بسم الله الرحمن الرحیم-انصاف- نظریات شخصی است-دوست من در داخل شهر دریک پاساز مغازه فروش وتعمیر کامپیتور داشت  وضع بعد نبود  ولی پاساز کلا کساد بود از افرای بود که درزمان طاغوت این زمین خریده بود- وایشام منتقل کرد خودرا با بعضی دوستان اش به پاساز نگین در شما شهر که تازه افتاح شده بود-درمیدان احسان- که با اتوبوس بدون توقف بیست دقیقه را ه است- کامپیوتر من وتابلت من-مشکل پیدا کرد ومن توسط واسطه انرا به نزد ایشان فرستادم- وبرا ی تبریک گفتن- به انجا رفتم ساختمان برج مانندی است که چندین طبقه بالای ان درحال ساخت پارکنیگ خواهد بود-به زیززمین رفتم ومغازه ایشان را پیدا کردم سه جوان جویای نان ونامدیگر  درانجا مستقربودن وهرکدام کاری خاص میکردند-درهمین موقع- جنابی وارد شد درحدود سی وپنج سال لباس ساده امریکائی تن اش بود وسرش بسبک امریکائی دانشجوئی زده بیار ساده ولی شکیل- همنطور خانم کلین.وتون در زمان دانشجوئی میزده است—موبایل داد وفرمودند اشکال بهم زده است جوان نگاه کرد واگرسخت افزاری باشد سی وپنج هزارتومان واگر نرم افزاری باشد پانزده هزار تومان- ایشام یک نگاه به من کرد نگاه عاقل درسفیه فرمودند کمی گران است؟ خواستم بگویک وضع من الحمدا الله توپ- است شماهمان پنجاه هزارتومان رابدهد- امد نزدیک من با کمی خشم وجدی فرمودند – مرگ بر شاه جواب داد؟؟من میدانستم اینها باهوش هستند مغز مرا میخوانند- این تیپ از انطرف خلیچ پول نجومی میاد  ودتهران برج میخرند اپارتمان دومیلیاردتومان وامروزه میفروشند اپارتمانی دوازدونیم میلیاردتومان وسال گذشته چرکته زدند که امسال دلار هفت هزارتومان میشود وتمام دلار را میخرنند-اینها برای  وضع مردم ناراضی هستند؟؟ولی درکارخود کوچکترین تخفیفی نمیدهند-؟؟!! خواستم بگویم طرح شما چیست فکرمن را خواند وفرمودند- که نه ارامش است ونه شادی است ونه پول است- طبقه بالای انجا یک ستون دارد برا ی ا دیسکو = سالن رقص =میخواستند-من گفتم خانم نیمه برهنه وبا اقای کمی مست اینجابرقصند؟؟ فرمودند رقص اسلامی منظورمن بود؟؟-خانم ها دور ستون میرقصند واقایان با فاصله دور ستون میرقصند خواستم بگویم عکس اقای ترامپ قطب الاقطاب وعکس خانم کلینتون واقای اوبا ماهم دور ستون نصب کنید- ایشان فرمودن بخ ان جوان کمی گران است من سری بیرون بزنم  وبعد بیایم و.بعدامد ودیدکه من انجا هستم درگوشی حرفی است ورفت وبه جوان گفتم مثل کیه اینجا مشتری شنگول ومنگول زیاددارید اتفادیک دختر خانم ویک اقا ی پسر شنگول ومنگول امدند وقیمت دربعضی کالا ها دوبربر شده بود –دختر خانم فرمودندمن سال گذشته به یک افغانی پول دادم از افغانستان برای من اورد وفکر میکنم امسال هم همین کاربکینم- فرد از میدان احسان تا شهرک ایت الله شهیدمجاهد دستغیب علیه السلام با شصدتومان با مترو-میرود این حساب نیست_