عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۱۹ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

اقای پمپئو بفکرملت ات باش سیاست شاهشاهی را رها کن-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نظریات شخصی است- مستکبرین زمانی که درک میکنند یکسری حرکات منظم وحساب شده بر علیه انهااست- سیسات هویچ وچماغ درپیش میگیرنند وشل کن وسفت کن تحریم وامیتاز  را اعمال میکنند وافراد وکشوره ی درجهت قیام وانقلاب درتحتد فشار قرار میدهند درحالیکه خود  از پایه لرزان هستند—درکشور امریکا  تا امروز  کسری بودجه که به سمت بهبودی نرفته – بلکه بدتر شده است  سالانه  300000هزار زن کتک میخورند وبعضی از خانه هافرار میکنند وبعضی طلاق میگیرند- بعضی از خانه اخراج میشوند و65000 هزار به بیمارستان کشیده میشوند ورنگین پوستان در دلهره هستند- که تنها درامریکا اینچنین است- بسیار ی سگ ها وگربه ها وضع شان از مردم عادی بهتر است- وبسیار مجبور هستند وبر ای بهتر شدن  وضع معیشت به ارتش بپویندند—انگلیسی ها کهروزی خود را بهترین دوست ئپشتیبان امریکا میدانستندوبرای وضع بهتر امریکا درسیسات واقتصاد بر علیه منافع خود کار میکردند امروز حداقل بیطرف شدند اقتصادامریکا –چین دارد اداره میکند – ودلار درلبه پرتگاه است- درحدیث است که مردم پیروی دین حاکمان خود هستند اخیرا درامریکا عدهای که طرفدار اقای بوش هستند متاب های خانم کلینتون را جمع اوری میکند واتش میزنند وفروشگاه کتاب  ایشان تهدیدبه اتش سوزی میکنند وگروه برعکس عمل میکنند که سابقه درامریکا نداشته است- یک تحلیل گر کشورها از امریکا به مکزیک رفته است که فیلم تهیه کنند- میگویند کسی جرئت ندارد که رابطه امریکابامکزیک خراب کند تق ناتو درامده است –ناتوسعی میکند که بگویدهم وزن سپاه قدس است لابی صهیونیست-  وافراط گران ناسیونالیست خط دهند سیاست امریکاهستند  وامریکا درمسئله حقوقبشر دچار مسئله شده است مداوم افرادخوداش را ازدست میدهد درست مانندروزهای اخر شاهنشاهئی از افتخارات ایران این است چهل سال  قدرت امریکا دراین به صفر رساند واهداف خودرامداوم بگوش امریکائیان میرساند وقدرت دیکته کرده هم دارد وموج سونامی هم میتواندایجادکند- سیاست یزیدی درپیش گرفته است بهتر است تادیرنشده است اول بفکر  نجات کشورخویش داشته باشد که درباطلاق  خاور میانه- کههیچگونه  قانونمندی غیراسلامی دیگر دران کارساز نیست مدفون نشود

موافقین ۰ مخالفین ۰

دقت دراشعار بزرگان-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در جلسه بودم ویک سر رسید بر ای یاداشت داشتم- برای زمان چای خوردن  استاددکتر جمشید شفیعی نیا فرمودند  من دیشب کتابی را مطالعه کردم – که حیف ام میاید بیان نکنم- وان حدیثی بود که بیان میکرد سه نفر کنار دست راست حضرت ادم علیه امدند ونشستند وسهنفر دیگر دست چپ حضرت ادم- علیه السلام نشستند در تحقیقات خودمن  به این نتجه رسیدم که وقع چنگ با دست راست میجگنیدند وفتح میکردند ودست چپ را پشت کمر میگذاشتند که ضربه نخورد- حضرت ادم علیه السلام نام انها را پرسید—اولی گفت  من عقل هستم درمغز شما جای میگیرم- دومی گفت  من محبت هستم درقلب شما جای میگیرم- سومی فرمودند من- شرم هستم درچشم جای میگریم- نفر اول سمت چپ گفت  من طمع هستم ور مغز شما جای میگیرم- حضرت ادم علیه السلام فرمودند که انجا که جای عقل است- طمع فرمود او را بکناری  میرانم- دومی گفت من  حسدوبخل هستم ودرقلب شما جای میگریم- حضرت ادم علیه السلام انجا جای محبت به خداوندمنان است وخداوندمنان دراخرت میفرماید من باشما بودم شما باکی بودید؟؟ میگوید من هم خداوندمنان را بکناری میرانم- سومی فرمود من شهوت هستم ودچشم قرار میگرم وشرم رابیرون میکنم- درهمان صفحه ای که این مطلبرا مینوشتم- پائین صفحه بیتی ا ز حافظ بود- من نراخواندم بیدن طریق- من همان روز زفرهادطمع ببریدم من طمع را چسباندم به فرهاد طمع فرهادی – که عناندل را شیدارا  بهلب شیرن داد اقایان شیرازی درهر رشته ای باشد اهل دل حافظ شناسند فرمودند اولا فرهاد جدا کن وثانیه اینشان از خوداش لغت درست کرده است وبیادکف باشد به کف شیرین داد من گفتم شاید نسخ فرق میکند ایشان فرمودند من تجربه دارم از خوداش ساخته است ما بهنزداستادشفیعی نیا رفتیم وایشان حق بان جناب است ومن گفتم از فرهاد طمع بریدن که معنا نمیدهد رابطه ای وجودندارد- یک صفت بیادباشد ایاشن جندی بیت خواندن که درانحا صراحت به عقل داشت- گفتم منظور عشق فرهاداست دراستتار است از عشق فرهادی من نسبت به عشق به شرین طمع بر بریدیم- درثانی عنان یعینی لگام زمام  وغیره دردست است درکف است- میگویندد-دل از   کف دادم  یا-دل به  بدست اوردن یابه کف اوردم- درهرحال بایداین اشعارهای حافظ گروهی هرجا چاپ میشود دقت کنند وبعضی مواقع تفسیرانرهم دریک خط بنویسند- انش

موافقین ۰ مخالفین ۰

چند نکته- نوع دوستی-!!

