عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۹ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

داستان دوشهر -بخش دوم-

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بامقایسه دوشهر کوفه وشام وگذشته ایندو شهر- بخوبی  به این تتجه میرسد-که کوفهای که روزی مورد تکریم وتوجه حضرت علی علیه السلام-بود  درحضیض وپستی  زیادی فرو رفت وشام که جزودشنانان حضرت علی علیه السلام بود-مردمی نادان غافل بودند—درکوفه صحابه وثروتمندانی که از ازقبیله کلب از شام به کوفه امدند- نفاق را ودنیا طلبی  که صرف دنیا طلبی بود-نه توشه ای برای اخرت وباید دانست لذت های حلال دنیائی هم ذخیره اخرت هم میتوان بشود-تنها رج کشیدن درراه ین  وتحمل  سختی ها ی تکلیف نیست—ودنیای طلبان سرانجام برضد اخرت طلبان خواهندبود- وبه جنایت دست میزنندواخرت طلبان بالجبار باانهامواجه میگرددند- ابن زیاد به عمربن سعد هرنوع جنایت برکاروان  نورالهی وخواست الهی – به سمت تقرب الهی را  دستورداد حتی درحیات انها برسینه ها وبدن انها اسب دوانی کنند—وبعداز مرگ رها کنند که عمربن سعد همچنان برای خوش خدمتی عمل کرد-حضرت زینب کبری صوالته الله علیها- زمانی که برتران برهنه سوار شده بودند به کوفه یک شبانه روز در راه انهم درگرمای داغ رسیدند—میفرمایند – ای مردم کوفه وای پیان مکر ویله- ای کسانی  که با نامه های  خود مارا بسوی  خویش  خواندید-ولی  چون  ما بسوی شما امدیم-– پیمان  خویشرا شکستید و زیرپا گذاشتتید-وبا دشمنان ما همپیمان شدید—دقیقا کار بصره را درزمان حضرت علی علیه السلام انجام دادند درزمان جنگ جمل- حضرت علی علیه السلام نامه ای  بهمردمکوفه نوشت وفرمودند انطور که واقعیت است من جریان بصره راتعریف میکنم- که اصحاب جمل نزدمن امدند و پیمان بستند وبه  مدینه رفتند وتوطئه کردند ومردم بصره برضد من شوراندند حال شما مردم با افتخار به کمک من بیائید تا این  قائله پایان بدهیم وانها هم رفتند وقائله راپایان دادند -  شعور درامرنظری بسیارقوی است ولی درعمل کابرد زیادی ندارد واسیر هوای نفس میشود واورا بذلت میکشاند- وبقول قرانمجید به تاریکی میبردولی جلوه دلربا دارد-سمی است که د رظاهر درعسل است- بسیار حیوانات باحیله شکاربه دام میاندازند—ادامه- اکنون شمارا میبینم که برسرنوشت ما میگیر ید- بقول معروف اشک تمساح- درحالیکه  اینمصبیت بزرگ را بادست خودتان رافراهم کردید-داستان شما همچون ان زنی است که رشت ها را بادقت میتابید- وبعد با دست خود انها را باز میکرد وزحمات خویش رابر باد میداد—جالب است نشانه دیوانگی است- درحدیث است- کسانی که ربا میدهند درقیامت حال مجنونین دارند-که مردم از انها میترسند- البته گرانفروشی هم دست کمی از ربا نداد- احتکار کردن هم همین طور-من زمانی که میخواستم به انگلستان بروم معمول اینبود که پول بوسیله تراول چک بود ولی مقداری هم برای ترراه ومدت کمی میابیست داشه باشیم میزان پول توجیبی بنظرم کم امد  بانک بسته بود وحرکت هواپیما ازشیراز بعدازظهر بود وبلافاصله که به تهران میرسیدم با تاخیر دوساعت پرواز به لندن بود-به مغازه رجبعلی هوائی-ربا ده معروف شیراز بود که اول بازار دستچپ مغاره داشت مقدار پوند وپنس خورده پوند خریدم-پد رمن میشاخت که ازاو دلار وپوند خریده بودبهمن باخنده گفت هرچقدر پول خواست-من برای حواله میکنم وپولش را ازپدرت میگیرم انجاهم دست دارم وافرادی که بهانگلستان میایند برای ایت میفرستم ناگهان حال مجنونین بخود گرفت- گفت  پشت سرمن زیاد حرف میزند که چه خبراست تو 45% میگیری-جواب اش-این است یکماه این پول رامیدهی واعتبارت- حفظ میشود کالا میاید چندبرابران را درمیاوری- شاگلرد من راغفال کردند شب به مغازه امدند که گاوصندوق رابدزدند صدای زنگ مغازه بصدا درامده است واتفاقا گشت پلیس اینجابوده است وبعدمغازه پشت سری ارااجاره کردند دیواررا سوراخ کردند سیمبرق انهاراگرفته است وغیره –ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

