عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۲۶ مطلب در خرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

تهنیت و شاد باش تولد نجمعه مشفعه جهان اسلام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- تولد  فرخنده سراسر نور- حضرت فاطمه معصومه- صلواته الله وسلام الله علیها  که لنگر کشتی- مذهب شیعه  در  امواج وطوفان های زمانه- نقشی کارساز  ایفا کردند- با بوجودامدن مذهب  وافقیه که امامت حضرت امام رضا علیه السلام را نفیه میکرد یک سرگردانی  عظیم درشیعه بوجود امد- نقش ایشان یک نقش سازنده بود کهتوتنست تاحدی زیاد ان بحران را مهار کند وسفر ایشان به مرو هم درهمین جهت بود- وبا لقب معصومه ازطرف امام رضا علیه السلام هرنوع شک وتردید   درشخصیت ایشان برطرف کرد- یک عرفان عظیم ان است که قم نجات بخش  مذهب شیعه دران زمان میشود ومرکز ثقل ان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است- زمانی مذهب سنی به ریاست عباسیان-کوچکترین اجازه وفرصت درعراق برای نشوونمو شیعه نمیدادند-ومداوم شیعیان را سرکوب میکردند درایران هم مذهب سنی قدرت مسلط داشت عرف وصوفیان فیلسوفان وفقیهان-که بعضی انها صدجلد کتاب نوشتند- انواع عرفان وتفسیر وعلم حدیث وغیره نوشته بودند-که زمانی شیعه میتوانست فقط درایران-رشد ند که مطالب انها پنبه  اش بزند حتی معنی عرفان رابخوبی نمیداستند واز قبل خود با کمک ازدین زردتشتی وبودائی عرفانی مینوشتند-زمانی درخدمت استاد مرحوم حضرت عبدالله زبرجد  رحمت الله بودیم-درس به راحتی وبا نشاط پیش میرفت-ناگهان  تلفظ ایشان بسیار کلفت شد وگلوی ایشان باد کرد صورت بسیاربزرگ شد وسرخ شد چشمان تاحدی سیاه شد به نقطه ای دور نگاه میکردند ومداوم تشر میزدند وبعد کم کم بهصورت اول باز گشتند وما مانند کسی که فیلم نگاه میکند تماشا کردیم برای من دیدن حضرت عزرائیل علیهالسلام تداعی کرد این عرفان است درانزمان خداوندمنان میبایست حقایق را روشن کند- حتی  بخوبی روشن است درانزمن درامامت حضرت علی علیه السلام شک ایجاد شد وایشان احادیث  خودر بیشتر برای حضرت علی علیه السلام بیان کرده است-وقم توانست ورق را برگرداند- حتی میتوان گفت زیارت ایشان برابر است با زیارت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-کاندید محترم هیچگاه نمیتوان کفر وطاغوت  مطلق کرد چنین کاری بستن دست خداوندمنان است سیاسیت الهی  درست درلحظه نود وارد میدان میشود تا کسی درقدرت الهی شک نکند چونامروزه خدا است یانیست مطرح است- سه اصل  چالش ومجادله  ایدولوژِیکی- سیاسی  بخصوص عدالت وضد ستم بودند ومبارزه نظامی  و فیزیکی هیچگاه دراسلام تعطیل نمیشودو تغیرات شکلی وتاکتیکی  وتکنیکی مسلمادارد وهمیشه عاقبت مهم است نه ابتدا وستم دشمنان بهترین ضربه است که بخود میزند ولی حقگرایان سرانجام نجات پیدا میکند ا نشاالله زمان نجات نزدیک است
ن ضربهای است

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

شغل او-!!؟؟

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-پادشاه فرانسه وارد حیاط  کاخ میشود وبه سمت ضلع شرقی درمیانه ان میرود دختری انجا مسئول است که کنار  حوضچه بزرگی ایستاد است پادشاه درخواست یک چادر کوچک میکند داخل  چاد رمیی از قراردارد که درروی ان   قوری چائی و میوه و شیرینی است- شاه بان دختر وارد چادر میشود ودرب چادر را میبندند- شاه برای دختر وخوداش چای میریزد ودختر سماجت میکند که چای راخوداش بریزد وشاه قبول نمیکند ومیگوید اینجا نوبت من است- ودختر میگوید اگربفهمند  برای من بد تمام میشود- شاه میگوید اینجا جزتو ومن کسی نیست اگر خبر درز کرد کارتو است وبعد میگوید خداوندمنان هنر خوداش را درتو تمام کرده است- ومن به نقاش کاخ میگویم ازتو درحالکیه یاروی سوکو کنار حوضچه نشستی ویا ایستادی  ومن به سمت تو دارم میایم یک نقاشی جاودانه بکشد- جناب اقای ژرژریس خدمتکاران کاخ را می طلبد واز داخل چادر میگوید یک جعبه متوسط  سکه رابیاور وبه داخل چادر میدهدوشاه انر میشمارد وباده سکه کهاز جیباش گذاشته تعدادسکه کامل میشود- وبهدختر میگیود باخودبهخانه میبری یامن دستوردهم به خانه ببرند-میگوید دستوردهید- شاه جنابژرز را صدا میکند ومگوید از این خانم ادرس  رابپرس واین جعبه رابه خانه ایشان تحویل بده-جناب ژرژ ادرس خانه را سئوال میکند  خیابان ابشارطلائی وکوچه باران بهاری درب بیست وپنچ- جعبه بهدرب خانه میبرند ودرب میزند ومادر خانه دم درب می اید جناب ژرز میگوید بعلت خدمات درخشان دختر شما درضلع میانه شرقی کاخ الیزه پادشان این جایزه راداده است- مادر خانه جعبه به روی مزمیگذارد وشروع به شمردن میکند پدرخانواده میگوید امروز میخواهم خوراک بقلمون بخورم وچند باراین را تکرار میکند مادر میگوید تو پدراوهستی ده سکه شامل تو میشود ومن مادراش هستم هیچده سکه شامل من میشود من دوبارسکه هرا خواهم شمرد واگریکی کم شود کارتو است- ومن ازخداوندمنان میخواهم که دخترم پزشکشود وباجلالوحبروت وارد خانه شود وتانروز من زنده باشم پدر میگیود مگرشغل او الان بد است-؟ میگوید شغل او یک نوع کلفتی است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

