بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقایان غربی ها- فشاربه ایران میاورند که تعهد نامه اف –ا- تی –ای را حتما بایدایران امضا کند اینهم یکی از بازی انها است-درایران پولشوئی دوسه مورد بیشترندارد ولی درغرب هزاران مورد دارد مافیا دراس انها است وپشت هرمافیا ده سناتور ونماینده مجلس است که کسی جرئت نمیکند که واردحریم انها شوند که یک نمونه باکمال وقاحت دراینترنت است که نبایدگول این افشاگری ها بشویم یکی ازاین پول ها مال مواد مخدره است امریکا قبلا میگفتند تجارت مواد مخدر دردنیا بیست میلیارد دلار است که دومیلیارد دولار ان مال امریکا است که امروزن هشتادملیلرد دلار میگویند تجارت جهانی است دراروپا المان خرف اول را میزندواسطه گری  درتمام خلاف کاری اولش مال ایتالیا است  ومافیا انجا نقش فعال دارد یکنفر بعنوان توزیع مواد مخدره تا امروز درامریکا رسانه ای نشده است واین چندملیارد دلار رصد نشده است دراوائل انقلاب کی از دوستان دانشگاهی که درجهادکار میکرد به من فرمودند ما از هلند مثلا تخم خیار خریدیم وقتیکه سرقوطی راباز کردیم مثلا یک کلوئی  نصف ان روزنامه بود از کشور بسیارمترقی هلند- ود دارو موادموثر نصف کرده بودند وبه کشورهای همسایه فرموده بودند که حق گرفتن پول ازانها برای خرید دارو نباید داشته باشید کود شیمیائی  که خریده بودند پراز  تخم سوسک بود- یک روز همسایه ما بهمن گفتند فردی بسیارمطمئن بودند که درصنف مرغداری بودند ودر شهرستان نزدیک به شیرازمرودشت فعالیت مرغ داری داشتند وایشان سالها برای خرید دانه مرغ تبحر داشت ومداوم از المان بهترین دانه مرغ باتخفیف  زیاد میخرید اینبارپولرابرده است ودیگربرنگشته است- به پلیس مراجعه کردندتقریبا فرموده بودند که کاری نمیشود کرد اتفاقا من یکی از مهندسین بسیارانقلابی رادیدیم جریان راگفتم ایشان فرمودن طبق گفته امام راحل رحمت الله علیه ان عظمت این از الطاف خفیه است چند ملیارد تومان ما بایدهزینه میکردیم که بگویممثلا المانها بدین نحو هستند اگر میکردیم باز مردم میفرمودند اینها شعار است حالا خودشان کردند- درغربانواع تقلب را میکنند درمواد غذائی درمواد داروئی که بعضی ازانها برای تست کردن است دراینترنت نوشته استکه برزیل یک درخت بسیارمشهری دارد درجنگل های امازون مانند درخت ابنوس پاکستان هم برزیل وهم امریکا قطع این درختان جرم میدادند وخرید وفروش ان را جرم میدادنددوسه برادرکه شغلانها وپدری انها نجاری بوده است ودر نجاری ورشکست شدن از برزیل کشتی کشتی  این چوب راوارد کردند درانبار بدون ایمنی گذاشتند وتوسط یک سناتور کهبه ایشان بقدری رشوه دادن که ملیونر شده است بازرسان تادم خانه امدد وبرگشتند وایشان ثروت قابل ملاحظه بدست اورده است-