عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۹ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

حادثه بین فرانسه وترکیه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-روزنامه حریت ترکیه بزبان انگلیسی مقاله اقای سرکان- دمیرتاش- عنوان مقاله چه کارت هائی فرانسه برعلیه ترکیه دارا  است-تنش بین فرانسه وترکیه که هردواعضای ناتو هستنددرحال شدت پیدا کردن است- اولی تلاش میکند-یک بازی باکارت های سیاسی ونظامی – بازی کند- تا موفق بدست اوردن- یک وقفه ای درتاثیرحضورترکیه- در تئاتر لیبی بشود- درجبهه نظامی- دراوائل ما هجون- یاژوئن- یک کشتی رزمی  فرانسه مانوری برای-بازرسی دقیق  از یک کشتی ترکی – در دریای-مدیترانه که نسبت به ان مشکوک بودن  بعمل اوردن- دارا بودند مهمات واسلحه وتجهیزات نظامی باشد-در جهت بحرانی کردن  حمل ونقل نظامی سازمان ملل متحد گردد – هم اکنون  ناوهای جنگی ترکیه پاسخ لازم را به کشتی جنگی فرانسه که مانور خطرناکی  به سمت کشتی تجارتی  وشخصی داده بود که درحال حمل ونقل  تجهیزات پزشکی  به سمت تری پولی بود که به خواست دولت ترکیه انجام میگرفت-مشخص نیست  که ایا  حرکت انجام یافته واقعا بخاطر این هدف بوده است-که  مچ دست ترکیه را  بخاطر نقض قانون بگیرد(که هردو فراوان دارند)- مادمیکه در حال قاچاق کردن اسلحه به لیبی میباشد- یا تحریک وبرانگیختن-ناو  ترکی –به- حساب تخلف ازاصول ناتو میباشد- فرانسه این حادثه را بنظر مسئولناتو جنس استول تنبرگ رساند-وگفت مجمع مشترک یک مطالعات فنی تشکیل شود  که انها کسانی هستند اشنای  با افراد کمسیون بسیار پیشرفته که برای مسائل حاد وپیچیده در ناتو کار میکنند-مهمتراز استرس این حادثه-دروغ بودن  ان واقعیت است که پاریس ممکن است ازبروکسل به نتجه دلخواه از اینمورد  نایل شودبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-روزنامه حریت ترکیه بزبان انگلیسی مقاله اقای سرکان- دمیرتاش- عنوان مقاله چه کارت هائی فرانسه برعلیه ترکیه دارا  است-تنش بین فرانسه وترکیه که هردواعضای ناتو هستنددرحال شدت پیدا کردن است- اولی تلاش میکند-یک بازی باکارت های سیاسی ونظامی – بازی کند- تا موفق بدست اوردن- یک وقفه ای درتاثیرحضورترکیه- در تئاتر لیبی بشود- درجبهه نظامی- دراوائل ما هجون- یاژوئن- یک کشتی رزمی  فرانسه مانوری برای-بازرسی دقیق  از یک کشتی ترکی – در دریای-مدیترانه که نسبت به ان مشکوک بودن  بعمل اوردن- دارا بودند مهمات واسلحه وتجهیزات نظامی باشد-در جهت بحرانی کردن  حمل ونقل نظامی سازمان ملل متحد گردد – هم اکنون  ناوهای جنگی ترکیه پاسخ لازم را به کشتی جنگی فرانسه که مانور خطرناکی  به سمت کشتی تجارتی  وشخصی داده بود که درحال حمل ونقل  تجهیزات پزشکی  به سمت تری پولی بود که به خواست دولت ترکیه انجام میگرفت-مشخص نیست  که ایا  حرکت انجام یافته واقعا بخاطر این هدف بوده است-که  مچ دست ترکیه را  بخاطر نقض قانون بگیرد(که هردو فراوان دارند)- مادمیکه در حال قاچاق کردن اسلحه به لیبی میباشد- یا تحریک وبرانگیختن-ناو  ترکی –به- حساب تخلف ازاصول ناتو میباشد- فرانسه این حادثه را بنظر مسئولناتو جنس استول تنبرگ رساند-وگفت مجمع مشترک یک مطالعات فنی تشکیل شود  که انها کسانی هستند اشنای  با افراد کمسیون بسیار پیشرفته که برای مسائل حاد وپیچیده در ناتو کار میکنند-مهمتراز استرس این حادثه-دروغ بودن  ان واقعیت است که پاریس ممکن است ازبروکسل به نتجه دلخواه از اینمورد  نایل شود

موافقین ۰ مخالفین ۰

