بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است -یک مجری سایت کلمه –وهابی- میفرمودند-در گذشته میتوان نستند افراد برا یپیدر ومادر وبر ای پیامبران   سجده تکریم انجام دهند- ودر زمان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم چنین سجده تکریم حرام اعلام شد- واین کار به نحوی تقلید اربت پرستان وطاغوتیان که این سجده بر مردم تحمیل کردند انجام میشد- بیادگفت شما ابروی عقل رابردید- چگونه ممکن است که سجده تکریم بر ای پیامبر ان گذشته روا باشد ولی برای پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم- حرام باشد؟؟ ایشان دلیا سجده تکریم این میداستند به سمت پیامبر ان سجده میکردند وقبله ای درکار نیست- امام این نوع سجده تکریم همیشه حرام بوده است وسجده شکر برای  خداوند منان جهت خاصی نیمخواهد- حتی وضوه هم نمیخواهد-دلیلی که  فرشتگان  به امر الهی برای وجود حضرت ادم علیه السلام سجده کردند سجده برای تکریم الهی است که منجی وهدایت گر واستاد وترقی دهند برای فرشتگان درمرحله اول بوجود امده است- چرا زمانی که جناب شیطان به ظاهر استادفرشتگان بود چننی سجده ای خداوندمنان دستور نفرمودند  برای انکه خداوندمنان میدانستند درقلب او کینه نسبت به خداوند وجود دارد-و- منافق است-در حدیث است دوعلم را ولو بر ای درک وفهم بیشتر که نفش سازنده ای دارد یادبگیرید- یک علم بدند ودیگری علم ستاره گان- هردو بر ای انسان بسیار مفید هستند- علمل میفرمیاند که سلول های بدن مانندستارگان میباشند که انواع مختلف دارند وبسیار زیادهستندوطبق یک نظم پیچیده عمل میکند وشناخت ان درسرنوشت انان بسیار مهم است- دو ستارگان- انهاهم انواع زیادی دارند ویک نظم پیچیده که درنوشن انان بسیارنقش دارند- واحادیث فراوانی  دراین باره است ومعصوم علیه السلام ایه ایکه عظمت مقام وجایگاه ستارگان درقران مطرح میکند در اصل برای مقام پایمبران وبخصوص معصومین علیهم اسلام هستند بعدها نقش ستاره گان در سرنوشت انسان کشف خواهد شد- حضرت یوسف علیه السلام درخواب دیدند که خورشید وماه ویازده ستاره  به ایشان تعظیم کردند که مسلم نقش کلیدی- درتربیت ایشان داشتند که پدر ومادر ویازده برادر ایشان است که برادران بعدا این نقش را پیدا میکنند—نکته دوم ایشان فرمودند- که شیعه را ماقبول داریم ولی رافضی قبول نداریم رافضی کسی است- که میفرمیاد معصوم کار خدائی میتواند بکند ودرکائنات به دلخواه تصرف میکند-واین شرک است؟؟یک مطلبی جناب  ابن سینا دارد- میفر ماید – درجائی عقل  مسئله حل میکند ودرجائی مخبر صادق مسئله حل مکیند  چون قران معجزه است- وعقل انرا درک میکند- پس بهشت وجهنم صحت دارد واحادیث دربارع بهشت وجهنم چون از یک مخبر صادق پیامبر اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم شنیده میشود قابل قبول است- حضرت ادم خلیفته الله است- چون قران فرموده است قابل قبول است ولی حد این خلیفه چیه میزان است عقل نمیتواند تشخصی دهد ونمیتواند بر ضد گفت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نظر دهد گرچه حدان قابل درک باعقل ظاهری مانباشد وحق ندارید قوانین علم حدیث را نفیه کنید وبف مایئ این قوانین گرچه عقلانی هستند- ولی مطابق عقل بشری هم نیستند ومیبایست انهار تفسیر دیگر کرد وباطن انهارا رد کرد؟؟ این مسئله درعلوم دنیائی  حاکم است که ظاهر غیراز باطن است- بسیار مطالبی است در دین که عقل ظاهری انرا نمیتواند هضم کند درحدیث است حیواناتکاملا روح انسانی درک میکند که چه میکنند وزمین در قیلمت شهادت میدهد که فلان کس بر رویمن چه کرده است اصف برخیا در فلسطین به یک  پلک زدن تخت بیسق را در فلسطین حاضر کرد این یک کارخدائی است-"" حضرت سلیمان علیه السلام ب خلاف انچه که یهودیانمیگمیئ ایشان علم زبان پرندگان بلد بود  ایشان به انه القا کرده بود که بزبان عبری صحبت کنند ودقیقا همهچیز ا ماند یک انسان فهیم میفهمیدند- این یک کار خدائی است- فرشتگان مامور ایجا د این دنیا  بودند پس انها کار الهی میکردند  ادکی بخودتان بیایدئ تا دیر نشده است به سادگی برای اسلام عزیز نسخ نپچید مدتی تفکر کند وغور کند وکمی زحمت بکشید تا به حقایق تسرگی دست پیداکنید وانشالله واز این خامی بیرون بیایئد