الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دولت اذربایجان به بهانه روشنفکری ومدرن بودن وپیشرفت از ایرن جدا شد- درک ضعیف وناتوان وعقیم رهبران روشنفکری انان از اسلام عزیز  وتنها مذهب راستین الهی  که هرکس دروس اسلامی ایران نخواند وقبول نکند سفاهت خودرا به اثبات رسانده است- شاعری میگوید دیگران به میوه بوستان مینگرند  ومابه تماشای صاحب بوستانیم- روسها فهمیدند که افرادی ساده لوح هستند پیشرفتی که اوکراین کرد به انهاندادتد- وحال نوبت غربیان معلوم نیست این پول نفت چه میشود- یک پایگاهنظامی سویسی  تفنین  یکموشک کوچک ساختند انان نمی توانند یک خمپاره بسازنند  بقول امام حسین علیه السلام اگردین ندارید حداقل ازاده باشید-  این شدن عمل نشاه ضعف فکری شما است از حجاب هم میترسید درحقیقت اسرائیل وامریکا از حجاب میترسد وشما مانند گیاه پیچک بیادبه تنه یک ابرقدرت بجسبید درحالی قدرت انرادارید که مستقل فکر کنید واین راهم بدانید روزی امام زمام علی السام شما رازنده مکیند وبایدحساب وکتاب پس بدهید- وای برشما اگر ظهور امام زمان علیه السلام راباور نکنید