بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دو سوره است یکی سوره کوثر ودیگری سورهمسد- یا تبت یدا ابی لهب—که بسیار حائز اهمیت است- درسوره کوثر- خداوندمنان میفرماید ما به ولید ببن مغیره –یامخزومی قدرت وثروت  وپست ومقام  وهوش زیاد وقریحه شعر گوئی دادیم- ورضمن دوازه فررند رشید پسر کههرکدام سمتی خاص داشتد – درتاریخ روایت کردن- تنها کسی بوده است که کتب اعراب درادبیات وشعر درپارچه ابریشم وکاغذ نوشته داشت وحتی اولین کسی است که کتاب لغت عرب را در کاغذ نوشت وبدرجه قضاوت درشعر وسیاست رسید وبزرگان عرب برای مشاوره بخ نزد ایشان می امدند دفامیل او از جمله ابوجهل اورا فریب دادند که قران از کار بی انداز وما چنین وچنان میکنیم متاسفانه درتاریخ بشریت بیشترین معجزه پول ومقام کرده است؟؟ وایشان باوجودانکه فرمودند قران بسیار شگرف عجیب است  وحلاوت خاصی دارد که نه شعر است .نه خطابه است منحصربفرد است  وجذابیت زیادی دارد وبعضی مطالب ان تکان دهنده ودلهره اور است که موبر بدن انسان راست میشود- ولی فریب فامیل احمق راخورد وگفت قران سحردارد یعنی مطالب ان درسن نیست سحر یک اورادکه بیشتران نامفهوم بوده است- ولی تاثیر گذار-  وهمچنین گفت که کاری به پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله والسلم نداشته باشید تا بعداز رحلت ایشان ببینم چه میشود  وزمانی اولین فرزند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حضرت زهرا سلاالله علیها شد ایشان گفت که حضرت صلواته الله علیه واله والسلم نسل او دیگر قدرت رهبری وفرمانروائی نخواهدداشت واز حالا برای اینده فکر کنید خداوندمنان فرمودند که تمام نعمتهائی که به او داده است پس خواهد گرفت- وایشان اهل جنگ نبود وجوانان لباس  سزنانه و ولولزم ارایش زنانه بر ای اوبردندتادرجنگ بدر شرکت کند واسیر شد وچون ظلم های زیادی به حضت بلال حبشی کرده بود باوجودانکه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- به بلال فرمودند اورا ببخش او قبول نکرد وقصاص کرد اما در سوره مسد خداوند منان حرف بالاتری میگوید که ما ابولهب اغنی عنه ماله-ماثروت زیادی به اودادیم- وکسب- پست ومقام ریس بنی هاشم بود ریس ارتش مکه بود وابوسفیان از او نظر میخواست با وجود این خصویت که کلمه –ما – جلوی انها خواهدامد که کاری نمی تواند بکند-یعنی با این ثروت وقدرت کاری نمیتواند بکند پس اسسلام  با وجودانکه مخالفین اش از لحاظ ثروت وقدرت وامکانات دیگر بسیار قوی هستند وضرباتی می زنند ولی کار ی کارستان نمیتوانند بکنند واسلام به پیش خواهد رفت- وکامل مشخص است که درباره اینجهانی صحبت میشود وحضرت ایت الله  دانشمند شهیر نکته جالب دیگری میفرمیاد-میفیاند منظور اینهم است- در روز قیامت- مال وثروت واضافهکنم قدرت به درد انسان نمیخورد- درحالیکه اقای ابی لهب تصور میکرد که بدرد میخورد یعنی در روز قیامت خداوندمنان را میتوان-خرید- درحالیکه دین اقای  ابولب درقبل حنیف بوده است- چون حضرت  ابراهیم علیه السلام دربابل درکنار رودخانه بابل بودند بسیارنظیف بودن ولباس فید که زود چرک تاب میشد میپوشیدند وانرا سیار نظیف نگه میداشتند ود راعتقادبه توحید  بسیارمخلص  وبدون رگه وبه قول برادران اصفهانی بدون خرده شیشه بوده است- درانجا بسیارپاک بودن-اما فرهنگ عمومی  درانزمان درجهان یک فرهنگ خرافاتی ازنوع اسرائیلات بوده است- تصور میکردن که دران جهان به پول وثروت وقدرت نیاز دارند تعدادزایدغلام را میکشتند وهمچنین از زنانواسبان وثروت زاید در گور میکذاشتنتد که شخص حاکم درانجهان دوباره بتواند باخرید وسایل وخانه وغیره حکومت خودرا بوجوداورد این هم یک تصورعمومی بود- وبه خدایان باید همچنان که دردنیا باج میدهند-انجاهم باج بدهند این تصور اقای ابی لهب هم است-