عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۲۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

مبسوط الید شدن-!!

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-عده ای  که خود الیت میدادند بدون ان که درفقه علوم اسلامی مطالعات  تاحدی عمیق داشته باشند اظهار نظر میکنند- اگر مردم ازجریانات خوشحال باشند دادسخن می دهند وانرا اسلامی میدانند واگر کمی مشگل باشد انرا اسلامی نمیدانند ودلیل شرعی پپدا میکنند درطول تاریخ این گروه اکثریت دارند- که امروزه- مبسوط الید بودن فقیه یکی از انها است- بعنوان مثال  دراسلام نبایدکسی ضرر برساند ونه کسی ضررکند- خوب این یک ملاک عقلی هم است اینهمه ماشین بابنزین که باسرب ترکیب شده وسرب درفضا رها میکند برای انکه مزان انرژی کم شود وسرب دربدن رسوب میکند بخصوص در ریه ومشگل ایجاد میکند پس  ماشین نبایدحرکت کند؟؟ ایا امکان پذیر است؟؟ مبسوط الید بودند یعنی فقیه تاخرجا که تشخیص داد احکام الهی  میتواند پیاده کند  باید پیاده کند تنها مربوط به فقه نیست اینهم یک امرعقلانی  است درقدیم  قلب را تعویض نمیکردند امروزه میکنند دست باز ویا دست گشاده بهمعنای اجرا کردن قواننی اسلامی است وقدرت فقیه قدرت شخصی نیست قدرتی است که مردم به فقیه میدهند تا انجا مردم راضی به انجام قوانین فقه ای هستند فقیه دست اش باز است-مسئله دوم همه افراد تاانجا که واقعا عقل انها دقیقا بهترین تشخیص را میدهد درنزدالهی  وظیفه دارند به نکته عقلی عمل کنند البته انسانها درعلم وتجربه وهوش  وغیره مختلف هستند هرکس به اندازه قدرت تشخیص باید عملکند درسوره یاسین یک پامبر به شهرانطاکیه کهامروز در ترکیه است ودرقدیم جز شهر روم شرقی  سوریه امروز بوده است بسیارشهر مهم تاریخی استمرکز ادیان بوده است وپاپ ها دراولین شهری که به قدرت رسیدداین شهر بوده است- خداوندمنان یک نبی  به انجا فرستاد واین نبی  نتوانست کاری کند نبی دوم رافرستاد باز نتوانست کاری کند  دفعه سوم شاگرد یک نبی رافرستاد وانفردتوانست مردم را   مومن کند- در یک دبیرستان معروفی  به جای کسی تدریس را شروع کردم درس من دینی بود بچه گفتند یکجوانی سرکلاس است که پدرش روحانی است- وایشان پسرش را مجبور میکند که صبح به مسجدبرود واذان بگوید ونماز بخواند وسخت ایشان کنترول میکند که بارهرکسی دوست نشود وغروب هم به مسجدبرود واذان بگوید ودوستان ایشان را شخصا بایدببیند- وایشان ضد پدر  شده است ومیفرماید روحانیت سخت گیر است- من گقتم از پدر محترمتان یاساعتی  به من اجازه امدن بدهند ویا  دلیلی که صبح شمارابیدار میکنند که بیادبه مسجدبروید مکتوب کنند- ایشان خشک اش زد وهم چنان بهمن باوضع عجیبی خیره شد- من فهمیدم که تاکتیک است یکی از بچه فرمودند که ما هم ازپدرایشان خواستیم که نزد ایشان برویم وشفاعت کنیم ودرضمن هم بگویم که ما دوستان بدی نیستیم وگویا ایشان اجازه ندادند ایشان فرمودند پدرمن اجازه نمیدهند کسی نزدایشان بروند د ومن گقتم راه حل دیگری بایدپیدا کنم خوب ایشان بدین طریق تشخیص دادند که عمل کنند ائمه اطهار علیهم السلام- مانند بشر استنباط ندارند  تمام مطالب ان عظمت ها یقینی  است اگر میفرمیاند دراینده افرادی می ایند به اسم مذهب شیعه جریانی را به راه میاندازنند وسپس از شیعه منحرف میشوند وحتی ادعای امامت ندارند یعنی معصوم هستند فریب انهارانخورید  امام معصوم علیه السلام قیامی مانندانهاندارند مگر امام الزمان علیه السلام این مسئله با استنباط شرعی فرق دارد نمیشود هردو یکی دانست که درغیبت درکشورهای اسلامی طاغوت هرکاری که خواست بکند وهیچ کس حق اظهارنظر ندارد ونمیتواند از شرع مقدس بیانی داشته باشد درتقیه باشد  ومنزوی باشد-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