بسم الله چند  نکته- نوع دوستی- در اسلام  اخلاق درمرحله اول است- کاربرد از عقل گرفتن-جزو اخلاق – نوع دوستی بالاتراز بسیاری از ارزش هااست  پاداش زیادی دارد ومجازات زیادی دارد- درحدیث هرکس بدی کرد خوبی کنید به اوج ایمان وپاداش میرسید البته حضرت استادمعزز حضرت ایت الله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه فرمودند تاز مانی که تشخیص دهید تاثیر گذار است واگرتاثیرندارد-دوری کنید- سالیکیباربه انها سر بزنید بجز والدین- ورحم- درحدیث است فردی گنچشگی را میکشد- برای تفریح- ان گنشچگ- روز قیامت از ایشان میکند که ازمن استفاده نکرد وخدواند منان میفرمیاد یکنوک به اوبزن وایشان برای سی هزار  سال درجنهم خواهدبود – حال استنباط کنید برای یک انسان چه میزان خواهدبود دریان مورد حدیثهای فراوان داریم- من دوستی داشتم- که قبلا پدرایشان وبا برادراش  مالک یک دهکده بودند- برادرا یشان  سهم خورد را خرد خرد فروخت- ومن را دعوت به- دهکده کرد در دهکده فرمودند کسی است از هیچ به ثروتی بعداز ثروت من رسیده- وبه نزد ایشان رفتیم- ومن علت چگونگی بدست اوردن دین ثروت را جویا شدم- ایشان فرمودندمن از جوانی احیاگر درخت بودم- این اصطلاحی  درشیراز که به کسی میگویند درخت مرده را زنده  میکند- وایشان میفرمود من با الاغ خودم درجوانی حرکت میکردم ودرخاتان حتی دربیابان  که افراد درکنار اتش درست کردندوسیمان پای درخت ریختند احیا میکردم ومجانی کار میکردم وپدرمن سخت عصبانی میشد که درشیرار چهار کلمه بخواهی به پرسی پول میگرد شما چرا مجانی کار میکنی بعدمیفهمی- من حیوانات راهم احیا میکردم وکم کم متوجه شدم راه برای من باز میشود حتی یکسال باغ من وسط دهکده بودهمه باغات  کسرما زد ولی باغ من انسال بیشترین میوه راداد-یک شت روشن فکر احمق حتی درروحانیت بوجودامدند ازجمله حرف روشنفکری برای  جذب افراد احمق این است که از یهود یادبگیرند که توکل به خداوند یعنی همه کار ها از طریق عادی حل میشود مثلا علم بدست اورید درحالیکه حضرت استاد معززایتالله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه میفرمودند توکل درمسائل پیچیده است که عقل انسان به نمیرسد- درداستان حضرت یوسف علیه السلام میفرمیاد در ان شرایط بحرانی یک کودک نوزاد دراطاق  بود وشاهد قضایا وزمانی شوهر خانم زلیخا وارد شد وجریان رافهمید حضرت یوسف علیه السلام فرمودند از این نوزادبپرس – نوزادبه صدا درامدن وبازمان فصیح جریان گفت  این یک اصل رابیان میکند کهخداوند درکمک به انبیا واولیا  ومومنین گاهی از معجزه استفاده میکند اقایان خواستن روشنفکری کنند گفتندمثلاپیرمردی بوده است صدای اش بچه گانه بوده است گپفتند مانندنوزادبوده است یک جناب روحانی فرموده است- ابابیل سنگی میزده اند- بامیکرب ابله همراه بوده است چون صورت ها ی افرادسوراخ سوراخ بوده است مثلا ابله قوی بوده است این میکرب ابله چگونه زره را خرد کرده است وفیل راچگونه کشته است؟؟ اینحرف های میخواهد مثلا چند نفر کمونیست جذب کند- این سئوا مطرح بودفردی که مثلا کمونیست میمرد- چه سودی دارد که خداوندمنان ایشان راخلق میکند این که بنفع جواب فرشتگان است ایشان فرمودند شیطان هم برای خداوند منان ومومنین سود- دارد وبی عقلی انها یپادش جهنم دارد که درانجا ظاهر میپذیرند که حق باخداوندمنان بوده است- در یک دبیرستان در ساعت تفریح دبیری فرمودند شماجناب اقای ایت الله طالقانی را می شناسید- اوائل کم میشناختم- یک نکتهمن دردانشگاه لندن ازایرانیان وخارجیان تعجب میکردم چقد کد از افاراد دانشمند وهنرمند وغیره انگلیسی وغربی بلد هستند وبعد متوجه شدم درسرکلاس اساتید وروزنامه ها ورسانه مداوم کد های فراوان از شخصیت میاورند ومن بلدنبودم از جنبابن سعدی وحافظ ودیگررو حاونیون کد بیاورم- این مطلب بامرحوم دکتر عباس یمینی  شریف درمیان گذاشتم وایشان فرمودند سعی کن  از کد های خارجی کمتر استفاده کنی  زیرا تصور میکنند تو غرب زده هستی ومن به کتب معلوماتعموی  مراجعه کردم که بسیارکم کد های مهم داشت ومیابیست خودم کتاب انهارابخوانم وازانها کد دربیاورم- واخیر به شخصیتی برجسته ای گفتم –خانمی از کتب های انگلیسی که برای یادگیری انگلیسی است در زمانی انگلیس یادمیگرفته است اینکدها واصطلاحات که حالت استعاره دارد تا حدی جمع اوری کرده است- وما درفارسی نکردیم البته انهائی که زیادمورد استفاده است وشما چنین بکنید وقول دارد- ایشان میفرمیاد درجائی کلمه – اوک- به معنای برروی چشم- من ریشه این کلمه از ایشان سئوال کردم فرمودند انگلیس ها درجنگ جهانی  مداوم تعدادکشتان را با رمز میزدند که حاوی تعداد وحرف- ک- که اول کلمه- کیلد- یعنی کشته شده است وقبلاز ان عدادکشتگان را میشوند واگر کسی کشته نبود حرف –او- که مانند  صفر است  به این معنی که ما کشته نداریم یعنی وضعیت خوب است وامروز  بسیارخوب  معنا میدهد ویا کلمه اکچولی – یعنی حقیتا واقعا  ایشان میفرمیادمعنی والاه- هم میدهد-در ادامه فرمودد من اقایایتااله معزز طالقانی- رحت الله علیه  به دربانی  این دبیرستان قبول ندارم- من پرسیدم چرا قبول دارید- فرمودند چون ایشتن فرمودندمن بیست سال درروی نهج بلاغه ومخصوص یک خطبه کار کردم- ایشان فرمودند من از ایشان سئوال مکینم کدام مسئله این مملکت راحل میکند پزشکی راحل میکند فقر راحل میکند- درثانی مثلا درخطبه صفین زمانی که حضرت علی علیه السلام بیان کردند فرد ی وجود داشته است که از ایشان باهوش ترباشد وبه ز بان مسلط تر باشد وبه اوضاع هم بیشتر واردباشد چگون این سئوالت نکرده است که ایشان میفرمیاداگرمن تاقیامت زنده بودم برروی نهج الباغه کارمیکردم وحضرت علی علیه السلام بهاندازه عقول  انها صحبت کرده است- پس انها به کنهه – مطالب رسیدند واگر غیراز این باشد  ایشان خلاف عقل عمل کرده است- در حالی که این چنین نیست البته من تصور میکند حضرت معزز ومکرم وشهید ایت  الله طالقانی- رحمت الله علیه این اصطلاح که کمونیست باب کردند وسپس منافقین هم  متوسل شدن که علمای اسلامیس بشکه علم است که خاصیتی ندارد وحضرت ایت طالقانی رحمت الله علیه بفراست درک کردوبدنبال حل مسائل فقر وعقب ماندگی واقتصاداسلامی وغیره رفت واز نهج البلاغه نکاتی زیادی را بدست اورد- ولی بعد پی بردم که قران ونهج البلاغه اصول بقول علما – یعنی کلیات را مطرح میکند- درهر علمی  قوانین کلی مهم است وسپس فروعات ویا مسائل توسط قوانین کلی حل میشود مثلا قانون مساحت یک مثلث- کسی بلد باشد بیشمار مساحت مثلث خاص   بدست میاورد فروعات ان زمان تنها طرح رنکرده است وقران هم این چنین- است –ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

