بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب دکتر هوشنگ نهاوندی – این چنابان یک تیکه کلامی درست کردند که شاه جاه طلبی زیادی داشت؟؟ .امریکا از این جاه طلبی ناراحت بود ؟؟ وجنا رهبران  امریکائی به ایشان گفته بودند که سرذنجام ایان بر کنار میشود اگر تغیری نکند- من درانگلستان سرکلاس درس در دانشگاه لندن که استادفرمودند یکی از سیاست های انگلستان این است که افراد چندین گذشته انگلستان سیاست مداران کشور های وابسته میتواند شکایات وسعایت کنند- این یکی از حیله های غرب است- جاه طلبی اول شاه درموردنفت ظاهر شد درایران جاه طلب بود درمسائل نفت به امریکا قول مساعد داد ودرانجا گفت من عقاب اوپک نیستم بعد تمام کاسه وکوزه سر اقا ذکی یمانی عربستان شکسته شد که شاه مجبورشد که قیمت نفت را پایئن بیاورد- این یکی از جاه طلبی است--؟؟!! جاه طلبی دوم امریکا به ایران حتی یک کارخانه کوچک ذوب اهین نه داد واستدلال اش این بود که کشورها یازاد مستعمره همه طلب میکنند درحالیکه ذوب اهن کشور ها ی ارویای غربی به حداقل سود رسیدند وکشرهای شماهم نفت دارد تنها چهار کوره برقی  درتهران بود که اهن قراضه تبدیل به ششمش میکرد- روسها مداوم میگفتندکه ایران پیشرف مختصرعرضی دارد عمقی ندارد زیربنای درست حسابی دارد وعلت ان استعمار غرب است ماحاضربفروش ذوب اهن هستیم مردم ایران شخت طالب ذوب اهن بودند وکارشناسان براین امر تاکید میکردد وذوب اهن گرجستان که دیگرمنافعی نداشت وفضا اولده میکردندومیخواستند انرا تعویض کنند به ایران فروختند – باچراغ سبز امریکا- که یکی از فتح الفتوح جناب شاه بود وبعدمجبور شدندقیمت اهن به ده تومان برساند تابتواند سود دهی داشته باشد ومداوم درحال تعمیربود وبخشی از ان خاموش میشد- وهرچه به امریکا والمان رفتند که این ذوب اهن را درست اش کنید ویا ما انرا تعطیل کنیم وبه جا ی تعداد دوتا ذوهب اهن کوچک مفید به بدهید غرب قبول کرد وبهانه با ای کاسیگن داد که غرب را بکوبد  و وجه شوروی درایران تاحدی باز سازی شد- شاپور غلامرضا یک اجودان داشت که سرتیپی بود  شاپور غلامرضا در ارتش مسئول زرهی ایران بود امد مرکز زرهی شیراز  من مسئول افسر  امتحانان وچاپ کتب ومقاله های نظامی بود- که درامریکا ترجمه میشد وما تکثیر میکردیم ویکبار شاهذ یک مقاله از اسرائی بویم که به زبان عبری بود ویک دانشجوی وظیفه یهودی انرا برای ما ترجمه کرد بهترین چاپ دنیا بود- ایشان درسالن اقسران دانشجو وبا کادر جمع کرد ونیم ساعت از شاپور غلامرضا تعریف کرد وسپس  به سئوالات افسران دانجو در مشکلات انها ومشکلات ارتش  ایران درمقابل عراق پاسخ دهد- یک از سئوالات این بود که جاده شیراز به خوزستان باریک است وماشینها تانک بر ویا خودتانگ دررفتن مسئله ساز هستند دستور بدهیداین جاده پهن کنند  ایشان فرمودنداین کاربرای ما مقدور نیست وشما به شهرستان ابلاغ کنید جلوی رفت وامد بگیرند تا شما رد شوید- باز سئوال کردندبعضی پل های توی راه ضعیف هتنید احتمال  ریز ش دارند واین امر مسئله ساز خواهد شد  وازهمه مهمتر دفاع هوائی دارند وبه راحتی عراق میتوانداین پل ها رابزند- ایشانفرمودندشما