خاطرات قومی-و- غرب-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- من مایل نبودم مقاله ای دباره مسئله خلیج فارس بنویسیم تا جریان بخوبی روشن شود وببینیم که اندیشه من چقدردرست از اب درامد-ولی در کانال فارسی غربی بحثی درباره مذهب ومدرنیته کردند وگای اسلام شیعی  اوردند ودانشمندان  راستین غرب وایران را کوبیدند  وتور کردن که بحث عقل از غرب شروع میشود یک امر ضد مذهبی-و- شیعی  است- وایران درحال درجا زدن است وخاطرات قومی که درغرب مطرح شده است درک  نمیکنند وحتی درک نمی کند بودلر بدنبال اسطوره مذهبی وتقدست مذهبی  وقربانی شدن دراین راه هست- وفطرت غرب ضد این مسائل است؟؟- پیامبر اکرم صلواته  علیه واله والسلم زمانی که به معراج میرفتند متوجه شدن درمحلی درایران نور به اسمان بالا میرود وشیطان میخواهد براین نور چتری بزند وانرا خفه کند ازخداوند منان پرسیدند این نور چیست ؟ خداوندمنانفرمودند دراین محل نور تو روشن میشود- وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- به شیطان با غضب فرمودند-قم- یعنی  بلند شووبرو وشیطان رفت- درمابقیه جاها نور الهی به سوراخ میرود چون مار که به سوراخ میرود وبابلند شدن نور –قم- انهاکم کم بجنبش درمیایند- شیعه میگوید اسطوره الهی وجود دارد وتدس الهی وجود دارد وقربانی  شدن دران راه مطلوب است ولی یک استثنای  گمنام است درحقیقت دانشمندان غرب بدبنال کشف همین حقیقت هستند نکته دوم خاطرات قومی را  ایشان بدرستی درک نکرده است- این سیاست بود-که مردم رافریب داد تنها راه نجات وحقیقت-دردینامداری وعلم تکنولوژی است- درخاطرات قومی مثلا زمان ساسانیان تنها مرام مزدک نیست جامعه است چگونه درک میکند انزمان مذهب راقبول داشتندولی نه مذهب ساسانی  علم راقبول داشتند ولی نه علم طبقاتی  عرفان راقبول داشتند قدسیت قبول داشتند درتمام جوامع خاطرات  قومی بحثها صیقل یافته وعقلانی است ولو اجازه به ان ندهند وانرا سرکوب کنند بهمین دلیلاست که بودلر مگیویند خاطرات قومی چهارصد سال قبلغرب بدنیال عرفان وقدسیت واسوطره ناب مذهبی میگردد واقای شایگان درباره انقلاب ایران همین نظر دارد- فقط یک نکته مهم مال این دروان است وانهم اقتصاد  وپیشرفت است که تاثیر سریع وعمیق دارد ولی خاطرا ت قومی بسیار گسترده است حال غرب سوکولار خودرا اسطوره کرده است وقدسیت داده ودر راه ان خودراقربانی میکند برخلاف نظریات اولیه سکولارسیم ولبیرالیسم ودمکراسی درغرب – احمقی ماننداقای نیکسون ریس جمهرر سابق پس از چندیثن سال استعمار وحشتناک ویتنام  زمانی ارتش ویتنام داشت به سایگون نزدیک محیشد وامریکائی داشتندفرار میکردند- من واردخیابان شدم پرنده پر نمیزد یک خانمی تند تند  را میرفت ومن پرسیدم چه خبر شده فرمودندتلویزوین درحال نشان دادن فرار امریکایئ هست وامدن لشگرها ویتنام است ئفرمودند ما از این جنایت امریکا اگر سیمتر درزیر زمین برویم که حال شروع به افشا خواهد حق داریم الحمد الله-کمونیست وجود داشت ونگذاشت این استعمار جنایات بار باقی بماند شمانمی دانید اخیرا فرانسه وامریکا چه کرده اند!! اقای نیکسون میفرمیادمن تعجب میکنم .ویتنام دهانباز کرده است ومیخواهدفرهنگ پرعظمت غرب ببلعد چطوراین جرئت میکند  ومن ایستادگی خواهم کرد بحث ما باا ین نوع افراد است نه با دانشمندان فکور غرب اخیرا احمقی بیشتر اقای کلینتون در زمان حکومتاش نمیدانم موضوع چه بود شاید راکتوراتمی میخواستند وایشان نمیخواست بدهد فرمودند این ویتنام فرنگ یرعظمت فرانسه از ویتنام خارج کرد وان زمان مانفهمیدیم- که میبایست انهارا خوردوخاکشیر کنیم بله غرب درکلیت به عقل میرسد وعقل کلی به شرق میرسد – وقم  نورانیت زیادی پیدا میکند هم ایران وهم جهان را روشن میکند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

ما زمین را گسترش دادیم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- قران بیان میکند ما زمین را برای شما فرش کردیم یعنی گسترده کردیم شاید به همان مثال که  که اول زمین پیچیده بوده است بعد مسطح وگسترده شده است- یک نظر اجمالی به زمین  سومین ستاره منظومه شمسی است خورشید  یک عامل بسیارمهم است-مادرفضا خورشید هائی داریم که حداقل چهل برابر  خورشید ما است اگر زمین درانجا بوجود می امد مسلما ما حیاتی در روی زمین نداشتیم- تا انجا که امواج رادیومتری  ثبت وظبط کرده است ومنابع دیگری که  اسمان رارصد میکند- تنها زمین مهد حیات است؟؟!!- ساختن فرضیه ای که علت حیات رامشخص کند بجز خداوندمنان بسیارسخت میشود زیرا بیشمارستاره کهتاحدی دراوائل مانندزمین بودهاند به حیات دست پیدا نکردند وبرای یک استثنا بسیارنادر فرضیه ساز ی  کاربسیارمشکل بلکه محال است—زمین  چهارونیم میلیارد سال پیش شکل گرفت شاید قبل از ان رانتواستند بدست بیاورند یا حدس علمی بزنند وزمین دارای قوه جاذبه شد که بعدا دلیل انرا هسته مستحکم وزیاد  اهن میداند که اتفاقا بیشترین فلز برای نیاز بشر هم اهن است وروی این هسته اهنی  تمام مواد بصورت مایع داغ قرار دارد- که باعث ایجاد تبدیل کردن اهن به معناطیس میشود – دراین حالت جریان – کانوکت شن- رخ میدهد که عبارت از سرخ شد ن وکف کردن موادروئی  وخنک شدن وساقط شدن مواد زیرین که ایجاد صفحات متحرک تکتتونیک می شود- باعث زلزله های شدیدمیشود ومواد از پائین به سطح زمین میرسد- مثل اشی  که سر میرود- این جاذبه است- که ترکیب وتعامل مابین موجودات بوجود میاورد که عرفا به ان اشاره دارند ودرفضا با موجودات فضائی بخصوص  خورشید وماه دراثرتعامل جاذبه های یک نظم بوجود می اید-که درنتجه زمین بدور خورشید میچرخد-درمدت365 روز و26 درصد یک روز و366 دفعه و26 درصد چرخش بدورخورشید میچرخد- تعامل زمین وماه ایجاد جذر ومد میکند-واستواری حرکت زمین درمحورهای  در چرخش های خوداش را باعث میشودکه بتدریج باعث کم شدن سرعت زمین میگردد وایجاد چهار فصل را میکند- ونسبت به اندازه بیشترین موجودات وغلظت دارد- واز لحاظ وسعت چهارمین ستاره منظومه شمسی است-ادامه دارد

