بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است نفسیر سوره حمد- با الهام از کتاب تفسیر سوره حمد وبقره   کتاب نسیم تنسیم استاد دکتر نیری  رحمت الله علیه-انسان از خاک تیره وروح منور الهی گونه تشکیل یافته شده است که میبایست از این خاک تیره عبور کند وبه روح منور خدا گونگی برسد همان امتحان هفت خانی استک در شاهنامه است ایا این انسان دراین خاک میماند یا عبور میکند درقیامت هم اول واردجهنم میشود وسپس

 به بهشت وارد میشود- دراین سیر سلوک عبدی  تن تیره را تبدیل به تن منوربهشتی میکند جنات تجری من تحتها الانهار- وجان راهم بهشتی میکند –فی مقعد صدق عد ملک مقتدر- عظمت فرشتگان در ذات منور ورب انها خداوندمنان است وهمین موقعیت برای انسان دربهشت رخ میدهد انجا است جملات از اقتدار عظیمی  برخوردار هستند شراب تنسیم شراب مرد افکن خاص است- که برای حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم وال محمد صلواته الله  علیه واله والسلم است برای دیگران ان شراب با ماده دیگری مخلوط میشود که اثراش را کم میکند- وسقا ان شخص خداوندمنان است که منظور بیانات وحکمتها وعلوم خاصی است- شراب طا هری که فرد  را طاهر میکند وخاص میکند واز تمام ضغعها -نقص ها پاک میکند- وخاص میسازد- اتفاقا در خواندن قران  این دهاق تسنیم جام های کوچک تسنیم درحد دنیائی  وجود دارد که اسنان رابشدت به خودوابسته میسازد وان وقت جهان مادی  را کمی حالت بهشتی گونه تصور میکند این کتب از سرچشمه ابشارگونه حضرت استادمعزز ایت الله العظمی جوادی –املی رحمت  الله علیه و حفظه الله تعالی –  اخذ شده است که درادامه تشکیل رودخانه ها ودریا ها واقیانوس ها خواهد شد- مشخص است کل مطالب در اینمقاله جای نمیگیرد به نکاتی خاص اشاره میشود-  سوره حمد این سوره 26 عنوان دارد-که هیچ سورهای به  این تعداداین تعداد عناوین ندارد که میتواند درهشت معرفت مثبت که اسوه باشد ویک معرفت ضد منفی که نمیتواند اسوه باشد تقسیم کرد از جمله اسامی- تعلیم المساله عنوان دیگر سئوال است وبخوبی رشون است کهاز خداوندمنان چه سئوالی بایدکرد کههم سئوال نورانی باشد وهم جواب نورانی باشد  حضرت علی علیه اسلام رحمتالله علیه واله والسلم فرمودند- رحمت خداوندمنان برکسی است که بداند از کجا امده است یعنی ازمقام مبدا ودرکجا است این جهان جهان شناسی داشته باشد- وبه کجا میرود معاد بهاین سه مطلب سه اصل گفته میشود اسم دیگر سوره حمد  الاساس است به این سه سئوال پاسخ میدهد-  نام دیگر قران- شریفترین وباارزش ترین حکت ذخیره شده در گنجینه عرش است نشان میدهد بهترین مخلوق الهی انسان وجن هستند که شامل  باارزش ترین حکمتهای الهی میشوند نام دیگر سوره حمد- الکنز است یعنی گنجینه خاص عرشی –مبدا شناسی  رسالت شناسی – ومعاد شناسی—هدایت سالکان به صلاح دنیا واخرت- راه سلوک  ادمی  به سوی  پروردگارش را نشان میدهد- انسان از رحمت سرچشمه میگیرد ودر رحمت سیروسلوک میکند به رحمت وارد میشود- در معرفت اول انسان از  شرک وکفر ونفاق پاک میشود کهانرا تحمید  میگویند- که اول قدم در شایستگی  برای ورود به بهشت است بشرط حنیف بودن  یعنی پاک بودن وخالص بودن شرط توحید ان است که همه چیزرا مخلوق الهی دانستن است- معرفت دوم- درذکر یا یاد الهی است وان ایه بسم الله الرحمن الرحیم است- سپس معرفت شکر است الحمد لله رب العالمین- وبعد  دررجا –امیدواری به خداوندمنان- الرحمن الرحیم- بعد خوف ویاترس –مالک یوم الدین-شش دراخلاص  -ایاک نعبد وایاک نستعین- درباره این سوره بیان شده است دوبار نزول کرده است یکبار درمکه ویکبار در مدینه یک عنوان ان المثانی است یعنی دوبار نزول کرده است- اما از حضرت علی علیه السلام نقل شده است اولین سوره برای حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم همین سوره بوده است مطلب بسیاردقیق است بایداینطور باشد زیرا نام دیگر سوره فاتحه است شروع باینسوره است ولی برای دیگران نبایداولین سوره باشدزیرا درانسوره میفرمیاد فقد خداوندمنان را ستایش کنید وازواستعانت وکمک بگیرید- یعنی بت کشک است بتی موجودنیست از همان ساعت اولیه نبرد شروع میشد بیادمدتی خداوندمنان از لحاض عقلی ومنطقی ونقلی  ریشه بت بزند تاان تعصب که تصور میکردند بت پشتوانه الهی دارد کم کم نرم شوند ولی درنماز رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باید سوره حمدخوانده شود-ادامه دارد