بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با الهام از نظریات  جناب دکتر –محمد جواد غلامرضا کاشی- غرب خود سردرانگلستان دانشگاه لندن بودم- بعداز مدتی متوجه شدم- که قبلا یک سمیناری  بوده است-تحت عنوان پیر تمدنی درشرق وشکوفائی مداوم تمدن غرب- واز جمله علت ها این بوده است درغرب ازادی  وحمایت مردماز طرف دولتهای دلسوز وخودجوشی مردم باحمایت غرب در پیشرفت بوده است—البته این نظریات  جنبه های درست وغلط دارد ولی غرب هم در راه پیر تمدنی است –دریک نمایشکاه  که مقداری از کلاهای  نوظهور که بزودی به بازارخواهد امد شرکت کردم جوانی درحال جمع اوری اطلاعات بود –اول تصور کردم که خبرنگار است- ولی بعد متوجه شدم که  رشته میکانیک خوانده است وپس در رشته اقتصاد  صنعت درس خوانده است- ایشان ازوضع صنعت انگلستان بسیارمایوس وپکربود سه کلا که یکی عبارت بود یک تلفن عمومی بشکل دوش حمام بود که باشماره گرفت دوش که ازان اب می ایدتلفن زده میشود- دوم هم یک هیتر مادون قرمز بود وسومی یک کلای دیگری  بود- ومابقیه که درحدود هفتاد تا بود در نیمه راه بودن ایشان فرمودند این گلاهای که تا دوسال دیگر به بازار شایدبیایدسه درصد کلاهای ئی است درحال سخت است وزمانی که به بازار می اید امریکا بلافاصله تکنولوژی میخرد ونمیتوان نفروخت زیار انهاهم تکنولوژی به ما میفروشند واین کلا هارا سریعا ارتقا میدهند چون ذخیره علمی وحشتانکی دارند زمین تمام شده است دارندبه شناخت اسمان میروند اتفاقا حدیث داریک طاغوت از قله کوه تا ژرفنای اقیانوس خواهدکاوید یک –ماده ترکیبی  امریکا ساخته است که قیمت اندر گرم از الماس گرانتر است درفضا درخاکسترهای فضائی انرابصور ت ساخته شده پیدا کرده است ومیخواهد یک دودکشی به سمان بسازد وان خاکرا تخلیه کند وخاک وگازهای اسمانی مورد ازمایش قرار دهد- امریکا سریعا ان کالارا میتواند سریعا  ارتقا دهد ودر کارخانجات معظم خود کار با سرعت بیشتری تولید کند ودرنتجه سود بیشتری از انگلستان- بدست اورددوقرن قبل درانگلستان چکش درست میشد سود سرشار داشت واره درستمیشد سود سرشار جهانی داشت- امریکا هم پنجاد درصدکلاهای خودا میتواند به بازار وارد بهترین سرمایه گذاری تولید کالای سودمند استولی بعلت انکه جمعیت انگلستان وامریکا بسیارکم است نمیتوانند این کالاهای باتمام تولد خودکفا شوند فقط چهارده درصد قدرت خرید داخلی است ومابقیه درخارج بایدبرسد درنتجه غرب مجبور است کشورهای تک محص.ولی  موادخانم را گرانتر کند واین دوداش به چشم همه میرود موادخام بایدارزان باقی بماند ولی کالا به شرط انکه مفید واقع شود وبه میزانی که سودمندی دارد قیمت پیداغ کند ودم امروزه همه با کالای بومی خود بسر میبرنند ولو کالای غربی به مرتب بهتر باشد- چناچه غرب همکاری اقتصادی میکرد این عمل وتفاهم باغرب امکان پذیربود ولو چون بفکر چپاول است تنهاران زورمداری است وانهم درداغراز مدت منجر به رادیکل شدن کشورهای  صوفی منفعل میشود که هزینه سنگینی برانها وارد میسازد-ادامه دارد