عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۲۶ مطلب در خرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

خلق وامر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقوله خلق وامر- معصوم علیه السلام خلق به جسم وامررابه روح معنا فرمودند- درحدیث است که اصحاب از عالم روح سئوال کردند ایه امد که روح از  عالم امر است وشما اندکی ازان  راوجدان ودرک خواهید کرد ولی اگربه احادیث توجه کنیم-معنای  دیگری هم بدست میاید- هرموجود مادی که نگاه میکنیم اثاری را درک میکنیم که شگفت انگیز است همان کافی است که به  درک واثبات خداوندمنان برسیم- تاحدی که شناخت موجود مادی اسان باشد برای کاربرد گرفتن کافی باشد کفایت میکند امام صادق علیه السلام میفرماید  همین مقدار کافی است- البته موضوع نسبی است با ساخت وسایل عمق درک خلقت بیشتر میشود واز پیچیدگیدرمیاید افراد کم هوشتر وکم کار تر  میت.اند با قوانین خاصی به راحتی میتوانند  انرا درک کند وتعلیم دهند وکاربرد بگیرنند- مانند کامپیوتر- اما بخشی دارد کهحتی فرشتگان انراهم نمیتواند درک کند واندکی از  ان را میشود  فهمید این بخش جزو امر است- حالا علما بردو قسم هستند- بعضی معتقد هستند امام الزمان علیه السلام ان بخش را تعلیم میدهد که خلاف  قران است ومیگویند قانون انزمان تغیر میکند وبعضی میگویند هنوزبخش خلقت تمام نشده است واندکی هم از بخش امر  یاد میشود که نیازمند فیض الهی است- عالم ماده سیستمی عمل میکند یعنی ازکثرت به وحدت میرود عملکرداش هم محدود است یخ فقط میتواند سرما ایجاد کند مثلا اب راسرد کن اتش گرما ایجاد کند مثلا چوب بسوزد گرما وخاکستر ایجاد کند- اما روح برخلاف جسم ازوحدت تولید کثرت میکند یعنی ذات یگانه است کثرت دران نیست ومیتواند بی نهایت صفت ایجاد کند هرانسانی درهر تجربه ی خاصممکن است یک صفت جدیدی  ابداغ کند هشت ملیارد  انسان حداقل میتواند هشت میلیارد صفت یگانه تولید کنند بستگی به فیض الهی داد عدم   ابداع صفات در بخش شیطانی روح انسان است این بخش انسان خلق میکند نه خداوند منان خداوندمنان براسا بیانات  استادمعزز حضرت ایت  العظمی جوادی املی  بخش الرحمانی روح که بخش بهشتی روح هم گفته میشودمخلوق خداوندمنان مانند عقل مانند فطرت واحساسات متعالیه وجود  صفات رحمانی وعقلانی است- دربهشت است یافرد از خداوندمنان میخواهد یا خود صاحب چنین صفات میشود که باهرنگاه دورنمای دید او تغیرات رنگی خاصی پیداکند-حتی چهره خود لباس خود وهرلحظه  درک جدید ازخدواند منان پیدا کند درحدیث است هرعالمی که رحلت میکند سدی درمقابل شیطان فرومیریزد زیرا انسان بعضی صفات خودرا درک میکند وبعضی خصوصیات صفاتی درخود توسط ترکیب بوجود می اورد که من حصربفرد است ودرافراد خلا ایجاد میشود لذا فرمودند که با علمای مختلف وزیادی مانوس باشید- وباوجودانکه ما شهود وحضور میکنیم صفات خودمان راولی نهایت نیست میتواندرتجربیات صفات بیشتری را ظهور دهیم بخصوص وارد جرگه دین شویم شخص خدمت امام رضا علیه السلام رسید وگفت من تمام عادات زشت خودم رابرطرف کردم بجز یکی کهنتواستم انرا برطرف کنم امام علیه السلام یک دعای چند خطی داد ایشانخواند وبعد هرچه سعی کرد ان گناه رابکند نشد ولی ذات روح قاب شناخت نیست- لذا اوامرالی ودستورات الهی بخشازان قابل درک است وبخشی ازان قابل درک نیست مگر  فردی خارجی گاهی درک کند