حرکت به سمت ضد انقلاب-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک نظریه غالب تاریخ است هرانقلابی سرانجام به ضد خود تبدیل میشودجز انقلاب حضرت علی علیه السلام-به حضرت علی علیه السلام گفتند درمسجدنبی حضور پیدا کنید حضرت بعنوان اعتراضدر  نخلستان بقیع مسجدی ساده اختند وهمیشه انجا بود تا جوانان تحت تاثیر واقع شوند  ویگدفعه جناب ابو بکر برخلاف رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم حکمی صادر میکند داجا مثله کنند-حضرت علی نپذیرفتند وفرمودند مردم باید بیدارشوندقتل چیزی  را حل نمیکند وخلیفه رامجبور کنند  کهبرطبق فرمان خداوندمنان وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم عمل کند ما البیت صلواته الله علیه واله والسلم- سواربر شتری دربیایان؟؟!! حرکت میکینم بیابان یعنی شهرمدینه؟؟!! تامردم اگاه شوند ولو هیج کس بدنبال مانیاید—درحیدث است- یهودیان بههم رحم نمیکردند سرهم کلاه میگذاشتند- خداوندمنان به پیامبر خود گفت به انها بگو درفلان زمان عذاب نازل میشود- انها انراباور کردند بعضی مواقع یک شوک انسانهارا به راه میاورد- نقب به انبار خودزندند وهرکس به توان  ذخیره میکرد وبه اندازه نیاز برمیداشت- یکی از اهداف الهی هم همین است- روز معین باران وبی امد که نشانه رحمت است- پیامر از غار پائین امد  وفرمودخداوندمنان رادروغگ خواهند دانست وشایدجواب اینبود این ها باهوش تر از اینحرف ها هستند- قبلاز انقلاب یک چنین حالتی درحال رشد بود- شایع قوی این بود هرگاه حضرت الله  عظمت عبدالحسین دست غیب رحمت الله علیه کلنک بزمین بزند محال است که درست نشود وبعدا طرفداران حضرا ایتالعظمی شیخ بهالدین محلاتی که کهمسائب بدست پسربزگوار شان ایت الله مجدالدین محلاتی  رحمت الله علیه هم دقیقا اینطورشد-حرت ایت الله شهیدمعزز دست غیب زمانی که شهرک خودرا میخواست بسازد فرمودند چقدر طول میکشد  وگفتند پنج سال بعد ایشان سرمنبر فربمودند دوساله بیشترطول نکشد وشب چراغ بگذارید وکار کنید ودوسال ونیم وبا ابعاد بیشتر ی ساخته شد حضرت الله مجدین علیه السلام ایشان چند بج کوتاه ساختند وقراربود شهرک بزرگی ساخته شودکه به انقلاب برخورد کرد- دلیل این انقلاب همین موضوع است- جناب ایت اللهمعزز شهید باقر صدر فرمودد به روسها که حضرت علی علیه السلام فرموده است هرکس درکاری کار میکند اولین نفرات باشد که ازان شرکت منفعت ببردحال درستوران کباب دوسیه سی وشش تومان است و سازندگان ابگوشت میخورنند روزی ماب روس ها طنز میگویم حلانوبت انها است—یک زمانی غرب سمبل کاربود حالا شرق سمبل کار است در کره شمالی بلوک ساختمانی  د هردیف چند کیلمتری ساختمان با هیجده طبقه ساخته شده است شبانه روزی سه شیفت- باتمام وسایل به افراد داده میشد این محل نزدیک پایتخت است درهمه جا چنین برنامه  ای است تمام شده است میگویند بروید استراحت کنید  کشور گردی کنید  واز مزایا استفاده کنید ولی بهترین کار پیشرفت علمی شما است درب دانشگاه روی شما بازاست میگویند مااتدکی استراحت میکینم ودوباره مایل هستیم کار کنیم میگویند  نفرات زیادهستندحال نوبت دیگران هست وضع امریکا چطور است بایک ازادی مینیاتوری  سرهمه کلاه میگذارنند- این مرض کورنا همه چیز روشن کرد-نکته عرض کنم  از چهاراهملاصدرا تا میدان قصر دشت تلویزوین داشتن جز جنگ اعصاب چیزی دیگرنیست ماداوم پرش میدهدوغیره  امروزه بخوبی مشخص شده است پیشرفت موشکی علت ان چیست- وکمی بفکر مسئله یک انتن قوی باشد امروزه درامریکا انتن چند میلیونر دلاری است که فیلم را عالی تر نشان-دهدخوبمردم مجبور هستنداز ماه واره استفاده کنند من درخانه قبلی  استاد انتن شدم از الومینونی  نزدیک مثل ما کارگاهی بود که با