بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ىرباره شخصیت ممتاز حضرت مرحوم ىکتر علی شریعتی – سوسیالیسم یک مکتب غربی است که یکنوع تجربه حکومت کرىن است ىرغرب  سرمایه داری بسیار  خطرناک شد—بهترین انها درالمان بود  هرروز مناقصه کمترین حقوق ودستمزد میگذاشتند- یک کالا را  بهقیمت گزاف میفروختند  وبهاندازه یک هفته کالاابنار میکردند واز فردای ان روز میگفتند هرکارگی که نصف دستمز د بگیر سرکا بیاد وافراد یگر با چندساعت تعلیم بکار میگرفتند وبراینکه قیمت بالابرود چندماه کارخانه رامیبستند ومجارستان یکیاز ان سرمایه داری بسیار خطرناک بود وتصمبم گرفتن که سوسیالیسم را پیاده کنند سوسالیسم دولتی بود اکثریت پول درخدمات بخرج رفت- وهیچگونه سرمایه داری عقلانی نداشتند درحالیکه المان درصنعت  هزینه سنگین کرد وکاخانجات برق مجارستان بشدت عقب افتاد والمان باچهارکاخانه میتوانست  مجارستان درکل برق بدهد ولی پول دوتای انرا پیدا کرد اعنصابات خونین المان کم کم  سرمایه داران بفکر افتادند وضع را کمی بهتر کنند سرانجام یکنوع سوسالیسم وهمراه  یکنوع سرمایهداری معقول پیشنهادشد ولی درا سیر حرکت زیادموثر واقع نشد تحقیقات اقای مارکس اثبات کرد تحقیقات وپیشرفت صنعت هم بایددردست کارگران باشد- اقای لنین  درمرحله اول نظر اسلامی داشت ولی اجازه کار به  اوندادند وحتی اور کشتند که از  عقاید مارکس  پیروی نمیکند وچون سرمایه داری معقول  شوروی قبول نکرد و و  شیطنت غرب باعثشد بیشترسرمایه انسانی ومالی درخدمت ارتش واقع شود- لطف خداوندمنان نباشد اینچنین میشود لذا دراینران همه متفکران بیشتر به سمت چپ پ سوسیالیت ویا کمونیست غلطیدند ومحبوبیت پیدا کرد .سرمایهداری معقول کسی قبول نکرد وگفتندطبق گفته اقای مارکس سرانجام تبدیل به سرمایه داری  امپریالیستی  میشود- درزمان رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم فرمودند  هرکس نه درهم  میتواند داشته باشد واضافه انرا به بیتالمال بدهد وهرکس کمتر دارد از بیت المال  تانهدرهم شود بگیرد ولی کارازاد – ازاد است وهرچه پول بیشتری از راحلال بدست اورد مطلوب است این راهحل سوسیالیسم وحتی کمونیست بکارنبرد اما بقول یکی از مراجع  اعظام ژ اپون اجرا کرد  به سرایه داری معقول علاوهبر  تاحدی سرمایداری دولتی توانست ازچین جلو بیافتد بدین ترتیب هرکس فلان کالا راز شما جین بیاورد فلان مقدار قیمگذاری میشودوبقول ایشان اعجازرخداد- جاده بسیارطولانی وخطرناک تواستند راهحل هئی بدست اورند وکالا رااوردند وژاپون ازچین جلوتر افتاد امازمانی که متوجه شد امریکا چه پیشرفت عظیمی کرده است خواست بااورقابت کند لذا میبایست  از کشورها چپاول کند حتی معتقدبودن امریکا از کشورها چپاول مکیند حالانوبت ژاپون است- درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-انفالدراختیار ایشان بود وکمک قابلتوجه ای بهافراد میکرد درجنگ هاپیروز میشدندباز کمک فراوانی به  مردم میشد ومردم هم قانع وسخت کوش شدند جناب مرحوم دکتر علی شریعتی رحمت الله  این مطلب  میدانست  .درضمن فرمودند برای انکهشاه متوجه شود که سوسیالیسمچقدر طرفداردارد این جریان با اینترفند ادامه داد شاه ب شخص ثالث از ایشان نظر خوات ولی بهان عمل نکرد چون وابسته بود- ایشان علنا ومخفیانه  فرمودند  باتلیغات درست مردم رابیدار کنید واطلاعات زمان شاه از خارج بدستاورید ولیاگرخواستندمانعشنود وضربه بزنند شماهم ضربه بزنید ونمی دانست باچه هیولائی  ربو است وایشان بزندان بردند وفجایعی برروی دوستان ایشان انجام دادند اولین سکته خفیف را کردمردم سخت نارحت شدندوشاه راتهدید کردند وحتی درخارج همغربیان سخت به شاه  حمله کردند وشاه بشرطی که ایشان از ایران خارج شود موافقت کرد وایشان درخارج حداقل دوبار سکته قلبی کردند