موافقین ۰ مخالفین ۰

تبریک وتهنیت به مردم یمن-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-با تبریک وتهنیت  به مردم باشرافت و غیور وشجاع وبااراده یمنکه نبرد شجاعانه بر اساس  تدبیر و تاکتیک پیش میبرنند- لطف الهی هم شامل انها شده است شیپور جمع زده شده است وقبائل قبلی طرفدار عربستان کهمتوجه شدند گوشت دم توپ هستند و چیزی هم دستگیرانها نمیشود خودرا کنار کشیدند- ازشواهد پیدا است که ارتش قبائلی عربستان-مانند ارتش قاجار دیگر ظرفیت تلفات ندارد- درنقاط سوق الجیشی – تاکتیک پذیر- تعدادی سرپل  قرار میدهد وعمد قوا بسیار دور هستند- باگرائی که هواپیما وماه واره دست میاورد تیراندازی میکنند شماهم با پهبادبخوبی میتوانید چنین کنید ولی باید مانند ویتنامی ها حداق سه ما ه یا َشش ماه گرای دقیق بدست اورید مراکز حیاتی  را به شعاع پانصدمتر  پانزده موشک بزنید- بعد یک گروهان صدنفری به به سمت جلو برود ومداوم پشتیبانی دشود بعدتبدی ل میشود به پنجاه نفر جلو میرود- بعد پانزده نفر سرانجام دونفر نفوذ میکند همیشه نفوذ راحتراز دفاع است انها مداوم دارند عقب نشینی میکنند وامکانات خوبی هه تهیه نکردند وشکست های پشت سرهم روحیه را خراب میکند وگرمای شدید وخاک وغیره بدون جا بجائی بشدت خستگی اور است انهاز ارتفاعات به ارتفاعات عقب تر حرکت میثکند تا به دشت برسند اگر پیمان شرق باناتو دریمن درگیر شود ارزش انرادارد  ویتنامی ها  درهرسال روزاول سال جدید- تت-حمله گسترده میکردند ما بنام ماه محرم این عملیات را باید انجام دهیم- انشالله موفق خواهید شد هرچه ضربه خوردید الحمدالله ضربه خوبی  زدید- ما میگویم لا اله الا الله- انها میگویند لا الله الا اله روز شادی مومنان انشاالله نزدیک است