خودی وغیر خودی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب دکتر اقبال لاهوری میفرمایدغرب- خودی وغیر خودی- میکند   وماهم بیادخودی وغیر خودی کنیم درضمن نوع دوست هستیم- دوم  ایدلوژی انها مانند خروس اخته شده است- خروس اخته شده  بسیار چاق میشود ولی باروی ندارد از برچسب ها که به اسلام میزنندنبایدترسید بلکه بیشتر درجهت اسلام ناب  که اسوه انها جوانان لاله زارتهران هستند-درانگلستان- زمین مال دولت است وقیمت ان متری سیصدتومان بود وحواشی ارزان تر وبرای معلولین 75% هرکس خانهای مخرید این پول به صاحبخانه قبلی میداد دقیقا مطابق حدیت امام صادق- علیه السلام- امادرهنگ کونگ- تنها یک شهر بیادساخته میشد وقیمت زمین  بستگی به افراد داشت امروزه به مرز جهنمی رسیده است شصد درصد جوانان هتک کونگ بایددرخارج دمانند ساختمان مهر درتپه ای دور رندگانی کنند ومعضلی برای خانوادها شده است- مداوم برج راخراب میکند بیست طبقه برروی ان میگذارند بخاط مسائل امنیتی ودیگر حق چنین کاری ندارند-کارباره درانگستان مقرارات عریانی دارد درکابارهای  هنگ کنگ هیچ مقرارتی ندارد- فاضلاب که بهدریا میرفت مهار کردند امروزه فقط فاضلاب تاسه متر است- یک کشتی چینی نیمدانستند دوربین کار گذاشتند یک ملوان یک پرتغال پوست کند وپوست انرا دردریااندخت یک علم شنگه ای راه انداختند شما بی تمدن هستید ودیگر گشتی چینی را راه نمیدهیم شش سال جریمه داردمداوم سیاست مدارن چینی میامدندوعذرزخواهی میکردند ولی دربند هنگ کونگ خالی کردن فاصلاب کشتی ازاد است وفاضلاب شهر وارد دریا میشود امروزه تا عمق شصت متر فاضلاب است که ماهی به انجا بایدمیمرد ومامورین دریا وگمرگ بامساک هاثی مخصوص میتواندانجا کار کنند- شهر نیویروک قبلامرکز ییلاق نه قبیله سرخپوست امریکا بود وپنچ قبیله سرخ پوست کانادا معروفترین شهر سرخپوستان درنیوروک بود- اسکه دریا ئی داشت وکشتیهای ماهگیری ومسافرت به کانادا درانجا درفصلی این گروه های سرخپوستی جمع میشد ومراسم عبادی داشتند وچشن میگرفتند وباهم دادستد میکردند وجوانان صبر میکردند دراین چشن همسرانتخاب میکردند- از شهر یورک انگلستان جماعت زیادی رفتند تنها جائی بود بهخاطرامکانات کمتر انسانها تلف میشدند یک کلمه نو کهبه انگلیسی نیومیشوبرسز یورک گذاشتندوشدنیویروک ودوم افراد از هلند امادند وانها به نیویرک گفتندهلند جدید ولی بعدا نیویروک انتخاب شد بکمک سرخووستان انها چگونه زندگانی کنند یاد گرفتند وسپس انهار قلع وقم کردندوتصور نمیکنم یکانجم سرخپوستی درنیوروک باشد برای بعد افراد جوان بااستعداد وپول دار از وطن خودشان جا کن شود ودرنیورک باشند یک منطقه هارلم هرکس هرکاری خواست بکند دوم منطقه منهتن گفتند درانجا تجارت بدون مالیات اینازادی باعث شد منهتن  دواصطلاح  وجود دارد- یکی کلمه ارتی به زبان انگلیسی- یعنی کالای هنری  ویکی ارتسی یعنی  منطقه جغرافیای  کارها ی هنری- امروز از جنبه خلاقیت دنیا به گردانها نمیرسد درمزیک حرف اول دینا میزنند که اخیر مشهورترین موزیک مکتب – واب –استکه برای مردم درخیابان انجا نوازندگی میکنند ویک ساتی دارند که برنامه های هروز  یابهتر بگیئم هرشن اعلام میکندولی نمیدانم چرا ایران انرافیلتر کرده است؟؟ یک مغازه قفل سازی  بنام قفلساز منچستر  که اقای اسمیت نامی مسئول ان است عاوه برانکه قفلهای دنیا درانجا است قفل ترئینی  میسازد که دیدنی است چندین سال غرب این هارلم کم کم مسئله ساز شده استیک پلیس گفته است اگر سرسالم از اینجا به گوربروم اولین فردخواهم بود تا پازده سالگی فقط گلوله پوست منرا زخم کرده است- امریکا چیند پیش  گفت یک مهاجرتی از افراد فرهیخته بکنند اول بودائیان دوم مسیحیان سوم مسلمانان و لی مسلمان- حق ساختن مسجددرانجا ندارند؟؟!! حال اقای ترامپ برای انکه یککارجاویدان بکند درکمک کردن ساخت مسجد وکلیسا اقدام کند- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