 

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب گرانسنگ تفسیر قران مجید-جز سی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-با الهام از کتاب گرنسنگ تفسیر قران مجید جزو سی به نگارش حضرت ایت الله محسن  قرائتی- رحمت الله علیه  حضرت استاد معزز از سوره والعصر وایات دیگر به  به این نتجه رسیده است که بهترین مثال برای هدایت تجارت است مطلب هم دقیق است انسان درامر تجارت سعی میکند سودبرد وتجارت فایده ای بای او داشته باشد  نه انکه سرمایه خودر ازدست بدهد وقت اش تلف شود حساسیت این امر زیاد است- حال والعصر که معنای های مختلف شده است- به نظر حقیر همان زمان عصر است –که کاسب به خانه  می اید ودفتر  فروش روز مینویسد ومتوجه میشود چقدر سود ویا زیان کرده است اگر انسان در روز بهشت را بدست اورد سرانجام از این دنیا به یک دینای بهتری رفته است ودرضمن عمر راهم جاودانه کرده است واگر جهنم رابدست اورده باشد هم این دنیارا ازدست میدهد وهم در  جهنم انسان طالب عمر داشتن ندارد-سود در این تجارت خاص هم میزان عظیمی دارد حداقل هفتصد برابر وهم کالای  عظیمی  دارد ان کلاهای بهشتی است- قران میفرماید هر کاری که میکنید ولو مادی باشد تاثیر شخصیتی  خاص دارد که به ان نفس میگوید یا شمارا ازحیوان بدتر میشودویا از فرشته بالاتر میکند- همانطور  که باید درتاریخ مطالعه کرد که چه کسی درتجارت سودبرد وچه کسی ضرر کرد- یعنی کنجکاو شوید ودیگران را مطالعه کنید وبه علمی خاصدست پیدا کنید وانگاه عمل کنید واگر علم نداشته باشید  ازهرسو ضرر میکنید- لفی خسر درخسران وضرر غرق میشوید- ودرتاریخ متوجه میشوید تنهاراه مفید متعلق به انبیا است پس امنوا وعملوا الصالحات- این کار سعی میخواهد پس اول سعی کنید وبعد عمل کنید درتجارت اول کار به سختی پیش میرود وزمان برای انسان تلخ است نباید جازد بلکه باید صبر کرد وانهم درجاده حق که کمی سختراز دیگر راه هاست وبعدخداوندمنان سختیهارابه به اسانی تبدیل میکند دراین کار با افراد شایسته تبادل علمی داشته باشید تواصوا بالحق وهمدیگر یاری کنید ودلگرم گنید وبه صبر اهمیت بدهید اصولا جهان مادی وروح انسانی به کندی پیش میرود تواصوا بالصبر ایمان باید جامع باشد یعنی همه فاکتورها وعومال جمع شود تا سیستم بوجود اید که پایدارباشد  وقابل پیشرفت- نه جزیی –ایمان به همه اجزا تا خسران ریشه کن شود الا الذین امنوا- ایمان مطلق امده است حضرت استاد رحمت اللهعلیه متوجه این نکته سترگ شدند که تمام اجزاشبانه روزمورد قسم واقع شده است زیرا همه زمان ها قابل سود دهی است بخصوص سحر نقش عبادت خاص ودعا دران زمان به اجتبت نزدیک است – وافراد باید انچه درک میکنندبه دیگران بگویند که امروز فضای مجازی این شرایط رافرهم کرده است وازدیگرانهم یاد بگیرند انشالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب گرانسنگ-ولایت علوی-4-!!