دو متضاد هم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برگرفته از – از کتاب سیری کوتاه در زندگانی  زینب  کبری علیها سلام الله -در لشگراستغنی طلبان زیاده خواهان وبرتری طلبان دنیازده که ازادی برای انها ازهرسمی خطرناکتر است-در روز عاشورا- فرماندهی پیاده نظام- را ملعونی بنام ": شبث بن ربعی- باکسره را- بود- اما بیوگرافی ایشان- اول که ان ملعون جزو کسانی بود که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشت که پستی بدست اورد- شبث ابتدا موذن زنی بنام – سجاح بود- -که درقبیله بنی تمیم- ادعا ی پیامبری کرد—ولی چون ارش به رسوائی کشید- شبث اسلام اورد—دروقع کشته شدن  عثمان در کشتن  وی دست بکاربود—سپس درمیان اصحاب علی علیه السلام- جای گرفت—بعد ها بر علی بن ابیطالب علیه السلام خروج کرد وهمراه خوارج به مخالفت برخاست- ومدتی  بعد توبه کرد—ولی در سال61- هجری در کشتن امام حسین علیه السلام ویاران وی  شرکت کرد- -و- سپس روزی  که مختار بخون خواهی امام قیام کرد شبث- در انتقام از کشندگان امام با مختار همکاری وهمراهی داشت--- بعد ا  ریس پولیس کوفه شد- وسپس در کشتن  مختارنیز دست داشت وسرانجام در سال  80 هجری در گذشت –و- این نمونه ای از بقلمون صفتی ان دوران است—از یاران امام حسین علیه السلام- یکی به نام جناب –بریر- ضمه ب اول وکسره  را-و- یا- است ایشان معلم بزرگ کوفه  وقاری قران بودنیز بود--- بریر- علی را شناخته بود و- معلم حکومت  علی ( ع)  بود- واز او اموخته بود- که همیشه باید- راهی میان –مدرسه ومیدان- باز  گذاشت—با بسته شدن – این راه مدرسه دیگرمدرسه  نیست-زندان است-گورستان است—هنگامیکه بریر بمیدان امد-فریاد کشید--- پیروزی مادرمرگ ما است—نه در زند گیمان---افتخارم- این است- که تمام زندگیم را با پاکی گذاره ام- اموخته ام-و- واموز گارتان-بود ه ام—واکنون که  هنگامه پیکار- بدی  است با نیکی- به نیکی خودم مومنم- وبحقیقت عقاید خویش ایمان  دارم---- زندگانی پاک وایمان- سربلند م- را بمیدان اورد ه ام---تا شما بردگان  ستمکاره که بنفع ارباب- یاورتان- را قربانی میکنید—باکشتن من  شکست  همیشه تان را اثبات کنید- ومظلومیت پیروز وسربلند- مارا جاودانه- میمیریم—تا به رنجدیدگان- جا ده های فردا بگوئیم-پیروزی در رفتن(رسیدن به قرب الهی)  است –نه بمقصد  رسیدن- که –مقصد—پایان زندگانی انسانست- وهمه یکسان- بمرگ میرسند—اما همه یکسان- زندگی نکرده اند—زندگانی – راه است- ومرگ مقصد است—باید در راه پیروز( به فلاح رسید) بود—باید  در  راه نفس- نیکی- و پاکی –بود پاسداز بشریتی راستکردار--- باید  در راه داد خواه-بود- ودادگوبود- و دادگر- من اکنون بهمرگ میرسم- واین مقصد من است- اما مرگم را زندگیم معنی میکند- اگر خوب زیسته باشم- مرگم پیروزیست- واگر--بد –مرگ شکست من است- شما چند صباحی – بعداز من –اما مرگتان مثل زندگیتان شرمبار است--- ما میمیریم-و- مرگ را سعادت می شناسیم—چراکه زندگیمان- سر شار از مبارزه ای پیگیر  بوده  است  علیه بیداد—واکنون که روز گار بدیست-و- زشتی واین همه سپاه گرد هم امده است—ما که اندکی از انسانیم باتمامی نیرو مان میگوئیم نه—ومیمیریم تا زندگانی را درمرگ ثابت کنیم--- شما در این گند-پرورش یافته اید- وبوی مردار زنده اید—اما مارا مشام بوئیدن این گند نیست—عفونت –چنین- هوائی  را تنفس کردن- انطاط ادمی است—شمشیر هایتان را رافروارید- که  حق از رگانمان فوران کند- وجاری روشن خونمان- گند ابها یتان را فریادکشد—ای شماها که نوشنده  ابهای ناگوار روزگار بدیها ئید—این خون ما- بنوشید- که خون انسان—خوردن- جوانمردانه تر از خوردن  این ابهای  گندیست که درجویهای امروزتان میلغزد—ای شماها که زندگیتان- را درمرگ دیگران میجوید- این زندگانی ما ومرگتان راعقب بیندازید—لیک بیهوده میکوشید که زنده بمانید-مرگ سرنوشت شماست شما میمانید—چون شجاعت مردن در شما نیست- وگند خوردن  را زندگانی میشمارید- ما میمیریم چون طاقت مندنمان نیست واز  چنین  رزیلانه ماندنی ننگمان-میاید-ای شمشیرها فرود  ائید—ومعلم- بخون تپید- وخون فواره زد-و- انسانی از مرداب- امروز به دریای-فردا-  جریان یافت

موافقین ۰ مخالفین ۰

به یاد عروج مردی از طایفه نور -!!

بالندگی

بس که از زخم زمانه مانده بر جانم اثر

     

هیچ زخم خنجری در من نگردد کارگر

اشک‌ها افشانده‌ام بر خاک دشت زندگی

     

تا شود روزی نهال آروزها بارور

روزهای عافیت را بس که ماندم منتظر

     

چشم من خو کرده با این انتظار بی‌ثمر

خوش‌خیالی‌های غم را بین که با این سابقه

     

باز از خودکامگی بر قتل من بسته کمر

این تن رنجور من یادآور بالندگی‌ست

     

همچو سرو سرنگون در دشت خشک کاشمر

همچنان بر قلّه ی امید بر خواهم کشید

     

برق ناکامی بسوزاند مرا گر یال و پر[۱]