اشرافی گری--!!؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سازمانهای توریستی  نقطه ضعف انسان را کشف کردند- اشرافی گری – میبایست سرکوه پر درخت کاخی ساخت که کاخ ایزه وبوکینهام ر ادرجیب خود داشته باشد .- از موزیک کایسائی هم خبری نباشد0 با تکنکی صدای پرنده گاه  هم در اطراف کاخ غوغا کند-درخلیج  انجا هم طبیعت یک سوره چرانی  برای پنچ ماه داشته باشد وماهی شناسی ودیگر موجودات هم  مهیاباشد گویا درکاخ الیزه ماهی شناسی هم بوده است از یک دایو بسیاربلند ب یک سبد دسته دار به دریا غوص بزنند واز پائین به بالا که میایند اگر ده ماهی  دران افتاد مثلا یک میلیون بدهند ویازدهتا شد مثلا هفت میلیون مبدهند ریشتهری بالاتر ماننند درجه ریشتهری  عمل کند باوجودانکه قبلا باید بیست روز تمرین کنند فقط چهار نفر  ده تا گرفتند؟؟ خیلی خداوندمنان به ایران- رحم کرد که اغاز  اشرافی گری که شروع شده بود ختم کرد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

یک نکته عجیب وخاص-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک تاجر شیرازی  ازمن خواستند که به بلغارستان بروم وتحقیق کنم که ایا بلغارهای جزو گروه ده گانه ایرانی  هستند- یا نیستندودرضمن بخشی از ترکان دربلغارستان انهاهم جزو گروه دهگانه ایرانیان درایران ویچه در کناره دریارچه بالخاش هستند یانیستند ایشان معتقدبود کهانها جزو گروه دهگانه ایرانی هستند- البته ایشان برای تجارت  رفته بود از نژاده های که تا امروز مطرح هستند- ایرانی هستند- یونیان رومی ها- اخیراذری ها زیرا زبانگذشته با زبان ایرانی ها بسیارنزدیک بوده است وهم چنین ایرلندی ها که زبان کهن انها بازبان ایرانی ها بسیار نزدیک بوده است- بنظر حقیر باوجود انکه نژاد هخامنش کوچکترین  تعداد را داشتند نقشی  مانندبنی هاشم درقر یش داشتند زیرا پیامبران دراین نژاد ظهوروبروز داشتند- ایشان بقول خوداش بلغارستان کشف کرده است ومعتقدبودند که زیباترین کشوردنیا بلغارستان است ویک استثنا که انها برای هیچ کشوری تره خورد نمیکردند جز ایرانیان- به نظر ایشان ناتو- به یوگسلاوی  زیادتوجه میکرد  که انها همچنان یک کمونیست معتدل باقی بمانند ولی به بلغارستانتوجه بیشتریداشت وانراهم بکول المانها انداخته بود که درضمن کمونیست ظاهری بودند بشدت مسیحی بودند وکلیسا میساختند وحرف سران کلیسارا گوش میکردند- المان کالاهای برند خودرا ارزانتر از همه جا بهانجا میفروخت  وبیشتراز حد  تعین شده کالا میداد واجناس بلغارهارا میخرید- وبلغارستان باتعرفه نیم درصد انها وارد میکرد که مثلا درترکیه هفت درصد بودایران هم تا ده درصد بود-وبلغار هم  بعلت فقر وهم بعلت حس ناسیونالیستی زیاد خرید نمیکردند ایشان به دانشگاه معروف میرودودرخواست یک خانمی  کهزبان فارسیبلد  میکند وانها بسیارخوشحال میشوند و یکدختر خانمی  رامعرفی میکند وایشان باخانم ازدواج موقت میکند وبسیارمطیع وفرمان بر می بید درحالیکه یک نژاد اروپائی است-کهحتی درایران نمونه ندارد وبسیارهمسنخ است- ومدتی هم مهمانی یک خانواده ترک میشود که عینا مانندایرانیان سنت  ورفتارداشتند وازانها جنس میخرد- ودولت ترکیه تاحدی دربین ترک ها سرمایه گذاری کرده بود بقدری نزدیک میشود مادرخانواده پیشنهاد میدهد که دخترخودرا که درسالدوم رشته فنی است- به ایشان بدهد وایشان میفرماید- ازمن گذشته است-ولی پسرمن هم سال دوم رشته فنی است وهم زیبا است وهم بسیارمودب است سال  دیگر ایشان را میاورم چنانهردو موافقت کردند باهم ازدواج کنند- پدرخانواده میفرماید شما رامردی خردمند میبینم-ماهرچه سعی میکنیم عاقبت فقیر هستیم علت چیست ؟؟ ایشان فرمودند علت واضح است انها بلاوجودانکه ظاهرا کمونیست هستند کلیسا میسازنند به کلیسا میبروند وهرچه سران کلیسا میگویند عمل میکنند- شما شراب میخورید خام شما بی حجاب است نماز نمیخوانی مسجد نمیسازید کار فرهنگی نمیکنید برای چه خداوندمنان به شما کمککنند گفتند یک سال عمل میکنیم- سال بعد ایشان میرود انها میگویند بلغارها بشدت حساس شدند- وام های کلان به مادادند یک مرکز پزشکی راه انداختند ویک کارخانه اوردنددرهرحال دانشمندان سری به بلغارستان بزنند ویک تحقیقی انجام شود بشرطی که بیانات ان جناب درست باشد