بسم الله الرحمن الرحیم است- نظریات شخصی استنیم نگاهی به کتاب گرانسنگ – ولایت علوی   اقتباس از بیانات معظم له میباشد- بحثی مستوفی دارند- که درهرعصری ولی باید یکی باشد وسرانجام هم جهان باید بدست یک ولی اداره شود حال این ولی چه خصوصیاتی بابد داشته باشد محل بحث است- ایشان  از ایه 22 سوره انبیا که میفرماید- لوکان فیها الۀّ-الا الله لفسدتها- اگر در اسمان وزمین خدایی دیگری بود همه مخلوقات تباه میشدند پس – انچه(انها –مشرکین) بیان میکنند خداوندمنان ازان ان مطالب منزه وبری است-فرض کنیم انچه مشرکین میگویند درست باشد بت ها خداوندمنان خلق کرده است وانها شافعین الهی هستند که افراد به خداوندمنان نزدیک کنند وخلقت هم به انهامحول شده است نبایدبین انها تضاد وکوبیدن یک دیگر  ونفیه یک دیگر باشد بلکه همه انها درجهت تکامل وبهروزی  بشر باهم تشریک مساعی کنند پس ضدیت انها باهم نشانه است انها مخلوق الهی نیستند تحولات   لازمه اش تغیراست- بدون تغیر تکامل حل مسائل امکان ندارد- بعنوان مثال  غذا گرم میشود ومازاد ان دریخچال قرارمیگیرد –در ماشین بنزین موتور را گرم میکند واب  در رادیاتور موتور راخنک میکند حال دینا درتغیرات است ودرجهت تکامل است این تحولات براساس  حکمت است که انسان اگر تحقیق کند پی به حکمت ان تااندازه درک بشری پی میبرد- واز نظمی به یک نظمی دیگری  نمیتواند همیشه انهم که بسیار پیچیده باشد کارتصادف باشد- اختلافات دربشر واینجهان لازمه تکامل انسان واین دنیا است اگراین اختلافات نباشد انسان ودنیا به سمت تباهی میرود- استادمعزز رحمت الله علیه میفرمیاند بعضی میگویند اگر دوتا خداوندباشد-  هردو بر اساس حق عمل میکنند لاجرم مشکلی فراهم نمیشود درحایکه تصور میکنند  تعدادزیادی حق وجود دارد که خدایان بایداز ان تبعیت کنند درحالی که این  طور نیست  مثال بیاورم هرکشور ی قوانین داد گستری دارد ومی فرماید حق این است- قاضی مسیحی درامریکا همجنسگرائی جرم سنگین می داند حقوق بشری   ها انرا  حق افراد میداند هردو تصور میکنند حق باانها است- خداوند هرطور خلق کرد وباهر قانونی  انهارابوجود اورد ان قوانین –حق است انسان که نمیتواند قوانین فیزیک وشیمی وغیره را تغیر دهد خداوندمنان قوانین  فیزیک وشیمی دربرزخ به نحو دیگری است درقیامت بنحوی  دیگری  است دربهشت وجهنم به نحوی دیگری است خداوندمنان میتوانست اینجهان را به نحوی دیگری خلق کند حال دوخداوند خلقت انها باهم فرق خواهد داشت مانند دوحزب- حضرت استادمعزز ایت الله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه میفرمودند دوتا خداوند باشد هرخدائی میتواند مخلوق اورا حفظ کند ولی  بین ایندو خدا یک رقابت ایجاد میشود که میگویند هر مخلوق پیش ما بیاید درجات اش  را بالا میبریم یار کشی میشود ودرنتچه خدایان باید مداوم امتیاز بدهند واین امر باعث نابودی  بشریت وخلوقات میشود  که دردنیا یک عامل فساد همین است درحالی که چنین نیست- پس یک خداوندمنان برهستی حکومت میکند وهیچکس نمیتواند قوانین  پیرفت بشر را کشف کندحتی فرشتگان چه برسد به انسان که شهوات وجهل وغفلت براو حاکم است

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

رجز خوانی ام یکایی ها

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- برنامه سر تا پا شوی تبلیغاتی –رجز خوانی – امریکا درباره بدافزار اینستاد- بخوبی نشان میداد که روسیه در سایبریک دست بالا را دارد وامریکا میخواهداز پیشرفت از تهدید یک فرصت بسازد- اگرانها قدرت داشتند سپاه وپالایشگاه وغیره رافلج کنند حتما میکردند- وپیشرفت درسایبریک تاحدی دقیق است اگر امریکا بخواهد سابییک خودر درقلعه نگاه دارد درداخل ضربات اقتصادی سنگنی میخورد اولا بایدارتفاع موشکهای فلسطینی پایین بیاد ودرثانی پیشرفت ما وابسته به مبارزه منطقی با دین یهود وبخصوص صیهونیست است وبادین مسیحیت هم بایداز گمراهئی نجات داد بقول ان جهانگرد مسحی اگلیسی درشیراز امراض خوب میشود