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است شعر از مرحوم  فریخته ای  از عالم نور حضرت یدالله طارمی رحمت الله علیه است که چندروز قبل به سمت کانون نور  عروج کرد از شانس من  درهمسایگی ایشان  بودم- درحقیقت شعرخوانی ودرک شعر  را تاحدی ازایشان اموختم- فردی بسیارقدر دان فروتن باحافظه نگفتنی  وذوق وسلیقه ممتاز بود وبسیارخوب سیاست واجتماع  ومذهبرا میشناخت وازدوازده سالگی ایشان به دستور ایت الله العظمی نورالدین  الحسینی  الهاشمی  رحمت الله  علیه مرثیه برای امامحسین علیه السلام درماه محرم میخوانده است- خانواده ایشان درنزدیکی  امام زاده واجب التعظیم حضرت سید اعلاالدین حسین رحمت اله علیه است درشیراز بسیار مشهور هستند ومادر ایشان بچه زیاد ازدست داده بود وایشان  بسختی  زائیده شد  وبسیارنحیف بود ومادر ایشان به بارگاه حضرت سید الاالدین حسین الهاشمی رفت ودرخواست کرد ایشان زنده باشندویک عنایتی هم درحق ایشان بکنبد—ایشان ریا سال دبستان که مراجعه کردن گفتند ایشان ضعیف است سالبعد بیاورید وایشان درخانه درس خواند وسال   بعد مراجعه کرد بسختی قبول کردندولی درکلاس دوم ثبت نام کردند- بچه ها درکوچه سروصدا میکردند وفردی از هسایه بیرونامده است که نمیگذارید ما لحظه ای استراحت کنیم وبخوابیم وشروع کردهاست که انه را بزند وانها فرار میکردند وایشان درپاسخ بهانفرد شعر میگفته است وبچه ها بعدا ان اشعار روی دیوار نوشته بودن- افرادی از رادیو امده بودند با ایشان مصحبه کنند ایشان گفته بود ادرس ندهید—در زمان ازدواج شب عروسی  از ایشانخواستند شعری در وصف عروسخان بگوید  انزمام کافه رودکی قدم میزند  ایشان ده دقیقه درخیابان رودکی  قدم میزند- وشعررا میسراید--- مداوم به منزل ایشان زنگ میزدند-که ایشان انهارا راهنمائی ند وایشان همه راهنمائی میکرد وهم دعوت به منزل میکرد وحتی بعضی خانم ها مجانی مدت زیادی نزد ایشان  تعلیم میگرفتند ومن از دانش ایشان بخصوص درتاریخ خاندان پهلوی بسیارمتعجب بودم مخصوا تاریخ محمدرضا شاه وعملکرد وزرا وکمونیست ها وبخصوص حزب توده درشیراز واقدامات حضرت مرحوم ایت الله العظمی نورالدین الحسنی الهاشمی که یک  مقاله من درباره ایشان درسایت نوشتم- وفردی سیاسی  روشن بود وتاحد  اخطار رکن دوم ارتش که نقش ساواک راداشت نزدیک شده بود- این اواخر پلاکت خون ایشان زیادشدهبود ومداوم شبها بیدار میشد ایشان فرمودند این لطف الهی است یک مفتایح جنان درکنارتخت داشت که بیدار میشد دعای را شروع بخواندن میکرد وعجیب درخانه پرکاربود وبسیارعالی باغبانی  وگلبانی میکرد واین درختان دراوج میوه دادن بودند-در هر حال یادان بزرگوار بخیر وشادی وایشان  درراحت جان وجسم ودرنزد اولیا  الله  فختخرباشد وبازماندگان عزیز ایشان  صبر وشادی  برای انها فراهم شود وخانم ایشان از الزایمر نجات پیدا کنند انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به ترکمنستان--!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاه ای  به ترکمنستان- کلمه ترکمنستان باترکستان فرق اساسی داردترکستان به منطقه کل ترک نشین اسیای مرکزی است- ترکمنستان  کشوری است که خانات اغوز  را دربر میگیرد با ید ضمه همزه-خانات به این معنا بوده است- قبلیه بزرگی  بنام اغوز دریک منطقه بودهاست وقبیله های کوچک  درنزدانها واطرافانه بوده است که حاکم انمنطقه همیشه ازقبیله اغوز است مانند امویان درمکه درمکه بنی امیه همیشه به ریاست مکه میرسید  وگاهی از بنی هاشم انهم تقریبا درنزدیکی بعث  رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم رخ داد- قریش خوداش از خاندان حضرت اسماعیل علیه السلام میدانست لذا وحدت قریش امکان پذیربود- مانندیهود-اغوز نزدیک مرز چین در بیابان ئمغولستان بود که انها به بیابان شنزار میگویند  که درفارسی هم ماداریم- قوم است قره یعنی سیاه قوم یعنی شن یعنی بیابان بعلت نفوگازانها غالبا بضی بخش انها شن سیره است- فرهنگ اغوز در رابطه با تمدن چین- پیشرفاه ترین فرهنگ مغول ها داشتند وبیشرین لغات ترکی متعلق به انهابود مانندحجاز درعربستاندرعمل هم انرا نشان دادند تمام ترکها سرانجام تبعیت عباسیان راقبول کردند جز سلجوقیان – سیاست عباسیان پس از درک خطر شیعه-برتری  جناب عثمان بر علی علیه ضد شیعه بودندوشیعه کشی را باب کردنددرحالیکه سلجوقیان علی علیه السلام برعثمان برتری دادند بخلاف خواست عباسیان دین حنفی راقبول کردند که ضدعباسیان شدند- این جنام مخدوم قلی شاعرمعروف هم صوفی وهم سیاست مداردبیادتاریخ ترکمنستان بخوایند تا متوج شوید ککه چه میگویئ  ایشان درحقیقت مخدوم قلی حیدر هستند-  وبه رهبران ترکمن میگیود  اهل صفا ودوستی باهم باشیدبرضدهم نجنگید  وراه حیدرابروید وبسمت تمدن خراسناین بروید نگاه قدرتمند میشودوهمسایبگان برشما میخواندمسلط شوند غیره ایران باشمشیر برانها پیروز خواهیدشد اهل یاس ونامیدی ناباشد واز حکمران خود تبعیت کنید اگر چنین هستند – بهترین رهبران انها  همین اقای مرحوم صفرمراد نیاز داف بود سه اشکا داشت اول انکه شیعه نشد دوم  بعضی ادرادبه اسم مادراش نکرد همه به اسم زن اش کرد وسوک چند زن میگرفت که اسمائی انها مطرح شوددر ترکمن مادر به مراتب  بالتر از پدر است- دلی ل این است که انزمان کشاورزی ودامپروری اسا س بود متاسفانه این ترکمن ها که ترکمنستان امدند هشتادرصد بیابان قرقوم ودشت تولران است ورودخانه ها درمرزهای مختلف است لذا انها تقسیم به اطراف وتحت ناثیر مراکز تمدنی  انزمان قرار گرفتندمثلا خیوه –بخارا خراسن بزرگ افنستان ازبکستان حالا  دراین زمان یک چشمه متوسط  زیادارزشی نداره ولی ان زمان بسیارارزشمن بوده است سلسله کوه هزار مسجد  که امروزه مرز ایران وترکمنستان است درجهت اریان برف وبارندگی بیشتریدارد تا سمت ترکمنستان درکنار هر چشمه  تعدادی ترکمن یا  غیر ترکمن درطول این سلسله جبال بودند وهرکدام مسجد ی درست کرده بودند ولی خانواده انها درکنار رودتجن هستند وزمانی که درجنگ ها کشته میشوند باز زنان هستندمسئولت خانواده دارند بی جهتت بعداز اسلام قبلاز مرو شهرنسا است یعنی شهرزنان ویابهتر بگوئیم شهرمادران- این کلمه عشق به معنای محبت است- یعنی بین اقوام ترکمن محبت باشد  برای انکه اولا فرهنگ انها  مختلف میشد که نزدیک کدام فرهنگ باشند همان فرهنگ راقبول میکردند ودرثانی زمانی که ازبک ه مثلا به خیوه حمله میکردند همراه انهاترکمنهای اطراف انهابود وباترکمن هائی که دراطراف خیوه بودندهم درگیر میشد درنتجه ان قدرت اولیه روبه ضعف رفت- عشق ابادرابوجود اوردند در  دربیابان بود البته نزدیک به نسا ومرو-امروز تنها کشوری همیشه با ترکمنستان رابطه حسنه داردچین است-مهمترین قبیله انها فبلیه سلجوق بود که مقر ریاست ازنظر امروزی درایران بود ولی اکثریت تا تجن پراکنده وجود داشتندو فرهنگ ایرانی ترک داشتند-تقربیا بخشی از چشنهای  زردتشتیان انهاهم میگرفتند—دراسطورهای  ترکمن- ترکمنستان ترک اصیل گفته است ودیگران بردارن ترک لغات خودرا از ترکمن ها گرفته اندولی جناب  ابن کثیر- فرموده است  دراصل ترک ایمان بوده است وکم کم ترکمن شده است وعضیب معتقد هستند ترک  استان استان لغت فارسی سغدی است به بعنوان ایالت ویا استان  ویامنطقهای که نژادخاصیب است- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

انسان کیست-؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-شعری از صوفی محی الدین عبدال- ازسایت چای خانه-صحبت از انسان چیست- همیشگی است-انسان- انسان چیست حال من میدانم- انها دائما قلب کنکاش وچالش کنی دارند- قلب- قلب چیست –حال میدانم- -دردرون قلب مومن یافت میشود- درخارج از قلب هرجاباشد یافت نمیشود-انرامیابیم-دربیحدبودن هوشیاری  هویت ماورائی خودمان- ایمان چه است حال من میدانم- مانند چیدن خوشه گندم درزمان گردش همراه باخوشحالی است و جائی که کلمات وکردارتو با توسخن میگویند- درجائی که فرد خردمند راه را یافته است-هستی راه صوفی چیست حال من میدانم-چه مریدمشتاق –درحال تمجید وتعظیم اله خویش ترسان که بار  امانت وتکلیف خویشراحمل میکند- چرا که تیرمیاندازدبه درکنار ایمان سرشار خویش- انهامخفی میکنند .سپسشعار میدند  دربهترین الفاظ چه جای شک است-حال من میدانم—داشتن  این صفات- فرد یک انسان میشود- درسیر سلوک صفات بی حد جمالی وجلالی الهی- انسان همه چیزرا میبخشد  وصرف النظر میکند- من مطلق احدیت راحقیقتا یافتم مهمان چه کسی است –من حال میدانم- من به قلب خود گفتم—من فروتن باش- یکتای جمالی منرادرباران رحمت خود خیس کرد- یک علامت وجود دارد- قلب من رادرمحبت خود مشتعل کرد-این چه دلیلی است حال من میدانم-بیانیه محی الدین-حقایق یک شاهد مشهود است-اسان کیست حال من میدانم