موافقین ۰ مخالفین ۰

یک نگاه انتقادی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- انتقادهای که سازنده نیست مسلما مخرب خواهدبود وانسان ازدرک واقعی وحقیقی دور خواهد کرد- مادرایران حتی درجهان رشته ای بنام مدیرت کلان کشوری نداریم- شخصیتهای مختلفی –که در  مناصب کمی پیچیده وتا حدی کلان کار کرده اند- با نشان دادن  ایمان وعلاقمندی وپشتکار وخلاقیت وتن دادن به ریسک های سازنده ودرچهارچوب واقعیتها وحقایق بخصوص درچهار =وب   شرایط اهای اسلامی – وبخصوص مدیرت درحل مسائل و یافتن ابتکارات میتوانند کاندید شوند عدم انتخاب اصلاح طلبان به این علت درست است که غرب باید متنبه شود- زیرا اقایان-معلومات  کم  ونارسای سران غرب را بخوبی مطرح نکردند تا جامعه امریکائی وایران  وجهان مطلع شود واثبات کند توپ در زمین امریکا است واهرم های ما حداقل همطراز غرب است وتنهاراه نجات قوانین اسلامی است درشوروی سالی هفت بار ویانه بارسازمانها  خاصی از تمام افراد شوری اطلاعاتی درجنبهای مختلفی میگرفتند- حال به قوانینی-میرسیدند  یانه ولی سرانجام شکست مفتضحانه خوردند-ایرا برای حفظ شناخت مردم امریکا یک بلوف بزرگ گفتند کهدانشگاه مریلند دقیقا همه  حقایق جامعه امریکا سنجش دقیق کرده بوده است-که تا بحال مخفیانه  عمل میکرده است ویکبارهم شکست خورده- اقای بایدن بخوبی اثبات کرد که دروان سرمایه داری امپریالیستی تمام شده است باید یک سرمایه داری مردمی بعلاوه یک سرمایه داری  تعاونی مردنی بوجود اید قبلا زانکه امریکا چون روسیه سابق درامواج عقادی مختلف گرفتارشود تا به تعادل برسددرهرحال دولت اینده باید دراین زمینه ها نقش پررنگتری داشته باشند انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