الومینیوم کار میکرد ومن یک  یاپونی از المومنیومی  با ندازه خاص دادم که برای من برش بدهد وسسط اش به اندازه میخ زدن بری چوب سوراخ کند پرسید این اندازه ازکجا اورید گفتم یکی از شاگردان فنی وحرفی انرابدست اورده است ایشان فرمودند من یک ورق خاصی ارم  که بهترین پاسخ میدهد-واقعا محشربود ولی باکوچکترین حرکت از مدار خارج میشد ومن انواع تست اخیرا بعد نیستند ولی عقل انهار نمیرسد که یک میله  با باتغیراندازه این  انتن  به ایستد در هر حال ماباید دقت لازم راداشته باشیم نشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیمنگتاهی به فلسفه فرانسه--5-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی- به کتاب فلسفه فانسه در قرن بیستم- 5-فلسفه فرانسه درحقیقت فلسفه زندگانی مردم فرانسه است- بادرمظر گرفتن شئونات ان مردم درابعاد مختلف- گاهی نواقص راپیدا میکند وگاهی مهملات را وگاهی غیر عقلانی هارا وتغیرات ملاک را مطرح میکند ویانوه دیدگاه را تبین میکند وقضاوت میکند وتغیرات رابوجود میاورد مانند تاحدی کارهای اقای کارکس- درنقد فلسفه کاپیتالیسیم- فلسفه ماتریالیسم تاریخی وغیره واین امر به معنای فلسفه محض نیست- یک فلسفه خاص است  درغرب بنظرمیرسد که فلسفه محض کاربردی زیادندارد زیرا در تبین حقیقت چیست اختلاف فراوان است  درک انها از حقیقت گاهی ضدهم هستند ولذا ناسازگونی دارند-کهامروزه بخوبی درامریکا این ناسازگونی مشخص وشفاف میشود- جهان شول به معنای درک حقیقت مطلق نیست- بهمعنای درک درست دیگران از فلسفه فرانسوی است درحقیقت فلسفه درک عقلانی ازدیدگاه فلیسوف از فلسفه مثلا-هنر است فلسفه درک فلسفه هنر- است-حال شناخت نوع دیدگاه ونوع ملاک ها ونوع قضاوت ها وفرمول بندی ها وغیره- که امکان دارد وارد یک چالش  زیادی شود وسرانجام هم به یکنتجه مشترک رسیده نشود- فلسفه زندگانی اگر فقط پدیده شناسی باشد باشد ممکن است-تاحدی ارزشمند باشد واما اگرقضاوت نهائی شود بدون درک توحید ومعاد امری عبث وباطل است-ودرضمن چون فیلسوف به حقایق همیشگی  دست پیدا نمیکند  فقط دربرهه خاصی قابل ارزش ممکن است باشد- وسپس به تارخ وبایگانی تاریخی لاجرم سپرده میشود  لاجرم فیلسوف به تعدادی اصول عقلانی محتاج است این اصول عقلانی یا خارج ازپدیده هایی زندگانی بدست میاید اثبات ان برای فیلسف دیگر ممکن است موردچالش واقع شود  ودرداخل فرانسه هم ممکن است مورد چالش واقع شود همان طور که اقای راسل نقد  مکتب کلیسائی رادرباره جناب داروین نمیپذیرد واز لحاظ عقلانی هم سکوت میکند وفقط مکمی که بهعلم کرده است جایز میداندمثلا اثبات کرد دروه تاریخی زمین بیش از ان میزانی بوده است که کلیسا معتقد است- ویا ازدرون پدیده  زندگانی این معیارها بدست میاید با کمک معیاره عقلانی مثلا نا پلنونیسیمگاهی بعلت جبر اجتماعی بوجود میامد ودرجائی مثبت بوده است ودرجائی منفی بوده است واین مثبت ومنفی  بستگی به معیارفلیسوف وددیدگاه او است در نتجه جهان شول جهان شول حقایق نیست بلکه یکترجمه سلیس وروان برای شناخت  یک فلیسوف برای فیلسوف دیگر است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

ایا ویروس کودید-19 ساختگی است-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بنظر میرسد-ئکه در انگلسنان وامریکا وایتالیا این  ویروس درجائی که تلفات زیاد داده است- این ویروس ساخته شده است- ودرفضا رهاشده است البته فکر میکردند چنین جهشی  داشته باشد- درایران هم انرا پخش کردند وهمچنبن در شهروو هان که این امار مثلا تهران چهل درصد گرفته باشند حال باید روزی پنجاه هزارنفر  رحلت کنند- استخاره امر ی عجیب میگوید-

