بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درکانال خارجی یک اسرائیلی  که ادعا میکند که جزو سفارت  اسرائیل در ایران بوده است – که درزمان انقلاب درتهران بوده است وبعدا به کمک امریکائی ها فراری شده است-ودرتهران درخیابان به یکسبزی فروشی میرسد جوان سبزی فروشی به اومیگوید که شما ایرانی نیستی وخارجی هستی اتفاقا قیافه اش خیلی شبیه ایرانی ها است!! مگوید من اندکی فکر کردم وگفتم من نمیتوانم بگویم که هستم وبعداز مدتی میگوید که من جزو فلسطینی ها هستم وریس سبطی فروش بااسلحه میاید ومگوید کم ریس هستم توکی هستی- میگوید که من جزو سران فلسطینی در ایران هستم سبزی فروشی افراد خود جمع میکند ومیگوید هروقت ایشان سبزی خواست به ایشان بدهید – این یک دروغ شاخدار است- دران زمان جز به افرادخاص نسبت به دیگران شکاک بودندوشک داشتن کم کم به افراداعتماد کردن واینهم درست بود ودرکسبه بیترافراددرسن پیری بودند واصلا چنین سبکی نداشتیم  این سبک مال اسرائیل است یک دبیر درابادان  کهبنظرمن  جزو ساواک بود برای من تعریف کرد منبه ترکیه رفتم ودرخواست رفتم به اسرائیل از سفارت اسرائیل در تر کیه کردم وپذیرفته شدم ؟؟!! انجا بسیار منطم دیدم ومن دریک مغازه کوچک لباس بچه فروشی  خریدم کردم که همه موقع به زنگ زدند که که درمورد فلان فلسطینی-چه بکینم بهعربی صحبت میکرد وفرد عرب بود که تلفن میزد وان دستورداد وبهمن گفت این اعراب کثیف کی دست از سرما بر میدارند؟؟  به ن  تخفیف داد وگفت از شما مالبات نمیگیرنند وچون من اینرا امضا کردم شما را درفرودگاه نمیگردند وهمین طور شد ونشان میدهدچقدربه هم اعتماد دارند-