عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۹ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

امریکا درحباب-!!

بسم الله الرحمن  الرحیم--نظریات شخصی است- عده ای که خودرا متخصص درهمه ابعاد میدانند ویک میکروفن مفت ومجانی گیر اوردند –که ایران اخر خط است-ازامام سجاد علیه السلام روایت شده است که شیعه همیشه ماغنند شتر مریض که گردن اش کج است وگاهی فرمودند گردن اش در روی زیمن میگذارد ویا ونزدیک به زمین است   گویا شترهای مریض گردن خودرا  دروری خاک میگذاشتند ویا نزدیک به خاک ولی جان بدر میبرد وغولها زمانی که اجل انها رسیده اند  درقران میفرمیاد مانند درخت حنظل ریشه اش دربیابان عمقی دارد باران  خاک را میشورد  وریشه بیرون میاید وکم کم خشک میشود ویک طوفان درخت حنظل را از زمین کنده میشودوهمراه باد میرود- این سرنوشت مختوم ومحتوم طاغوتیان است-در تاریخ گشته نمونه فراوان دارد ودراینده نمونه فراوان خواهد داشت- این ایه یکسنت  جاودانه الهی را بیان میکند  واتفاقا بهترین تبلیغ برای خداوندمنان است—بحث ایمان ونادانی به جای خود محفوظ است-وبحث عدالت وظلم یک بحث جهانی است که همه افرادرا دربر میگیرد-در گذشته یکجناب روحانی از منبر پایدن امد واخرین واعظ بود  وجای شیرنی اوردند-من ازایشان سئوال کردم- نظر شما درباره استعمار امریکا چیست—ایشان فرمودند امریکا یک حسن دارد- برای ملت خوداش خوب عمل میکند واین امرباعث میشود-که شاه هم مقداری  رعایت کند بحثی کردن  متوجه شدم که حرف عمیقی میزند چرا امامحسن علیه وامام حسین علیه السلام درزمان معاویه علیه العنت اقدام انقلابی نکردند زیاد ایشان  سجاده اب مکشید وخودرا  مذهبی جلوه میداد ودرنتجه مذهب رواج داشت ولو بدعتها هم بودند ولی به اسم اسلام ناب مطرح میشدند- اقای عباس پهلوان فرمودند تنها زمانی مااز سیاست صحبت نمیکردیم-جریان فوتبال بود-درست است زیرا همه چیز وابسته به شاه بود ومابقیه  بادمجاندور قاب چین وهمه ایممطلب را میدانستند  ازجناب اقای علم دربحث های سیاسی  تمجید کرده است شعاردادن که مالیات ندارد مسئله عمل است بله مسائل ساده را حل میکردند وجائی که حساس خطر میکردند اقدام میکردند ولی دردراز مدت نمیتواستند همان نظم قبلی را حفظ کند ونظم انها فقط به نفت وابسته بود  زمانی نفت درپیچ وخم سیاست گیر کرد- طوفان شروع شد- یک استاد فیزیک در دانشگاه سابق شیراز فرمودند چقدر شماها- سیاسی شدید؟؟ من درامریکا ازپرفسور خودم من پرسیدم شما چه میزان سیاسی هستید-فرمودند دروز ده دقیقه من تیتر روزنامه  ده دقیقه نگاه میکنم که درجریان باشم  ومن گفتم ایا این اندازه کافی است- ایشان گفتند که سیاست علم پیچیده ای  است ومن که تخصص ندارم ولی جون امریکا کشور ازادی است متخصصین سیاسی  اگر اشکالی درامر باشد مطرح میکنند-من تمام مدت درباره فیزیک فکر میکنم وتحقیق میکنم زیرا بین دانشگا ه های امریا رقابت است وبین امریکا واورپا وشوروی هم رقابت سختی است- امروزه امریکا بعمرتب بیشتراز ما سیاسی شده ست درسی ان ان یک کارشناس ورزشی فرمودند حباب وارد ورزش شده است –ادهمعچیز حباب وارد شده است گوشت خوک فقط چهاده درصد خریداردارد ومابقه میکشتد عدهای از انجمن های خیریه رفتند باقیمن ارزان خریدند وهمیچنین مابقه مواد کشاورزی مجانی  به افرادغذا بدهند یک صندوق کمک  دواطلب درست کردند البته امریکائی تا یک سال هم میتواند دوام بیاورندو لی از ترس کمترین هزینه را میکنندکشوری که باید 75% خرید داخلی داشته باشد چهل میلیون بی کاردارد بادرنظر گرفتننیمدرص خانواده درحدود شصت میلیون نفر  از چرخه خرید خارج میشوند یکعد دی دارد که من ان عدد رافاموش کردم تصور کنید هر ششهزار دفعه یک دلار دست به دست شود به اندازه یک سوم یعنی سی وپنج سنت دلار تهیه میشود-یعنی ثروت ایجاد میکند-در  زما بسیار طولانی درگذشته امریکا چهل میلیون محقق درگیر داشت- با وجود ان دردنیا  درکشورهای مختلف پیشرفت های قابل قبولی بوجود امد- امروزه اوضاع بشدت تغیر کرده است بایدتعداد محققین  به مراتب زیادتر باشدندوتعداد دانشمندن جهانی به نسبت گذشته به امریکا نمیروند  اخیرا الان کردند فقط یک میلیون دانشجوی خارجی دارند- درحدود هزار دلار درماه فرض کنیم هزینه میکنند تازه اگر پول از کشورخود بیاورند-چون اخیرا از انلاین درس داده واهد شد دیگر کسی خارجی پول دانشگاه نخواهد داد- اقایق ترامپ فرموده است دانشجویان خارجی بایدبه کشور خودبرونند وزمانی  دانشگا باز شد باز گردند- عدهای خواستند برونند ولی پاسپورت انها  گرفتن-وامروز دانشگاه هاروارد -وام ای-تی گفتند چنیان اینامر ادامه پیدا کند ما اقای ترامپ به دادگاه میکشانیم—وامروز اقای ترامپ فرمودند مدارس اگر باز نشود ضربه سیاسی – واقتصادی خواهیم خورد -  خانم نیس  کتابی نوشته است چون مجریان گفتمان درتلویزیون- بهانه میگویند تاک شو- نمایش صحبت- قانون این است فردمجری دریچه های جدیدی باز کند- افق گسترد ه ای  ظاهر کند این اقای ترامپ قبلا تاک شو بوده است تمام افق های جدید  ودریچه های جدید مانند محمدرضا شاه دروغی بیش نیست کلا فریب است-کم کم امریکا ازجهانی فکر کردنباز میماند وبه لاک دورنی باز میگیرددوجهان همچنان در غلیان به سمت کمال رفتن ولو از راه حل های غلط  تجربهخواهد کردتا اماده درک حقیق ز طریق معصوم علی

