بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز برای گرفتن  برگ ارجاع برای ازمایش قند خون برای چشم پزشگی  به درمانگاه اما م رضا علیه السلام میرفتم  برای اولین بار از چهاره ملاصدرا به اخر خیابان بسیارخلوت بود  جوان شیکی  پشت تاکسی زرد بود ما واردقرن بیستم اروپا شدیم درانگلستان ریس  کارگران ساختمانی  داری دکتر  تاریخ اروپا دارد-  دراینده ایران هم به همین نحومیشود امروزه جوانان تحصیل کرده مغازهارا اداره میکنند من دوستی دارم مهندس  کامپیتور است وخواهراش ارشیتکت از دانشگاه شیراز  حسابدار است شهر شیراز  که قبلا گل وبلبل بود حال شهرمانتو وتی شرت است هروز مثل قارج میرویند واسم مغازه  کانسپت است یعنی تفکربه انگلیسی بازگشت به اصل- چون فرد تحصیل کرده است- از جناب راننده پرسیدم این خیابانکه سکون بیشتراز حرکت بود چرا امروز اینقدرخلوت است؟؟ فرمودند اول مدارس برای امتحانات تعطیل است- درثانی ماه رمضان هم است وگرکا هست گفتم درست میگوی جوانان ساده لوح این مملکت برای خوش گزارانی  سره به کافه شاپ وشهر گردی  ودختران برای رفع بیکاری بی حوصلگی برای دین مانتو وغیره پرسه میزدند ایشام فرمودند-که –حاج اقا – دختر بازی هم تعطیل شده است خدا کند همیشه همین جور باشد چندین سال پیش یک اشنا از امریکا امد از ایشان  پرسیدم درانجا ترافیک هست یا نیست ایشان فرمودند امریکائی یک قانون دارند که ملشین پشت چراغ قرمز بیش از سه دقیقه نبایدباشد وسعی خودشان راهم میکنند وبین ایالت هاهم رقابت است مگرانکه نتوانند انجام دهند- در درمانگاه روی یک خانم دکتر بحث بود وخانم هامیگفتند ایشان با خانم ها خوشاخلاق نیست با اقایان خوش اخلاق است-واقایان هم بااقایان  وهم  باخانم ها خوش احلاق هستندوایشان نبودندفکر میکنم مرخصی رفتن- من کاغد ارجاع گرفتم به درمانگاه ولعصر  عج که مومنین انرا ساختند رفتم متصی  پیش خوان فرمودند  یارانه تخفیف تمام شده است شما باید کامل پرداخت کنید  ومن گفتم بسیارخوب وخانمی پشت دستگاه کمپوتر  نشست باخنده فرمودندیک نفر جا است ومنخواستم بگویم خدا با افراداست وهوای مردم رادارد- ادامه دارد