بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکائی  از اینکه ما انهارا شیطان بزرگ مینامیم سخت ناراحت هستند ولی درواقع برچسب دقیقی است- یک خیابانی در شیراز است- که به ان خیابان راهنمائی میگویند- علت ان این است اداره پلیس راهنمائی دران خیابان است- دریان خیبان یک کاروانسرا- بسیارقدیمی است که به همان شکل باقی مانده است ودارای حجره های بزرگ است – درهر حجره یک کاری انجام میگیرد- زمانی من به ادراه اب که یک شعبه ا اش انجا بود رفتم- به این کاروانسرا که رسیدم- یک دانشجوی تربیت معلم با لباس بسیارفاخر ایستاده بود- از اهل روستا بود از ایشان سئوال کردم اینجا چه میکنی؟؟ فرمودند من از اموزش وپرورش بیرون امدم- دریکی از این حجرها  که یک دستگاه بیستهزارتومانی ساخت ایران نایلون را پاکت های مختلف میکرد کار کردم وبه تمام رموز ان اشنا شدم وبعدتوسط فامیل ودوستان انراخریدم واکنون در حساب بانکی من دومیلیون تومان  است وخواهش میکنم از ان بازدید کنید وسپس به من گفت حجره بغلی  میخواهدبرود وشما بیست هزار تومان به من بدهید- همه کارش بامکن وبعداز چند ماه شما صاحب دومیلیون تومان میشوید-کار زیاد است بیت وچهار ساعت هم کار کنید کار است ویک حجره که تقریبا ووسط سمت غرب بود به من نشان داد- یک حجره که کف ان خاک بود یک کارتون یخچالی  کهانز مان قبلاز انقلاب ساخته نمیشود وبسیار خواستارداشت حتی یخچال فروش انرا فرد میخریدند زیرا بعضی کارتون یخچال دراه پاره میشودوافراد ان یخچال رانمیخریئند که درموقع تغیرمنزل به ان نیاز داشتند- درب خانه ها رامیزدند-و-انرا میخریدند وصسهتکیه کارتون  کوچشک بعضی ازانها روغن به جسم اش رفته انداخته بودند درب نداشت کنار نزدیک بهدرب یک کودال گوچک که دران چندانه زعال لود ویک لوله که هواکش بود- ایشان فرمودند بعداز پایان کار مغازه معتادین اجازه بیایند دراین حجره اطراق کنند وشش صبح بیادخارج شوند وبسیاری از انها حتی سرشان روی کارتون قرار نمیگرفت درروی خاک باید بخوابند- وهرکس مریض باشد راه داده نمیشود وهرکس کثیف باشد بایدلباس تمیز داشته باشد ولی پول حمام داده میشد وصبح هم یکچای بانونی داده میشد- ایا هرچقدر این مواد لذت داشته باشدارزش دارد که نسان شان انسانیت وحرمت انسانیت ورفاه نسبی هرچقدر کم باشدازدست بدهد حتی زندگانی فرض کنیم بارنج بدنی میبایست سپری کن  ایاغربی که این مواد رامیسازد این مطالب را نمی داند؟؟ چنین افرادی را طلب میکند ومداوم این موادرا پیشرفت میدهد ودر سراس جهان سوم بسیارارزان میفروشد ونیروی عظیمی باپول زیادبه استخدام درمیاورد درفیلیپین رسیدن مثلا هر دوهزارنقر یک فروشنه دارد ورسید به هر شصت نفر یک فروشنده است- کاملا مشخص است یک عنل سیاسی شیطانی است غرض ثروت اندوزی نیبست بخصوص فلیپین که یابیادباکشتی ویاهواپیما اینمواد حمل شوند یک سونامی یا درتایلند بوده است ویا درفلیپین یک دکه حصیری سالم مانده بود- این دکه لباس های دوتیکه شنار که برند باشد اویزان کرده بود- اینها به افراد فلیپینی ویاخارجی جهان سوم که بیکنی برند ندارندکرایه دهند؟؟ انگاه لباس شنای اسلامی درغرب از کفر شیطان هم الودهتر وخطرناکتر است- درحالیکه درامریکا از این خبر ها نیست!! این هدف را رسانه ها تبلیغات وافکارهای اجتماعی از عرب سوغات امده حتی دانشگاه ها بوجود میاورند ویک غلسفه پر زرق وبرق چاشنی ان میکنند- ایا ارزش حجاب دراین مورد شناخته نمیشود؟؟!! یک امریکائی تحقیق کرده است که طلاق درامریکا بنفع مافیا است وبهمین علت از طلاق حمایت میشود- اول خانم بایدیک سویت کرایه کند- یکتلفن داشته باشد یک تلویزیون بخرد اگر ماشین نداشت یکی بخرد وغالیا با دوستان زن  بهرستوران فسد فوت وغیره برود چون دراوائل حوصله اشپزی ندارد- ووو-وگرنه ورق را برمیگرداند-