موافقین ۰ مخالفین ۰

عبرت از وحی باید گرفت-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مدتها یادشخصیت بسیارجالب مرحوم شیخی  رحمت الله علیهمیافتم بدون دلیل نیست- ثیاداستاد مهز جناب دکترصدر درفوق لیسانس مدیرت فرمودند درانگلستان که ایشان تحصیل کرده بود هر خوابی مدیران میبینند علت دارد وخود ایشان درتهران  تعبیر خواب انها میکرد که ان افراد تعجب میکردند مثلا کسی صورت گربه چاق وبراق نگاه کند- جاه طلب است- جناب شیخی  رحمت الله  قدی بلند  چشمانی تیز ونافذ  صورتی کشیده  وبسیارجدی وبسیارکم میخندید- ویک ژست جالب مدیرتی  داشت ایشان قبلا درس حوزه ای خوانده بود وبعداز لباس بیرون امد وبدنبال معاش گشت ومدتی در امر ساختمان بود وبعد یکی از کار های ایشان ممعاملات املاک داشت دفتری دار اول خیابان برق از سمت کارخانه برق داشت شخصتی عجیب بو اگر میگفت این خانه صدتومان میارزید نه مشتری چانه میزند ونه فروشنده- واگلخانه بدرد ان فرد نمی خورد-هرکس انرا  اجرا نمیکرد ومیگفت خودات برو عمل کن- دراوازندگانی زناشوئی خواستیم منزلی بخریم-مدتها  برای مامناسب پیدا کردهبود تا ایشان مناسب پیدا کرد- درحد معمول پول میگرفت ولی هرچه دادند نمیشمارد وقبول میکرد ما سه ماه طول کیشید تاپول ایشان راتهیه کردیم وایشاننمیپذیرفت که شایدما نیازمند باشیم ودرب صندوق را  باز کرد ودرحدود پنجا ه میلیون- پول انجا بود- وبزرورنبه میکینم گرفت  دعائی رویان خواند وانرادرکشو گذاشت بعداغ مادربچه ها گفت اگر میدانستم کمتر میدادم- ایشان جرو انجمن حجتیه بود ویک صندوق کمک به حجتیه هم داشت-من زمانیکه در  مغازه بودم فردی امد ویک سئوال از بهائیت کرد وپرسید جواب اش چیست کمی به اوخیره شد وجوابی داد ورفت شاگرداش هرکه بود یکجوانی تازه دیپلم گرفته بود بنظرمیرسید- ایشانگفت متوجه شدی  این سئوال خودبهایت به این فراد یادداده است- سئوال تحریکی وانتیریکی-ما یک اشکال گرفتیم امده است درک اشکال کند یک داستان برای ان تهیه میکنند وتغیراتی ایجاد میکنند شاگرد فرمودند چه فایده ای دارد ایشان گفت انها تصور میکنند مادیگر دست روی دست میاندازیم- انها هم بهنتجه ای میخواهند میرسند  نه ما دوباره اندیشه میکنم وجواب انها پنبه-میکینم- برای من این مطلب بسیارسخت بود-مگر مذهب بچه بازی است یت بازی موش وگربه است- خلاصه انسان عقل دارد این چه بازی است یادم امد دربیرستان شاپور سابق که بعدا دبیرستان ابوذر شد حال پارک ابوذر است یک همشاگردی  داشتم ایشان  پدر ومادر درکویت مغازه داشتند ایشان هم درایران بدنیا امد ولی درکویت مدتها زندگان کرد پدرفوت کرد ومادرمتوجه شد تنها است ومغازه رافروخت به شیراز امد وعموهایب ایشان بعضی ها درکویت بودند وتابستان ایشان رادعوت میکردندبه کویت برود تاحدی به عربی مسلط بود-من وایشان ویک همشاگردی دیگر- بدعوت یک همشاگردی بهائی  که برای ما وقت از چهرنگارملعون بزرگترین مبلغ بهائیت دراستان فارس رفتیم خانه قدیمیبود جای یک  شومینه بسیاربزرگ داشت بالای ان یک طاقچه طولانی بود- بنظر حقیر  کتابهای بهایت را جزجز کرده بود درحد کوچکتر کتاب های جیبی باحجم کم اینهارا بغل دست هم چیده بود- فقط چهار کتاب تاحدی قطور وبلند داشت- ایشان همین نکته گفت شمامداوم تغیر مطلب میدهید- ایشان فرمودندبله اینطور است درهمه علوم بشری هیمطور است  علمای شماه احکام راتغیر میدهد تفسیر تغیر میدهند درک بشری ازدین  ودرتمام علوم بشری چنین است میخواهدی کی از این کتب من بیرون بیاروم وتفسیر یک حکم ببینید  چقدر امروزه عوض شده است خلاص  من اشاره کردم بروی اصول دین  تکیه کنیم وایشا