بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با برداشت یاداشت از روزنامه عصر اقتصاد- یکشنبه ده تیر- عنوان اقدامات مثبت ایران- دلیل تعلیق مجدد از لیست سیاه ذ- اف- ا – تی- اف—که معنای ان این است که اقدام مالی با عمل بوظیفه همراه نیرو- منهم شخصا موافق با جناب اساد رفیعیپور هستم که یک سازمان تحت کنترول سیا است- دوهدف دارد- اول پول شوئی ودوم مقابل با تروریست است- با کمال پرورئی- ایران متهم میکند به ترویست لبنان که امروز درحکومت وسیاست لبنان نقش تعین کننده دارد هرچه اقایان برای اسرائیل دلسوزی میکند که سرتا پای اسرائیل حقه بازی است برای لبنان هم بکنند کهبندبال حقیق5ت وشرافت وعزت و وطن دوستی وانسان دوستی است- این اسرائیل که با نیروی قهریه به قدرت رسید-دراوائل ازقنون – دوفاکتو یعنی از روی اجبار به رسمیت شناخته شد وبعذا حکومت واقعی شناخته اخیرا با کمال وقحت کشورامارتنوشته است که یمنی های اقلیت با کمک ائلاف –عربستان به بندر حودیده حمله ورشدند-فرانسه وانگلستان با ناو های خود همکاری کردند- واقای منصورهادی ریس جمهور اقلیت یمنی دوفاکتو شناخته شده است درمقابل گروه شورشی- که ازصنعا تا بندر حودیدهرا اشغال کرده است چناچه نیرو های خود به قلعه صنعا برد ومابقیه یمن را دراختیار اقای منصورهادی بگذارد گفتمان سیاسی بین این دو اغاز میشود ایشان نمی گوید ملت کجا هستند ورهبران ملی مردم کیستند؟؟ به نظر حقیر انها ازچاله به چاه افتادند واین اخر ماجرا است—لذا اندکی بعداز انکه حزب الله وارد سیاست شد این سازمان کمب مجبور است انعطاف بدهد- وهم چنین درعراق وسوریه- اخیرا سیاست جدیدی در گروه داعش در سوریه پیدا شده است که سران منطقه ها وشهر گفته اندچناچه اقای بشر اسد به انها مختاری تام دهد با ایشان مشکل نخواهیم داشت- پول ش.ئی به این معنا است که مواردمخدر پولش به واسطهای بانکی قلابی تبدیل به پول زحمت کشیده میشود – ومشروع است- درجنگ سرد- شوروی مداوم مافیای امریکا متهم به ایجاد مفافای امریکای لاتین میکرد وبخصوص مکزیک که باچراغ سبز انها مواد مخدر به امریکا میامد- کمک پولیس وپزشکان وبعضی روانشناسان- پی به واقعیت بردند وامریکا این پول شوئی را انداخت بعدا فاش شدمافیا با شانزده رد وبدل پول توسط بانکها پول شوئی میکند دوادعا داشت که به مکزیک پودر رختشوئی میفروشد شاید جبعه خالی میفروخته است وپل میگرفته است ایران که متهم است سالی چندتن مواد مخدر اتش میزند یکبارامریکا چنین نکرده است قبلا میگفتند فروش موادمخدر درجهان بیست میلیارد دلار بوده است وسهم امریکا دومیلیارددلر تا سه میلیارد دلاربوده است که بلاترین سهم را داشته است وحال میگویند 52 میلیارد دلار فروش دارد وسهم امیرکیا هشت میلیارد دلار است وخود سیاست مداران اعتراف کردند که هیچ را کمک بیشاز ان مقدار تصویب نشد وما مجبور شدیم برای کمک به مکزیک از را ه موادمخدر کمک کنیم- بایدمیزان مواد مخدری که کشف میشود واتش میزنند ملاک باشد 9