موافقین ۰ مخالفین ۰

اخبار ساختگی- اسرئبل-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اسرائیل اعلام کرده است اولا سه بار درمرکز نطنز خرابکاری کرده است که پیشرفت اتمی به عقب انداخته است-وسی هزار نرم افزار ویک میلیون ودویست هزار برگ تحقیقاتی  را بدست اورده است- اول این عدد ما مراکز اتمی شوروی سابق است ایران بسیارنازل تر اینحرف ها است وخواسته کنایه وگوشه به روسیه بزند وسرانجام به روسیه رفت  شایدامتیازیاتی گرفت وساکت شد-درجنگ موشکی ما با اسرائیل- روسیه پایگاه های تخصصی اسرائیل درپشت جولان فاش کرد بانام انه مثلا مرکز جاوسی وضد جاسوسی ومرکز ردیابی راداری وغیره  که هدف واقع شدند—که هیجده تا بودند-یک نبرد مهم در امر جاسوسی ایده لوژیکی –درجهان مطرح است درفرانسه انهائی که مایل هستند که کمونیست نوع روسی  درفرانسه پیاده شود اطلاعات مهم رابه روسیه میدهند تا سرمایه داری درفرانسه شکست بخورد—اسرئیل برای انکه بحران خاور میانه بقول خوداش مهار کرده وزمم امور دراختیار گرفته است- مجبور است که جریاناتی رادرست کند-ما واردیک جنگ ایدولوژیکی شده ایم- ومسلم است دراین چنگ ضرباتی خوا هیم  خورد- از این جهت مهم است که مارااز ساده لوحی وخوش-باوری وبعضی ضعف های پنهان بیدار میکند که به این نحو کار افت پتانسیل روانی میگویند- وباعث تجربه بهتری میشوند وبه اصطلاح ابدیده تر میشوند وارزشمندتر میشوند –شیعه بخاطر  همین ضربات – درکل  پیشرفت بهتری داشت- دیک مرکز تحقیقاتی  مجازی – میزان تحقیقات دراعراب ومسلمانان بیشتراز تحقیقات در باره کشور چین است- نمی خواهم اثبات کن که دراخر الزمان شی ای- که درخلیج فارس افتاده میشود ودریا مانند اب دیگ میجوشد وبخاران باران سازی عظیمی دارد کار ایران است که یک بمب از انوع اتمی پرتاپ میکند- باید برای مشکلات راه حل واقعی پیدا کرد واز راه حل های احمقانه دست برداشت-انشااالله

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

سکولار محض -؟؟

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقایان با وجود انکه ادعای  سکولار محض میکنند- طفدار حضرت کوروش هستند؟؟ که شبه بسیارقوی  حضرت ذوالقرنین رحمت الله علیه دارد حقیقتا درتاریخ هیجکس به ادازه جناب کوروش شبه قوی به حضرت ذوالقرنین رحمت الله  علیه-ندارد- ایامنشور حقوق بشر حضرت کوروش –  بامقایسه بامنشور حقوق بشر حضرت امام حسین علیه مقایسه شود کدام  امروزی تر است تاریخ گذشته شناخت اش مهم است- اما درگذشته منجمد شدن انهم دربعد غیرالهی  بنظر نمیرسد که منطقی باشد- وسعی کردن  که  شاهنشاهی  گذشته تطهیر کردن نشانه ضعف مفرط فکری است حتی دربعد اسلامی افراد  بسیارنادر هستند حضرت علی علیه اسلام فرموده است که درتاریخ گذشته حاکمین عادل وظالم بود ه اند- عادل با حیکم فرق میکند نه فرمودند که دینداروعالم  هم بودند- جنابی فرموده است-که حضرت امام قائد  دین وعقل- بشری- رحمت الله علیه دشمنی عظیمی  با بخش  حقوق وعلوم سیاسی  دانشگاه تهران داشتند که فرمودند وظیفه ما است انرامتحول کنیم ودلیل انرا من نمی دانم- دلیل اش بسیار مشخص است عجیب است که شما نمیدانید  وازطرفی حق دارید که غرب را نمی شناسید- که حقوق به چه وضع مسخره تبدیل شده است- قران  میفرماید اگر کسی به سمت معنویتنرفت  ولو کاراش بسیاراسان باشد گرفتگی روحی دارد که اور بیچاره میکند وهیچ تفریحی او را نجات نمیدهد- شخصا درغرب خودمن انراتجربه کردم- درغرب هرمشکلی  برای کسی رخ میدهد ازقانون میخواهد انرا مجازات کن باتمام تفریحات که درلندن وجود دارد جوانان لباس های زیبدار خانم که درعقب بود یکدفعه زیب را می کشیدند یک دفعه دم هاید پارک جلوی چشم من دوباش چنین کردند مردم نه هانی ونه مانی  حتی سریال امرکائی که  در رژیم گذشته نشان میدادند این هم تیکه کلام بود- دختر خانه بوی فرند رفته بود یعنی دوست پس به اوگف لخت شو قبول نکرد کت خودرا که میخواست  به چوب رختی زبند- زیب لباس را کشید حالا مردم شکایت میکند بحث درگیر میشودکه چه مجازاتی رادرنظر بگیرنند مداوم بحث است روانشناسی وروانپزشک مداوم جریمه را بالابرند- ظریفی نوشته است  در پیاده رو درغرب هرکس ی کیهمیخواهد به ایستذ سمت راست می ایستد واگر سمت چپ به ایستد میتوان اورا جریمه کرد وایرانیان هردوسمت می ایستند نمونه زیاداست ودرنتیجه لباسی که از پشت زیب دارد دیگر تولیدنشد- معنویت وخداترسی  وعشق به خداوند منان نباشدیک میلیون قانون هم بدرد نمیخورد-امیداست کمی تفکر  پیدا شود تا مسائل بخوبی حل شود انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