معتقدبود برتفسیر معاد وظهور حضرت مهدی علیه السلام تکیه کند وایشان فرمودن بین شما اختلاف است وشمامقدماتی از بهاهیت نمیدانید باید چندچندجزو مطالعه کنید ومن رفع اشکال کنم- ما بیرون امدیم-دیگر من متوجه شدم فقط عد های بسیارکمی از بهائیت بخصو انهائی که تحصیلات عالیه دارند کاری بتبلیغ ندارند درحقیقت سکولار هستند ولی با اظهار بهئیت  منافع انها دوبرابر میشود رندان اساس میکده را زیبا نهادهاند-در مطالعه حدیث – میفرمیاد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم برسر جهنم ایستاد انجا که ابوجهل ملعون قراردارد سایه مبارکش  اتش جهنم-ار-  خاموش کرد- وفرمودند ابوجهل شهادتین رابگو  من دست تورا میگیرم- و- بهشت میبرم ابوجهل گفت بهشتی کهتو دران باشی من هرگز نمیایم تو باید درجهنم باشی تامن ببهشت بروم بروکنار من اتش رابر بهشت باتو ترجیح میدهم-؟؟ یکی دیگر به خداوندمنان گفت من متنبه شدم خداوندمنان فرمود یکی از پیروان خود  هم مسلمان کن یکی را انتخاب گفت وجریان را گفت  انمردجواب داد منتصور میکردم توادم عاقلی  هستی – توبیادبخداوندمنان بگوئی ما عاقل هسیتم وانچه میگویئم براساس عقل است اگردوست ندار ی مارابجهنم بفرست- نفر سوم باز میگیود من درست دین بمن نرسید- یکبار دیگر من را ازمایش کنید هم جا تبدیل به یک شهربزگ میشود ملائکه نقش انسان باز یمکینند اول  ایشان از مذهب دفاع میکند ولی بعدتصور میکند خواب وخیال بوده است شروع به جنایت میکند- حال انسان بیادزیادتجربه دااشته باشد وبخصصو درسمائل ازطریق وحی  عقل خودرا کامل کندوگرنه فریب میخورد وزمانی اگاه میشود عمری ببطالت گزرانده است-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی بکتب سترک اندیشه- طرح کلی-توحید-!!

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است- دیدگاه شخصی نسبت به کتاب سترگ- اندیشه طرح کلی –ایمان-توحید- ایه132-  ال عمران ببعد-میفرماید اطاعت از خداوندمنان کنید واز رسول اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم شاید مورد ترحم واقع شوید- یعنی از این ببعد که علم ظاهرشده است توسط واسطه الهی  ترحم الهی منوطومربوط به علم الهی است که ازطریق واسطه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام-بدست شما میرسد- درسوره ایلاف قریش  فرمودند ما به شما رحم کردیم  ومسائل شمارا حل کردیم ودرسوه فیل باز ما شماراازدست دشمنان شما نجات دادیم  ولی  اکنون علم پید اکردید- ترحم به شما وابسته به اطاعت از خداوندمنان  واسطه ایشان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است- قران اگر نمونه تاریخی داشته باشد بیان میکند واگر نبود  مثال میاورداشاره میکند که مانند یهود ونصارا=مسیحیت  نباشید- گفتند ما فرزندان-خدا هستیم اختیاردین باما است؟؟-علم الرجال برای درکواسطه ها است که بتواند به حدیث ایمان بیاورد بشتابید به سمت مغفرت الهی-که نشانه متقین است-بقول حضرت عظمت  بزرگوار ایت الله شهید  دستغیب رحمت الله علیه- هر عمل انسان سرسوزنی  فقط اراده انسان است ومابقیه اراده الهی است یعنی اسبابی الهی  است  که دراختیارانسان است-خداوندمنان به حضرت ادم وحوا صلواته الله علیهما-یک لحظه از دستورات الهی جدا شدن لباس های انها ازبین رفت وخداوندمنان دستورهبوط دادن یعنی فرو د امدن- ثانیه بعد  درروی زمین بودند- و بشتابید به سمت مغفرت الهی تا متقین باشید مغفرت یعنی یک دفعه هوا شمارا برندارد زمانی که وارد مکه شدن خداوندمنان فرمودند اینجا رای خودتان اجرا نکنید شماهم روزی گناه میکردید ودر صلح حدبیه-یک لحظه غفلت کردید ماقلب شمارا نرم