روز الست-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-روز الست-دومطلب باهم ترکیب شدند که در حقیقت ازهم جدا هستند-یکی  حضرت ادم علیه السلام تعجب کرد که این دنیای این به این وسعت چگونه از انسانها پر میشود ایا امکان دارد-خداوندمنان فرمودند برسنگ بزرگی قرار بگیرد وانسانها بصورت مورچه اینجهان راپر کردد که از پشت ایشان بیرون میامدند-یک مثال وسمبل است- اما عالم الست دریک صحرا خاص بی اب وعلف انسانها به ترتیب خلق شدند درجسم انها بحث است ایا مادی بوده است ویابرزخی بوده است به دلائلی برزخی قبول دارند وهمه مشاهده میکردند کهیک دفعه خلق شدند وافراد دیگر درکنار خلق شد دقیقا بصورت گروهی که بعدا دراین جهان خواهندبود- خداوندمنان سئوال کردمن رب شماهستم معلوم است همه میگویند بلی  به فارسی وبلا به عربی جواب دیگری مطرح نیست خداوندمنان عقل انهارا چهل برابر عقل امرزوی انها قرارد داد که بعضی معتقد هستد چهارصد برابر بوده است عدا چهل دراعراب نمادین چهارصد بوده است یعنی خیلی  زیاد- بصورت فشرده  خداوند  احکام خودرا بیان کرد که توسط پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین بیان خواهند کرد شما چکار میکنید-عده ای گفتند همه رامیذپریم عدهای گفتند هیچکدام را  نمیپذریم- عدهای گفتند اول میذریم بعد نمی پذیریم-وعدهای اول نمی پذیریم وبعد میپذریم- وخداوندمنان فرمودن گول شیطان نخورید ومنرا عبادت کنید وسپس دستورداند حال متفرق شوید هرجا خواستید بروید بعضی به سمت مومنان رفتندوبعضی دوستانی پیدا کردند وغیره وسپس روح از جسم جداشد وبهعالم خاکی امد روح هرچه از روی علاقه قبول کند سخت است که فراموش کند وهرچه از روی نفرت رد کند سخت است که قبول کند روح هیچ امری فراموش ونمی کند-ولو درظاهربخواهد تغیردهدو   ضمیرناخوداگاه مشکل میسازد که نپذیرد این تغیرات تنها بهکمک الهی امکان پذیراست لذا خداونمنان فرمودند افراد میتواند  اطریق توبه به سمت پیامبران رفتند واظهار پشیمانی کردند توبه انهاقبول میشود وخداوندمنان انهارا پاک کند وبعداز اسلام باید به بارگاه امام حسین علیه السلام رود- امام صادق علیه السلام دلائل روز الست چند مثال اورده است گاهی یک مطلبی از اسلام میشنودباگوش وجان قلب انراقبول میکند که خوداش تعجب میکندیک نمونه مالک ایکس است اول فردی بیسواد درامریکا بوده است وتابستان چون دراسپانیا  کارزیاداست انجا میرفته است از خیابانی  رد میشود دم درب مسجدی صدای اذان را میشوند ناگهان منقلب میشود واز خود بی خود میشود وروی پلکان مسجد میشنید فردی مگیوید بهداخل مسجد برو وباریس مسجد  باتوسط فرد ی که انگلیس لد بود جریان رامیگوید وان فرد انرا برای متولی مسجد ترجمه میکند ایشان-هم  معنای اذان را میگویدومالکم میگویدمن دنبال همچیزی بودم-تااخرخط میرود ویا حضرت بلال علیه اسلام ونشانه دیگر فرد یبا کسی اشنا میشود ظرف سه دقیقه تصور میکند سالهای با ایشان دوست صمیمی بوده است که ممکن است فرسنگ ها ازا یشان دوربوده است از امام صادق است اگربه عمق روح نزدیک شوید   همه ان حقایق درک میکنید وحتی بعضی افرادرا میشناسیدولی کمی ماندشبه بنظر میرسد خوب نتجه میگریم-فطرت ما  دارای یک سری معلومات خاص است که روز الست گرفته است جری درکار نیست ولی فطرت خالی  ماننداینه نیست-

موافقین ۰ مخالفین ۰