ارسال شده در  توسط علی
موافقین ۰ مخالفین ۰

نشانه تمدن!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای دکتر نوری زاده درانگلستان میفرماید اقایان درتهران ضد کاباره هستند وهنوز درک تمدن معاصرا را نمیکنند جهان متمدن کاباره  برای مثلا تفریح پذیرفته است جناب اقی حضرت ایت الله عارف مرحوم ارسنجانی  رحمت الله فرمودند من مایل هستم مانند کریم ارباب  زردتشی ادم عجیبی بوده است محل پارس تهران رارونق داد واتشکده ساخت وکاباره ساخت مهد تمدن ایران هستند؟؟ جای ایشان باشم دلیل ان این است که حضرت ایت الله رفسنجانی  رحمت االله علیه اخوند نیست روشنفکر اسلامی است- ازاین تعدا د پنج نفرر درایران داریم امریکا مرکز تفریحات است بالاترین میزا نافسردگی درامریکا است  وبیشترین قرص ضد افسردگی درامریکا مصرف میشود-وبالاترین همهنسبت است جنایات درامریکا است معلوم میشوداین اثارتمدن غلط انداز است- سئوال این است ایا این به اصطالح هنرمندان خودشتن شتن بانشاط هستند؟؟ اماری کهدرامریکا گرفته شده است بالاترین بدبختی وفلک زده مال فحشا واینهنرمندان هستندبه ثروت انچنانی  میرسندوبعددرفقر وفلاکت ومرض وگمنامی میمیرند- اقای دکتر نوری زادن چند بارشما بکارباره رفتی وخروجی ان چه بوده است  کاباره سطح نازل فطرت ویا سطح غریزه تحریک میکند درحالیکه سطح بالای فطرت ضدان است ویکتضاد ناخودگاه وبعدخودگاه درانسان ایجاد میکند اماتفریحات-مهمترین ان بحث عرفانی وخودشناسی  ودین شناسی است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  میفرماید بحث درباره دین شناسی روضه ای است از روضات بهشت  درحدیث در روضه بهشتفرد برای سیدهزارسال دربیهوشی میرود وبعد که بهوش می اید میخواهد به روضه برود حورالعین به خداوندمنان اعتراض میکند- پس منرا به چه خلق کردی خداوندمنان ان اشراق  را از او میگرد وشهوترابراوغالب میکند وباز این امر تکر ار میشود- حال در زمین مانن انکه مثلا مادر یکمقدار  اب مرغ غلیظ را رقیق میکند وبعد پنبهای در مقدار گارکرباس میپیچد وبه اب مرغ میزند وانرابرای نوزاد میدهد که به میکد ویا با قاش بچه گانه وکوچک چندقطره به اومیدهد وبچه درحال کیف است—وضع روضهداین جهان باان جهان درین مقیاس وچیز به گردان نمیرسد سعیدابوالخیر درزمامی همه نوع فحشا وشراب وعطاری ها معجونی بنام مکیف یعنی کیف دهند داشتند بخصوص برای پادشاهان نزدایشان میامدند ومحو کلام ایشان میشدند درروایت است شاه به ایشان گفت من میخواهم مدتی درنزد تلمذ وشاگردی کنم ودر زمان من مسجدراقرق کنید ایشان فرمودند مسجدمال خداوندمنان است قرق برنمیداردممکن اسن نزدشما یک حمال باشدشاه پذیرفت امد ساعاتی نشست ورفت  محوبیتاش زیادتر شد  ولی پرستیژ کم شد وفرمود من درعمرم چننین لذتی نبرده بودم وزیر فرمودندمن پشت دیوار یک اطلاق درست مکینیم که شمادرانجا اقامت میکنید وصدای ایشان رسا است شما گوش میکنید لی دیگران گفتند شما درمسجد نیسیتد اعتبارانها بیشتر میشودوپرستیژ شما پائین  می اید  ضشخص میفرمود من باپدرم به اصفهان میرفتیم ومدتی درمسجد محل درس وبحث ومنبر حضرت ایت الله العظمی میرزای نائین اصفهانی  شرکت میکردیم وزمانی که پدرمن میخواست برگردد مانند یک پیرزن  بچه مردهگریان بود ومن میگفتم پدر من بلد ام که به شهرستان بر گردم یا ایت الله مرحوم مشهور به نخودکی  هرکس یکجلسه میرفت از شهرستان نزردایشان میرفت ودرمحل اقامت ایشان چادر درخیابان میزند تا توشه اش تمام شود- یکی از تفریحات گرفتن زن متعه است امروزه رفتن به کمک سیل زدگان بالاترین تفریح است که نسان بادست پر از حکمتها و نورانیت ها وحتی اشراقات وبسایر مطالب دیگر برمیگیرد- در روایتی از  استادمعزز حضرت علی شریعتی  رحمت الله علیه  نقل شده است- ایشان باجناب اقای  جلال ال احمدمشرف به باگاره منور  شمس الشموش ثامن حجج امام رضا  بیرون میامدند جناب  مرحوم جلال چون هوا کمی سردبودپالتوی خودرا روی یک شانه اندخته بودند وماسرگرم بحث بودیم- یک دفعه یکفرد عادی که بیشتراز طبقه ضعیف بود جلوامد بالبخند فرمودند حاجی پالتو چند ایشان فرمودند فروشینیست وایشان عذرخواهی کردند رفتند  جناب جلال بسیارناراحت شد دکتر فرمودند به بالاترین اوج رسیدی  که یکفرد باشماتماس گرفت وارتباط ایجاد کرد ومنهم پالتوی خود روی یک شانه انداختم حال ارتباط باخداوندمنان- خداوندمنان بفرماید حاجی مارامیخری-؟؟!!

