بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است  به بهانه داستان خانم ارس امیری جاسوسه انگلستان- خانم ترزا می فرمودند –حکم زندان ارس امیری بی نهایت تکان دهنده است!!؟؟- نکته اول این خانم درانگلستان عضو ارشد شورای فرهنگی به اصطلاح بریتیش کانسیل میز ایران درانگلستان بوده است درحالیکه  برتیش کانسیل انگلستان درایران وجودندارد قبلا وجود داشت که بیشترزبان انگلیسی کمک به پذیراش دانشجویان فارغ التحصیل بر ای مدارک بالاتر معرفی کتب زبان وفرهنگ بخصوص کتاب های مطرح انگلستان درباره ایران وانگلستان ودیدن فیلم های اموزشی ومستند وغیره بود وهیچگاه یک ایرانی بعنوان ریس ویا عضو ارشد انتخاب نمیشد بیشتر درسطوح خاصی تدریس زبان انگلیسی انجام میدادند- فرد باید خیلی به سیاست ها انگلستان درابعادی گفته شد  اشنا باشد ومعلوم است انگلستان همچنان درفکر  رشد وشناخت فرهنگ خود است نکته دیگر  ایشان با بنیاد تامسون رویترز همکاری میکردند مشابه خانم نرگس زاغری که احتمالا یک اطاق بدون عنوان دربالترین طبقه دارد پروند ه ها انجا مورد بازدید وکنکاش قرار میگیرد- میتوان از را ه های مختلف به هدف خاصی رسید کهان وسیله غلط انداز است مانند فرهنگ فولکوریک رقص های سنتی- تاتیر خیابانی- مهمترین مسئله پیدا کردن خوراک ذهنی برای جلب توجه افراد است واین امر مشکلی شده است وجریانات جهانی غرب باعث ریزش میشود  مثالی بیاورم کاراکاس درحدودهشت سال گذشته تظاهرات خیابانی برضد حکومت درحدود سیصدهزار بودحال بین سیزده تاسی هزار است دلائل زیاد دارد یکی ازانها اقا ترامپ ان امتیازاتی که اقای اوباما به کوبا داد پس گرفت  ومیزان کمک کوبا به ونزوئلا وبرعکس بیشترازامریکا بود برزیل مداوم درحال رفتن به سمت ورشکستگی تمام عیار است تمام شهر مهم صنعتی که قبلا بسیارفعال بود امروزه سیدرصد حاشیه فقیرنشین مطلق دارد ازالطاف جناب اقای امریکا است-نیروی چپ که میخواست به سمت شرق برود وچین مایل بود که سرمایه گذاری کلانی کند مجلس به دستورامریکا مخالفت کرد حال طرفدارامریکا روی کار امدند کوچکترین کمکی به برزیل نکردند مسائل خاور میانه مسائل باچین با اسیای جنوب شرقی وغیره کم کم مردم بیدارشدند لذا باید یکنوع خوراک روحی وروانی پیدا کنند که تاثیر گذارباشد-مخصوصا نسل جوانباشد ازطرفی پیاده روی مسلمانان درانگلستان جلب توجه مردم را کرده است مسائل تکنو لوژی وبخصوص نظامی  گرچه تا اندازی  میتوان روی انها مانور داد ولی اهمیت جلب افراد بسیارمهمتراست بحث ان است که ماباید بقول استادمعزز حضرت ایت الله العظمی جوادی املی رحمت الله علیه هم باید لذت جسمانی باشد وهم لذتهای  روحانی  وعقلی  نکته مهم ان است که از حقایق سترگ غافل نباشیم که خانم ترزا می هستند کمترین لذت لذت گیاهی است بعد لذت حیوانی است ولی ایندو لذت اگرتنها باشد فرد درغفلت است  حدیث از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرمیاد هرگاه بهارا که دیدید که هدف چهارفصل است بایدمعادباشید که هدف خلقت انسان وجن است اخر خط معاد است چون معاد اخر خط است بایداز بدو خلقت در راهی که مارابهمعاد راستین میرساند حرکت کرد واین راه توسط  رب انسان ربوبیت نه جهانی الله بلکه ربوبیت خاص الله درباره انسان درتحت تدبیر وتعلیم رب الارباب قرار بگیرد مثال زیبائی خداوندمنان میزند که استاد بادقت زیادی انرتبین میکند درزمستان زمین وگیاه به حالت مرگ نزدیک میشوند مرگ زمین دریک سانتیتر مکعب از خاک موجودات وعناصری بیش از هزاروجود دارد که به حالت خواب میروند گیاه هم به خواب میرود با بهار اب که از انسان نازل میشود خاک زنده میشود یعنی ان موجوداتدر درون خاک زنده میشوند وخاک رابرای  احیا ورشد درخت اماده میکنند به همین علت قران نمیفرمایئد مادربهار گیاهان را زنده میکینم میفرمیاد ما خاک را زنده میکینم وگیاهان میرویانیم بهار انسان درمعاداست عرفا معتقد هستند انسان از این دنیا که میرود واردبرزخ میشود جسم خاکی را ازدست میدهد وجسم برزخی قبلا درانسان رشد کرده است وباان زندگانی میکند اما رشد این جسم برزخی بدست انسان بسیاری ناقص الخلقه به ان

دنیا میروند به کمک الطاف اهل بیت رحمتااللهعلیهم اجمعین شیعیان وبعضی تاحدی کامل میشوند ولی خیرات واعمال صالحه کم کم به کم انسان میرسد  وبعضی بیشاز دنیا زیبامیشوند وصفات های بزرگی پیدا میکنند ودرجات دارند وهمین نحو درقیامت رخ میدهد لذا نبایدگول غافلین راخورد وزندگانی خودرا تباه کرد بیادحقایق  بخوبی درک شود کهالحمدالله ایرانیان درحال رشد فکری ومعنوی  هستتدبالترین لذت هم در معنویات است امید نسل غافل فریب ظاهر سازی سادهلوحانه غرب را نخورد ورا کمال انطور که قران واحادیث بیان میکند طی کند انشاالله