بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- هرچه من به تاریخ مراجعه میکنم محو عظمت اسلام ناب هستم- همیشه بین ابرقدرت ها بخصوص وکشورهای کوچک مانند شیران بر سر قلمرو وماده هانبرد است- درتاریخ بشری انرا تداعی میکند-گرچه  انستیتوی  تحقیقاتی هوور  سازمان متوسطی است که امروزه بخاطر اقای شولتزمشاور اقای ریگان که به عنوان شیمیدان  سیاسی  خود لقب است  بسیار مطلب نوشته است در مقاله  چالش امریکا وچین- ریشه انرا به اقای ریگان نسبت داده است نبرد لیبرال دمکراسی وبا  سوسیالیسم درست قانون جنگل مطرح است انسانی که ادعا میکند لیبرال دمکراتیک است چرا باید وارد چالش بشود چالش باید براساس تقوا باشد که انهم به همکاری وبهتر کمک کرده است- ایشان در زمان که با اقای میخائیل گورباچف-ملاقات داشته باشد- اقای ریگان به مشاورین دست اول واقای شولتزحکم کرد  درگفتمان با همتای خود این خصوصیات مهم وشخص وتمایلات شخص ریس جمهوری امریکا بیان کن( ها ل مارکس)- که بسیار برای اقای ریگان اهمیت دارد استرارتژِی روشن وشفاف که برای پیروزی درجهان رقبای قدر میباشد- با بکاربردن اسباب اقتصای ونظامی-به سمت رقبا بیان میشود-که تبدیل شده است-به تفکرات  بنیادگرائی استراتژی امریکا شده است-من چندی پیش  تاریخ فلسطین را مطالعه میکردم تمام قدرتهای دنیا  درانجا مدتی مقیم بودند حتی مغول ها وهمه سرانجام انجاراترک کردند ضعیفترین انها صینویست هااست  چون این یک سنت شده است انها باخفت خواهند رفت تنها استراتژی الهی پابرجا خواهد شد- اینمدل روسی تصور میشود نوبت چین کمونیست است-که جهان ازاد قبلا در  زمینه امریکا هم بافته شده بودندحالاازلحاض اقتصادی باجهان سوم همبافته شده اندو بهم وابسته شدند- مقصر کیست مقصر چین است یاخودامریکا است-حال که روسیه از  س رپرست لوک خارج کرده است ودرجهان سوم نقشی زیادندارد به این نتجه رسیده است با روسیه روش مسالمت امیزی داشته باشد-ادامهدارد