موافقین ۰ مخالفین ۰

به یاد شهید محمد گیتی نشان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مدتها است بفکر شهید محمد گیتی  نشان هستم البته پسوند  نشان شاید درست نباشد- روز ی سرگروه به من فرمودندبه مسجد سیاحتگر برو ویک سخنرانی کن- من خیلی تعجب کردم وبه انجا رفتم روحانی سید بزرگوار کمی چاق وبسیارخوش رو  وبسیارجدی  درحالیکه همه منتظر من بودند من در روی پله اول نشستم امر کردند بالابرو ان جذبه اجازه نداد که من چالش کنم  بالا ا رفتم- وسخنرانی خودم شروع کردم- عظمت استادمعزز که امروزه خداوندمنان اجر جزیله به ایشا ن عنایت کند- حضرت ایت الله شهید دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه- مطالبی داشتند که درحقیقت به روز اشاره داشتد جناب سرگروه که بعد کتابخانه بزرگی ایچاد کرد وفرشنوده کتب ان حضرت شد درمطالعات اش بهایننیجه رسید که استادمیفرماید سهگروه اگر درست شوند جامعه درست میشود رهبری – بازار-اموزش وپروش  درست شوند جامعه میشود ومشکل بیشتر مال بازرار است منهم درسخنرانی خودم مقلالاتی که ایضشان درحقیقت درباره این سه گروه بود بخصوص بازار جملاتی ایشان بیان میکردم وتفسیر میکردم نگاه  جمعیت وبخصوص لبخند یکنفر اشاره میکرد میکروفن از زبانت درور کن من تصور میکردم دربرزخ هستم وان فرد بعدادفهمیدم بازاری بود وفرمدند من مغازه دارم مطالب خوبی بود-درانجا من بایک گروه اشناشدم که کارهای انقلابی میکردند بخصوص اعلامیه پخش میکردند –از من خواستند هاین گروه درنزدیکی همان مسجد فردی یک خانه داده بوداعلامیهاماده  میکردندوپخش میکردند که درضمن کارمنا مطالبی  بگویم  بعد تعدای ازانها وادسپاه شدند.مدارجی طی کردند ویکی ازانها همان اقای محمد گیتی  بود به حوزه رفت وچند سال حوزه-و- خوش درخشید-  وبامن ارتباط تنگاتگ داشت- وحوزه رها کرد وبه جبهه رفت- بچه ها بهمن گفتندایشان حرف کسی راقبول نمیکند ولی احتمال دارد حرف شمارا قبول ایشان رابرگردانید و- ایشان تازه به جبهه رفته بود من نزدیکی دوران بسیارکوتاه از شهید منهدس ظلال النوارپرسیدم جای ایشان را پیدا کند ایشان رفت وبرگشت وفرمودند در میدان شوش  است ن قبلا درتربیت معلم تعدای از دانشجویان میخواستندبه جبهه بروندمثلا سی نفر یک از انها فردی بسیارجدی وعبوس به من فرمودند نصایحی اگربلد هستید  بفرمایئد من شرح دادم که زیرنگاه ودید دشمن هستید بخوید جائی پرسه نزنید غالبا درکانال ها باشید هرچه دشمتتیرمیزند بخوبی  به خاطر بسپارید تصور کنید زودمتوجه مه چیز میشوید دشمن توپی دارد که بکانبرد هاست  گرچه باین تیرانداز نقطه ک.ران توپ پیدا میشودولی کار سختی است وتوپ های زیادیدارد یا جابه جا میشود ویا بکارمی افتدوازهمه مهمتر موشک است وهواپیما است- ایشان فرمودنداینها چیز های ساده است نبایدما درجائی تعدامنان زیاد باشد ومن گفتم درجبهه به شما مسائل انجارا شرح میدهند- انها رفتند برکشتن همان جناب فرمودندما درانجا پی به نصایح شما بردیم یک عکسی به من نشان دادند روی یک تپه کوچگ علاوه بران سی نفر تعدادزیادی هم جمع شدن عکس گرفتن منخیلی تعجب کردم درردیف بالای تپه یکی از دانشجویانمرزشکاروخوش خنده وخوش اخلاق بود-و-د رعکس درحال خندیدن است فرمودند هواپیمای  عراقی امد وبه سمت بالای تپه تیراندا ز ی کرد وچهار را شهدی کردازجمله ایشان وما هیچ صدائی از طرف خودمان نشنیدیم من گفتم شاید موشک های ضد هوائی ما بسیاردور بودن- ودوباره بالای ان تپه گرد هم امدیم دفعه قبل من ردیف پائین بودم واین بار ردیف وسط بودم باز یک موشک هواپیما درکنار  ردیف اخر درشن فرو رفتد ومنفجر شد تعدای کمی شهید وزخمی داد ما جنگیدیم ولی اقا این وضع نمیشود-  درادامه جناباقای مهندش شهید عزیز یک چیب باراننده به من داد وما به میدان شوش رفتیم- وقتیکه وارد شدیم ساعت درحدود نزدیک ظهر بود درطول را هرچه من چشم گردانم چیزی از واحدها نظامی ندیدم بیابان خالی  وارد میدان شوش ضشدم بازمن چیز ی از جبهه ندیدم ولی غلغله نیروبود وفقط یکدیوار نیممتر ی کشیده بودند که ماشینها کنار ان پارک کنندونیروی ازروی این دیوار سوارماشین شودوتعدادماشین بسیارزیاد بود ان تپه انجا دیدم کهنوز بچه ها سوارتپه بودند.