کردیم-مداوم از خودرائی به حداوندمنان پناه ببرید ومثال هائی از انبیا اعظام رحمت الله علیم الجمعین ذکر شده است از هابیل وقابیل گرفته شده است تابه اخر- بعد میفرماید باید از محسنین باشید-که محسنین دربعد خدمت به انسانها هستند- کسانی که در راحت ودر رنج انفاق میکند غالیا درقران یک خصوصیت میاورد-وامام معصوم علیم السلام انرا بسط میدهدو خشم خودرافرومیخورد باز این کلی است وبیشتر  درباره انسانها است-درمورد حیوانات هم امده است-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هیچگاه به شتر  شلاق نزدن هرجا خواست بچرد ویا اب بخورد ویا بایستذ- واز  ازارمردم عفو کند- هرکس محسن بود ولو  ادم خوبی از جهتی نبود خداوند منان قلب اورابرای ایمان نرم کرد وهرکس سنگدل بود وکاری بهمردم نداشت – اورا رها کرد تاجهنمی شد- حتی حدیث داریم کفریکه درطلب عدالت  وکمک بهمردم است تاحدی باقی میماند واگر بظاهر مسلمان باشد ولی درجهت ظلم باشد بسرعت وتژگون میشود-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاهی بدو مقاله-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-روزنامه- چاینای دیلی  چین امروز- که اخیرا ازطرف امریکا تحریم شده است- دومقاله  اورا نگاه کردم یکی یک سایت مدار دانمارکی از حزب ازادی خواه-کمپین خوداش در سایت -پرون هاب- پرون  یعنی فیلم مستهجن – هاب میله ای درماشین است چرخ ها میچرخاند یعنی تفریحات انسانرامیچر خانند-که این سایت  ویدوی مستهجن دارد اقای جوچین اولسن- 41 سال است با این روش هوشمند!!؟؟-خواسته است رقبا شکست دهد ولی مقاله عنوانش فریب دادن  رای دهندگان بوسیله- سایت  پرون هاب توسط یک فرد حزب ازادی خواه دانمارک—که دانمارکی میگویند-که سیاست مدار باید قلب ومغز اورد رابدست اورد روی بنر نوشته است پ

پس ازانکه استمنا کردید به جوک گو از روی محبت وصمیت رای دهید-دومی یک سیستمدار  کانادئی با دوست اش به پکن میرود ودرانجا شروه به جاسئسی  میکنندودستگیر میشوئند زندانی میشود-اقای میشل کووریگ ومیشل سپاور- یک حرکت وجریانی راه انداخت- که فعالیت اش بسیار برای امنیت چین خطرناک بوده است- احتمالا برای ایغور ها که امروزه بسیار مطرح است- نخست وزیر کانادا اقای جاستین  ترودیو- فرمود ه است من  نامید شدم- وانر یک بازداشت باجرم ساختگی فرموده است که چین فرموده است کانادا در استاندارد است واین یکحقیقت مشخص است  ان جناب از زندان نوشته است که رابط همن  بادنیاقطع است وتابحال یک درخت ندیدم ازنظرفقه اسلامی صحیح نیست گاهی ایشان به بازارببرید وبگوئید چه کرده است وبه کلیسابیرید  -وکتابخانه تاحدی اینترنت روزنامه دراختیاربگذارید ومطالبی سودند به ایشان یاددهیدمثلا زبان چینی یادبگیرید ویابه افراد زبان انگلیسی یافرانسه یاد بدهد یک کامنت درکانادا گذاشته بودند شما باید ورزشکارا ومربیان ورزش برای جاسوسی انتخاب میکردید که مثلابرای پیبردن به اسرار ورزشی چین دست پیدا کنندم

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به داستان اقای جان بولتن-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیمنگاهی به داستان اقای جان بولتن- طاغوتیان تا شکست مفتضحانه نخورند  دساز استراتژِی بیمارخود برنمیدارند—امریکا قبلا یک استراتژِی معاویه صفتی داشت- جمهوری خواهان عقاب بودند-  دمکرات ها- کبوتر علت پیشرفت ابرقدرتی امریکا- دراین بود که انها  رهبران کشور ها راخود انتخاب میکردند وخوب حمایت میکردند وچناچه مردم ناراضی بودند-تغیراتی میدادند- درنتجه مردم وحکمرانها تمایل به امریکاداشتند- امروزه برعکس شده است کمکی که نیست ومیابیست کشور