موافقین ۰ مخالفین ۰

جناب عباس پهلوان-2

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است به بهانه مقاله بخشی از کتاب مثلا خاطرات جناب اقای  عباس پهلوان- درفردوسی امروز چاپ امریکا- ایشان شخصیت خاصی اشت ویک قلم سحر انگیز  که البته خیلی ها داشتند در  ابعاد مختلف و واز سن هیچده سالگی در چند دین مجله ایران مقاله  های اجتماعی – سیاسی   مینوشتند-چیزی عجیب برای جهان سوم نیست-من ازدوشخصیت یکی دکتر رضویه رحمت الله علیه ودیگری  دکتر مرحوم محمدی پرسیدیم یک کتاب درباره فلسفه اموزش وپرورش درباره ایران بنویسید دکتر رضویه فرمودند عقل من قد نمیدهد اینکار شما شاگردان است ودکتر محمدی فرمودند برای من زود است  ومن نمیتوانم بازاری بنویسسم-حال این اقای پهلوان خوب است-عموی من  چون پدراش  در ترکمنستان  مقیم بوده است ونزد انگلیسی ها- ودربانکه دوره بانگداری خوانده بوده است ودراوائل کمونسیتی  ان بانک تعطیل شد وبرچسب جاسوس به افراد زدند که تحت نظر باشند ایشان از فرصت استفاده کرد به ایران پناهنده شد ودربانک مرکزی کار پیدا کرد وبزبان انگلیسی مسلط بود عموی من هم بزبان انگلیسی مسلط بودورزشکار بود-درنیروی هوائی انتخاب شد به انگلستان رفت-درانجا درشته قهرمانی هوائی  نفر اول شد ایشان یک دفعه گیربکوس  از تنه جدا شد از زمین گفتند هواپیمارارهاکند وایشان فرمودن به راحتی من انرا سالم مینشانم وهمین کار کرد ودویست تومان جایزه گرفت-ایشان که درانگلستان بود متوجه شد خلبان انگلیسی  سندیکا دارند ودرتجارت شرکت میکنند وملیونر میشوند وبه ایشان هم راه تجارت را یاددادند وهمین طورهم شدایشان بخلان ها گفت سهم هم  به من بدهید شمار ا ملیونر میکنم- ایشان وسط بیاباندرراه فرودگا ه قد قفس مرغ  درست کرد که انجا انبارهای مختلف بود بعضی ازانها شاه گفته بود سهم شیر  شش درصد بایدبه من بدهید چون ایشان باوام دولتی کارخانه مبلمان سازی از سوئد اورده بود صرف نکرد  وکارخانه رامدتی تعطیل کرد وسپس  صندوق میوه درست میکرد  وان همرا تعطیل کرد ایشان نصف ان انبار اجاره کرد وگفت بگودیداین کالاها مال من است از سنجاق گرفته سوزن  ودستمال کوچک و دستمال کاغذی لامپ پیریز و اچار به تعدادی زیادی  بچه کار دراطراف بازار  وسینما وخیابان اص قرار داد که با پنچاه تا شروعکردتامقاطعه کاری برق وتاسیاست و ساختمان بزرک سیلو نمایشگاهی  وچون دزدی نکرد وکمتریت قیمت انجام داد همیشه جایزه گرفت وبروسعت خوداش افزودت- اما نکته بانک مرکزی بدنبال کارشناس بود-کسی نبود یک امریکائی به ایران امد درمورد  مساول بازرگانی – وتوسعه و تشویق برای سرمایه گذاری  ایشان ششماه پیش  ایشان درس خواند ودرکنکور بانک مرکزی نفر اول شد وهمین سمترا پیدا کرد- مقلات    دراین زمینه برای بانک مرکزیودیگر جاها ترجمه میکردوبه همین علت از نیروی هوائی اخراج  شد-خانم ایشان خانم بدری اعتصام الملک است خاله پروین اعتصامی – ایششان درفرانسه متولد شده بودند وانجا پرستاری تا فوق لیسانس  در  انستیتو پاستور پاریس گرفته بودند ودرایران درانستیتو پاستور شغل بدست اوردن از دبیرخانه مدیریت وغیره چندین شغل داشتند انستیتور پاستور اعلام کرد-تعدای مترج زبردست میخوایهم که تب های پزشگی از زبانهای کشورهای پیشروی  پزشگی ترجمه کنند- درکل ایران فقط هیجیده نفرشایسته بودن از جمله ایشان- ایشان دران جلسه سخنرانی کرد این روش به جائی نمیرسد-تنها روش این است که دانشجیوان سطح بالای پزشکی با اقایان وخانم هامشترکا کار کند تا به نتجه برسد وهمین  امر تائید شد وخانماعتصامی با ایشان وتعدادی دانشجو شروع شدکه هم از فرانسه وهم از انگلیسی کتب ترجمه شود وایشان باان خانم ازدواج کرد-یک اقای انگلیسی دکتر ای زبان فارسی از دانشگاه لندن به نزد پدر من امد وپدرمن بادانشگاه لندن قرارداد داشت ایشان قراربود برروی دیباچه جناب سعدی رحمت الله  دکتری بگیردروزانه چنید ساعت با پدر من کار میکرد وروزی باهم به هتل پارک رفتیم ایشان بهمن گفت برای اینکار دوسه زبان دیگر من یادگرفتم از جمله روسی پدرمن از ایشان پرسید بنظر شما ایا جناب سعدی  اگزیستانسیالیسم مذهبی  است ایشان فرمودند  من درباره اگزیستانسالیسیم مطالع زیادارم ولی بفکرمن هنوز نرسیده است روی ان کار میکنم- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

از اسلام ناب محمدی واهلبیت الشریفشان باید عبرت گرفت-!!

Top of Form

 

امارات این هفته به مرحله برجسته‌ای درتلاش‌هایش برای مبارزه با «کووید-19» رسید به طوری که کمک‌هایش در زمینه تجهیزات پیش‌گیری پرشکی و شخصی از هزارتن فراتررفت و به بیش از70 کشور رسید. همچنین به بیش ازیک میلیون نفر از کارکنان بخش بهداشت درسراسر جهان کمک کرد.

