بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از نرم افزار –منجی دوازدهم—برکات حکومت ورهبری او---درهای خیر وبرکت از اسمان به روی مردم گشوده شود--- عمر ها به درازا کشد—مردم همه در رفاه وبی نیازی  بسر برند-شهرها –همه بر اثرب- ابادانی  وسرسبزی  بهم پیوشته گردند—انچنان که مسافران را به برداشتن- توشه  نیاز ی نخواهد بود- واگر زنی  یا زنانی  -تنها ازمشرق به مغرب روند—کس ی را با انها کاری نباشد—حضرت رسول صلواته الله علیه واله والسلم به جناب  حضرت جابر بن عبد الله انصاری  فرمودند—که نام اونام من باشد—وکنیه من کنیه او-وحجت خدا است- وبقیته  الله – او درمیان مردمان—حق تعالی  مشارق ومغارب را توسط اوبگشاید وا و از شیعه خود عنایت گردد—نکته مهم  درمیان مر دمان است مانند کل انبیا اعظام صلواته الله علیهم اجمعین  ومورد توجه وحمایت شیعاین خود خواهدبود که کل زمین را تصرف میکنند- وایشان تمام یادگاران که با انها معجزه میکرده است  وکتب انان را  در اختیار خود دارد---مشیت خداوند منان  بران تعلق گرفته بود- که حجت خود را از گزند دشمنان حفظ کند- از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم—حضرت مهدی  مردی است از فرزندان من که چهره اش  چون اختر تابناک است- چهره منور یکی از نشانه های مهم ایمان است—مهدی طاووس بهشتیان است از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم معلوم میشود حضرت مهدی علیه السلام از حضرت یوسف علیه السلام زیبا تر هستند—حضرت علی علیه السلام با مهدی ما حجتها گسسته میشود  شاید منظور این است حجت های نائب عام گسسته میشود—اوپایان بخش سلسله امامان  پس امام پاک دوازده نفر بیشتر نیستند—نجات بخش است درتمام ابعاد بخصوص درعدالت وایمان- واوج نور وراز نهان است هر فردی که به دنیامی اید  راز یاز خالق خود دارد که درعمر ان فرد تاحدی مشخص میشود وانبیا همیشه به صورت اجمال وکلی تعریف میشدند  وزمانی که مبعوث میشدند اسرار های نهان انها تاحدی روشن میشد- امام زمان – حضرت مهدی علیه السصلام رازهای همه انبیا را با راز های خود اشکار میکند که تبین –اوج نور است