بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حال که بودجه درشرف تنظیم است- این حقیر مطلبی ارائه کنم واین طلبه را راهنمائی نماید- پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ومعصومین  اهل توکل بودند  ودرنتجه مومنین هم اهل توکل بودند امام صادق علیه السلام  میفرماد مابه اینعلت به بهشت میرویم که جرینات رادقیق میشناسیم وبهان عمل میکنیم مثلا اگر تلخ باشد- شما بهاینعلت به بهشت میروید که گفته های مارا گاهی علت اش رانمیدانید چون ما گفتیم عمل میکنید- هردو به نحوی اهل توکل هستند اما اگر بگوید فرمول این چنین  است مردم هم میگویند فرومل این چنین است وما اهل توکل نیستیم راه حل برای خود درست میکنند- که به ظاهر میفرمایند مانمیتوانیم از دیوارخانه ای بالابرویم ولی صدبرابر بدتر ازان است توکل هم نداریم برای انکه چیزی احساس نمیکنیم راه ای برای ما باز نمیشود چندی پیش به یک داروخانه نزدیک خانه رفتم  دخترخانم داروپیچ قوز کرده بود ودست راست اش را مداوم ماساژمیداد- گفتم چه اتفاقی افتاده است؟؟ فرمودند پدرم بعلت سرطان فوت کرد وبقدری من ناراحت شدم که حدی ندارد وبقدری گریه کردم- که دیگر گریه نمیتوانم بکنم زود ایشان رفت- من به ایشان گفتم شمادرمعرض یک امتحانبزرگ هستی وصبر کنی از عهده بر میائی وبه نتایچ شگفت میرسی- خودمن بارها تجربه کردم گذشت بعداز مدتی – باز به ان داروخانه رفتم داشت به تلفن گوش میکرد وناگهان خندید ومن فضول علت خنده را پرسیدم- ایشان فرمودمافیا دارو زودتر از ما از جریانات باخبر میشود وانها نیرو فرستادن تمام یک دارو خریداری کردند وبعداز مدتی برای مانوشتند تاشش ماه اینده این دارونمیاید حالا زنگ است هرکس این دارو میخواهد به این شماره زنگ بزند ما بگویئم کجا بیاید اخیراباز به این داروخانه سری زدم قبلا درخانه گفتند مسواک هاکهنه شد به تعدادبخر ومن هم به تعداد- دانه ای داوازدهزار تومان خریدم ودرخانه مورد شماتت وسرزنش شدم- - این دفعه خانمی – یک مسواک امریکائی به قیمت سی شش هزارتومان میخواست بخرد من گفتم شماچرا ارزان تر نمیخرید- ایشان فرمودند این مسواک بسیارنرم است من گفتم میگویند مسواک سفت بهتر است همان دختر خانم فرمودند لثه ایشان حساس شده است وانخانم فرمودند دکتر فرموده است تنها این مسواک بایدمصرف شود وااقی داروفروش فرمودند تمام شده است- وگفتند هشت ماه دیگر میاید که معلوم میشود هرگز دیگرنخواهد امد الحمدالله کسی از ماجنس نمیخرد دلیلی نداردما ازانها بخریم روسی انهم امده است وما بیادسعی کنیم تکنولوژی انرا بخریم ومواد اولی انارا داریم- همنی باز ی  با ابزار مهندسی  کردند اگر ما بهم رحم نکنیم بدانید  خداوندمنان به ما رحم نمیکند درحدیث است یهود ها بهم رحم نمیکردند- خداوندمنان به پیامبر اش صلواته علیه فرمودند به انه بگو در روز فلان عذاب سخت خواهد امد انها فوری از زیر زمین به ابنار یک دیگر نقب زدند وگفتند هرکس بهر اندازه نیاز دارد بردارد- روز معین رسید عذاب نیامد باران شدید امد وان پیامبر  بهخداوندمنان فرمودند من را دروغگو کردید معلوم میشود خداوندمنان اسرار به ایشان نگفته است؟؟ خداوندمنان چون چنین کردند من شرم کردم که  عذاب کنم انشا لله دولت توکل کند تا مردم هم توکل کنند- انشااالله