 

کشورامارات با شروع مصیبت بزرگ«کووید-19» خود را متعهد ساخت با تقدیم کمک‌ها به کشورهای عربی مجاور درنقش اساسی و اثرگذار وارد شود. همچنین دست یاری برای تأمین نیازهای دیگرکشورهای منطقه دراز کرد که افزایش ناگهانی تعداد مبتلایان منجر به فلج شدن آنها برای مقابله با ویروس شده بود. این پاسخ برای کشور امارات تازگی ندارد و از ارزش‌های عربی اصیل سرچشمه می‌گیرد که رهبری آگاه در همه زمینه‌های همکاری با برادران عرب و کشورهای جهان تعمیق داد که ما و آنها را روابط برادرانه و دوستی به هم پیوند می‌دهد. بهترین بیان آن گفته شیخ محمد بن راشد آل مکتوم قائم مقام رئیس حکومت، نخست وزیر و حاکم دبی است که« ملت‌های زنده نمی‌گریزند، از چالش‌ها ناامید نمی‌شوند، ما ملتی زنده‌ایم نه درگذشته مأیوس شده و نه به هیچ وجه درآینده ناامید می‌شود، در کمک به برادر و دوست ، آواره و نیازمند هرجا که باشد درنگ نمی‌کنیم. به کمک ناتوان می‌رود و به خردسال می‎آموزد و فقیر را سیرمی‌سازد، به کمک نیازمند می‌شتابد و بیمار را درمان می‌کند، بیمارستان‌ها می‌سازد و شهرها را آباد و مدارس را برپا می‌کند و پیام محبت انسان به برادر انسانش را می‌گستراند، و پرچم بخشندگی انسانی به همه بشریت را برافراشته می‌دارد».

 

آری، امت عرب زنده است و اینک دررویارویی با جان سخت‌ترین بحران پیش روی بشریت درکنار جهان ایستاده است. می‌خواستیم ثابت کنیم جهان عرب نقشی بزرگ و مؤثر درزمان بحران‌های ایفا می‌کند از جمله درپاسخ جهانی برای کنترل ویروس و خواستیم همبستگی و همدلی را ترجمه کنیم که الهام بخش جهان برای ایجاد همکاری است.

 

درزمانی که پروازهای حامل تجهیزات پزشکی و امکانات پیش‌گیری شخصی بخش بسیار برجسته کمک‌هایی می‌شد که کشور امارات درمقابله با ویروس «کووید-19» تقدیم می‌کرد، اما این تنها بخشی از تلاش گسترده و بسیارعمیق مبتنی برروابط وسیع جهانی کشور امارات و موقعیت استراتژیک و سرمایه‌گذاری بلند مدتش در زمینه بهداشت و زیرساخت‌های لوجستیکی است.

 

کشور امارات همیشه برای کاستن از رنج جهانی احساس مسئولیت کرده است. و این بر تعهدات تاریخی منعکس می‌شود تا از بزرگان تأمین کننده کمک‌های جهانی از دو جهت نسبی و مطلق باشیم و چه بسا کشور امارات به مرکز جهانی تبدیل شود که با اقتصاد جهانی پیوندی محکم دارد.

 

درماه مارس 2020 اقدام به برگرداندن 215شهروند کشورهای برادر و دوست از ووهان چین کردیم که ویروس «کووید-19» به شکل وسیعی شیوع یافت و درشهرانسانیت درابوظبی ازآنها پذیرایی کردیم تا قبل از برگشتن به کشورشان تحت مراقبت بهداشتی باشند.

 

با متوقف شدن پروازها به دلیل اقدامات کشورها برای مقابله با ویروس «کووید-19» کشور امارات برای گردهم آوردن خانواده‌های زیادی کمک کرد و آنها را به کشورهایشان برگرداند. علاوه براینکه امکانات پیشگیری شخصی و پروازهای بازگشت به وطن را مهیا ساختیم. تعداد زیادی تجهیزات آزمایش دراختیار کشورهای نیازمند قراردادیم.

 

درسطحی دیگر همکاری بین‌المللی درزمینه علوم و تکنولوژی کشور امارات فرصت تقدیم مشارکت‌های بزرگی را درسطح پزشکی نیز مهیا ساخت. به حمایت از پژوهش‌های مربوط به تولید واکسن ویروس «کووید-19» پرداختیم و درمان امیدبخشی را با سلول‌های بنیادی توسعه دادیم. همچنین به سرعت اقدام به ارائه تکنولوژی معاینه و آزمایش پیشرفته به بازار داخلی کردیم.

