بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب  کانال –ایران فردا- یک مقوله فلسفی – دینی است- بنام قضا وقدر- قضا-اشی است خداوندمنان تهیه میکند- قدر-اشی است که خداوندمنان تهیه میکند  که انسان درتهیه واندازه ان  دخالت دارد- در قضا قابل درک فقط درسطح اش  میتوانیم بفهمیم ولی عمق ان هرگز قابل درک نیست مگر زمانی که به سطح بیاید وحتی فرموده شده کنکاش نکنید چون به مرز دیوانگی میرسید- ولی  قدر تاحدی بیشتر قابل درک است نمونه ان درقران داستان حضرت خضر علیه السلام با حضرت موسی علیه السلام به شهری رفتن که قبلا مذهبی بودند ولی پیامران را رایا کشتند ویااخراج کردند باامدن حضرت خضر وحضرت موسی علیه السلام که بعدا مادرک نمیکنیمکه چه جریاناتی درانجا رخ داد  حضرت خضر سلا م الله علیه باکمک حضرت موسی علیه السلام دیوار یک خرابه درست کردند که ارث یک پیامبر یهود به فرزندان ایشان برسد واندو نوجوان بعدا پیامبران ان شهر شدند وشهر را مذهبی کردند درتاریخ معاصر هجوم استعمارخشن  غربی درخاورمیانه که همه انرا قدرت غرب وشیطنت انها میدانست وهیچ امیدی به راه نجاتی بود مخصوصا برای مسلمانان- دوکشور پاکستان وبنگالدش ازدرون همین ایام سیاه بوجودامدکه هیچ کس تصور نمی  توانست بکند وملت مثلاهندبشدت از ان رخوت وسستی بیرون امد ناگهان سربراورند وهمچنین چین وکره یک تحول بسیارنادر پیدا شد صدای امریکا مطالب جدیدی دردفاع از خلیچ فارس تهیه کرده است ودرضمن دروغ های شاخدار هم بیان کرده است ازجمله که شهرابادان مدرن ترین شهری ایران بعداز تهران بوده است مدرن بودن تهران درچه چیزی بوده است تا شهرابادان نفردوم باشد از شهرهای ساحلی  خلیج فارس  کلیپ هائی نشان میدهد اتفاقا همان کلیپ ها که خانمی درانباری پراز کالا زندگانی میکند قبلا چنین انباری وجودنداشته است اتفاقا هرکسی به شهرهای ساحلی جنوب رفته است بیان میکند اگرهمین روند اگر ادامه پیدا زیبا تراز شهرغرب خواهد شد پیشرفت شهرهای ماننددوبی  که دروضع اسفناک بودند علت اساسی ان ترس از ایران تاثیرایران است درضمن ایبان فرمودند دوازده میلیون توریست از ابادان بازدید میکرد بودم توریست ها همگی ملوانهای کشتی بودند وکسانی برای جهان گردی باکشتی ها باری مسافرت میکردند وعدهای درکشورهای اطراف خلیج فارس کار میکردند چند روزی مرخصی میگرفتند وبه ابادان میامدند ویک تعدادهم توریست بودند بسیارناچیز قران مجید میفرماید زمانی که شمامومنین درمکه نماز میخوانید واطراف شمامشرکین باچشم دریده شده نگاه میکنند نترسید اینها بعلت تعجب است که شکوه نماز شمارا انهابه تعجب  انداخته  به عبادت انها نگاهکنید دو زمان عبادت بتها دست میزنند وسوت میزنند وگاهی هم حرفهای ناشایست به بت میزنند اینهمه تحریم ولشگر کشی نشان هاز اتعجب وقدرت وشکوه اسلامی است- درهرحال ما بقدرت الهی وعلم وحکمت الهی سخت باور داریم واینده درهرحال به سمت نور خواهد رفت انشااالله