سرنوشت شهردار شهر سئول-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خبر از سایت ماکرو سافت نیوز-شهردارسئول- اقای پارک - -سوون- مرده  یافت شد که بعداز یک روز یکی منشی ایشان پرونده  ازار جنسی  ایشان که برعلیه ایشان ادعا کرده بود  مطرح کرد- این امر نشان میدهد برای مسائل جنسی جهان  باید فکری جدید کند- در شرایطی که بقول یک ظریفی- اتش وپنبه کنارهم هستند—دختر ایشان در روز پنجشنبه ساعتها پس از ترک خانه  مفقود شدن ایشان گزارش داد- دختر ایشان به پلیس گفت – اقای پارک قبلاز انکه خانه درصبح  راترک کندیک پیام-خوشبختی برای ایشان ارسال کرده بود- مطابف خبر اسوشیتد پرس – براساس خبرگذاری محلی  اقای پارک –ون-سوون-شهردار پایتخت کره جنوبی-مرده پیدا شده است- دختر ایشان به پلیس گفته بود-ساعات ها نمیتوانست تلفن پدراش بگیرد- میاق رخبر  اسوشیتدپرس – درحدود-700 پلیس-سه پهباد- وچهار سگ پلس جستجو شدند- که منبع پلیس گفته است- انها جستجو رابرای پیدا کردن اقای پارک درنزدیکی تپه کوچک- درمحله سانگ باک- که اخرین رد یابی  سیگنال موبایل ایشان بدست امده بود خبر گذاری اسوشیتد پرس –یانهاپ نیوز اجنسی خبرگذاری کره جنوبی در  عنوانی بنام  اخبار مهم غیرجمعی-روز جمعه صبح گزارش داد- که پارک مرده پیدا شده است-مطلب – هیچگونه جزیاتی درباره کشف اونداده است وان مطلب را نسبت به خبر پلیس بیان کرده است خبرگذاری مستقل گزارش کرده است- اژانس خبرگذاری پلیس بزرگ شهر سئول- جسد اورا در کوه باگ اک در شمال سئول بدست اورده است- بیان کرد- اقای شهردار که درسال 2011 انتخاب شد وکار خودرادرباره طرح در روز پنجشنبه ملغی کرده بود- وخانه را باکلاه سیاه وکوله پشتی-ترک کرده بود- مطابق خبر گذاری رویترز- این ناپدید شدن یک روز بعد از انکه  یکی از منشیان ایشان  یک داد خواست رسمی-وشکایت همراه باپرونده پلیس که شکایتی درباره ازارجنسی که به تاریخ- 2017کرده بود-که درتلویزیون دولتی سئول-اس-بی-اس وخبرگذاری بی بی سی گزارش شده بود- تمام برنامه های خودرادرزوز پنجشنبه ملغی کرده بود-منجمله ملاقات-دفتر ریاست جمهوری- در سالن ستی هال سئول را—مدت زیادی یک فعال شهروندی  وحقوق بشربوددرسال2011 انتخاب شدکه برای سومینبار وبرای اخرین بار درماه جون سال گذشته بودایشان از طرف ریس حزب لیبرال دمکراتیک- اقای- مون جئی اقای پارک درنظر گرفته شده-بود- بعنوان کاندید بالقوه ریاست  جمهوری با امید-برای حزب لیبرال درانتخابات2022 باشد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

دعا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- در موبایل  کانالی است که تفسیر ایه به ایه میکند- البته همه نوع  مطالب است  حسن این کانال مطالبی دست چین میکند از منابع مختلف که ازهمه علوم اسلامی استفاده شده است-بسیارجالب است ایات اص واحادیث خاص وتفاسیر عقلانی  وغیره دریک مقاله تخصصی گردهم امدند- یک بحثی درباره دعا داردکه از سایت- پاسخگو- ایران ایران گرفته است انسان- حلات مختلف دارد-گاهی بهشتی است-گاهی غافل است وگاهی جهنمی است- وگاهی عاقل است وگاهی گیچ است وگاهی احمق است که تصور میکند که عاقل است- و  وگاهی جاهل است منبع معرفت رانمیشناسد-لذا باشکست ها ربرو شد کم کم نا ا مید میشود-که قبلا  وبسیار امید واربود-وگاهی کدام منبع درست است اشتباه میکند- ودر رابطه باخداوندمنان هم گیچ میشود- که حتی نه تنها شیطان بلکه بعضی انبیا علیهم  اسلام الله  الاجمعین  دچار مسئله میشودند- ازجمله شناخت ها  شناخت خود ودیگران است وچه باید بکند- وچه نباید بکند- فرشتگان درک انها مطلق است ولی برای انسان شرطی است نسبی است- درهرکاری معرفت وشناخت خاص دارد وشرایط دارد- حیات انسان شرط نداشته است- ول یزندگانی ومرگ شرط دارد-اخرت شرط دارد- یک شخصیت سازی معنوی وایمانی  شرط اول استرابطه انسان با خداوندمنان از طریق  رب  یا ربنا ربوبیت است همان شخصیت سازی که مقدمه  مابقیه مسائل  است پرورش دادن وتعالی بخشیدن ربانی  باید شود وتقزب اصل است-متاسفانه تربیت های غیر بسیارنزدیک انسان است وشرایط سهل واسان دارد وزرق وبرق دارد وادعای حل همه مسائل بشری  را میکند- فرض کنیم خداوندمنان ویترینی  عادت کند وحل مسائل ازغیر الهی باشد همان بت عصر جاهلیت میود کم کم تمایل به ان جهت خواهدبود—اینجااست که دعا مخ عبادت میشود- درتربیت خود دعا باید مخفی  وباا اه وناله وتضرع باشد ولی در دعای برای جامعه باید اشکار باشد- واز نقاط ضعف وگناه شروع کند وانهم با اصرار وراه درمانهم از خداوندمنان بخواهد-نمونه جالب ان دعای کمیل است ادعیه دراین مورد فراوان است اناخلاقی که خداوندمنان رزق انسان میکند هرچند کم باشد کافی وشافی وحلال وسازنده است وبرکت دارد کهموچب حیرت فرد دیگران میشود ولی ماغیره همراه باحلال وحرام است به عربستان توجه کنید-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