راز وحقه سربمهر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- کامیوترمن  مداوم به جای ان که  بر ای فاصله دادن-کلمات عمل کند نقطه میزد من جستجوکردم با زبان فارسی  بیانکردن وارد فایل شوید- بعد ا پژن بعد دیسپیل- بعد اسپیس- بعد تیک اسپیس را  بردارید- من هرچه کردم فایلرا بدست نیاوردم- به زبان انگلیسی رفتم- فرمودند  کنترول بعلاوه شیفت وبعلاوه عدد هشت  رو ی ایکن  علامت درجهت به سمت چپ- که شما بیجهت انرا وارد کردید روی اتیک بزنید واین کاربکنید تا ان ایکن محو شود- مسئله این است هروقت به به بخش دیسپیل برسید کارنخواهد کرد این یک حقه سربمهردارد-روقت فرد به دیسپیل برسد که باید همیشه مخفی باشد زیرا کامپوتر همه کار بانوشته است اصطلاحا میگوند کد نویسی خوب کسی به این بخش رسید متیواند هرنوع کدنویسی بکنذد دیگر امنیتی نیست بااین روش همان کار میکند-چراقران محفوظ مانده؟ براینکه نمیتواندکدنویسی کند ولی تروات وانجیلرا میتوانند وبعضی حدیث را میتواند کدهاراعوض کنند- اقایان درغرب همین مطلبرا میگویند که یکنوع کدنویسی سربه مهر یوجود دارد- اصلا درهر کشوری یک حزب بیشترنبایدباشد- این کد سربهمهر است-من درانگلستان یکی از دانشجویان ایرانییک روزنامه کمونیستی به من داد- وگفت این مقاله بخوان-انزمان خانم تاجر از شوروی شکاربود بخصوص درباره نقش انگلستان در افریقا وکارگران درانگلستان ملکه انگلستان باوقاحت تمام که حقنداشت واردخاک رودزیا سابق زیمبای جدید برود وبه قصابی که نخست وزیر شده اقای یان اسمیت کمک مالی ونظامی کند وحتی ملاقات کند ایشان باکشتی سلطنتی  به نزدیک کشور رفت وایشان پذیرفت پول نجومی داد ومقداری اسلحه داد شوروی معترض  شد وخانم تاجر روضهخوانی خوداش را با اب وتاب شروع کرد این مقاله نوشتهبود شکست میخوری بهجهنم که شکست میخوری  بیادشکستبخوری زیرا تو امپریالیست هستی ضد کارگر افریقا وانگلستان  هستی باید شکست بخوری همچنان درفرانسه سوسیالیست بر علیه ماکرون هستند که چه زمانی شکست میخورد امریکاهم که شادهداش بودیم  یک حرب جامع سرکلاس دانشگاه لندن خانم استادفرمودند اینها که به پست وزرات میرسند حداقل میابیست هزار صفحه تحقیقا ت  در مقام خود داشته باشد که محرمنامه است وهرکدام ازانه که از دانشگاه خود فارغ التحصیلمیشوند باشش استاد کار میکنند  کهمقالات علمی باشد وخودشان مدیون این اساتید میدانند وهرنوع همکاری درهر جهت با اساتید ودانشگاه اماده هستند سئوال  دیگر من درباره کمک سید میلیون دلاری ایران به اسرائیل بود قراربود هچنان کتاب ساواک گفته است مسکوت بماند ولی اسرائیل انرا فاش کرد برای انکه یک تودهنی به اعراب بزند-من پرسیدم ایا اعراب به اسرائیل کمک میکنند یانه- ایشان فرمودند فراوان میکنند ولی مخفی نگه میدارند اسرائیل میخواهدانها فاش کنند تا  رسمیت اسرائیل زیادتر شود ولی بعداز انقلاب فاش کردند وتجیه کردند که تنها کمک ما امریکا است انها تنهازمانی که ما به اسرائیل کمک کنیم حاضر میشوند بهما کمک کنند ودشمن اصل ماهم ایران است که قسمخورده است اول خاور میانه شیعه کند وبعد جهان راوضد امپریالیست هستد درحالی که اسلام خودنوعی امپریالست است- لا سنت دائمی الهی غلط است باید اشرایط روز هماهنگ شود  که حال بایدنوعی امپیرالیست راقبول کرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