چند نکته- کله ماهی خور


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چد نکته-5-مسئله شمالی یا رشتی کله ماهی خور-در زمان دانشجوئی من مهمان یکدانشجوی تنکابنی کهانروز شه سوار شدم  علتی که به تنکابن- شهسوار گفته میشود بزرگترین بندر شمالی ایران بود- ونزدیک ترین بندر به روسیه- یک اسکه بزرگی داشت که قاجار ساخته بود قاجار تنها درساخت دوحمام کمک کرده بود- ایشان یک پسر عمو داشت که مهندس بود-این جناب تما م قواعد شعبده باز ی با ورق قمار ورموز بازی رامی کشف کرده بود واولین وسادهترین رمز بریامن شرح دادوفرمودندبرا ی بیکاریانراحل کن اتفاقا من حل کردم من اتفاق دوستم به شهر رشت امدیم ومنزل تصور میکنم  خاله ایشان بود خانه بزرگی بودوحیاط بزرگی داشت- بسیارخانم فهیمی بود- روسی خوب بلد بود واز طریق رادیو روسی- وضع اب وهوا را تشخیص میداد کهدران زمان ایشان به همسایه گفت بزودی براران شدیدوبا کمی  طوفان می اید بالا فاصله فردی امدوبه پشت بام رفت که سفال های  شکسته تعویض کند سفالهائی که فاصله پیدا کردند بهم بچسباند وایشا جای مرغها به محل امن برد وپست پنچره ملافه زد  لباس ها از رویبند جمع کرذد من ازایشان سئوال کردم این که میگویند رشتی کله ماهی خورمنظور چی است حتی ان زمان گاهی در روزنامه شمالی ویا رشتی کله ماهی خودنوشته میشد ومن میفهمیدم- که یک نوع سرزنش است- ایشان به بازار رفت ویک ماهی قزل الا خرید اورد کله ماهی بود بدی دارد-علت ان من دراینترنت خواندم جلوی سرماهی سوراخ هائی است از این سوراخ ها یک روغتی بیرون میاد که همسرا سفت میکند وهم ابرا غلطان میکند یعنی اصطکاک را کم میکند مثال اورده بود شما انگشتان درا اب بچرخانید وسپ در وغن بچرخانید در روغن سریعتر میچرخد برای انکه اصطکاک کمتر است واین بوی بد مال این روغن است- ایشان میفرمودند واگر سر ماهی را بادم ماهی بچشوناید وعصاره گیر ی کنید- بری درمان ذکام بسیار موثر است- ایشضان بامهارت جمجه راشکاف داد وفرمودندشما نکیند که دستان زخمی میشود ومغز ماهی ازبین میرود- مهارت میخواست مغز ماهی ماندیک پنیر خامه ای  باریک ودراز  وبسیار سفید بهاندازه یک قاشق مربا خوری است- بسیارلذیذ است ومن سه بارخوردم وبعد گوشت ماهی  وسپس اگر تخم ماهی داشته باشد انرامانندتخم کدو تفت میدهند انهم مقداری لذیذ است- امریکائی تحقیق کردند که تخم ماهی درپرورش هوش موثر است مخصوص تخم ماهی خاوریار بخصوص زمانی که مغز بچه دررحم کامل شد یک گرم کافی است ما به شیلات رفتیم یکجناب متخصص خاوریا انجا بود که نقش ایشان تشخیص درجه مرغوبیت خاویار است ایشان میفرمودند تخم ماهی خاویار که به ماهی ازون برون گفته میشود که یک کلمه ترکی است یعنی دماغ دراز- کم ان مثر است زویادان بسیار امراض ایجاد میکند وچون من مجبور هستم که روز ی نیم  کیلو بخورم تمام ذائقه منراز بی برده است وعضلاتمن شل شده است وچندین مرض فرمودندمن پیدا کردم یککم شدن سو چشم- ولی ماهی ان برعکس است بسیارخواص دارد از جمله درطوبت رامیگرید بخصوص کباب ان- این خاوریا سه دار دارد ودرجه چهارم وپنچ من تقربیا سمی است یا دور میرختندویا میگفتن میفروشید که خیلی ارزان بود خیلی کم بیاداستفاده کند روغن ان بسیارزیاد کبد را ممکن است از کبد از کاربیاندازد- جناب خانم فرمودند قبلا ماهی فروشان سرودم وداخل شکم راخالی میکردند ودرسطل اشغال میانداختند وفلس انرا میگرفتند ومثل امروز  پوستانراخارج میکردند وماهی  قطعه قطعه میکردندومیدادندبدست مشتری  - وزمانی که میخواستند درب دکان رابندند فقر میامدند وصف میکشیدند این داخل سطل بین انها تقسیم میکردند- ان زمان دررشت رسم بود گدائی بصورت خیابان بنشینند- نبود- درب خانه  را میزدند- فردی میامد-درب میزد- وتقاضای پول میکرد ان فرد لباس خوبی داشت به اومیگفتند- برو کار کن توکه وضع ات بدنیست- ایشامن میگفت این لباس راشخصی به من داده است-من کله ماهی خورهستم- رضا شاه امد وشروع به چپاول بخصوص از شمال مالکین که یاانگلیسی بودند یاروسی بودند به انگلستان گفتند دست شمادردنکند پاسخ ماخوب دادید حال ماشروع خواهیم کرد- انگلیسی گفتند شما به رضا شاه بگویئد تو کله ماهی خوربودید حال طمع تو اندازهای  ندارد- رضا شاه گفتند سخت نارحت وعصبی شد وگفت من استعفا میدهم ولی کابینه باچراغ سبز انگلستان کمک های از انگلستان گرفت درشماخرج کرد وسپس در روزنامه گفت برعلیه انه جوک بنویسید وبگوئید شماهم کله ماهی خور بودید-من شمارابه اینجا رساندم وهروقت شما میخواست سروصدای کنددرروزنامه شمالی کله ماهی خور را مینوشتند حتی درزمان محمد رضا شاه مینوشتند- شمالی یارشتی کله ماهی خور-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

