بسم الله لرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به مقاله- تمجید از سیسات سلمان واتهام به مردم عربستان-سالگرد روز رحلت جانسوز حضرتا فاطمه سلام الله علیها وبعلها وبنی ها وابی ها به تمام انسانهای ئی که بدنبال کشف حقیت هستی هستند تسلیت وتعزیت عرض میکنم- فردی خارجی که مسلمان شده است میفرماید شما قران را شروع بخواندن کنید وقران هم قطب نما است وهم جاذبه مغناطیسی دارد شمارا درسمت راستین به حرکت درمیاوردکه بسیار خردمندانه است واحکام اسلامی را دراصول و فروعات کلیدی تیبن کرده است که عقلانی است-میفرمیاد انسان غیر اسلامی ناب کلافه است ونمیتواند- ان ایدولوژی را باعقل وفطرت وانگیزه خود تبین عقلانی کند جاذبیتی-که- درتوحید اسلامی ات  درهیچ خداشناسی وارمان شناسی وجودندارد-مثلا درباره حج میگوید انسان به مورو زمان افت پیدا میکند حج وعتبات که دارای سختی هم است باعث نشاط دوباره انسان میشود- وروزه هم چون بدن اعضای ان فرسوده میشوند ومداوم درکار دنیا غرق میشود با رزوه گرفتن بدن سالم میشود ومعنویت خستگی دنیازدگی رابرطرف میکند تمام دستورا اسلامی برای حال گوئی ساخته شده است- چیزی بدرنخور ودورانداختنی ندارد اهداف اش شیرین وخواستنی است- زدگی وخستگی نمیاورد ومداوم به انسا ن انرژی میدهد وصراط انرا هم مشخص کرده است-دقیقا حضرت علیها السلام- انسانی که میخواستنزول کند دوباره احیا کرد وراه نشان داد که راه را گم نکنند ودریان باره درمدت کوتاه بسیار زجر کشید که افسون ها- شسشوهای مغزی هاکه انجام گرفته بود برطرف کند وهوشیاری را دوباره احیا کند روح اش شاد وپیروانش زیادباد- درکتابی میخواندم که خداوندمنان انسان هارا ده گروه خلق کرد وبه رنوع انچه دوست داشتند- مقداری بیشتر داد-اعراب زن دوستی را زیاد دوست داشتند- بهخاطر شخص پیامبر اکرم صلوالته اللهعلیه واله والسلم قوه با را خداوندمنان درانها زیاد- گروهای علم رازیاد تردوست داشتندر کرد- عدهای کار کردن را وغیره که بهترین انها زن دوست داشتن است—شهوات- که ریشه غریزه داشته باشند ویا ریشه عقلانی داشته باشند- امیال سازنده هستند- اینان-هنر دایجا است نه رکود وتفریط ونه افراط بلکه بقدر باشند بهاندازه باشدالبته کاری مشکل است یک انسان ارام ارام اندازه خدرا میفهمد ولو درسمائل حلال مطرح است درحرام قطرهای ازانهم جایز نیست وخطرناک است- نکته دم دراین دنیا هر امری خیر وباشر همراه- درحدیث خداوندمنان از فردی میخندند واورا ریشخند مکیند کهدرموردی به خیر مطلق برسد- ولی دراخرت یاخیرمطلق است بهشت ویا شرمطلق است جهنم- وجالب است عقل درحجهنم از انسان گرفته نمیشود ولی اتچه بدست اورده است از دست نمیرود وثابت میشود بجز افرادی بعلت بعضی جرائم مدتی د رجهنم هستند انهاهم همین قاعده است ولی تغیرات درانها رخ میدهد حلالی بی اش اندازکه باشدازاندازه باشد ارزش انسان راکم میکند- فیلم نامه نویس وکار گردان امریکائی میگوید من دراول جوانی پ از فارغ التحصیل شدن خواستم یک داستان درام برای سینما بنویسم- داستان تامقداری نوشتم- .پیش یک کارشناس بردم ایشان گفت درست است شمامیخوهای درام بنویسی از اول تا اخر که نمیشد همه چیز سیاه باشد کمی هم معمولی وکمیک دران باشد ادم مقداری معمولی وکمیک داخل کردم دیدم کمی بهتر شد وکم کم کمیک بیشتر شد گفتم من بایداول کمیک کار کنم امدم کمیک بنویسم کم کم چیزی دیگری شد- انزمان فهمیدم درست نوشتن چقدر سخت است وچه میزان علم ودانش وتجربه میخواهد وهادیان الهی علیهم السلام اجعین برای همین است که اندازه وکیفیت وکمیت ودرستی کارها به مانشان دهند-ومتاسفانه شیطان دقیقا برخلاف این هدف ارمانی حرکت مکیند وبقول عوام هندوانه زیربغل انسان میگذارد- که بادکند-تزار ها حکام روسیه از تاریخ عبرت سیاه-غلط- گرفته بودن-هرچقدر مردم بیسوادتر وقشری تر ومتعصب به خرافات وفقزار باشند اداره انها راحت تر است ویک ارتش قوی وسازمانهای پلیسی وامنیتی قوی همیشه کار گشا است ولی غرب بدبنال پیشرفت علمی واجتماعی گرچه باتمام توان نبود انگلستان که درمقابل روسیه فیل وفنجان بودپانزده برابر درامد داشت ومردم روسیه خود باخته وچشم به غرب داشتند وچون نژاد المانها در روسیه دو درصد بود وازانها احساس خطر نمیکردند انها تعلیمات زیادی یادمیگرفتند وهدایت کارخانجات وغیره باانها بود درباره دانشگا مسکو که قبلا دانشگاه کوچگی بوده است- استادتاریخ افتخار میکند درقبل من تحلیل تاریخ را درالمان درس خوانده ام وبههمین علت روسیه بدنبال ترقی سنت وایدولوژی وفرهنگ خود نرفت یکسر بدنبال فرهنگ غرب رفت کهان زمان رادیکاترین انها کمونیست بود که اخرین دستاورد ایدولوژی غرب بود وخواستند ظاهر وباطن غربی شوند- اما انگلیسی درعربستان یک جنایت عظیم کرد این ایدولوژِی وهابیت ظاهراش بهنظران احمق ها مطابق دستور پیامبر اکرم صلواته الله علیه است ولی باطن طبق دستور غرب ساخته میشود- وانها تز تزاررا پیاده کردن پنجاه درصد مردم عشایری هستند که جز کارهای عشایری چیزی بلد نیستند حتی سم پاشی- سم پاشی به خارجیان دادند منجمله یمنی ها وبنگالدشی نظافت رادادن بود باز به این دوملت چون افراد زبان انگلیسی بسیارنادربلد بودن کار دست مصری ها یمنی ها وکمی افغانی چه برسد به پرستاری   کهکارفلیپنی وتایلندی وراننده ماشی اندونزی وغیر که هروقت خواستند میتوانست انهارااخراج کنندواین بندگان چون برده کار میکردند وحرفی نمیز دند-و- فقط درمقابل زور سر تسلیم فرود می اورند وچاپلوس میشوند قبلا اقای منوچهر ازمون رالمان شرقی درس خواند وکمونیست شد به ایران امد سازمانهای شرقی وغربی اطلاعات رابه ایران- میدادند- وانها ظاهر بنا بر گفته ساواک میخواستندشاه راترور کنند ودر زندان پی بهحقایق بردند وجزو رژیم شدند ودر ساواک مبارزه با کمونیست وافراطی ها که خرابکار میگفتند به ساواک یادمیدادند درحالیکه ساواک هرچه یادگرفت از اسرائیل بود ادامه دارد