وعکس میگرفتندتنها امیتاز این میدان دورتراز عراق بود بچه های دور من ریختند وباخنده وکی از نها باکمینورفشانی فرمودندشما فرمانده ما هستید؟؟ من شایدیک لحظه فکرکردم دربرزخ هستم- گفتند شمابرای فلانی امدید اسمی رابردند اگپر برای فلانی امدید دوساعت است دیر شده است .ایشان جنازه مبارکش  را به شیراز فرستادیم من گفتم این فلانی کیست ایشان  فرمودندپسرایشان جزو گروهی بود که  میرفتند خلبانهای ماراکه هواپیما سقوط کرده میاوردند ابیشان ریک بار هدف تیراندزی هواپیما شد وشهید شد وبعدپدرایشان که یکمیوه فروش امد جای ایشانم گرفت ایشان دیروز شهید شد دوساعت است که ایشان به شیراز منتقل کردند اگر شما به شیراز رفتید حتمااز جانب مادر مراسم ایشان شرکت کند وتسلیت به خانواده ایشان بگویئد وهرکاری انها داشتندانجام دهید من گفتم قول میدهم ولی من برای اجناب محمد گیتی امدم ایشان گفتن ما ایشان الان پیدا میکنیم من گفتم چگونه –به این سرعت میتوانیدایشان پیدا کنیم؟؟فرمودند که ایشان پیشانه سفیداست ریس گروه نجات خلبان ها باایشان است هیچ کس جروت نمیکند جز گروه ایشان امروزر ایشان خوداش سوارامبولانس شد .رفت وجنازه انجناب راورد رزاننده من یک گروهبان بود درگوش من فرمودند فلانی زودبایدبزنیم به چاگ- ایشان اوردند درک کرده بود هدف من چیز است اصلا به چشم من نگاه نگکرد وجدی گفت اگرمنظور شما مادن باشمااست من هرگز نخواهم امدمن گفتم نیم ساعت به من وقت بده بعدهرکاری خواستی بکن ایشان فرمودندمن همین الان ماشین است ومن عازم بصره هستم از انحا تابصره ودرسمت چپ تا ناکجا اباد نیرو میرفت-  من مدتها فکر میکردم این چه تاکتیکی است؟؟ بعد مقاله خواندم از جناب اقای کارتر ریس جمهور امریکا که به ماخبردادند که درشوش مرکز تقسیم نیرو است مدتها ما فکر کردیم عقل ما به جائی نمیرسید بالاخر پنتاگون حدس زد ازانجا ایرانمیخواهدبهعراق حمله کند که یکی از شاهکارهای پنتاگون است ومانیروی عظیمی درمقابل انهاایجاد  کردیم یک تجربه تلخکهبر موازین علمی جنگ نبود حیله زدن اساس  است ولی میبایست ده جا چنین کن ومخفیانه درزیر زمین تجهیزاترامخفی کنند وسنگر پیش ساخته اماده کنند که بانیروی عظیمی درجای خود قرا بگیرد ظرف سه ساعت درشب چناچه دشمن گول خورده باشد حمله کنند به اصطلاح جا بماند درست مانند بازی فوتبال ایشان به بصره رفت ویک  خلبان ما درنخلستان بصره فرود امد وبا بیسم جای خودرا گفت وجناب محمدخان باگروه خوددرروز  باصدای تکبیر به سمت نخلستان رفت وتوسط تک تیراندازان عراق دربصر شهید شد من به شیراز امدم وان میوه فروشی را پپدا کردم جوانی زبرزرنگ پشت دخل بود واز ایشان منزل انجناب سدوال کردم وفرمودند داخل کوچه بغل دست شد وسمت چپ اولین خانه که دیوار به دیوار میوه فروش بود ایفن زدم درب باز شد یکخانه بافت قدیمی بسیاربزرگ پله میخورد پایئن برویم وپله میخورد که بال برویم باحوض بزرگ وباغچه من وارد حیاط شدم دیدم خانمی ثمین وچاق کنار پنچره نشسته است ولباس سیاه برتن دارد وبسیارباوقار  وساکت ومنوارد اطاق شدم یکصلابتی دراوج ان حضرت زینب کبری صلواته الله علیها نشسته است وجریان گفتم وگفتم من قول دادم هر کاری از دست من بر اید بکنم ایشان فرمودند تنها پسر ما ان جوان بود وزمانی که پدرش میخواست برود گفتم من تنها می مانم ونمیتوانم اینمغازه رااداره کنم ودرب انرمیبندم ویا میفروشم ایشان فرمودند –خدا هست- ایشان به شهادت رسید قبل یک شاگرد زبر وزرنگ داشت که از پیش ما رفت وایشان زمانی که جریان شنید پیش من امد وگفت نارحت نباشیدمن اینجا اداره میکنم گرچه حقوق اش کمتراز جائی است که من الان کار میکنم منر غلامخود بدانید هرکاری بگوئید میکنم وشمانبایداز خانه خارج شوید وهمه کارمارانجام میدهد وخداوندمنان ایشان برای مافرستاده است

