بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قران مجید در سوره بقره قریب به این مضمون که کفار که شامل مشرکین هم میشود- حیله ای که درحقیق تش است وسوزانده ونابود کننده است بخصوص بر ای دیگران وتصور میکنند که برای خودشان ضربه ای وسختی ورنجی ندارد بلکه روشنائی دارد به میزان اندک روشنائی – مردم را فریب دهند-خداوند در مرحله نخست نمی خواد این جماعات  را نابود کند بلکه میخماهد انهارا روشن کند بادی وبارانی میفرست این باد وباران ضد ان اتش هستند- در تاریکی قرار میگرنند- وهیچگونه راه حلی برای ان ندارند درنتجه موردتوجه واقع نمیشود مگر برای کسانی – این روش سودی داشته باشد- وسعی میکند که بیان کنند میتوان این نقطه ضعف را برطرف کرد- درمقاب خداوند صاعقه میزند نور ی خیره کننده امروزه درغرب وقبلا درشرق اثبات شده است- تحقیقات که بایدبصورت سیستمی- نظامند باشد این سیستم درطول تحقیقات ذره ذره مانند کاری زنبورذ عسل میکند  ذره ذره انرا میسازد بدست میاید مانند ساختن یک بنا وساختمان  که اولینبار امام صادق علیه السلام برا ی سیستم بکاربده است وامام جواد علیه اام برای ستارگان وامام باقر علیه السلام برای یک نخلستان ویا باغ- وعلتی که اسمان مطرح میشود یکی بعلت ان است قابل دست رس نیست وکار انسان نمیتواند باشد این صاعقه هر دفعه یک نوری میدهد وباران هم همین طور است قطره قطره میاید ولی بعد سیل ایجاد میکند  ودر همان اتش افروز یمداومبایدچوب وخار وغیره بیاورید وگرنه اتش تمام میشود انهم نیازمند سیسیتم است ودران میماند- چون مردم نور صاعقه را بانور اتش مقایسه میکند-  ونیمتوان صاعقه-را از بین برد ویا باران- وانها گیچ ومنگ میشوند- بر ای  از بین بردن ان راچاره ای ندارند- درعلم پزشکی اثبات شده است سخت ترین رشته پزشکی امنیت بدن است در روانشاسی وجامعه شناسی از سخترین  رشته امنیت  جامعه است غرب اینرا فهمیده است برای امنیت بدن  ایدز را درست کرد اما دلیل- زمانی که من دانشجوی دانشکده شیراز بودم- یکدانشجوی پزشکی بود وتاحد ی مذهبی بود  ریش میگذاشت وکراوت نمی میزند- کاری به دختر نداشت توی لاک خوداش بود وبسیار درس خوان ایشان به سال ششم را تمام کرد- دکتر دوتس استادپزشکی بود گفته بود شما تابستان به غرب بروید وبگوئید مادربیارستان میخواهیم شاهد باشیم ورادرار شما نقطه کور را پیدا کند قول میدهم که به شما امکانات راخواد داد ایشان از دکتر دوتس سئوال میکند بهترین جا گذاشت یکمجله انگلیسی مال دانمارک را میدهد ایشان مجله رامیخواهدوشیفته پزشکی دانمارک میشود- .و- تابستان به دانمارک میرود دربیمارستن متوجه میشود هر صحبتی میشودوبدنبال دلیل هستند ودلیل ابکی راهم قبول ندارند ودرهمه زمینه تحقیقت برجسته ومفصل دارند ایاشن نمیتواند بین حق وباطل تشخیص دهد ولی استدلال دارد- درانجا میگویند شما بایدخللی مواظب باشید بعضی امراض ضربه به امنیت بدن میزنند وراه درمان ندارد بعد متوجه میشود که یکی اطاق ها که روی مثلا کلیه تحقیق میکند یک اطاق پشتی دارد که درباره کلیه تحقیق نمی کند  ونمیگویند که انجا چکار میکنند؟؟- درانجا میتوجه میشودجوانان میاید ماچند مدتی مواد مصرف کردیم ومتوجه شدین بدرد نمیخورد راه درمانرا به مانشان دهید وتعدادانها بسیارزیادبود- درحالیکهجوانان ایرانی نمیگفتندما متعاد هستیم بههیمن دلیل به سختی میفهیدیم وگاهی هم به همین علت میمردند-  ایشان به ایننتجه میرسد انها سرانجام حقایق  را درک خواهند کرئ ودرمان میکنندومردم متوجه میشوند وهمکاری میکنندواین مرض به ایران بیاید درو میکند وحهان سوم همین طور است وتغیر عقیقه داد وریش زد وکروات زئ وبعداز فارغ التحصیلی به دانمارک رفت  این مرض ایدز نه دراب است ونه درخاک است ونه درهوا است اگر بود دانشماند قبلانرا کشف کردهبودن وجماعت زادیدرا درو کرده بود وسرانجام میفهمیدند موضوع چیست  دروغ هائی ساختنداز جمله کباب کردن بچه میمون- اتفاقا بدن میمون بسیار نزدیک به انسان است باداین مرض میمون هارانابود کند وافرادی که بچه میمون میخورند دچار این بلیه شود از  زمانهایقبل سفلیس وسوزاک وشانکر را کشف کرده بودند وبه ان نام کوفت داه بودند ودمعالجه تاحدی موفق بودند فرانسه تحقیقاتی  در هم جنس گراه کرد وفقط چهار نفر مبتلا بودند وتحقیقات نتواستند اثبات کند دلیل اش چه بوده است بخصوص  هرمرضی یک سری نقطه ضعف دارد وپس ازمدتی کوتاه به طریق میتوان انرا شناخت ولی دراین مرض کاری انسانیشده است شناخت خیلی دیر تشخیص داده میشود وبسیار منظم  وکارا است نقاط قدرت تمام میکرب های بهترین انها دراین مرض است درست مانند انتی ویروس ها کامپویتر دو دلیلی وجود دارد – اولی برای سود مالی  چون هیگس بهاینمرض برخرد نکرده وراه حل سنتی گیاهی ندارد- علت دوم دوتا اصطلاح است در زبان انگلیسی یکی –گای- به مرد  میگویند مثلا مردی  - ویکی –گی- است به معنای شاد-هم جنس گراها خودرا –گی- معرفی – وعذابی برای ما از جانب الهی نمیاید برای انکه ما درست فکر میکنم یک احمقی مثلا انجیل درست از اب دراید امده است این ویروس را سصاخته است ودربین همجنس گرا نشر داده است-