بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- خانم  ایزابت تایلور اگر زنده بود به  تهران میامید سه روز می ماند- افتخارهم میکرد- زنان بیوه میلیارد ر کلاس دار تهران برای جنابان دست وپا میشکنند جنابان اد وناز دارند- عرضه وشخصیت درجمهوری اسلامی محک میخورد نه درکشور کاباره ها-