بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از کتاب سترگ- وجدان علامه –محمد تقی  جعفری –وجدان- از ریشه وجد ه به معنای درک وفهم ودریافت  اگاهی است- به معنای کلی  عمومی – قابل درک است- و هرکس در درون خود  تعمق  وتوجه کند میتواند این خصلت را  درک کنند ومهمترین- قوه واستعاد بشری  ات که ایشان معنقد هستند  زیاد مسائلی از ان کشف نشده است ودراین جهت  دارای تحقیقات زیادی  زیادی کرده است—که زیر بنای شخصیت انسان است- وشخصیت انسان زیربنای  خردمندی انسان است ادارک بشری انواع واقسام دارد که انسان را مات ومبهوت میکند وبسیار شگفت انگیز است دریافت انسان به معنای وجدان- در مرحله اول  بدوسته تقسیم مشود اول بایستگیها ونبایستگاهی که بعلت نیاز های بشری است بتواند دراین عالم خاکی به حیات خود ادامه دهد- ودوم شایستگی ها وناشایستگاهی- ارزش هائی است- به انسان مقام انسانیت میبخشند- که مثلا دراقتصاد و حقوق ویک اخلاق حساب شده ورفتار مثبت که جامعهرا بوجود میاورد تا این استعداد ها باور نشود دم از ازادی  دو از خردمندی  وانسانیت  فایدهای ندارد- وتا حدی با حیوان قابل مقایسه است- یک حیوان منطقی است با ارزش بهمراتب بیشتر- به میزانی درک میکند- و عمل میکند راهی ومکتبی برای خود بوجود میاورد وبرای این عمل هم انگیزه  ای کافی پیدا میکند وتحریک میشود- ولی ارزش های بسیار والاتری وبالاتری هم هست زیرا  روحیه نیمی از  استعداد فرشتگان شدن ونیمی حیوان خردمند شدن ویا بدترازانها شدن است نیمه اول انسان را تکامل میبخشد به میزان  سیر دراین مسیر بسیار متفاوت از مسیر  خردمند شدن منطقی دنیائی است-که میبایست مدت ها درباره ان تخیلکرد- واز طریق مذهب راستین به اگاهی وبه وجدان رسید وبه یکنوع خود اگاهی نایل شد درزمانی که درتفکر وتخیل هستید- بقول جناب اقای کانت در حالت نقد عقل خاص هستید ودریافت شما اسم اش وجدان گذاشته است متاسفانه مادر حالت انسانیت تمام توجه خودمان را میکنیم- درمراحل عالی تر بالاتر انرا رها میکنیم در زمان ظهور امام الزمان علیه  السلام  بارندگی بعلت ازبین بردن  گازهای گل خانگی نیست- ویا باور کردن ابرها—بعلت ان است فروشندهمیزان کلائی که برای فروش اورده است زمانی که به سود مورد نظر رسید عصر مابقیه کالا را مجانی میبخشد- ویا طلاهای اضافی خودرا مجانی میبخشد ودرعبادت نماز کوفه به فرسنگ ها میرسد این ارزش ماباید درشهرها لحاظ کنیم واری ان ارزش ها مادی ومعنوی  تعین کنیم