علم جفر- جبر واختیار-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مسئله- جبر واختیار- وعلم جفر- علم جفر چون در واقعیت دونوع است- خلط مبحث  یعنی درک غلط پیدا میشود- هردوعلم جفر ساخته وپرداختهخداوندمنان است یکنوع از پیامبران گذشته  تا معصوم علیه االسلام جاری بوده است ویک علم جفرفقط مخصوص معصوم علیم السلام الا جمعین است- نوع اول براین مبنا است که اسم هرکس درحقیقت یکنوع جبر الهی است- وحروف درعلم جفر هرکدام عددی دارند ومیبایست جمع حسابی کردبه یکعدد میرسیم این عدد تقسیم میشود به اصطلاح علم جفر ترک ترک میشود یعنی جدا کن به عدد اسمائی شخصیهای مثبت ویکدفعه به عددشخصیت منفی است- باکدام یک جور میشود اگرجور نشد تا نه مقدارزیاد ویاکم ان مهم نیست واگرجواب قابل قبول نبود ویاحتی مثبت بودباز اسم پدر تاجد موردتوجه واقع میشود که به کدام اسم معیار نزدیک تر است- درعمل باکدام اصطلاح مثلاعمل صالح یاصالح ویاطالح یعنی پلید یاباکدام کلمه مناسب  برای عمل جور درمیاید درتمدن شرق تمام کشورهای شرقی معتقد به علم جفر هستندحتی چینی ها  وتجربه صحت انرا مشخص کرده است- اما علم جفرمعصوم علیه السلام خداوندمنان زبان عربی را گسترش داده است مثلا برای کلمه ولی ممکن است  پنچاه معنی جدیددرعلم جفر باشد لغت های جدید بوجود اورده است با این لغات میتوان بطن های دیگرقران رافهمید که مومنین- دربهشت انرا یادمیگرند- روزی حضرت عباس علیه السلام از حضرت علی علیه السلام درباره علم جفر سئوال کرد- حضرت علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام فرمودند بروکتاب جفر بیاورد که این کتاب درنزد معصوم علیه السلام و حضرت فرمود کتابرا  حضرت عباس علیه السلام به داده وفرمودند بخوان ایشان شروع کردبه خواندن به کلماتی  رسید که نمیدانستند تلفظ ان چیست است ویک تلفظ اختراعی ککرد- حضرتعلیه السلام  از ایشان پرسیدند- چه فهمیدی – ایشانفرمودندجملات معنی درستی ندارد- حضرت علی علیه السلام به حضرت عباس علیه السلام-فرمودند کتاب را به امام حسن علیه السلام-بده وبهامام حسن علیه السلام فرمدند بخوان ایشان روان خواند وبعدفرمودند معنای انربا بگو وایشان معنی انرافرمودندوسپس فرمودندکتاب رابه امام حسین علیه السلام بده وایشان جای دیگر کتابراخواندند وانرا توضیح دادند- امام صادق علیه السلام ما گاهی از قوانین  اینجهان بر اساس علم بطن ها متوجه میشویم که چه اتفاقی میافتد ولی برای شما علم غیب محسوب میشود ولی گاهی فرشتگان مسائل رابیان میکنند انهم علم غیب است وگاهی خداوندمنان مستقیم به من الهاممیدهد انهم علم غیب است- حدیثی داریم که خداوند منان میفرماید من زمانی میخواهم شخص خاصی بوجود اورم فرض کنید حضرت یحیی علیه السلام من پدرایشان را انتخاب میکنم وهمسرایشان را انتخاب میکنم وبین ایندو رابطه ایجاد میکنم این یک جبر است ولی دلیلی نداردبرای همه اینچنین باشدکه –مامتاسفانه ازدواج ها میگویئم قسمت بود یعنی جبر  اینچنین نیست ولوفرد رویای صادقه بیند که بافلان خانم درفلان شهر ازدواج میکند این اختیاری  است ولی رویا یک پیشگوئی درست کرده است- که نشانهعلم غیب الهی است مانند شهیدشدن حضرتعلی علیه السلام بدست ملجم جنایت کارملعون یا شهادت امام حسین علیه السلام بدست یزید وشمر جنایتکارملعون  زمانی بر ای مسلم نشود که اراده الهی درکار است بایدانرا اختیاری دانست- مثلا فردی میفرماد سوا اتوبوس  بودیم درجاده حرکت میکرد وناگهانبه سمت چپ چرخید دم یک صخره ایستاد- هه فکر کردیم راننده درخواب است وجلو رفتیم ومتوجه شدیم که ایشان سکته کرده است ومرده است اینامر نشانه لطف الهی  میتواندنباشد- یک جبر علمی است- درهستی جبر علمی وجود دارد وهمین علت است که تصادف معنا ندارد- تصادف ضد جبر علیمی  است چنین چیزی وجودندارد ولی عرفا باملاک میگیوند اراده الهی بوده است یاجبر علمی بوده است