سفها کی ها هستند-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است کافرین غالبا افراد سطحی هستند که یک عده میتوانند انهارا تحت تاثیر قرار دهند افرادی که مردم- تحت تاثیر قرار میدهند-تصور میکنند علامه هستند-نمونه ان جناب اقای راسل است- ایشان یک کتاب درباره اخلاق وبحث نظم خانواده نوشته است- وبه این تجه رسیده است که زن ومرد برابر هستند با همکاری باهم دیگر یک طرح- برد-برد باید تهیه کند وبران اساس عمل کنند—دراوائل زندگانی که کم تجربه بوده است عاشق یک خانم هنرپیشه میشود- اتفاق بیشترین زمان با ایشان سپری کرده است وسپس  جدا میشود وبا زن دوم وبا زن سوم  خوداش دکتری فلسفه داشته است وجدا عاشق راسل بوده است گفته بوده هرچه تو بگوئی من قبول میکنم- وهمین طورهم بوده است اقای راسل یکدفعه متوجه میشود بیشتر میخواهد کنار سالحل برود وانجا سپری کند ومطالعه کند کم کم به این فکر میافتد چرادرخانه نمیماند تصوراش این بوده است ساحل شگفت انگیزتراست پس کنجکاوی متوجه میشود به این خانم دیگر علاقه ای ندارد- ومیخواهد تنها باشد درانگلستان بهخانوداهای باهم زندگانی میکند وبهم علاقه دارند بخاطرپول وغیره طلاق نمیگریند-میگویند خانواده سالم واثبات شده است مقداری ایثارهم لازم-دارد اصولا خداوندمنان انسانها دراخلاق های مختلف ازمایش میکند  یکی هم ایثار است- به منزل میاید وجریان را میگوید انخانم گفته است بخاط شادی او من طلاق گرفتم وهمیشه نگران اوبودم ایشان قانون خوداش نقض کرد لذا بیانات ایشان دراین موارد-درانگلستان کم ارزش شد-قران میفرماید اینها-هدایت را درک نمی کنند فطرت براساس هدایت  ساخته وپرداخته شده است سرانجام ضرر رابرنفع غالب میکنند- افراد سفیه هستند ولی خودشان نمیدانند- برای سفها که انواع مختلف دارندقران نمونه هائی اورده است-که جالب اس اسلام اول  فقط چهارنفر مسلمان شدند وبعد درحدود چهل نفر از عقلا ازطرف پیامبر اکرم صلواته اله علیه والسلم انتخاب شدند ودلائل راستی ودرستی اسلام یاد گرفتند وکم کم جهت عمومی پیدا کر  وافراد خاص که فکرباز داشتند وتحت تاثیر رهبران بی خرد نبودند  بدنبال یک مجادله احسن علمی وعقلی به اسلام گرایش پیدا کردند کم کم توده ها به اسلام گرایش پیدا کرد واندکی باقی ماندنداهل ایمان به افراد اندک گفتند که مردم که مسلمان شدند-شماهم درپیروی از مردم مسلمان شوید میگوینداین مردم- سفیه هستند قران میفرماید محققا   اینهاخودشان سفیه هستند ولی خودشان به سفاهت خودشان علم ندارند نمیداند درک انها غلط است درست نیست بعد میفرماید چون احساس خطر میکند که مسلمان بر  همه چیز تسلط پیدا کنند وقدرت انها محدود کنند وپیروان انان را  ازانها جدا کنند-مجبور میشوند را شیطنتی را انتخاب کنند درحالیکه نفوذ کردندقوانین انهارابر سبک واراده انها تغیر دهند ولی نمیدانند خودرا فریب میدهند نه خداوندمنان را ونه مومنین رادرشیراز قبل از انقلاب یک دکتر پزشکی بنام جناب دکترازاد یک فرقه دراویش نعمتاللهی راه انداخت-تاحدی مستقل فکربود واندیشه خوبی داشت ساواک باکمک ارتش یک فرقه دیگری درست بنام فرقه دکتر مجذوب که دکتری یاادبیات ویاادبیات عرب ومانند ان داشت- ویک فرقه دیگری درست به مرشدی دکتر عینی که پزشک بود دستور داده بودند باهم کارد وخون باشید یکجوانی جناب معزز سرپرست گروه ما ایشان بنزدمن فرستاد که حرف های جالبی دارد ومنکمی ایشان تعلیم دادم شماهم مقداری ایشان راهنمائی کنید – ایشان یکجوان دیپلمه بود کارهای مختلفی انجام داده بود سرانجام نقاش ساختمان شده بود بخاطر کسادی  متوجه میشودارتش تعدادی نقاش ساختمان استخدام میکند که البته مقداری  درس نظامی یاد میگیرد ولی نقش اساسی  اوهمان نقاشی ساختمان است گفتهبود باید جزو گروه دکتر مجذوب باشی هرگاه ایشان فرمودند شما اهل هستید استخدام میشوید ایشان تمم سعی خودرا کردهبود جزوات ودستورات ایشان حفظ کرده بود وعمل کرده بودواستخدام شده بود ازقضا دکتر عینی در  پمپ بنزین دروازه قران شریک بوده است به گروه مجذوب گفته شده بود یک ا تش سوزی مختصر  انجام دهید که ایشان  اقدامی نکرده بوددرتابستان درخیابان جدید دروازه قران یک مقدار زمین خاکی بود ومیوه فروش وسبزی فروش  درانجا چادر میزند میوه میفروختند به ایشان ماموریت میدهند هرکدام وضعیت داش دارند  وتسبیح دارند غیره دمگوش بگوش این وضع مناسب نیست به خانم های بی حجاب احترام بیشتری  بکذار وارزانتر  بگیر وباخانم با حجاب منتظر باش-یک گیری بدهی – واگرقبول نکرد محکم بزن درگوش اش وکارت را نشان بده ومن دراطراف هستیم – ایشان جلو میرود دم گوش ایشان جریان میگوید وکارت را نشان میدهد