعداز انقلاب- حضرت دکتر مهندس اقای مهدی بازرگان رحمت الله  علیه به من علاقه ومحبت پیدا کرد روزی منرا برای وزرات امور خارجه تعین کرد دوشرط داشت اول افراد را زیردست شما من تعین کنم ودوم نظریات شمارا اصلاح کنم ومن گفتم شما وزیر نمیخواهد شما منشی میخواهیدمن نیستم  اول شمامدتها درخارج بودید افراد را ازکجا میشناسید؟؟ انهم بانظریات امام الراحل علیه السلام هماهنگی داشته باشد شما که دم از حقوق بشر میزنید به خاطر اکثریت باید نظراکثریت لحاظ کنید- واگرنظری دارید مستقل نباشد  امام الراحل علیه السلام که بحث اش خواهدامد حداقل مخالفتی نداشته باشند- ایشان در حلقه هفده ام ازادی واستقلال دونظریه غربی را بیان کرده است فرقی  زیادندارند- ایشان ازادی  بیان کردن به میزان علمی که فرد دارد ازاد است تافلر- چند قرن گذشته است یک فیلسوف به این نتجه رسیده هنوز جامعه غربی این مطلبرا یاقبول ندارد ویالحاظ نمیکند درتمام موارد همین طور است- استقلال تعریف کرده است براساس علاقه وعلم ونظریه خودتجربه کندپس همه شاید مایل باشند شراب ومواد مخدر وازادی جنسی وغیره را تجربه کنند پس بهانه باید حق داد چون استقلال بدین نحو که تعریف میشود اجازه عمل داد- ایشان بیان کرده است غرب تاحدی به سمت انسان جامع حرکت میکند جهان سوم تک تعدی است به اصطلاح ایشان مجازهارا حقیقت میبیند علم انهاراباید بیدارکند- اگربکند افرادی گازهای شیمیائی بسیارمضر ساختنداز نتایج کارخودبیخبر بودند؟؟ وهنوز هم میسازنند اقای ترومنکهاجازه پرتاب بمب اتمی بر روی شهر هیروشیما داد ازنتایج ان بی خبربود ایمان بهعلم که بشرطی درراه صحیح باشد چند درصد درطول تاریخ مشتری داشته است یکصد وبیست وچهار هزار پیامبر درطول تاریخ امده است میزان مریدان ناب چند درصد است خداوندمنان درقران ازانها گله کرده است وتاظهور حضرت بقیت الله العظم رحمتالله علیه قران میفرماید اکثریت جاهل خواهندبود وحقیقت راقبول نخواهند کرد- به مجاز روی خواهند اورد- زمانی که عقل وعقلا  و حی حقایقی روشن میکنند- نباید اجازه دادکسی برخلاف ان بخواهد تجربه کند ایا خداوندمنان جامع صفات هست یانیست؟؟ اگر هست پس پیامبران .اولیا خداوندمنان جامع ترین افراد هستند هرگاه ما بدرستی انهارا  شناختیم باید ازانها تبعیت کنیم درغدیر خم ایه ای ازسوره مائده حضرت علی علیه السلام جامع اوردن نعمات وکملات تعریف میکند بقول عرب اسم میاورد- شما مخالف سرسخت مجاز هستید- نکته دیگر  ایشان  میفرماید بادعا نمیشود مملکت را  مدیریت کرد سکولار احمق برای کوبیدن دین اینرا شعار کرده است درحالیکه میداند دین منظوراش چیست ولی نمیخواهد انرا قبول کند که ازادی هرکاری راداشته باشد دعا دستور موکد خداوندمنان ازنشانه ای خاص مومن است بقول استادمعزز حضرت ایت الله  عبدالله زبرجد رحمت الله نودونه درصد توسط واسطه مادی حل میکندحضرتیوسف علیه السلام درزندان دعا کرد  شرح است توسطیک زندانی که ازادشد نجات پیدا کرد یک درصد مستقیم خداوندمنان حل میکند که کسی نگوید ان فرد شانس اورد  بفهمند کارخداوندمنان استخودفرد تعجب میکند واسطه مادی چگونه شکل گرفت که هیچ مقدماتیرا اماده نکرده بود فردی درس زیاد نخوانده مداوم دعا میکر خدای من راپزشک کن تابه مردم خدمت کنمکنکور شرکت کرد قبول شد خیلی تعجب کرد ولی خوب همت هم کرد سال چهارپرشکی ایشان- متوجه خطا شدن ودیگر کاری نمیشد کرد- وقتیکه خداوند منان بهحضرت موسی علیه السلام مفرماید همه چیزت راحتی نمک غذایت راازمن بخواه این بهاینمعنا نیست که نمک خلقالسعه میشودانا خلق میشودنه ازجائی اورده میشود بعضی  اجابت ه خاص هستند برای اتمام حجت است فرد اگاه شود- دعا مخالفت باسعی تلاش ندارد بلکه برعکس شرط اول سعی وتلاش است  سعی باید که دین را ازمجرای دقیق ان یادگرفت نهاز مجرا ی مجاز انشالله همه به حقایق ناب الهی  دسترسی پیدا کنند