کااری به مردم- نداشته باشید این پلها زمان جنگ جهانی دوم توسط هندی ها زیرفرمان انگلیسی ساخته شده است- سرباز های هند ی یک جمله نوشته بودند- زحمت اش هنود کشید راحت اش ایران برد- هشت ویانه نفر هم انجا مرده بودند کنار پول جائی انهارادفن کرده بودند شایدالان اثاراش از بین رفته باشند شاه جاه طلب دست به این پل زند انرابروز کند- ایانش فرمودند شمادرارتش خواندیدچگونه پل از بین برود میتواند دربیابان ویا رودخانه پل بزنید ازماشین الات همهجا استفاده کنید واز سربازن ومردم جاده درست کنید رد شوید هرچه گفتند یک جواب سربالا دارد که ما شوک بر جشته ضدهوائی نداریم- رسیدیم به تانک ایشان فرمودندجناب حضرت شااپور غلامرضا درباره زرهی از من سئوال کردند ومن جواب دادم اقایان اظهار کمی نگرانی میکنند وایشان باپدر تاجدار صحبت کردند وشاه فرمودند شماخودتان نصمیم بگیرید ومن شما قول میدهم هرچقدربخوایهد تانک بخصوص تانگ چیفتن میتوانید بخرید هرپارتی دوهزارتا وهردفعه کشتی بیشاز سیصدتا نمیتوادبیاورد- ششهزار تانک دربرنامه است با این جاه طلبی مثلا انگلستان مخالف بوده است؟؟ حال- سازمان جاسوسی غرب وشرق درایران بسیار قوی بودند بعدا فاش شد فرانسه بسیاراز لحاظ جاسوسی درایران قوی بوده است- ژاپون بشدت از سازمان های جاوسی کمونیست ها-وحشت داشت- امریکائی امدند انا زیرزمینی بودند کمونیست در ژاپون به رسمت شاختند تا بهتر به ان ضربه بزنند دریان جنگ  ظاهری بین ایران وعراق نه روسها جاسوسان ما درعراق لو دادندنه غربیان اخیر فاش شده است که ایران یک سازمان جاسوسی قوی درکویت داشته است وکویتی هاهم ان را میدانستند ولی نکردند دلیل اش مشخص است که این سزمان ضدایرانیان انقلابی بودند وضد عراق ومصر  اقدام میکردند کاملا یک خیمه شب باز ی است- اقای منوچهر ازمون استاندار شیراز شد پس ازانکه بعضی استاندار ها که توسط جناب حق خواه اسرار حکومتی درشیراز برای انها تجیه میکرد واول باور نمیکردند وبعدپی بردن استعفا دادن واز نظامیان مدتی استفاده کردندوفقط تعدادانگش شماری از انه خردمند بودند وسرانجام به افرادبه ظاهرقبلا انقلاب ودرساواک دوردیده مانند اقای ازمون انتخاب کردند – اخرین تیر ترکش – ایشان زمانی که به اسادری شیراز امد افراد استانداری  به ایشان گفته بودد  برای ارامش مردم باحضرت ایت العظمی شیخ بهاالدین محلاتی به یک صلح نامها ی برسید- این نانجیب گفته بود ایشان کسی نیست-من حتی نیستم که ایشان دربان استانداری کنم این خبر پخش شد همسایه که اخیرا فوت کردندان مرحوم شاگرد درس خارج ان حضرت رحمت الله علیه بود وریس بیمارستان نماز ی بهمن گفت ایشان چنین گفته بنیند- ذلت مسلمان چقدر است که نمیشودبه صورت ان نانجیب تفی انداخت- درشیراز عجیب است که مثل انگلستان تف را به زمین میاندازند ولی درامریکا بصور میزنندخیلی فرد نانجیب باشد که بصورتاش  تف  بی اندازند-  ومشخص است که این فرد دست پروده ساواک است که حال اشکال ندارم که این کارگران که درباغ های شیراز زیر نظر حضرت حق خواه احیا میشدن وقبلاز کار برای حضرت ابوالفضل سلام الله علیه سینه زنی وروضه خوانی میکردند ساوا ک گفته بوداز