موافقین ۰ مخالفین ۰

گام دوم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جزوه کوچکی انتشارات انقلاب اسلامی به چاب رسانه است که  بیانیه –گام دوم انقلاب- خطاب به ملت ایران در حقیقت استراتژی وتاکتیک گام دوم انقلاب اسلامی ایران برای چهل سال اینده است-که بردوش جوانان فعلی قرار خواهد گرفت که  به قلم رهبرمنور  ودور اندیش  واگاه وراه شناس ودرک عمیق از صرا ط المستقیم  الهی است- که بخصوص برجوانان است انرا مطالعه کند ودر عناوین تحقیقات علمی داشته باشند- وخوب بود کاندیدها قبلا دراین زمینه های ان  طرح های خودرا میدادندکه میبابیست-گروهای کاراکادمیکی سنگینی در موارد ذکرشده فعالیت کند- بخصوص کار احزاب است- مسلم بود طلوع تمدن اسلامی مصادف خواهد شد باغروب تمدن استکباری این تقابل به صورت جدیدی-که درجهان نمونه نداشت اغاز شده است ومسیرجهان را تغیر خواهد داد-دقیقا تاریخ صدر اسلام باتغیرات فرعی درحال شکل گرفتن است- ابوسفیان بر اساس کارشناسان سیاسی خود  با نیروی مجهز به شام رفت دربرگشت با فاصله زیاد از مدینه توقف کرد- بایکی از پهلوانان ونزدیک بخود به سمت مدنیه حرکت کرد و-واردمدینه شد  مشاهده کرد که همه مشغول کار هستند- سرپرستی بالای سرانها نیست- یکی ازافراد ابوسفیان را شناخت جلو امد وگفت ابوسفیان به مدینه خوش امدی بهنزد پیامبر اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم برو وعرض ارادت بکن وایمان بیاور بدان که رسول االله صلواته الله علیه واله والسلم-تورا میبخشد- افراد کهدرکنار انهابودیکی گفت ابوسفیان این است اخمی کرد واعتنائی نکرد وافراد برسرکارخود رفتند ابوسفیان ترسید وروی خودرا  بست وزود ازانجا خارج شد ازباز گشت وبسیارناراحت ودرتعجب فرو رفته بود- وازاو جریان راپرسیدند وایشان بیان کرد کارشناسان نظامی وسیاسی سخت خشمگین شدند وگفتند جواب این  بی احترامی باید داد اینها  لشگری اماده ندارند ومامیتوانیم به  شهرهجوم ببریم وانهارا تارومار کنیم ودرسی بزرگ به  حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بدهیم- ایشان گفت همراهما کاروان مان است این کاروان  بادرکی که من پیدا کردم چپاول خواهد شدنیروی ما کافی نیست- انها گفتند  بیحرمتی به تو باید جوابی سنگین داشته باشد کاروان مهم نیست ابرو مهم است شرافت مهم است ابوسفیان گفت ارو شرافت من پشت شتران من است- سخت ناراحت شدند ولی ابوسفیان به انهادلداری داد من درمکه طرحی را  خواهم ریخت که چه باید بکنیم- امریکا متوجه شد انقلاب ایران درایران محصور نمیشود ودر خاورمیانه پایگاه پیدا میکند جنگ را اغاز کرد-ومداوم کشورهای اسلامی  وحتی فلسطین زیر  ضربات خوداش گرفته است وجنگ داخلی ایجاد کرده است-ولی درجنگ تبلیغاتی که قبلا-پرتوان بود همه از این تبلیغات بشدت میترسیدند ومرعوب میشدند ه در زمان قاجار حتی از بلژیک میترسدند وزمان رضاشاه هرکشور اروپای غربی-چند روزی به رضاشاه فحاشی میکرد بلافاصله امتیاز میگرفت در زمان محمد رضا شاه به همین نحو بود-تا تبلیغات  ختم پیدا کند وبرعکس از رژیم دفاع کند- مثلا خانم اشرف به فرانسه رفت درچند کارخانه از جمله کارخانجات که با انرژِی اتمی ارتباط داشتند سرایه گذاری سنگینی کرد و خرید کارخانه برق از فرانسه-وبیست میلیون دلاردر کارخانجات بروز  سازنده مواد مخدر وان موادتوسط اعضای داخلی  وساواکیان درخارج  درهمه جا بفروش میرساند-حتی دراواخر خواسته بوددر تاجیکستان بفروشد  که جلوی انرا گرفتند وپس با مافیای سویس  درخرید مواد مخدله  شرکت کرد وخواست درسویس بفروشد البته بصورت پنهانی ولی مافای سویس متوجه شد دوتن بهاو فروخت وسپس پلیس را اگاه کرد ایشان باهواپیمای  شخصی که خوداش هم تاحدی بلد بودکهانرا هدایت کند خواست به ایران بیاوردولی پلیس انرا کشف کرد واین دوتن را به مافیادادوقراربود ایشان درهتل برای مدتی زندانی کند سفیرایران درسویس اخطارداد اگر چنین کنید ایران رابطه اش رابا شما قطع میکند ویک میلیون دلار جریمه داد تا ازادشد-حالا دیگر برای ریس جمهور امریکا تره خورد نمیکنند بلکه مداوم زیر ساطور تبلیغات کوبنده ایران هست- واینمطلب برای غرب خوش ایند نیست وازطرفی  مافیا هادرانجا تغیراتی بخود نمیدهند ومداوم میخواهند برموج سوار شوند- ومانند ابو سفیان هرکاری از دست شان براید خواهند کرد ولی صراط المستقیم را خداوندمنان  ترسیم کرده است ودرهمان مسیر هم عمل میکند ولو دیگران انرادرک نمیکنند یا خوششان ان نمیاید- اینده تاریخ حقایق را سرانجام اشکار میکند و تفهیم میکند

