بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جنگ در رمل—زندگانی در رمل با زندگی در  زمین سخت تفاوت های زیادی دارد-  عدم رعایت ان مشکل افرین است- بخصوص- درجنگ—یکی از قوانین  جنگ- حرکت از استتاری به اسستار دیگر است- که این محل اسستار با شرایط جنگ روز باید تعریف شود- ونوع حرکت حرکت مناسب با سکون است مخصوصا  در روز- اروزه یک متحرک مشاینی نمیتواند مدتی پشت یک تپه باشد حتما در دردل تپه باید باشد وفرد میباست باخیز رفتن وبا نیم خیز رفتم وبا دولا شدن ودویدن سریع به استتاربرسد ومکانهای استتار بایدمتعدد باشد—وفاصله افراد زیادباشد- این رمل از شن ریزه که باچشم دیده نمیشود فرض کنید فرد پشت یک کوه است که امتدادزیادی دارد  از ریختن رمل نجات پیدا میکند- ولی این شن ریزه می اید یکی از انها – به چشم- مانند سریش میچسبد- باهرپلک زدند چشم را زخم میکند- تنها  راه نجات اش این است که با یک فشار زیاداب  انرا برطرف کرد وفرد دیگری هم انرا مشاهد کرند که از چشم خارج شد زیرا باوجودانکه از چشم خارج شده است مدتی درد- دارد وفرد تصور میکند که شن هنوز درچشم اش است ومداوم اب بینی بگیرد واین شن ریزه ها خارج میشوند- هیچ گون از لحاض اب وهوا قابل تشخیص نیست که چگونه می اید  مگر کسی مدتها دران مکان اندکی تجربه بدست اوردتپه روان به حرکت در می اورد-دوم پشه است – که از معجزات الهی است- درحدود دونیم سانتیمتر طول بدن بسیارنازکی دارد وچیزی در کویر نیست که از ان ارتزاق کند- از روی شلوار نظامی که میبایست بسیار کلفت باشد میزند- درحدود چهار دقیقه سوزندگی  قابل تحمل دارد ولی درمردان به اندازه یک سوزن کلفت سوراخ میکندکه درد شدید دارد فقط یک کرم خارجی بود میتوانست تاحدی تسکین دهد وخوابیدن در پشه بند بود ما شبها باکفش وزیر پتو میخوابدیم وزمانی کوجکترین نسیمی می امد یکی  از بچه ها که بیدارشده بود-پتو را کنار میزد وبهترین روش در چادرهای زیب دار بود-میگفتند درشبها  بامقوا تش درست کنید تاز مانی که دود است- راحت هستید بهترین روش به نظر حقیر کاری است که در روستا ها درباغات میکنند – که یک طشت پراز اب که بالای انیک چراغ را روشن وانها بدنبال چراغ داخل اب میروند ومیمیرند- یک از بچه میفرمودند- که- من مدتی ادوکلن بسیار تند زدم تامدتی خوببود ولی انها واکسینه شدند وبهترین روش  اب پنیر همراه با ابلیمو است بعدااعلان کردن که یک سیم برسردو تیربگذارید وجورابهای خودرا نشورید وروی ان پهن کنید ولی کسی گوش نکردتصور میکنم یگ پارچه چرب روی ان بگذارند که همراه با اب تنباکو باشد موثرواقع شود- درجنگ خط مقدم خاکریز نباید داشته باشد چون گلوله دقیق نخورد ویا نزدیک نخورد اثری ندارد ولی به میزان زیادی  کانال داردود کانال بیادرفت وامد کرد وچاله- این چاله برای روز است تا نصف سینه بایدباشد که به محض انکه تیر نزدیک میشود فرار کند ودرشب  بایددرجای امن بخوابداگر پشت یک تپه میخوابد براید از سه طرف گودال تنگ داشته باشد که شب  به سمتان غلط بخورد ودرگودال بیفتد-ادامه دارد