موافقین ۰ مخالفین ۰

عقل چند نکته

بسم الله الرحمن الرحیم-چند نکته-نظریات شخصی است- از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-سئوال شد- که نقش عقل در دین چیست- ایشان فرمودند هرکس عقل ندارد دینهم ندارد- زیرا عقل است که دین را میپذیرد- بقول علما وحی امتداد عقل است عقلرا کامل میکند علوم هم این چنین هستند- شرط اول علوم پذیراش عقل است- اقای کانت میفرماید- حیوانات دریائی انزمان بنظرایشان شناخت انها امکان پذیر نبوده است ولی میفرماید درشناخت انها سعی کنید هرچه به شکست برخورد کنید یکدرجه عقل شما زیادتر میشود شاید روز یبتوانید کشف کنید ویا در موارد دیگر درموجودات خاکی به نتجه بهتر برسید- هرکسی عقل قبول نکند مطالب اش ارزشی ندارد- یک امریکائی به هندوستان میرود- بیست سالدرهندوستان درباره دو امر- دردین هندو تحقیق میکند- اول درباره کاست به معنای نظامی طبقاتی- انسانها درجه بندی ذاتی دارند- دوم علت قوم نجس چیست-؟؟ جالب است که برای من اثبات میشود که دین هندویک دین الهی است زیرانتواستندحقایق این دین را مخفی-ومخدوش واز بین ببرنند –جناب پیامبر دین هندو- فرموده بوده است- یک شخصیت معزز ومحترم وعالم کم نظیررا انتخاب کنید مانند مرجع علی مقام درشیعه که نام ایشان مهاراجه است هم افراد مطیع ایشان تا انجا که مقدوراست به ایشان پول بدهند .-و- ایشان برای مستمندان وفقرا خانه ساز بکند- پل بسازد وکمک به افراد کند که شغل بدست اورندوارتش درست کند وغیره- دوم باانهائی که درجاهای پلید است افرادی درانجا  زندگانی میکند –که- اداب سلامت رارعایت نمیکنند به انها کمک کنید وزیادباا نها زیادمعاشرت نکنید زیرادارای امراض بسیار خطرناک هستند ودر شفا دادن انها هم سعی کنید-مدتهااینطوری بوده است کم کم مهارجه ها سعی کردند-پولرا بالا بکشند- لذا فرمودند شما که کنار دریاچه هستید نبایدزیاپول از ما بگیرید زیرا میتوانیدماهیگری کنید وبه فقرا کمک کند وبه ماهمپول برسانید ودرجه کاست شمافلان است مااینمقداربه فقرا میتوانم کمک – کنیم- وکاست از اینجا بوجود امد کوچک ترین – قبیله افرادی که دربیابانهای اطراف شهربودند که وضعیت خوب اقتصادی نداشتند ومریض الاحوال هم بودند اینهارا قوم نجس گفتند کهم مردم وهم مهاراجه کمک بیشتری به انها بکنند ولی پول به افراد میدهند دست انهابه انهانخورد واگرخورداستحمام کنند- حمام بگیرند ولی مهارجه بالا کش فرمودند اینها بعلت گناه زیاد دست شما بهانهابخورد وحمام نگیرید عذاب الهی میاید وزود-میمیرید- که امروزه در قانون اساسی هندوستان نه کاست مطرح است ونه قوم نجس وبه انهاهم تاحدی کمک شده است تحقیقاتی که ایشان کرده است به نسبت جمعیت بیشرترین افرادی که مسلمان شدند از قوم نجس است این امرباعث شدهاسهندوها توجه به نجش ها پیدا کند وبعدامن اثبات میکنم دین ساز یاسلامی هندوستان بر الگوی انگلستان درهندوستان عمل کرده است از جمله مهربابا وامروزه بشدت دولت وهندو از نجس ها ومسلمانان میترسند—علت این بحران – این است که عقل را ازانغفلت کردند وامربه معروف ونهی از منکر راازدستدادند وفریب مهاراجه ها قلابی راخوردن ودرنتچه دین هندو چندین گروه مشعب شد- ویک تعصب جمود بردین ملی وناسیونالیستی – مانند دین زردشت درایران- که نشانی بی عقلی  ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

اینده چگونه است-!!

