بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک مثال بسیار مشهور درباره امام الزمان-علیه  است- روایتی از پیامبر

جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اله و سلم پرسید: «آیا شیعیان در زمان غیبت قائم از وجود مبارک او بهره مند می‌شوند؟» پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در پاسخ فرمود: "ای و الذی بعثنی بالنبوة انهم یستضیئون بنوره و ینتفعون بولایته فی غیبته کانتفاع الناس بالشمس و ان تجللها سحاب. یا جابر! هذا من مکنون سر الله و مخزون علمه، فاکتمه الا عن اهله»، شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، "
آری؛ سوگند به خدایی که مرا به نبوت برانگیخت! آنان در غیبت او، از نورش روشنایی می‌گیرند و از ولایت او، بهره مند می‌شوند؛ همانند بهره مندی مردم از خورشید؛ اگرچه ابرها چهره آن را بپوشانند. ‌ای جابر! این از اسرار پوشیده خداوند سبحانه و تعالی و از علوم ذخیره شدۀ او است. آن را مخفی کن، مگر از اهلش.مثال معروفی است- دلائل زیادی  برای  علت غیبت  امام الزمان اورده اند— همین حدیث-یکی از دلائل را مشخص میکند-در گذشته انسان فقط ظاهررا درک میکرد مسائل مخفی را  نمیتوانست درک کند وچون پیامبران  صلواته الله علیه واله والسلم-  بیان میکردند خداوندمنان میفرمودند قابل دیدن نیست- ماده نیست وبشکلی نیست عده ای قبول میکردند وافراد زیادی هم  قبول نمیکردند- برای خداوندمنان شکل ومادیت وغیره تعریف و بیان میکردند- وحتی کتب مذهبی  دستکاری میکردند که مورد  خواست  انان شود وبه اصطلاح دین اسمانی  را زمینی میکردند وبت شکل خداوندمنان بود وخداوندمنان با بت ارتباط تنگا تنگی داشت- اعجاز های خاص وغیره انجام میگرفت تافرد قبول کند- ولی دربعثت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  تغیر  جهشی وعظیمی رخ داد—مثال بیاورم- یهودیان  دوازده  قبیله خاص بودند فرهنگ انهاکاملا  باهم اختلاف داشت- یک ناسیونالسیم فرقه ای شدید داشتند-که از لحاظ دین  پذیرفته شدهبود  زمانی که یهودیان از مصر به  سمت  فلسطین حرکت کردند دوازده راه  زمینی در  رودنیل بوجود امد بعد محل  زندگانی ها در بیانان جدا از هم بود هرکدام چشمه خاصی برای انها درست شد و  قبیله ها جدااز هم  بودند- ولی زمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند درازدواج هرچه میتواینداز مکه دورشوید وبا اقوام های  بسیار دور ازدواج کنید یعنی مرزها بکناری رفت مرز فقط ایمان وتقوا است- چهار  نشانه بزرگ وجود  حضرت مسیح علیه السلام-  را اثبات میکند- اول 1400 جلد کتاب درباره حضرت مسیح علیه السلام درقرن اول ودوم نوشته شده است تمام انها در انکه حضرت مسیح علیه السلام پیامبر بوده است- بیان کردند ومعجزات فراونی را نوشتند- دوم تمام کتب قبلی  تمدن هارا نابود کردند که اینها شیاطین گفتند –بیسوادها  ومزخرفات هستند حتی کتب دانشمنان یونانی ورومی  از کتابهای گذشته فقط ازیک کتاب پانزده جلد باقی مانده است-وچند جلد غالبا یک جلد ویادو جلد واستثنا یک کتاب پنج جلد باقی مانده است- اماچگونه این کتاب  احیا شد نظر حقیر این است اعراب  کنیزان وعبدهای یونای ورومی داشتند وانها بعاد زبان عربی را یاد میگیرفتند وزبان رومی ویونانی رایاد میدانند به کمک انها-کتب روی ویونانی  تجربه شد ولی چون از ایران کنیز وبرده نداشتند بسیاراندکی  بعضی  یمنی  ها واعراب حیره عراق فارسی بلد بودند اندکی ترجمه کردند- اما پادشاه اسپانیا دستورداد انجیل خاص خوداش را  بنویسند حال یک انجیل سه جلدی  درحقیقت یک کتاب بوده استویا سه کتاب بوده است را انتخاب کرده بوده است- سفیر اسپانیا که به درباره شاه عباس امد درخواست کتابخانه خصوصی ایشان ببیند ومتوجه