ها سفره خود  را هرچه دارند درنزدانها پهن کنند-وازمردم هم دفاعنمیکنند وبدانندکه مردم برعلیه انها هستند تنبیه هم میکنند- وبعد ازعقب نشنینی بلوک شرق وبخصوص شوروی وچین امریکاخودرا تنها ابرقدرت دید وخواست اراده خودرابرجهان تحمیل کند بخصوص جمهوری خواهان تنها شاخصهمهم انها  ارتش امریکابود وب غرب به بحرانهای اقتصای واخلاقی سیاسی تاینحد دچار نشده بود وخودرا الگوی جهان میدانست- درحالیکه میبایست بدرون خود توجه میکرد ومشکلات خودرا رفع میکرد وحمایتخودرا  بهمردم جهان نشان میداد- قبلا یک نژاد پرستی سازمان شده بخصوص برعلیه سیاه پوستان وچود داشت شرکتها اصلا طرفدار انکه از رنگین پوستان استفاده کنند  علاقه ندشتند-ارمانهایالگو همه درباره سفیدپوستان بود ولباس هائی که رنگین پوستان میپوشیدند انهادرشرکت خود نمیپوشیدند-ولی بتدریج که محتاج رنگین پوستان شدند تغیراتی ایجاد کردند- حکومت قبلی  سعی کرد که وضعیت کهدرحال ذوب شدنبود احیا کنند وریس چمهورهای سابق میخواستند بکندی عقب نشنینی کنند ویک سیاستی  رادوحزب  طرح ریزی کردند که به هم نیش نزنند-کار همدیگر ا تخطته نکنند فقط تاحدی که مجاز است ایراد بگیرنند که جلب مردم برای انتخابات شود- انقلاب اسلامی ایران وبخصوص جریان برجهای دوقلو-یک شوک بزرگی را ایجاد کرد- وچالش در افغانستان- به حل مطلوب که امریکائی توقع داشتند-نی انجامید-وایجاد القاعده وطالبان وداعش وانواع گروهک های دیگر نتوانست راه حل مفید برای برتری امریکادرصحنه شود-مردم مداوم میگفتند سیاست مدران سیاست بازی میکند ودروغ میگویند- این جا استکهسروکله اقای جان بولتن ظاهر میشود وحقایقی را میگوید ولی لز امپریالیسم بصورت دیگری دفاع میکند که بظاهر بنفع جهانیان است وهرکس مخالفت کند وباید حذف شود ولی درمصاحبه ها بد عمل میکنند بسیاراحساستی وغیر معقول وتندوتیز وگزنده است این مسئله موقعیت برای جمهوری خواهان ایجاد کرد که اقای ترامپ بصورت یک جمهوری خواه مستقل عمل کند- بایک سیستم پچیده مخفی اهداف برتری طلبی امریکا جا بیاندازد-ب اینتفکر  امریکا دردال وخارج ازحدتعادل خارج شده است بنفه دیگران هست که همانها دشمن ماهستند واین دشمن سازی کاراقای بولتن بود که به اصطلاح دندان تیزی در مصاحبه های سریالی-نشان داد-ومداوم میگفت اقایترامپ خود شروع کرده است ولی بهاندازه کافی جلونمی رود-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

ادیان شناسی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درتمام ادیان بحث زمان وارزش زمان که به بیهودگی نگذرد بسیار مطرح است- یکی از بهترین علوم ادیان شناسی است- وبخصوص ریشه یابی –و- مقایسه با  دین شیعه- است-دراسلام بنابر احادیث   بهترین نژادها- ازلحاظ –معنویت ودین وعقل اول سادات- دوم ایرانیان وسپس عراق وبعدیمن وسوریه لبنان-مصر وبحرین است- البته کشورهادی که مسلمان هستند بعد بوجود امدند نژادهای سابق االذکرمطرح- هستند ومیتوان بادرک علمی وضعیت نژادهای جدید را  ارزیابی کرد که دقت زیاد میطلبد-درک ایدولوژِ ی مهم است بخصوص زمانی که با ادیان مقایسه شود- اخیر علاقه پیداکردم- که درباره عبادت  مذهب قبطی  ارتدوکسی-مطالعه کنم-مذهبی هفده قرن دوام اورده است وروبه رشد است تنها اسلام براو برتری پیدا کرده است سکولارها  امدند رفتند- فطرت  یک اعجاز الهی است- قران بسیار زیبا میگوید انسان لذت واقعی در کمال دادن به فطرت است-ولی گاهی فطرت بعمد را گم میکند-لذت کم ارزش را  که ضدکمال است جایگزین میکند – لذت  غریز ه ای که لذت بازمیباید  ریشه درفطرت داشته باشد-زود سیراب میشود تا زمانی خاص که دوباره احیا