بسم الله الرحمان الرحیم-نظریات شخصی است-بعضی احادیث  که کمتر بیان میشود اتفاقا کلیدی هستند-  یک حکمت بزرگ الهی – ظرفیت دادن به روحیه مومنین  است که بتوانند از دین درشرایط سخت مراقبت کنند ویک حلیه به غیر مومنین داده میشود مکروا- -مکرالله کفر شیطنت میکند حیله میزند وخداوندمنان حیله میزند امام سجاد علیه السلام درعای ثمالی میفرمیایداین نوع حیله بهمن نزن که فکر کنم بهنفع من است درحالی که بضرر من است- وتادرجات عالی مومن ظرفیت پیدانکند امام الزمان علیه السلام نخواهد امد ئیک عمال ظرفیت اگاهی پیداکمد که امل نمیسازد یعنی –کودن بلکه کیس میسازد یغنی باهوش- فلی غیرمومنین انها امل میفهمند وخودرا کیس میدانند درک ان کمی شناخت پیچیده میخواهد لذا میفرمیاد فقر برای  مومنین- نجات بخش است ولی برای کفار عذاب است حتی ثروت برای کفار عذاب اور است لذا مومنین باید صبر کنند تو بتوانند از این مهلکه نجات پیدا کنند باز کفر وشیطنت جدید بوجود می اید- فرشتگان تعجب نمیکنند اینها شر گذار واز میدان درنمیروند ودرضمن پلیدی های کفر وشیطنت ظاهر میشود- حضرت علی علیه السلام یک جمله ای دارند-حتی فرشتگان درنعجب هستند- وان این است فرمودند اگر مطیع من بودند درجاده صراط ال مستقیم هیچگونه خاری به پی انها نمیرفت ووارد بهشت میشدند یعنی چهاز لحاظ جسمی وچه از لحاض روحی ومعنوی بهراحتی سیر میکردند یعنی بهشت رفتند به همین سادگی بوده است- ولی مردم نادان قبول نکردند را سخت رابول کرذدند بیشمار از هم کشتند وبا بلاهی اسمانی هم روبر شدندومداوم فکر میکردند پیشرفت های اولیه مداوم سر صعودی پیدا میکند هرچند امسان قوی شود درکل نسبت به خداوند منان ضعیف وفقیر است وسرنوشت کلی راخداوند منان ترسیم ورقم میزند وانسان نبایدبه بعضی پیروزی ها وقدرت ها  فریب بخورد- وتصور کند را شیطنت همیشه کارساز است- امریکا باحیله ائی افراد جهان وثروت انها به سمت خود جذب کرد زن را هم عروسک کرد وهم پرارزش کرد که زنانهم به امریکا بیاینند سی درصد دانشمندان امریکا زنان هستند ولی اسمی از انان نیست چون غالبا مردان زیادتوجه ای به زنان فهیم ودانشمندندارد یکنوع عروسک میخواهد ولی انها  پربه کردندکه مردان ییایند بعد یک رشتهای علمی ساختند که میتوانست از روی کتابهای  وکالا ها فرمول را کشف کند ولی همینکه شوروی کرد تاحدی فرانسه وغیره مسئله کپی رایت راهادخت لیسانس یا مدرکوکواهی نامه اتکارات وختراعات مطرح کرد  وخوداش مقداری هم از خارج خرید- لذا مومنین باید به ااهی های دینی دست پیدا کنند وتوکل کنندفریب شیطنت نفس وشیاطین رانخورند کمی سخت است ولی راه نجات دران است انشااله اینده این امر  ایرانیان ومومنین ناب  نشان دهند