بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سئوال از ریس استراتژِیک راهبردی عربستان-با یک خبرنگار ایرانی  وقاضی انگلیسی ایا تنش بین عربستان وایران قابل حل است- نماینده عربستان عربستان تمام کوشش خوداش را کرده استکه از طریق گفتمان باایران مسائل راحل کند واین ایران است که میگوید مرغ یک پا دارد- ما در زمان ریاست اقای خاتمی  بسیاربه حل مسائل نزدیک شدیم این ایران بود که در کشورهای اسلامی منطقه دکترین  جاه طلبانه خودرا پیش میبرد ایرانی اگرشما اهل گفتمان بودید چرا دریمن وبحرین وسوریه وعراق  باحالت خصمانه پیش امدید وان هم جنایت کردید شما اهل مذاکره نیستید واهداف خودتان را با جنگ طلبی میخواهد پیش ببرید  عربستان این برای ان است که ایران میخواهد درمنطقه ایدولوژی خودرا پیش ببرد واز جنایت کاران دیکتاتور حمایت میکند ایرانی  بعنوان مثال بحرین اکثریت انها شیعه هستندهیچگونه حقی  ندارند حتی درانتخابات ودولت- عربستان مردم انجا وهابیت راقبول دارند وایرتن وهابیت راقبول ندارئد واین امر برخلاف دکترین خلیفه دوم است که اسیاب به نوبت- حال نوبت ما استوهمه دول جهان از ما حمایت میکند وبخصوص ریس جهمور ای امریکا وسازمانملا متحد که دکترین حضرت خلیفه بهترین خلیفه است همه قبائل عرب فردی مانندحضرت علی علیه السلام دارندبلکه بهتر دلیلندارد شیعه تک تازی – کند قبلا همه ازماحرف شنوی  داشتند این ایران است کهمعادله به نفع افراطیون یعنی رافضی  بهم میزندوهمه رافریب میدهد- هرکسی کشتهاست طبق قانون سازمان ملل متحد ودین وهابیت ذی حق بوده است هیچ بی گناهی کشته نشده است  واگر کشتهاست مقصرایران است همه دنیا گفته اند بهترینریسجهمور یمن اقای هادی منصور است همه نوع فداکاری برا ی یمن کردهات وقانونی بئده است وحوثی یکقبلئل طاغوتی وغیرمتمدن هستتدوحق رای تا مدتها نخواهند داشت- ماز حکمت قانونی  دفاع میکنیم – ایرانی پسچرا امریکاونزوئلا از حکومت قانونی حمایت نمیکند وکودتا میخواهدبیاندازد عربستان انجاهم ایران دخالت کردهاستبر خلاف عرف دانشگاه هاروارد که بهترین تشخیص میدهد طاغوتیان بر انسانهای شریف حاکم میکند ودنیا باما است نه باایران وشورشیان شما بینید اقای ایراین از حق رای صحبت می کیند وهمهحرف انهاهمین اغست متوجه نیست بر خلاف  رای دانشگاه اکسفورد تاریخ رانمیتوان به عقب برد وسنتغالبدربحرین همین حکومت وهابی است کهاز طرف سراسر جهان شناخته شده وموردپذیرش بوده است وایران میخواهدتاریخ منطقه به نفع خود ورق بزند قاضی انگلیسی چه زمانی  این تنش حل میشود  زمانی که ایران حق رای عربستان در منطقه بپذیرد ومطابق نرم جهانی عمل کند و.خطا خودرا جبران کند