بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- کتاب  درس های از عاشورا که گزیده بیانات معظم له رحمت الله  وایدهم الله انشاالله در مقدمه عنوانی – بنام تنوع وجاودانگی درسهای  عاشورا رادارند- که تیتروار وار- ا قلام  مهم  کتابرا  مشخص ومعرفی میکنند- غالبا این روش در کتب خارجیان وتفاسیر  قران بکار برده شده است وبسیار هم تاثیر گذار  واموزنده است بنظر حقیر از اغاز رسالت تا واقعه کربلایک گنجینه است که دران  امانت الهی  قراردارد مابقیه دوران درحفظ این این گنجینه واین امانت الهی است- درقران میفرماید –ما بر بعضی ها برچشم انان پرده زدیم وبرگوش انها سنگینی ایجاد کردیم- وبرقلب انها مهر ختم زدیم- قال باز گشت نیستند- ویا درسوره یاسین- میفرماید از جلو عقب  بای انها دیواری وسدی خواستیم-  و-ر شچشمان پرده انداختیم- اینها همان کسانی هستند اسلام ناب واحکام اش را تغیر میدهند ودرلابلای فساد گم میکنند از اسلام وشخصیتهای عظیم الهی شبحی باقی میگذارند حج انها مانند نماز انها صوری  است اینها هستند  سرانجام  واقعه کربلارا بوجود میاورند بقیه ائمه اطهار علیهم السلام سعی کردند که چنین افرادی بوجودنیایند- ویا حداقل در حدواندازه معاویه  ملعون باشند ودرضمن مشخص سازنند که ما سربازان-جان برکفی چون سربازان امام حسین علیه السلام داریم به موقع چون امام حسین علیه السلام عمل خواهیم کرد- فرمودند- عاشورا یک صحنه ی کامل از زندگانی اسلامی یک انسان است حال زنذگانی جمهور ان زمان را مقایسه کنید—درعاشورا همهی اران اسلامی برای زندگانی یک انسان وابعاد معنوی واخلاقی- و- اجتماعی جلوه گری میکند- درعاشورا دفاع- هست حمله است عشق هست- درعاشور موعسظه وتبلیغ ونصیحت هست ( که اینها درجامعه مرده وبی جان است وحیاتی ندارد)- ترساندن-و- تهدید است- همبستگی است- ایثار است جهاد است- شهادت است رسالت است  توحید ناب است همه (ابعاد وصفات)- است وهمه چیز است وراز ونیاز است وباید اضافه کرد راه به قرب الهی هم باز است- درعنوانی دیگر-درس فداکاری—دین داری و- شجاعت- و مواسات-و- درس قیام لله  ودر س محبت وعشق-( که دراوج خوداش است)و باز درعنواغن دیگری درس برای  حکمرانان اسلامی است ودر عنوان دیگری ( پیامی بر امت اسلامی) که راه بسته نمیشود وتسلیم معنائی نداردواز همه مهمتر مورد تائید الهی است