خانه انها دزدی نید وبه ناموس انها تجاوز کنید وگرنه – به حساب شمارا میرسیم انها ازترس دزدی کردندوفر ار کردندوخودرا مخفی کردن وجناب حضرت حق خواه برای دستگیری انها  به پلیس مراجعه کرد – پپلیس فرمودند سوزن شدند ودر اب فرورفتند- خود ایشان شروع به تحقیق کرد وانهارابه دام انداخت وانها جریان را اعتراف کردند- اقای ازمون خدای شعار دادن بود- خلاصه یک روز ایاشن از حضرت العظمی شیخ باهالدین  محلاتی رحمت الله علیه تقاضای ملاقات داشتند یک قوت قبلی برای مردم شیارز شد که ایان فقط بخاطر قدرت ایشان ترسیده است وگرنه تره برای ایشان  خورد نمیکند حضرت ایتالله مصباحی رحمت الله علیه که نیمیه ایمان من از جانب ایشان است به استانداری رفتنذ وفرمود شما فقط یک شعارخودتان راعمل کنید اینها جاه طلبی شاه است- اینباز ی امریکا درست کرده است که گناه خود را به گردن شاه بی اندازد ان شاه جنایت بود ولی گوش بفرمان شما بود انصاف نیست که همه گناه به گردن شاه بیاندازید وخودرتبرئه کنی- جنایت امریکا دراین است – میخواهدبگوید کهپیشرف بیش از حد شاه درپیشرفت مادی خوش ایند روحانیت ومردم ایران نبوده است زیرا بهترین ناب ترین حکومتهای اسلامی متعلق به عربستان است که انهامخالف پیشرفهای سکولار غرب هستند مسلمانان چنین فکر میکند ومامتوجه شدیک کاری از پیش نمیبریم- و- بایدهمرنگ جماعت ایرانی شد- تنها سکولار هستند که مارا درک میکنند این عربستان جنایت کار از کشورهای اسلامی که ان زمان از لحاظ  سطح فرهنگ لبنان نفر اول بود- یک فرهنگ سنجیکردند که شما حکومت مانند سعودی راقبول دارید – یافرهنگ اسرائیل درحالیکه سعودی ها بسیاربه لبنان کمک میکردند مردم گفتند حکومت تل اویو را قبول داریم گه بر ای ما جنایت مکیند ولی برا ی خودشان بسیار خوب هستند چه جوابی روز قیامت انها خواهند داشت ؟؟ نکته دیگری که انروز مطرح میشود مسئله ازادی است- جواب این مسئله حضرت ایت اللهدکتر شهید معزز جناب اقی مرتضی امطهری  رحمت الله علیه دادند فرمودن سکولار انسان محور است نه خدا محور  وهر انسانی درتفکر ضعفهای فراوانی دارند پس پاسخ انها قعطی درهمه نیست ومقدس هم نیست ونسبت به اینده ناقص است حق است ازادی بدهد هرکس هرچه تفکر ومیفهمد بیان کند اما اسلام خدا محور است هم کلام اش قطعی  است وهم مقدس است هر علمی  تنها از طریق همان ان علم میتوان با ان مبارزه کرد- اسلام هم علم ناب الهی است واگر اشکالی است باعلم درونی ان علم باید مبارزه کرد ونقاظ ضعف  را به نحوی تبین کرد که دانشمندان ان علم انرا بپذیرنند- به اینمعنا که شمابیاداول مجتهد جامع الشرایط شودید وسپس زیراب دین اسلام رابزنید ومااین روش تحسین وتشویق میکنیم کارما را سادهتر میکنید وترس ها یما تبدیل به نشاط میکنید بایک سری شعاردادن شما کاری از پیش نمیبرید ومن تعجب میکنم غربیان بهتر درک میکنیند تا از این بظاهر روشنفکران غر زده  ایرانی  اگر قر اربود درتاریخ کسی زیراب اسلام ناب بزند کسی ی جز معاویه نخواهد بود وخیلی هم سعی کرد ونتواست – لذا باکمی عقل بهراه منطثی وصراط اسلامی حرکت کنید وشاهدموفقت هاز معنوی ومادی زیادی خواهید شد انشاااله