بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—یک عکس- دراینترنت- ازیک شخصیت وجود دارد که نوشته دارد – چهل سال این مرد وسط خودشو را نتوانسته پیدا کنه گرچه طنز است- یک نکته دارد- که ایشان خود را بهخوبی درک میکرده اس ولی-نتوانسته خودرا جوان نگاه دارد دومورد وجود دارد طبق نظر ظریفی- یکی کارسخت ودوم خانم ها کهانها میخواهند جوان بمانند مردانرا پیر میکند وبعد مردان انها را پیر میکند که درمورد ایشان ممکن است یک طرفه باشد یا نباشد- امام حسین –علیه السلام ازخانم های خود بشدت تعریف کرده است وسرمبارک ایشان که بنزد ملعون ابدی اوردند ابن زیاد گفت حسین جان زود ریش خودرا سفید کردی کهخود نشنه این است ایشان اهل پشتکار درامورسخت بوده اند ولی خوب اجازه ارامش وراحتی داده نمیشده است وخودیک  امتیاز بالا –و- ارزشمند است -