ایشان میگوید-ما-نوکرشاه هستیم ومخلص دولت هستیم وچشمی میگوید وبه یکخانم باحجاب گیر میدهد- ایشان ناراحت میشود وارتش را ترک میکند وقران یادمیگیرد وتدریس قران به بچه ها میکند این گذشت من خدمت استادمعزز حضرت ایت الله کرامت الله ملک الحسینی  رحمت الله میرفتم ایشان درس را بعربی میدادند ولطف میکردند  برای من ترجمه میکردند ومن درسی داشتم  نحو برسی اموزش در دبیرستان ونحو اموزش در دانشگاه که مرحوم دکتر بصیری رحمتاله تخصص بسیار گرانقدری دردانشگاه تنسی امریکا پساز هفتسال تز 9وداش رانوشت وتاحدی از اسلام هم استفاده کرد هربرنامهای به برای دانشگاه نوشت دکتر فرهنگ مهرمزخرفکهاول سوادی نداشت  درامریکاجز ده دانشگاه مابقیه ردی ندارند- ولی درا راونشناسی تعلیم-و تربیت- اجوکشن-دنیا مات ومبهوت کردند بسیارنجومی کارکردند که هرشتهای دانشجو قول شود عاشق اش میشودوسخت کار میکند- دکتر فرهنگ مهر  جرائت نمیکرد که بگوید ساواک انرارد کرده است میگفت مخالف خواسته های شاه است که اطاق بغل دستی اومتعلق به ساواک بودیک از دانشجویان-که این درس گرفته بود دبیرستان ودانشگاه درامریکاخوانده بود  وتصثور میکنم دوسالهم درپزشکی ویامهندسی درس خوانده- به ایران امد طبق قوانین انزمان دردانشگاه پهلوی  ادامه درس داد- ایشان بنزد دکتر فرهنگمهر میرود با انگلیسی فصیح درباره چرا ایشان به شاه تفهیم نمیکند که اینبرنامه  باید پیاده شودواز دانشگاه امریکاکد میاورد ایشان گفت ده تا پیپ کوچک-تا بزرگ- درروی میز بود که مداوم میکشید امدجواب منرا به انگلیسی بدهد مداوم اشکال دستوری ولغتی گرفتم-وگفتم بیخود ادعای  متخصص دردین زردتشتی نکن من سوادم بیشتراز تو است ودرجواب من ماند  وایشان خلی سعی کردهبود ان جناب اخراج کند ونتواستند- وهمن گفت بهنزداوبرود   دستورات اسلام دراینموارد به بگودرتمام مدت ماز حضرت مرحوم ایت کرامت الله الحسنی دراین اره ایه قران وحدیث استفاده کردم وسرکلاس مطرح کردم ودرانگستان داستان جالبی رخ داد غول تعلیموتربیت جدید دنی یک فرد سی وپنچ ساله امریکائیبود  توسط دانشگاههای انگلستان بخش تعلیم وتربیت دعوت شده یکسخنرای برای  ریس بخش تعلیم وتربیت دانشگاه انگلستان صحبت کند یکی از دانشجویان گفت درفلان ساختمام بسیاردور ایشان سخنرای به انجابرو من   دراواخر صثحبت ایشان رسیدم-وارد سالن شدم صحبت تمام شد پرسید سئوالات خودرا مطرح کنید وهیچکس دستی بلند نکر د من دستم را بلند کردم گفتم جواب این اشکال را بدهید- چنددقیقه میخندید- وسپس نیم ساعت  شرح داد چگونه میشودانرا مهار  ودرست کرد- یکی از بچه ها گروه- یک دائی داشت که ثروتمند بودوجز گروه دکتر مجذوب بود گفت ایشان نزد شما میفرستم چند سئوال دارد انرا پاسخ دهید- ایشان یکروز جمعه به نزدم امد- فرمود من قلا بهنزد ایت الله مرحوم کرامت الله الحسینی رحمت الله علیه رفتم وگفتم من جزو دارویش نعمت اللهی  ایشان هستم یک سئوال دارم- ان عظمت بفراست درک کرده بود چه چیزی رامیخواهد بپرسد-فرموده بودند- اویک خری است –توهم یک خری هستی برو نزد او هرچه گفت قبول کن حق والانصاف درست جواب داده بود- ایشان فرمودند که امام صادق علیه السلام خمس را از  تکلیف مومنان ازاد کرده است-انفال  کهدرحدود هشتاد وپن درصد معادن وخاک وگیاه  وغیره میشود فقط باید دراختیار امام معصوم علیه باشد نبیادبه انهادست زد-واگربرای جهان مامجبورباشیم نفت بفروشیم بایدپول اش طلا ونقره کنیم دربانک بگذاریم تاامام ظهور کند ویا دربیابانی  دفن کنیم که امام علیه السلام انرابردارند- عده ای گفته بودند پس مالیات همنمیشود گرفت بایک ذکات چگونه  میشود کشوررا اداره کرد- دراینموقع رژیم شاه بهتر است-فرموده بود مخفیانه باشد شاه عمل میکند وبجهنم میرود-من همان جا فهمیدم طرح ساواک  است معلوم میشود شاه جهنم راهم قبول ندارد-یک منت هم سر مسلمانان میگذارد- من ده سئوال مطرح کردم وجواب دادم که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تاحدی قوانین انرا مشخص کردهاست وعمل کرده است واز حضرت امام صادق علیه السلام سئوال شد که اگرانفال دراختیار شما چه میکردید ایشان پاسخ دادند-حضرت محمد رحمتالله علیه فرزند امام هادی  علیه السلام به شهربلد رفت وطبق فرمان عمل کرد وشهرا اباد کرد وازهم جسته وگریخته مطالبی است- سئوال دهم که تمام شد ایشان خداحافظی کردند رفتند-دوستمن پس از مدتی بهمن گفتند ان ده سئوال بنویس  وجواب اش رابده-گفتم اتفاقی افتاده است-گفت ایشان که من سئوال اول بذهنمن رسیدایشان همان سئوالرا مطرح کرد وجواب داد تاده سئوال اینچنین شد ومن بریدم وبهنزد  دکتر مجذوب رفتم وگفتم من دیگرباشما نیستم