موافقین ۱ مخالفین ۰

بارگاه امام رضا علیه السلام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات  شخصی است-در روایت ها است کسی که امام حسین علیه السلام ویا امام رضا علیه السلام دربارگاه اش زیارت کند مانند ان است که خدارا درعرش زیارت کرده است- زیار درجه تقرب در تمام احادیث وروایتها  وزیارتها ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین به شرط گرفتن نور از انوار عظیم ایشان است البته این دو عظمت علت اش تا حدی مشخص است ولی دیگرائمه علیم السلام  وحضرت فاطمه صاوات الله علیها  رمزاش ممکن است کم مخفی باشد- مومن به میزان درجه اش به سمت عرش عروج میکند وقتیکه بشهر خود بازگشت گویا از اسمان به زمین نزول کرده است- ودیگر فرمان ها ازعرش می اید- امام موسی بن جعفر صلواته اله علیه واله والسلام فرمودند هرکه ان حضرت را زیارت کند یا یک شب نزد حضرت بماند- چنان باشد کهخدا رادرعرش زیارت کرده  باشد بله چون روز قیامیشود برعرش الهی چهلر کس از پیشنیان خواهند بود- وچهار کس از –پسینیان –خواهند بود- اما پیشنیان- نوح و-ابراهیم و-موسی وعیسی علیه السلام هستند- واما پسینیان- محمد  وعلی وحسن وحسین- عایهم السلام الله –پس درپای عرش ریسمانی میکشند- وباما  زیارت کنندکان قبور ائمه علیهم السلام  اجمعین برعرش مینشنینند- این امر نزدیکترین تقرب به خداوندمنان است درتمام دعا ها واحادیت جزازطریق ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین لمکان تقرب به خداوندمنان وجود ندارد- امام رضا علیه السلام میفرماید هرکس نور من را درک وفهم کرد وتشخیص دادودرحدیثی  دیگر فرمودند تشخیص داد که این نور ازنورالهی گرفته شده است وتابع من شد وبه اغحکام من عمل کرد ان شخص منور یشود درتمام اموربشری هم چنین است حالا بعضی با دین وعقل واحکام الهی  بازی میکنند وحرف در دهان خداوندمنان میگذارد مانند یهود- یرسند به این نتجه بعضی احکام ازاجداد وبعضی از احکام از دین وبعضی احکام از زمان حال این الگو بیشترین مرید را برای خداوندمنان میسازد وهرکس قبول نکند حلال زاده نیست—ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

شم الهی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی  است-با الهام از کتاب خلاصه کتاب رهبر معظم و فرهیخته ودانشمند  افتاب درمصاف بنام درس های عاشورا به کوشش موسسه ای  فرهنگی حدیث لوح وقلم و طبع انتشارات- انقلاب اسلامی- من درمشهد منور والهام بخش یک کتابفروشی خاصی برای کتب ایشان گرد امده ا ستکه رزق معلوم مشخص میکند کاشکی  حریفان نا باب بریک فصل این کتاب حاشیه ای میزدند-!! یک بحثی را جناب انیشتین مطرح کرده است بنام شم- یا-اکسیوم ایشان میفرماید یک نابغه  زمانی برروی یک مسءله بادقت انچه قابل رویت استمحاسبه شود ولی جواب درست نباشد یک عنصر ویا مولفه ویا بیشتر مخفی دارد وباید حدس عقلی زد وبه ان اکسیوم میگوید سالها ستاره شناسن غرب روی مسیر ستاره کار کردند ولی به جواب دقیقی نرسیدند ایشن متوجه شد شاید هوا درفضا ثابت نیست وبعدا اثبات کرد هوا مانند موج دریا حرکت سینوسی دارد  وسرعات محاسبه کرد وجواب ها درست شد فرض کنید یک صفحه اهنی دارید- یک کره کوچک شیشه ای یک تلنگری به این کره میدهید- به سمتی حرکت میکند حال درضمن تلنگر صفحه را کچ وکوله کنید کره شیشه ای نقطه دیگری میرود اگر درفضا رنگ پاشیدهبودند مسء اه بخوبی حل میشد- یک دانشمند کانادایی سعی کرد عناصر هوارا کشف کند هوا را وزن کرد وسپس وزن اجزامقداری بسیارکم با وزن اصلی کم بود هرچه کرد جواب درست ازاب درنیامد- همه گفتند میزانی انرژی ازدست رفته است قبول نکرد وگفت میزان بسیاراندکی  ازگاز باشد مانشناختیم وخارج میشود پس -از- حجم زیاد  یک گرم هلیوم  بدست امد این یک لغت یونانی است که معنای  کم یاب را میدهد احتملا انسان کم یاب- شم در شرق یکی همین معنا است ی هم سری مخفی را مثلا درفقه کشف میکند- ابن سیرن تعبیر خواب از امام صادق علیه یاد گرفت ولی خوداش  از ایه قران وحدیثهم استنباط میکرد-متاسفانه  درعلم فقه چند الگوی  داربم روش حل مسءله داست مشخص نیست  به ظاهر انسان تصور میکند بافلان الگو حل میشود درحالیکه زمین تا اسمان اختلاف است در روانشناسی هم همین طور است از همه مهمتر تشخیص سیاسی  جامعه است که دراینده چگونه عمل میکند- امام حسین علیه السلام تشخیص دقیق داد که جامعه بهاوج نکبت  پلیدی وبیچارگی رسیده است- و فکر میکند که تغیرات اندک خواهدبود ودوباره ظلم مسلط میشود باید ساخت ولی امام حسین علیه السلام چیزی دیگر میفمید میدانست ظرفیت تغیر وجوددارد واندک واندک به سمت حقایق شعله ور میشود-مسءالی از جناب  شاه عباس  بیاورم- ایشان از ایرانیان شش زن گرفت چهارتا  از قزلباش  ودوتا دختر ارمنی از اصفهان تا پانصد تا از گرچستان وقزاق کرکس وقباپل اسیا ی مرکزی گرفت وهم دختران روسای قباپل بودند وانهارامجبور کرد که مسلمان شوند وفرزندان انها درانجا قدرت بخشید یعنی  میخواست مردم را مسلمان کند هروقت انها سزپیچی میکردند  با ارتش حساب انهار میرسید وفقط به مسلمانان رحم میکرد نتچه چه شد!!