اراده توینی یعنی ترف درکائنات معصوم علیه السلام--!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادران- وهابی – متاسفانه- ان قدرت استقالا عقلانی باوجود انکه ادعا میکنند ندارند وفکر میکنند اخرین دین بهترین دین خواهد بود وقدرت مبارزه عقلای راندارند- گرچه مطلب بسیارروشن است- اولا قانون این است که درمسائل متشابه اگرنتوانند مسئله را حل کنند بایداز معصوم علیه السلام  سئوال کند ولذا یکی دلیل وجود معصوم برای همین  مورد است-یکی از مسائل  اراده تکوینی است یعنی قدرت تصرف درماده هستی این جهانی – اقایان به اذن الله را درک نمیکند- فکر میکنند خداوندمنان تائتر بازی میکند- مورچه ای تشخیص دادکه اینسپاه سپاه حضرت سلیمان است علیه السلام است ازکجا تشخصی داد مگر درکاخ بوده است اسم حضرت سلیمان علیه السلام شنیده است علم غیب دارد نهانکه خداوند از زبان مورچه صحبت کرده است- مشهور است که منشوری که  بین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام وابوجهل لعین بسته شد که تازمانی که این منشور-پابرجا است مومنین حق ورود به مکه ندارند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم روزی دستوردادند ازشعب حضرت ابی طالب رحمت الله بهخانه خودبروید ابوجهل به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم گفت شماقانون را ندیده گرفتید ولی من دستور مجازاتی نمیدهم- ان عظمت رحمتالله علیه واله والسلم فرمودند من قانون نقض نکردم موریانه امده است وان منشور خورده است اول مورانه دروز روشن نمیتواند درافتاب  باشد زیرا زود میمیرد درسنگی سنگ دیوار خورده است که رگز موریانه سنگ نمیخورد و وارد اب شده است کهدرتشت بوده استواب دشمن موریانه است تشت را سوراخ کرده است به کاسه رسیده است-وکاسه راسوراخ کرده است ومنشوررا خورده است جر کلمه بسم الله تعالی  ایا خداوندمنان چنی کرده است وچند موریانه هم انجا گذاشته است ویاواقعاموریانه چنین کرده است اگرموریانه چنین کرده است یعنی تصرف درماده است  همان تکوین است عصای حضرتموسی علیه السلام اینقدرتی که هم اژده ها شود وهم رودخانه  دوقسمت کند نهانکه داوندمنان کرذده است این عصا یک نمادوسمبول است- ارگر چنینبود نیازی به عصانبود حصرت موسی علیه السلام دعا میکردند  ونقش الهی بخوبی روشن میشد حصرت اسامعیل علیه السلام درحالیکه نوزاد شیرخوربودپایه خود بهزمین زد از فرط تشنگی  شانزده متریک کانال کند اگرخداوند میخواست نیاز به پا زدن نبود-ونمونه زیاداست حال انبیا ومعصومین مقامی عظیمتردارند وحکمت را میشناسند علم اولین اخرین دارند- جناب اقای اعمر فرمودند کهمن از پایمبر اکرم صلواته اللهعلیه اله والسلم شنیدم- حضرت علی علیه السلام قسیم جنته ونار است- یعنی هرفرد  رامیداند درجه بهشتی اش چقدر است ودرجه جهنمی اش چقدر است وانها بهسمتمنزلی کهبرای خود تهیه کردهاند روانه میکند  اینمطلب مالزمان قیامت نیست دردنیاهم-صدق میکند- علم اش رادارد-فرشتگان بهخدمت حضرت ابراهیم صلواته الله علیه واله السلم رسیدندگفغتند مابهتراز شماافرادرا میشناسیم یعنی صاحب علم الهی بودندوجریان برای حضرت ابراهیم علیه السلام تعریف کردند باقدرت شان ان شهرا تا اسمان اول بالابردند کسیب نفمید وبرعکس کردند کسی نفهمید محکم بزمین زدند لذا خاک زیررو شد علامتی است برای شناخت خداوندمنان به حضرت جبرائیل علیهالسلام میفرمایدشدیدالقوی  نهانکه خداعمل میکندواقعا صاحب قدرت زیادی است حالا  بعضی افراد این قدرت برای معصومین قبول ندارند خود دانند-معلوم میشود امام از تجهیزاتی کهنیاز داردیکی همین تصرف در جهان مادی وروح  است— بالاترین قدرت  درک وحی وبیان ان است- همچنان که حضرت سلیمان رحمتالله علیه تصرف درجن را انجام داد-تخت بلیقس اورده شود کف کاخ اب نما مانند شودوغیره- ودرکهدوجلدکتاب میفروختندکه یکدانشمندمصری از معجزات مسلم مکه نوشته است ویکی هم تز معجزات مدینه نوشته است وصاحب کتابخانه بهمن گفت بعضی افرادان هنوز زنده هستند من ادرس میدهم وبرو باانهاصحبت کنم حضرات معصومین علیهم السلام اجمعینهم معجزات کم نداشتند شب اربعین من  ا افرادی د دربین الحرمین بودیمگویا یک سری جوانانی  حال انهاکوربودند یا یک از انها-کوربود اعلام کردند که انها یک  سرود دست مجعی میخواند  مانند پیش اهنگان- چنی قبل سردر یک درب امام حسین درحالتعمیربود فروریخت چندنفر کشته شدند یک دفعه همه شد همه ترسیدند گفتند  یکقسمت فروریخته استگروهی یک مطلب نمیداستندبزور خودرا کنار کشیدندکه فرار کنند ومن گفتم لطف امامحسین علی السلام من انجا نباشم مدتی گذشت یکی پشت بلندگو رفت فرمودندمردم ارام باشند کسی فرار کند یکی از خوانندگان این جمه بینا شده است ومداوم میگوید پدرمن کیست-درحال گریه کردن ایشان گفتند ان نوجوانان راسکتکنیدوبداخلحرم بیاید وبخه پدراش گفتند به داخل بیایدواطاق فلان وبرنامه ازنو اجراشود- واین امر باعث توجه به امام میشود- مقام امام موردنیاز واقع میشود-ودرنتجه دینهم بهره میبرد بری چهمنظوری بهسمت حکم جور میرفتند برای انکه مشکلات خودرا حل کند- بنی عباس دشمنان بنی هاشم بودند بخصوص درزمان متوکل عباسی  لعین ترین فرد عباسی  هم بود- این لعین کهنوز دلیل ان زیادمشخص نیست وتنوع زیادیمطرح شده است-که گاهی بیهوش میشده است بعضی بهمشروب وبعضی به گوشت خوردن زیاد وغیره گفتن ومادراش اورا از بنی هاشم ترساندهبود که قدرت زیادی ددارند-چه دردنیا وچه دراخرت-ومادر ایشان  کیسه زر  که مخصوص دربارهبرای امام معصوم علیه  فرستاد وطلب شفا کرد وامام اورا شفاداد روزی  خبر چنین گفتند امام علیه السلام شمشیرهای زیاد خریداری کرده است ومیخواهد قیام راه بی اندازد وافرادزیادی درخانه پنهان هستند ریختند وان کیسه خاص درباری  به کاخ اوردند-ایشانجویا شدوفهمید مادراش چنین کرده است وعلت پرسید گفت دکترها گفته بودندکاری از دست ما برنمیاید-ومتوکل بنصایح ما اهمیت نمیدهد این اممام معصوم علیه السلا م بود توراخوب کردامام بالباس  استراحت  درحال تجهد بزور از دیوار پشت  به کاخ اوردند که اگر چنین باشد ایشانرا گردن بزنند وحال میخواست برای حفظ خوداش مدتی درسیاه چاله نگه دارد ولی دستورازادی ایشان راصادر کرد