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-مقاله ای درسی زبان انگلیسی- درکتاب –تاج استون= سنگ محک-شماره-2-اینده به چه صورتی است- البته این اینده نگری – تا سال 2050 است—متاسفانه بعضی  از احادیث اخرالزمان با دید امروزی دیدهاند وتاحدی هم سعی شده است  به نحوی بیان شود –که درچهارده قرنقبل تا حدی برای انها قابل درک باشد وبقول استادمعزز مرحوم ایت الله زبرجد رحمت الله علیه باید بادیدانروز ی نگاه کرد- بعنوان مثال- درحدیث است که مساجد امام زمان علیه السلام  تخریب میکند وبعد میسازد  وبعضی خانه های اطراف مسجد راخراب میکند- عدهای تصور کردندبعلت انکه شاید درساخت مسجد پول حرام وغصبی باشد ویا برای همسایگان دارای مزاحمت باشد وغیره- ولی امروزه  معتقد به کلیساه یابزرگ ومچهز  هستند حتی سالن رقص دارند وسالن اجتماعات دارند وفروشگاه وچ.تعب ئکتاب دارندوسالنسینما وتاتئردارند وبخشی برا کودکان دارندومراسم ازدواج واشنائی پسران وداخترن دارد- حتی کلیسای قدیمی این خصوصیات  ها را درجاهای مختلف درست کردن- یک مسجد کوچگد دیگر کارائی ندارد- برای  شاهد  این امر از احادیث من اینطور استباط کردم- هرجا به مسلمان وائمه اطهارعلیهم السلام ظلم شده است انجار  حضرت مهدیدعلیه السلام توجه شدید میکند نمونه ان فلسطین- وکوفه است که قیمت زمین –با طلا سنچ میشود- حضرت مهدی علیه السلام به نظر میرسد  مقراسای ایشان نجف است یا کفه است ولی به جاهای مختلف سرمیزندمسحد کوفه دران زمان میتوند هفتصدهزار درخود جا دهد ودیگرمساجد بدین سبک است که درا داخل  همهچیز برای ماسافرین که از سراسر دینا برای شنیدن ن دین خطبه امام زمان علیه السلام به کوفه میاند از همه  لحاظ در مسجد وجود دارد- وهیچ نیاز ی به خارج ندارند حتی هواپیما کهانهارابه خارج ببرد ویاقطار واز انجا توسط فرستناده ها به جهان نماز پخش میشود به زبانهای ان ملتها- من حضرت علیعلیه السلام- دوجا درشناخت ان عظمت به من کمک کرد—یکی مسجد کوفه درانجا یازده مکان است که بایدنماز خواند عظمت این جایگاه بقدری  است که باید برایان برای  علی علیه السلام نماز خواند—ده جای ان دراطاق است  وزیرسقف است ولی برای قضاوت بیرن در داخل صحن است سکوئی است پرد مانند که حضرت زمان قضاوت انجا بوده است یعنی شفاف وخانواده ظالم ومظلوم مردم جریان قضاوت را مشاهده کنند البته بدستور روحانی معز ما همه نماز را یکجا خواندیم- یک جایگاه کنار محراب عمموی است که درامجا حضرت استراحتی میکرده است وبعداز نماز هرکس مشکل شرعی درعبادت داشته است روجوع میکرده است کمی دورر حیگاهی برای مشکلات خانوادگی بخصوص زن وشوهر هم ودیگر جاها یک اطاق است  که بامحرا زاویه قادمه دارد دران زمان بسیار کوچ بوده است وبعدا انرابزرگ کردند درانجا  حضرت درعصر نماز  مستحبی میخوانده است وافراد سرشناس دخاص  انجا میرفتند وانهاهم نماز مستحبی میخواندند- چون ان زماننماز خواند امری عادی بوده است نماز مستحبی یک ملاک بیشتری بوده است-که دیگران ازانها پیروی کند ودرب بسته میشده از تمام مقام ها اطلاعات است ولی دران اطاق چه میگذشته هیچگونه اطلاعاتی نیست- حال زمان امامزمان علیه السلام این مقامها چندتا خواهدبود؟؟ اصولا مساجد بایداین یازده مقام رادداشته باشند- زیرا  تاثیر شخصیت روحانی بیشاز همه تاثیرا ت دیگران است واز همه مهمتر  علوم اسلامی است-که بایدهمه درابعادمختلف بداند وبه ان عمل کنند نه انکه شعار دهند- اینرا میگویند-نظم امورکم- یعنی - منظم باشید—وبخصوص- توجه  حظرت سلام الله توجه به بازار اسلامی- !!جای دوم- درس استادحضرت ایت الله معززمرحوم زبرحد رحمت الله علیه تمام شد ایشان نشست وشاگردان هم نشستند- ایشان باقیافه غیر قابل وصف- که من فهمیدم عجب گرگ بران دیده است- به من فرمودند فلانی راست اش رابگو اگر منزل رفتی  یاغذا امده نبود ویا غذا سوخته بود شما چه میکنی – من پنچ ثانیه درشوک- بودم وگفتم درخانه ما زیاداتفاق میافتد که بعلت انکه خانم من دوشیفت دردبیرستان مدیرت میکند واین دبیرستان اوقافی است وصاحبان اوقاف میخوانداز اموزش وپروش انرا پس بگیرند وسقف سالن هم پائین امده است وادراه فرموده است خودشما با جنای اقای مهندس مسئله راحل کنیدوانها میخواهند بیست روزمیخواهد مدرسه تعطیل باشد وبچه ها ما درنزد خواه رایشان است غروب به ما تحویل میدهند وایشان سری به منزل میزند ومیگویدمن نان وپنیر وباخیار میخورم وشما دوسیخ کباب از بیرن بخذر ومنزل من نزدیک چلوکبابی معروف شرزه بود وبروانجا چلوکباب بخور ومن تنها به نتیمرو و کنسورهای مختلف عادت داشتم ولی عجیب درمن شخصیت ایشان تاثیر گذاشت- حضرت علی علیه السلام چه تاثیری  بگذارد این بوده است هرچه حیله وروشی بلدبودندکه این تاثیر کم کنند ولی نشدمقاله میگوید تصور کنید یک عینکی به چشم زدید نقشه چی پی اس روی این عینک سوار است وهرجا که میخواهید  شمارابه انجا راهنمائی میکند به هرساختمام ومحل مهم که نگاه کنید اطلاعات لازم را به شما میدهد وکار کامپوتر ئموبایل  وتابلت به راحتی انجام میدهد!! ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