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب سیمای خلیفه دوم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- کتاب سیمای  خلیفه دوم- عمربن خطاب- مولف- حاج ملا عبد الله احمدین- درفصل پنچم کتاب درصدد  اثبات انکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- شخصی رابرای خلافت تعین نفرمودند مطالبی را به ظاهر مستدل بیان کردند- وبعضی احادیث را که شیعیان بیان کرده اند- دراینمورد بعضی  از راویان سنی هم انا نقل کردند- قابل قبول نمی داند—وقابل رد کردن ونقض کردن است- اشاره کرده است علاوه بر اصحاب میلیون هانفر از تابعین هم انرا به نحوی دیگر بیان کردند اولا جمعیت عربستان حداکثر یک میلیون ودویست هزارنفر تخمین زدند وحداکثر سپاه  عرب مسلمان بین شانزده هزار تا سی هزار نوشتند- درحالیکه جمعیت ایران پانزده ملیون نفر نوشتند- بالاترین عدد دروایت متعلق به غدیر خم است بین هشتاد تا صدوبیست نفرذکرشده است وغالب اخبار  برادران سنی – نه نفر است- وان سی نفر سپاه  درطول راه اعراب یمنی وعراقی وایرانی به ان پیوستندد- بیان میکند اصل حدیث شیعه متعلق به عداللهبن عباس است که انزمان طفل دهسالهبوده است ودران مجلس شرکت نکرده است لذا قابل دفاع نیست- اما درکتاب پس از چند صفحه میفرماید حضرت عباس علیه السلام بهعلی علیه السلام گفت که تورا از خلافت انداختند ونفر درجهدو کردند وبرویم ببنیم چه میکند وچه خبر است پس عبداله بن عباس از پدراش نقل کرده است-که درجلسه بوده است ویا از حضرت علی علیه السلام شنیده است- دلیل  رد این حدیث این میدادند که  از عبدالله بن عباس هفت گروه نقل کردهاند حدیث بهدوسته تقسیم کردند اصطلاحا تقطیع کردند یعنی بخش را گفه اند قطعه قطعه کردند- بخشی گفتند  کسی  گفت پایمبر اکرم صلواته الله علیه هذیان مگوید ولی اسم اقای عمر دران نیست- سه گروه دیگر گفتندجناب اقای عمر سئوال کرد چه شخصی شما راانتخاب کردید پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلام دراینمورد سکوت کردند یعنی شخصی را مشخص نکردند وجناب اقای عمر گفتند پس قران برا ی ما کافی است-پس درکل  این احادیث  قابل قبول نیست- میگویند فردی که تنها به قاضی رود خوشحال برمیگردد-جناب عمر دران جلسه کامل فروتنی راداشت واگر برفرض گفته باشد پیامبر اکرم هذیان میگویند باز ایرادی نیست زیرا میخواسته است شدت مرض بیان کند واصحاب جلسه راترک کنند ولی صحبهای بعد ازان که پیامبر اکرم صلواته الهعلیه والسلام کرد که  فرمودندانچهمنمیخواستم بتراز ان بود که شما میخواهید ویا  بلند شود وبروید که دراحقیقت فرمودد بروید وگم شویدونزاع جلوی من نکنید کتاب بیان میکند که متفقرواین از اینکه دوات وقلمی بیاورید متفقول هستند ولی بعد  چهار گروه پیداشدند وانرا رد کردند خوب اقایان در درباره اتش زدن خانه حضرت فاطمه سلام اله علیها چه میگویند؟؟ دراینجا جناب اقایا عمر کمال ادب را بخرج داد؟؟ اینمورد راویان زیادی دارد انداختن طناب برگردن حضرت علی علیه السلام وبستن دست ایشان از عقب وبردن به مسجد النبی  وگفتند به خلافات ما رای بده ایشان فرمودند چون پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم منرامنصوب کردند نمیتوانم حق خودرا به شما بدهم عمر گفت پس گردن ات من میزنم سلمان  رحمت اله علیه باسرعت به خانه فاطمه سلام اله علیها وصلواته الهعلیها امد که بی بی جان سریع عمل کن که دیگر علی علیه السلام نخواهی دید وایشان باشتاب به مسجد امد وگفت عمر دستاز علی بکش وگرنه حجاب را بکناری میزنم ونفرینی میکنم-که سقف مسجد برسرت خراب شودوبشدت به سمت قبر  رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دوید وبرسرقبر باپدر  باعظمت اش صلواته الله علیه الهوالسم صحبت کرد به داد علی علیهالسلام برس  حضرت سلمان  رحمت الله علیه  فرموده که ستون مسجد شروع بهندک حرکتی کردند وعمر گفت پس باما کاری نداشته باشد وعلی علیه السلام پذیرفت واورا ازاد کردندوبسیاری از محقیقن زمان حال ماندصبحی پاشا- ودیگر دانشمندان سنی  فرمودند حق به جناب عمر است پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله السلم درغدیر خم فرمودند به قران وسنت عمل کنیدتا گمراه نشوید- ونامی از علی علیه السلام نبوده است- وچطور حضرت فاطمه الله  سلام الله علیها وصلواته الله علیها- برسرقبر رفتند پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلام صحبت کردند  هیچ کس انرا شرک نمیدانست- باز تعداد زیادی از روایان نقل کردند-پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم درانجلسه فرمودند سه کار بکنید اول اخراج مشرکین  دوم احترام به هیت ها نمایندگان-مردم وسومی گفتند مطلب ان فراموش شده است- که ابن عباس بقدری گریه کرد زمین خیس شد وسومی هم همان خواستند دوات وقلم میداند- اول اخراج مشرکین نیست اخراج یهود ومسیحیت است- در روایتی است که اصحاب نزد ابو بکر امدند وگفتند یهودرا بر گردان زیرا درامرتجارت برای ما بسیارسودمند بودند ابوکر خواست اینکارابکند- جناب عمر سخت مخالف بودوگفت هرکدام بیایندمن انهارا میکشم اصحاب گفتند تو از بعضی یهودیان دفاع میکنیمثل کعب الاخباروکعب احبار حبر از خبر قوی تراست کعب یعنی کعبه بعنوان علامه عمر گفت انها مسلمان شدند وهر یهودی برای شناخت اسلام بیاید ازاد است- دلیل دیگری اوردند اگر چنین باشد عموم مسلمانان بعداز رحلت جانسوز اهل شرک ونفاق میشوند جز عده کمی درحالیکه رسول اکرم صلواته لله عیه الهوالسلام درحالت بیماری شدی به مسجد امدندواز اصحاب تشکر کردند وفرمودند بهترین  مسلمان در  بشریت اول ابوبکر است وسپس عمر واز ابو بکر تمجید کردند وگفتندخانه تو در مسجد الحرام درب اش بسته نمیشود-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

چرا به سمت خداوند منان میرویم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چرا به سمت خداوند منان میرویم—اول حیا شرمندگی- وخجالت- دوم رجا- امیدواری – سوم انابه بازگشت به تو-با زاری وگریان- برای طاعت برای ایمان- برای اقرار به توحید ومعاد- برای اخلاص- برای تقوی- برای توکل- برای نشان دادن ذلت خود- برای انکه عبد فراری بودیم وسرانجام به سمت تو باز گشتیم-پس بر محمد وال محمد درور بفرست که مارا در صراط المستقیم هدایت کرد وبرای هر  عمل ما خداوندمنان صفتی واسمی دارا هستی یا غفور الرحیم

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