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب گرانسنگ- ولایت علوی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به کتاب گرانسنگ  ولایت علوی- به نگارش مرجعیت العظمی رحمت الله علیه جناب اقای سعید جوادی املی رحمت الله علیه – حدیثی از عظمت امام باقر علیه سلام الله نقکردند که پیامبر اکرم صلواته الله علیه و اله والسلم فرمودند که ایه ولایت را بیان کردند- ودراخر حدیث فرمودند وهو راکع یرید الله عزو جل فی کل حال—به این معنی  که حضرت علی علیه السلام اول برای مقام ایشان ضمیر غائب –هو- اوردن که برای خداوندمنان استفاده میشود ودلیل برعظمت الهی هم است تنها غائب بودن نیست- ر فارسی داریم -فلانی – فلانی است- فلانی  نورچشمی است –فلانی عزیز کرده است-در هرحال خواست واراده الهی را میطلب که به معنای عبد صالح ومخلص ومخلص بادواعراب یعنی خالص صرف است- واین بالاترین درجه است – حال سئوال این است این ازمایش سخترین است ویا ساده ترین مسلما حضرت علی علیه السلام- ازاین ازمایش اطلاع داشته است- ائمه اطهار علیهم السلام تمام احادیث خودرا به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نسبت میدادند- یعنی اگر رسول خداوندمنان در زمان ائمه اطهارعلیم السلام بودند همان کار میکردند ولی زمان چایگاه رسالت پیامبر اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم  نبود که مقام ایشان   مقام نبوت وامات است زمان ائمه اطهار علیم السلام  زمان مقام امامت است—به امتحانات حضرت ابراهیم-علیه  السلام- نگاه کنیم- بسیارگریان وتوبه کن است همرنگ جامعه نمیشود وباصراحت ومنطقی دقیق  توحید را اثبلت میکند ضد خرافات است- بت شکنی میکند ودر اتش میافتد وزن و بچه به بیابان لک یرزع غیر قابل کشت ودرخت کاری صرف بیابان تا به ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام میرسد که سخترین امتحانان بوده است- پس این امتحان- باید سخترین باشد اگراسان هم بود باز نشان بران بود که همین امتحان اسان هم دیگران انجام ندادند ونخواهند داد- ولی استادمعزز مرحوم ایت الله زبرجد علی السلام رحمت الله علیه انرا سخترین امتحان ببیان کردند به نظر حقیر هم برای علی علیه السلام وهم حضرت فاطمه سلام الله علیها که دران شرایط بسیارسخت ازپول ان انگشتر گذشتند- حضرت استاد رحمت الله در درس مکاسب که وسط های کتاب من دران شرکت کردم برای درک وفهم به یکی از طلبه های  بسیار فاضل که مهمی داشت وغالبا جای دیگری درس میخواند فرمودندمقدمه کتاب را حضرت نویسنده علا مه الدهر شیخ- مرتضی انصاری رابخواند- درباره حضرت علی علیه السلام یک شعر عربی دارد که شیخ میفرماید- که مردم زمان حضرت علی علیه السلام ازایشان میپرسند چقدر شما درخوراک امساک میکنید امروزه همه درکوفه میتوانند  نان گندم بخورند- چرا شما نان گندم نمیخورید حضرت علی علیه السلام میفرماید شاید درمراکش-مغرب حال مراکش باش ویا تونس باشد ممکن است مسلمانی نتواند نان گندم بخورد رحالی که ن فرد نمیدانست که حضرت علی علیه السلام حاکم امت است .اگر کسی را میفهمید معاویه علیه العنت بوده است- دو اخلاق است اخلاق درفقه ودرمثلا قضاوت وغیره حضرت درباره اخلاق وتقوا خود جز ترس الهی  مانوری نداد در جنگاوری مانور زیاد داد ومداوم روزه بود ودلیل اش را  پرسیدند فرمودند – اسوه من حضرت رسول اکرم صلواته  علیه-و اله والسلم است هرکاری ایشان کرد  من هم باید بکنم تا پهلوبه پهلو ایشان درقیامت باشم حاضرنیستم اندکی با ایشان فاصله داشته باشم- لذا شیخ اجل واکرم فرمودند این صفات برای من الگو است برای شناخت مومنین ومرجعیت من دراخلاق وقضاوت- وحکم تابع صفات علی علیه السلام هستم پس مسئله مادی  واخلاق وایثار وغیره کاری بس  مشکل بوده است سئوال دوم این است ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین تمام احادیث  خودرابه رسول اکرم صلواته الله رساندند ولی درجائی حضرت علی علیه السلام فرمودنداستنباط من- روش من –البته درجائی فرمودند من تابع رسول اکرم  صلواتهاله علیه واله والسلم- عبدی از عباد ایشان هستم- دلی روشن است چون برای انتخاب ولی مسلمین شرط این بود که قزان وسن رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم وسنت شیخین عین استباط های شیخین واگر حضرتعلی علیه السلاممیفرمودند من به سنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم عمل میکنم انها ذمیگفتند شیخین  همبه سنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  کردند درجائی که  حدیث نبود  استنباط کردند پس علی علیه السلام بیادمیفرمودند منهم استنباط شخصی دارم کهدرکل حال تابع الهی است پس تابع رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم هم است- مسئله شاهد داشتن هم مطرح بود-ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقش ورسالت معلم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- روز معلم را تبریک وتهنیت عرض میکنم-معلم کیست برای شناخت معلم میبایست نخست نقش معلم را شناخت – معلم اگاهی دهند ه دباره کون و تکوین و هستی  وفلسفه وجودی انسان است وتشریح  وظائف  وتکالیف وساختاری است که میبایست فرد یاد بگیرد چه از لحاظ نظری وچه از لحاظ عملی درابعاد های مختلف که دربر گیرنده ان هدایتی که اورامنور میکند وبه ارمانی وهدف ایده الی وطرحی که   برای اوخلق شده است  نائل شود- انسانرا  در دروسی  که برای اوتهیه شده است- با یک مدیریتی کهدران اموزش وبیش ازان پرورش  درضمن ان دروس  به اجرا میگذاردنفش معلمی در  درنقش یک والدین بسیار فرهیخته ودلسوز وبرجسته شکل میگیرد به انسان نظم –ویاد گیری تجارب  پر ارزش وقدرت حل کردن مسائل ورفع مشکلات ویاد دهنده کتب پرارزش که بتواند فردرا تبدیل به یک طراح هدایت وراهنمائی کننده- نور معلم فرد رامنور میکند که نفش اسوه را به افراد دیگر یاد دهد- که شخصیت فرد با زیربنا وروبنا  مثبت صاحب سبک ومکتب که درفرد به ثبوت رسیده است و با یک استقامت مطلوبی که ان زیربنا وروبنا لغزش نکند وفرد چون دفتری که مداوم برگی به ان  اضافه میشود- معلم هرفرد را به اندازه استعداد پرورش میدهد ودر زندگانی دستجمعی با دیگران به یک اتحاد و وحدت میرساند- وهم افراد دریک جامعه انسان های بارزشی میشوند- افرادی اهل چالش وسعی اهل ارمانهای بسیاربزرگ وتلاش برای نائل شدن به ان واهل یادگیری وعمل-دارابودن وبدست اوردن معیارها ومالک های حقیقی وکلیدی تصمیم گیری براساس اصول ومکتب ونشان دادن مشکلات مهم وتاثیر گذار ویادگیری حل انها است لذا معلمی  رسالت ای چون رسالت انبیا است ونزدیک ترین نفش به نقش ربوبیت الهی است

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