دیدگاه خاص من-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک اساتید فرهنگی  که دختر ایشان به امریکا رفته بودزمانی دیپلمه  بودودرشته پزشکی درس میخواند وزمانی که پدرایشان به نزد ایشان رفت سال ششم بود-منافقین خلی دم از عدالت اجتماعی وغیره وافسیرایات واحادیث ونهج البلاغه کرده بودند تا حدی ایشان راجذب کرده بودند- به نظر میرسد که غرب دستوردادهبود که خانواده انها درکشورها  غربی پخش شود- ومقداری از انها به امریکا رفته بودند درحالی مشخص بود که منافقین ثروت هنگفتی  از طریق صدام وعربستان وغرب ثروت دارند- ولی یک ژشت بی پولی بگیرند  لذا این خانواه توسط سازمان های خیریه امریکا حمایت میشدند واین دختر خانم کهدرغرب رسم است باخیریه ها همکاری کند یکنوع افتخار است وبخصوص سیاستمداران وحتی روسائ شرکت مافیائی با  خیریه ای همکای دارند بنظر حقیر این سیاست اقای ترامپ به همین علت خشن است که بسیاری امریکا ئی این مهاجریت مثلامیکزیکی  قبول میکند وایشان نمیتواند برای اخراج انها یک فضای عمومی ایجادکند هم رعب ایجادمیکند وهم سفیدپوست ضدمهاجرین تقویت کنند- مردم امریکا-  به مسائل سیاسی  وشناخت کشورها علاقه ندارند وامریکاهم اطلاعات زیادی- دری این بار منتشر نمبکند- بسیاری فکرمیکردن اینها مثلا اهل مراکش هستند ونمی دانستذ که اینها فردی رااز  سفارت امریکا کشتند کمک میکردند انخانم کم کم فهمید برای افرادکار خاص جاهای بسیارخوب گرفتندبه بهانه امنیتی وبعضی از افراد مشروب میخورندومسائل دیگر کم کم ایشان از سازمان کناره گرفت ولی همچنان باخیریه ها کمک- وباخودایشان پول هزینه میکرد وبعدتوجه شداینهابرای سیاهی لشگر درمقابل سازمان ملل متحد بر علیه الیران افرادی که اعتقادی به منافقین ندارند بخاطر مثلا سیصد دلار ویا هفت صد دلار می ایند وبیشتذرمطالبی که میگویند برخلاف مطالبی است پدرایشان بعنوان یک روشنفکر اسلامی مینویسد-امریکائی وتاحدی اروپائیان چون ایمان درست حسابی ندارند معنویتی انچنانی ندارند- بدوامر توسل میشوند- یکمردم دنیا شیفته عقل وهوش فرهنگ انها هستند ودم از انها میترسند مثلا مردم ایران حاضر هستند به امریکا بیانند وبه به وچه کنندولوانجا گدائی کنند اینرابه رخ غربیان میکشند ایشان میفرمودندمن دراطاق نشسته بودم وتلویزیون نگاه میکردم زنگ خورد یک جوانی ارایرانی امد نشست خوداش معرفی کردکه مثلا از طرف سازما ن شاهنشاهی امده است انها میخوستندیک کمپین درمقابل سازماملل متحد راه بی اندازند کهمه از خانم هاباشند- چهرها  یجوان زیباروی- خوش اندام با انرژی بگویند ما حجاب اجباری نمیخواهیم وتمیتواند ناسزابگویند ونفری هفتصددلار رفت وبرگشت ویک ساندویح  ویک کولا وچهارساعت انجا که فقط پنچ دقیقه تلویزیون امریکانشان دهند ایشان بهان جوان میفرمیادشاایرانی هستی که میگوید میفرمایدشماتاریخ ادیان مطالعه کردی میدانی کهخداوندمنان 124000 پیامبر فرستاد که انهازجر کشیدند کشته شدند وبلا ومصبیت بر سرانهاامد وهمگی گفتند حجاب باید باشد شما رذاجع حجاب مطالعه کردید  شناخت دارید؟ فلسفه انر میدانید؟ میخواهید باهفتصد دلار اب پاشیدد بر  کتابهای انها وبر کلام انها وبراعمال انها این واقعا شدنی است – دم اش را کول اش میگذارد ومیرود-ادامه دارد

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