بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دورانی که ملکه انگلستان به شاه مدال ژرژ ششم داد بخاطر  زحماتی که – شاه برای ارتش انگستان انجام داده بود تمام شده است- وانگلستان باید امریکارا رها کند – چون دیگر امریکا حتی درداخل نسبت به سیاست مداران خود ارزشی قائل نیستند- اقای ترامپ که نقش گرگ را بازی میکرد اقای  بایدن نقش روباه رادارد بازی میکند- اخیر   درسانه  های امریکا بیان میکنند دمکراسی با  چماقداری  تهدید میشود-  اسرائیل اخیرا میخواست شهر بزرگ جراحی افراد اش رابیرون کنندوسروصدا شد وبه چنگ ختم شداقای بایدن از اسرائیل حمایت کرد- وشاخ مافیا اشکار شد ودرسراسر جهان امریکا تف ولعنت کردند ونشان میدهد امریکا  قطاراش ازریل خارج شده است وتظاهرات اخیردرامریکا بیان میکنند دمکراسی مجروج وزخمی شده است وبایدهرچه زودتر التیام پیدا کند وحکومت جدید هیچ کاری دراین جهت نکرده است یعنی اقدامات اقای ترامپ  بطور غیررسمی پذیرفته است- وانگلستان خوداش  راز امریکاجدا کند-وگرنهاتش امریکا دامن انهارا خواهد گرفت سعی کند که مدال ذوالفقار رااز ایران بتواند کسب کند