شود ولی فردمداوم میخواهد لذت برد درنتجه برخلاف بهداشت جسم-و روح خودرا ازپای درمیاورد وکملات او دربعضی قوانین دنیائی محدود میشود- همه ادیان به لذت مانامعتقد هستند لذت از یک وجود فوقالعاده ماورائی- این لذت قابل احصا وبدست اوردن است-خود فرد هم  صاحب اندکی ازاین نیروی مانا میشود پیامبران بالاترین نیروی مانارا داراهستند که درغرب بهان کاریزما میگویند ودر فیلسوفان غربی سعی میکنند دراخلاق سکولار انرابوجود اورند حتی درقبر این نیروی مانا وجود داردودراب چاه اطراف اثر میگذارد- اب مقدس میشودوشفا دهنده و برکت دهنده است- اصلان  چاه اب کنار قبرستان انبیا بوده است ولی درمذهب مسیحیت قبطی-نیازی نیست که ان اب چاه رابدستاوردند-درقربستان بزرگان دین احتمالایکی از چاه نزدیک این خاصیت بدست میاورد-اما روغن مقدس- درحقیقت عطری است-که انبیاعلیهم السلام- احمعین بکار میبردند که انهم شفا بخش وبرکت دهنده است-در زبان ارامی- مهمتریت عطر مقدس بنام- مر است چه باضمه میم وچه بافتحه میم  خوانده میشود که امروز به مر مکی معروف است اساس ان عود است-اما در زمان  مسیح علیه السلام این عطرمقدس است از شیره درخت کاج گرفته شده است امروزه تحقیق کردند که یکنوع حلقه بنزن دارد- به روغن یعنی شیره درختان رسین هم گفته میشود کهخواص عجیبی دارد وکابرد های زیادی دارد-مصنوعی انانراهم ساختند-این به اصطلاح – صمغ گفته میشود دستور این بوده است که بالای طاقجه قراردهید وانرا با گل خاصی ترکیب میکنندوسفت میشود ومالش دهید- عطر خودرا ظاهر میکند- شاید جناب سعدی رحمت الله علیه فرموده است روزی گلی خوشبوی – فرموده است همن باشد- این روغن رامقدس میدانند-موسس مذهب  ارتدوکس قبطی فردی است بنام عالی جناب  انتانا سییوس درقرن سه میلادی – درقرن سه میلادی مسلما حواریون نبودند-ولی کسانی بودند که انهارا بدرستی نمیشناسند-وبه انها استاد میگویند-که انها-گفته اند-علم  ما از علم حواریون گرفته شده است- بیشک  یاواقعا اینطور است وبلکه انها نبی بودند-نبی بودند انها بنظر حقیر مسلم است زیا یک سری علم دین سیستمتایک- بیان کردند-که از انبیا یهود  تا به اخر اخذ شده است مثلا عبادات از حضرت داود علیه السلام شروع میشود که هفت وقت برای عبادت معین کرده است –که تغیری پیدا نکرده است اخیر شخصیتی بنام عالی جناب پاپ شنودای سوم کتاب عبادت ازمدراک موجود کلاسه بندی کرده است ان جناب انتاناسی یوس ماموریت پیدا میکند که به مصر رود واولین کلیسای جهان-را انجا بسازدکه دربیابانی دور از شهر است ومدوام انراتعمیر میکنند وهر کلیسای جدید که ساخته میشو ازانجا تاکلیسا  با اجر یاچیز دیگری سنگفرش-میکندوبخشیازعبادت را درکلیساس قدیمی وسپس به سمت- کلیسای جدید حرکت میکنند ومابقیه عبادت درانجا ادا میکنند- بنظر حقیر ما زعبادات الهام بگیریم ویکنوع نمایش معنوی ایجادکنیم بسیارموثر است-کتاب جناب- تی- به زبان قبطی- یعنی کتاب-اگ پیا- یعنی اوقات عبادت- دراین مذهب  کل اینجهان- یک مسجد یا کلیسا ویا معبد- درتمام مدت میتوان عبادت کرد درهرجا- بحث جالب دارد اما نکته مهم که من رابه حیرت برد-کلمه نی روز که همان نو روز است اول سال وعبادت دارد- اول تصور کردم این امررا حضرت داوود علیه السلام کردند یک تحقیق کردم لغت روز به عبری میشود همان یوم وعجیب است ترجمه گوگل بهزبان ها عبری تلفظ ندارد – از لغت نامه – فارسی عبری تلفظ کلکه نو که سه حرف است واخراش نان برعکس است  تلفظ ان پنانس است ولی عجیب است که این لغت عبری  ویا یونانی نیست ومیابیستاززبان اوستائی بهانجا رفته است ودر فلسطین مطرح بوده است-؟؟

 

موافقین ۰ مخالفین ۰