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

طلبه ای الهی-

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- این جهان برا ی شناخت معرفت الله خلق شده است ومعرفت الله باعث ذوب انسان در الله میشود وخداوندمنان اوراتسخیر میکند   وبه شگفتی میاندازد- وبادوبعد خیر وشر اوراهم تکامل میدهد وهم ازمایش میکند- وبه یک درک فرا این جهانی – که عرفان گفته میشود سوق میدهد-که از این دنیا کنده شود- واین دنیا وسیله ای  درجهت تحقق-نعمتهای خاص ودوری از شرهای – سقوط دهنده که تصور میکند ماند چربی ابگوشت اگرنباشند دنیا لذتی ندارد- رگه های از ان را وارد سیر توکل میکند تا توکل را بهتردرک کند توکل عظمت اش  هدایت الهی است گرچه درجهت رفع حاجات هم باشد- پیچیده است- فرد نمیداند چگونه رخ میدهد وکی رخ میدهد- چه میزان کارائی دارد-ولی درعمل چندین برابرمورد خواست است-های مطلق خداوندمنان است پیامبر ان واوصیا الله علیه السلام خود طلبه الهی هستند ومربی دیگران فرشتگان وعلما  وشخص خود فرد هر کدام سهمی دارند- سهم پیامبران واوصیا صلواته الله علیهم اجمعین بخاطر حائل بودن که خداوندمنان از گناه انها بگذرد- وارام وارام انها را به سمت خود ودرحقیقت به سمت خداوند منان سوق میدهند—ودر غیراین صورت خدای انها بت است-که علم انهارا به غیر علم تبدیل میکند- وبرعکس غیرعلم مومنان خداوندمنان و وسایل  ایشان به علم تبدیل میکندگرچه برای یا فرد کمی مشکل است- باورش تنها با توکل امکان پذیر است گرچه عینی است- امروزه همه باید طلبه امام الزمان علیه السلام بود مکاتبه ای  روحی  بهترین شیوه ارتباط است همچنین با خداوندمنان وپیامبران واوصیا ا لله وفرشتگان- رحمت الله علیهم اجمعین همین قدر که انسان درک کند بقول عظمت قائد همیشه جاودانه  ایران وجهان اسلام اما ال الخمینی رحمت الله علیه والسلم بفهمد دستی درکار است که ماهنوز مانند امریکا درچادر کنار خیابان اطراق نکرده ایم- اگر اقای اوباما بدون یک گوله ماراتسلیم کرد پس سرو صدای اقای ترامپ چیست ودلیل چندین ریس جههوری  امریکا باقدرت وارد خاور میانه شدن وسپس عقب نشینی کردن- و فهمیدندحتی برجسم انان هم تسلطی ندارد وچه برسد به قلب انان ومات ومبهوت هستند چرا ایران برقلب های انها  حکومت میکند- امید است قبل ازانکه در برزخ حقیقت را درک کنیم دراین جهان انرادرک کنیم وبه زیبائی خیره کنند ه ای شاهدان خواهیم بود مقدمه اش دراین جهان باشد- انشاالله

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