امید است کمی دقت داشته باشیدبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادران- وهابی – متاسفانه- ان قدرت استقالا عقلانی باوجود انکه ادعا میکنند ندارند وفکر میکنند اخرین دین بهترین دین خواهد بود وقدرت مبارزه عقلای راندارند- گرچه مطلب بسیارروشن است- اولا قانون این است که درمسائل متشابه اگرنتوانند مسئله را حل کنند بایداز معصوم علیه السلام  سئوال کند ولذا یکی دلیل وجود معصوم برای همین  مورد است-یکی از مسائل  اراده تکوینی است یعنی قدرت تصرف درماده هستی این جهانی – اقایان به اذن الله را درک نمیکند- فکر میکنند خداوندمنان تائتر بازی میکند- مورچه ای تشخیص دادکه اینسپاه سپاه حضرت سلیمان است علیه السلام است ازکجا تشخصی داد مگر درکاخ بوده است اسم حضرت سلیمان علیه السلام شنیده است علم غیب دارد نهانکه خداوند از زبان مورچه صحبت کرده است- مشهور است که منشوری که  بین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام وابوجهل لعین بسته شد که تازمانی که این منشور-پابرجا است مومنین حق ورود به مکه ندارند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم روزی دستوردادند ازشعب حضرت ابی طالب رحمت الله بهخانه خودبروید ابوجهل به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم گفت شماقانون را ندیده گرفتید ولی من دستور مجازاتی نمیدهم- ان عظمت رحمتالله علیه واله والسلم فرمودند من قانون نقض نکردم موریانه امده است وان منشور خورده است اول مورانه دروز روشن نمیتواند درافتاب  باشد زیرا زود میمیرد درسنگی سنگ دیوار خورده است که رگز موریانه سنگ نمیخورد و وارد اب شده است کهدرتشت بوده استواب دشمن موریانه است تشت را سوراخ کرده است به کاسه رسیده است-وکاسه راسوراخ کرده است ومنشوررا خورده است جر کلمه بسم الله تعالی  ایا خداوندمنان چنی کرده است وچند موریانه هم انجا گذاشته است ویاواقعاموریانه چنین کرده است اگرموریانه چنین کرده است یعنی تصرف درماده است  همان تکوین است عصای حضرتموسی علیه السلام اینقدرتی که هم اژده ها شود وهم رودخانه  دوقسمت کند نهانکه داوندمنان کرذده است این عصا یک نمادوسمبول است- ارگر چنینبود نیازی به عصانبود حصرت موسی علیه السلام دعا میکردند  ونقش الهی بخوبی روشن میشد حصرت اسامعیل علیه السلام درحالیکه نوزاد شیرخوربودپایه خود بهزمین زد از فرط تشنگی  شانزده متریک کانال کند اگرخداوند میخواست نیاز به پا زدن نبود-ونمونه زیاداست حال انبیا ومعصومین مقامی عظیمتردارند وحکمت را میشناسند علم اولین اخرین دارند- جناب اقای اعمر فرمودند کهمن از پایمبر اکرم صلواته اللهعلیه اله والسلم شنیدم- حضرت علی علیه السلام قسیم جنته ونار است- یعنی هرفرد  رامیداند درجه بهشتی اش چقدر است ودرجه جهنمی اش چقدر است وانها بهسمتمنزلی کهبرای خود تهیه کردهاند روانه میکند  اینمطلب مالزمان قیامت نیست دردنیاهم-صدق میکند- علم اش رادارد-فرشتگان بهخدمت حضرت ابراهیم صلواته الله علیه واله السلم رسیدندگفغتند مابهتراز شماافرادرا میشناسیم یعنی صاحب علم الهی بودندوجریان برای حضرت ابراهیم علیه السلام تعریف کردند باقدرت شان ان شهرا تا اسمان اول بالابردند کسیب نفمید وبرعکس کردند کسی نفهمید محکم بزمین زدند لذا خاک زیررو شد علامتی است برای شناخت خداوندمنان به حضرت جبرائیل علیهالسلام میفرمایدشدیدالقوی  نهانکه خداعمل میکندواقعا صاحب قدرت زیادی است حالا  بعضی افراد این قدرت برای معصومین قبول ندارند خود دانند-معلوم میشود امام از تجهیزاتی کهنیاز داردیکی همین تصرف در جهان مادی وروح  است— بالاترین قدرت  درک وحی وبیان ان است- همچنان که حضرت سلیمان رحمتالله علیه تصرف درجن را انجام داد-تخت بلیقس اورده شود کف کاخ اب نما مانند شودوغیره- ودرکهدوجلدکتاب میفروختندکه یکدانشمندمصری از معجزات مسلم مکه نوشته است ویکی هم تز معجزات مدینه نوشته است وصاحب کتابخانه بهمن گفت بعضی افرادان هنوز زنده هستند من ادرس میدهم وبرو باانهاصحبت کنم حضرات معصومین علیهم السلام اجمعینهم معجزات کم نداشتند شب اربعین من  ا افرادی د دربین الحرمین بودیمگویا یک سری جوانانی  حال انهاکوربودند یا یک از انها-کوربود اعلام کردند که انها یک  سرود دست مجعی میخواند  مانند پیش اهنگان- چنی قبل سردر یک درب امام حسین درحالتعمیربود فروریخت چندنفر کشته شدند یک دفعه همه شد همه ترسیدند گفتند  یکقسمت فروریخته استگروهی یک مطلب نمیداستندبزور خودرا کنار کشیدندکه فرار کنند ومن گفتم لطف امامحسین علی السلام من انجا نباشم مدتی گذشت یکی پشت بلندگو رفت فرمودندمردم ارام باشند کسی فرار کند یکی از خوانندگان این جمه بینا شده است ومداوم میگوید پدرمن کیست-درحال گریه کردن ایشان گفتند ان نوجوانان راسکتکنیدوبداخلحرم بیاید وبخه پدراش گفتند به داخل بیایدواطاق فلان وبرنامه ازنو اجراشود- واین امر باعث توجه به امام میشود- مقام امام موردنیاز واقع میشود-ودرنتجه دینهم بهره میبرد بری چهمنظوری بهسمت حکم جور میرفتند برای انکه مشکلات خودرا حل کند- بنی عباس دشمنان بنی هاشم بودند بخصوص درزمان متوکل عباسی  لعین ترین فرد عباسی  هم بود- این لعین کهنوز دلیل ان زیادمشخص نیست وتنوع زیادیمطرح شده است-که گاهی بیهوش میشده است بعضی بهمشروب وبعضی به گوشت خوردن زیاد وغیره گفتن ومادراش اورا از بنی هاشم ترساندهبود که قدرت زیادی ددارند-چه دردنیا وچه دراخرت-ومادر ایشان  کیسه زر  که مخصوص دربارهبرای امام معصوم علیه  فرستاد وطلب شفا کرد وامام اورا شفاداد روزی  خبر چنین گفتند امام علیه السلام شمشیرهای زیاد خریداری کرده است ومیخواهد قیام راه بی اندازد وافرادزیادی درخانه پنهان هستند ریختند وان کیسه خاص درباری  به کاخ اوردند-ایشانجویا شدوفهمید مادراش چنین کرده است وعلت پرسید گفت دکترها گفته بودندکاری از دست ما برنمیاید-ومتوکل بنصایح ما اهمیت نمیدهد این اممام معصوم علیه السلا م بود توراخوب کردامام بالباس  استراحت  درحال تجهد بزور از دیوار پشت  به کاخ اوردند که اگر چنین باشد ایشانرا گردن بزنند وحال میخواست برای حفظ خوداش مدتی درسیاه چاله نگه دارد ولی دستورازادی ایشان راصادر کرد امید است کمی دقت داشته باشیدبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادران- وهابی – متاسفانه- ان قدرت استقالا عقلانی باوجود انکه ادعا میکنند ندارند وفکر میکنند اخرین دین بهترین دین خواهد بود وقدرت مبارزه عقلای راندارند- گرچه مطلب بسیارروشن است- اولا قانون این است که درمسائل متشابه اگرنتوانند مسئله را حل کنند بایداز معصوم علیه السلام  سئوال کند ولذا یکی دلیل وجود معصوم برای همین  مورد است-یکی از مسائل  اراده تکوینی است یعنی قدرت تصرف درماده هستی این جهانی – اقایان به اذن الله را درک نمیکند- فکر میکنند خداوندمنان تائتر بازی میکند- مورچه ای تشخیص دادکه اینسپاه سپاه حضرت سلیمان است علیه السلام است ازکجا تشخصی داد مگر درکاخ بوده است اسم حضرت سلیمان علیه السلام شنیده است علم غیب دارد نهانکه خداوند از زبان مورچه صحبت کرده است- مشهور است که منشوری که  بین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام وابوجهل لعین بسته شد که تازمانی که این منشور-پابرجا است مومنین حق ورود به مکه ندارند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم روزی دستوردادند ازشعب حضرت ابی طالب رحمت الله بهخانه خودبروید ابوجهل به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم گفت شماقانون را ندیده گرفتید ولی من دستور مجازاتی نمیدهم- ان عظمت رحمتالله علیه واله والسلم فرمودند من قانون نقض نکردم موریانه امده است وان منشور خورده است اول مورانه دروز روشن نمیتواند درافتاب  باشد زیرا زود میمیرد درسنگی سنگ دیوار خورده است که رگز موریانه سنگ نمیخورد و وارد اب شده است کهدرتشت بوده استواب دشمن موریانه است تشت را سوراخ کرده است به کاسه رسیده است-وکاسه راسوراخ کرده است ومنشوررا خورده است جر کلمه بسم الله تعالی  ایا خداوندمنان چنی کرده است وچند موریانه هم انجا گذاشته است ویاواقعاموریانه چنین کرده است اگرموریانه چنین کرده است یعنی تصرف درماده است  همان تکوین است عصای حضرتموسی علیه السلام اینقدرتی که هم اژده ها شود وهم رودخانه  دوقسمت کند نهانکه داوندمنان کرذده است این عصا یک نمادوسمبول است- ارگر چنینبود نیازی به عصانبود حصرت موسی علیه السلام دعا میکردند  ونقش الهی بخوبی روشن میشد حصرت اسامعیل علیه السلام درحالیکه نوزاد شیرخوربودپایه خود بهزمین زد از فرط تشنگی  شانزده متریک کانال کند اگرخداوند میخواست نیاز به پا زدن نبود-ونمونه زیاداست حال انبیا ومعصومین مقامی عظیمتردارند وحکمت را میشناسند علم اولین اخرین دارند- جناب اقای اعمر فرمودند کهمن از پایمبر اکرم صلواته اللهعلیه اله والسلم شنیدم- حضرت علی علیه السلام قسیم جنته ونار است- یعنی هرفرد  رامیداند درجه بهشتی اش چقدر است ودرجه جهنمی اش چقدر است وانها بهسمتمنزلی کهبرای خود تهیه کردهاند روانه میکند  اینمطلب مالزمان قیامت نیست دردنیاهم-صدق میکند- علم اش رادارد-فرشتگان بهخدمت حضرت ابراهیم صلواته الله علیه واله السلم رسیدندگفغتند مابهتراز شماافرادرا میشناسیم یعنی صاحب علم الهی بودندوجریان برای حضرت ابراهیم علیه السلام تعریف کردند باقدرت شان ان شهرا تا اسمان اول بالابردند کسیب نفمید وبرعکس کردند کسی نفهمید محکم بزمین زدند لذا خاک زیررو شد علامتی است برای شناخت خداوندمنان به حضرت جبرائیل علیهالسلام میفرمایدشدیدالقوی  نهانکه خداعمل میکندواقعا صاحب قدرت زیادی است حالا  بعضی افراد این قدرت برای معصومین قبول ندارند خود دانند-معلوم میشود امام از تجهیزاتی کهنیاز داردیکی همین تصرف در جهان مادی وروح  است— بالاترین قدرت  درک وحی وبیان ان است- همچنان که حضرت سلیمان رحمتالله علیه تصرف درجن را انجام داد-تخت بلیقس اورده شود کف کاخ اب نما مانند شودوغیره- ودرکهدوجلدکتاب میفروختندکه یکدانشمندمصری از معجزات مسلم مکه نوشته است ویکی هم تز معجزات مدینه نوشته است وصاحب کتابخانه بهمن گفت بعضی افرادان هنوز زنده هستند من ادرس میدهم وبرو باانهاصحبت کنم حضرات معصومین علیهم السلام اجمعینهم معجزات کم نداشتند شب اربعین من  ا افرادی د دربین الحرمین بودیمگویا یک سری جوانانی  حال انهاکوربودند یا یک از انها-کوربود اعلام کردند که انها یک  سرود دست مجعی میخواند  مانند پیش اهنگان- چنی قبل سردر یک درب امام حسین درحالتعمیربود فروریخت چندنفر کشته شدند یک دفعه همه شد همه ترسیدند گفتند  یکقسمت فروریخته استگروهی یک مطلب نمیداستندبزور خودرا کنار کشیدندکه فرار کنند ومن گفتم لطف امامحسین علی السلام من انجا نباشم مدتی گذشت یکی پشت بلندگو رفت فرمودندمردم ارام باشند کسی فرار کند یکی از خوانندگان این جمه بینا شده است ومداوم میگوید پدرمن کیست-درحال گریه کردن ایشان گفتند ان نوجوانان راسکتکنیدوبداخلحرم بیاید وبخه پدراش گفتند به داخل بیایدواطاق فلان وبرنامه ازنو اجراشود- واین امر باعث توجه به امام میشود- مقام امام موردنیاز واقع میشود-ودرنتجه دینهم بهره میبرد بری چهمنظوری بهسمت حکم جور میرفتند برای انکه مشکلات خودرا حل کند- بنی عباس دشمنان بنی هاشم بودند بخصوص درزمان متوکل عباسی  لعین ترین فرد عباسی  هم بود- این لعین کهنوز دلیل ان زیادمشخص نیست وتنوع زیادیمطرح شده است-که گاهی بیهوش میشده است بعضی بهمشروب وبعضی به گوشت خوردن زیاد وغیره گفتن ومادراش اورا از بنی هاشم ترساندهبود که قدرت زیادی ددارند-چه دردنیا وچه دراخرت-ومادر ایشان  کیسه زر  که مخصوص دربارهبرای امام معصوم علیه  فرستاد وطلب شفا کرد وامام اورا شفاداد روزی  خبر چنین گفتند امام علیه السلام شمشیرهای زیاد خریداری کرده است ومیخواهد قیام راه بی اندازد وافرادزیادی درخانه پنهان هستند ریختند وان کیسه خاص درباری  به کاخ اوردند-ایشانجویا شدوفهمید مادراش چنین کرده است وعلت پرسید گفت دکترها گفته بودندکاری از دست ما برنمیاید-ومتوکل بنصایح ما اهمیت نمیدهد این اممام معصوم علیه السلا م بود توراخوب کردامام بالباس  استراحت  درحال تجهد بزور از دیوار پشت  به کاخ اوردند که اگر چنین باشد ایشانرا گردن بزنند وحال میخواست برای حفظ خوداش مدتی درسیاه چاله نگه دارد ولی دستورازادی ایشان راصادر کرد امید است کمی دقت داشته باشید

موافقین ۰ مخالفین ۰