شد دوهزار جلد کتاب دارد وتعداد زیادی کتب علمی ومذهبی دارد وکل کتابخانه پادشاه اسپانیا سیصد تا بوده است که بیشتر درباره کشتی سازی  واسلحه سازی وغیره ونامه ای به  شاه نوشت-که اگر ایرانیان بفهمند  ارزش ما کم میشود تعداد کتاب هارا زیاد کنیدپادشاه اسپانیا دستور هرنوع که خواستید کتاب بنویسید  هموزن انرا  طلا  میدهیم وبعداز سالها به جای طلا نقره دادند واین امر باعث تحقیقت وپیشرف علم شد ومداوم  تشویق کردند- اما یک سالن بزرگ رادر زمان صفویه  ساختند-که من متوجه نشدم کجا قرارداشته است- دراین سالن داربست های فرش بوده است که بهترین ها  درحال   پیدا کردن بهترین طرح بوده است وبرای پادشاه  اروپائی فرش های دلخواه انهارا باتغیرات میبافتند ونقاشی تعلیم میداند و چاپ کتاب ونسخه نویسی  و  هنرهای دیگر ومنجمله صحافی کتاب  ویک کتابخانه بزرگی هم داشته است ودرزمان شاه طهماسب بهاوج خود رسید که ایشان به تذهیب قران وکتاب  شاهنامه فردوسی علاقه زیادی داشته است- حضرت مسیح علیه السلام بدعوت  شهرها پیاده میرفته است  برای من مشخص نشد که چرا بسیاری از مردم- پیاده حرکت میکردند ایا حیوانات  کم بوده است یا شهرها وروستاهای موردنیاز نزدیک بوده است دریک کتاب مینویسد یک شهر کنار دریا درسمت شمال غربی  فلسطین از حضرت مسیح علیه السلام دعوت کردنددرحالی که همه انها مسیحی شده بودندحضرت مسیح علیه السلام بایک روائی پیاده رفتند که  متجه شد مثلا  یازده هزار اندی گام است ودر طول مسافرت از مسافرین پیاده سدوال میکردند روستا شما کجا است وانها  بادقت جهت وتعدادگام را مشخص میکردند  تاان شهر نه شهر درطول راه بوده است-در تمام ده شهر  حضرت مسیح علیه السلام یک معجزه کرده است وباز گذشته است امروز تمام ان شهرانابودشدند وفقط از قول ان روائی نقشه فلسطین تواستند بدستاورند ولی شهر بسیارابد بودند  وهیچگونه دلیلی برای نابودی نداشتند اما دلیل این است همه انها بخاطر حضرت مسیح علیه السلام به اورشلیم مهاجرت کردند- که دراسلام هم رخ داده است که مهمترین انها کربلا است بعدنجف است و مشهد است وغیره وبا وجود  انکه حضرت مسیح علیه السلام برای فقط فلسطین- ویهودیان امده بود در بسیاری از کشورها ی اروپائی- خاور میانه  اسیا مرکزی تا چین هم نفوذکرد  کرد وانها انرا پذیرفتند-کم کم دربشریت  تکامل عقلانی رخ داد از طریق درک  وارد بطن موجودات شدن رشد کرد یک نمونه   بخش داروسازی است- معروفترین داروی  ضد عرق وپشه یاخت روم شرقی وعربستان است که از یکنوع خارانرادرست کردند واز خار صد دارو درست کردند که انهارا غربیان کشف کردند ودرسرکلاس دانشگاه لندن بیان کردند امروز  اصلا علم   به معنای انکه  حقایق مادی را     بشناسید واز انها کلای مورد خواست خودرا بسازد هم اکنون صد ماواره روی ایران وروسیه وکره شمالی چین درحال جاسوسی است پی به حقایقی ببرند از رادیو وتلویزیون  سایت های مختلف وغیره به اسراری دست پیدا کنندومیگینند چندی برابر که هزینه شده است سود داشته است چقدربشر احمق است که حاضر نیست باهم تشریک مساعی کنند شایعه است روسیه چندی هزار دانشگاه مخفی دارد که زیر نظر سازمان امنیت وضد جاسوسی  وجاسوسی روسیه کار میکنند-اول باید محل انرا تشخیص دهند- دوربین ها میکروفنها جاسوسان همگی میخواهند مسئله پنهان را  اشکار کنند ومداوم رو به افزایش است امام الزمان علیه السلام به هر دلیلی –پنهان است ولی میتواند با ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم-ارتباط باطنی گرفت وشفا پیدا کرد وعقل اش کامل شود وشبهات وشیطینت شیاطین رابرطرف کند و وجود امام بهروشنائی از طریق عقل  اثبات کافی میشود مانندارتباط باخداوندمنان وطلب حاجات کهانسان پی به وجود تجربی خداوندمنان میبرد