 

پایبندی عمیق کشور امارات به تقویت اهداف انسانی در زمینه دیگر تجلی یافت و آن کشف فضاست. برخی می‌پرسند چرا کشور امارات دراواسط ژوئن 2020 و در میانه ویروس جهانی اقدام به پرتاب سفینه فضایی به مریخ کرد(که «سفینه امید» نامیده شد). چون ما براین عقیده‌ایم کشف فضا فقط مربوط به آنچه آنجا وجود دارد نیست بلکه به آنچه روی زمین وجود دارد برمی‌گردد؛ پیشرفت علمی را تقویت می‌کند و به ما دیدگاه و احساس داشتن هدفی بزرگ‌تررا می‌بخشد که برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم و همکاری با دیگرکشورها را تقویت می‌کند. همچنین به جوان عرب نشان می‌دهد همه چیز ممکن است محقق شود وقتی که تلاش درخور برای انجامش بشود.

 

درحالی که جنگ علیه ویروس «کووید-19» مانند یک مأموریت اکتشاف فضایی نیست اما میان آنها وجوه تشابه وجود دارد. هردو مأموریت به ما دیدگاه می‌دهند. درحالی که با «وضعیت طبیعی جدید» کنار می‌آییم، نباید فراموش کنیم که پاسخ جهانی به ویروس به طور کلی در اندازه و گستره حیرت انگیز بود. دولت‌ها و جوامع و شرکت‌ها اختلافات و ترس‌های رقابتی را به کناری گذاشتند و برای یک مسئله مشترک تلاش کردند.

 

درسایه کنار آمدن جهان با «طبیعت جدید» باید هوشیار بمانیم. نباید درس‌هایی را که از بحران «کووید-19» آموختیم فراموش کنیم تا باز هم به عادت‌های قدیمی برگردیم. منظورم دراینجا مشخصا تغییراقلیم است. طی ماه‌های گذشته تولید گازهای گلخانه‌ای به شکل بزرگی کاهش یافتند و نشانه‌های بهبود درنظام زیست محیطی با تغییرات ناگهانی درهمه جا بروز یافتند. درحالی که آنچه روی داد منعکس کننده تأثیر ناخواسته ویروس بود، اما دلیل آشکاری است براینکه همه ما می‌توانیم دست دردست هم برای حفاظت از سیاره‌مان کارکنیم. هریک ازما می‌تواند به وجود آورنده تغییری باشیم. امیدی هست و این پیامی است که باید درهمه مناسبت‌ها و محافل و نقطه‌های حساس به تمامی حفظ کرد.

 

درهمین زمان و درحالی که کشور امارات تلاش‌هایش را برای مبارزه با ویروس«کووید-19» ادامه می‌دهد، با همکاری شرکای عرب و بین‌المللی و با برگزاری «اکسپو 2020دبی» به دنبال انتقال همکاری بین‌المللی درسطحی جدید درکشورمان هستیم. انتخاب دبی به عنوان مرکز «اکسپو2020» مایه افتخار بسیار و نشانه سطح پیشرفت کشور امارات از زمان تأسیس آن درسال1971 علاوه براعتمادی که جامعه جهانی به آن دارد. وقتی شرایط ما را ناچار به عقب انداختن رویداد ساخت، احساس ناامیدی بزرگی حاکم شد. اما ما مطمئن هستیم که آغاز «اکسپو2020» درسال 2021در دبی رنگ و بوی خاصی خواهد داشت؛ چرا که با انرژی و اصرار بیشتری همراه خواهد شد. «اکسپو 2020» فرصتی برای بشریت خواهد بود تا درباره چگونگی ثبات پایبندی‌اش نسبت به مقابله با ویروس «کووید-19» با امید به آینده‌ای بهتر- بیاندیشد. اما برای ما درجهان عرب این فرصتی است تا به آن افتخار کنیم با آنچه که دربه سود همه بشریت است شریک می‌شوی-امید است از تاریخ درس واقعی را گرفته باشد بخصوص عبرت ازاسلام ناب پیدا کرده باشد -انشالله-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

عظمت علی علیه السلام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریلت شخصفتند که پ یامبر اکرم صلواته ای است-درشناخت علی علیه السلام- منبع از کتاب سیری کوتاه درزندگانی زینب کبری( ع)- یا قهرما ن زنان جهان - ازجناب  حضرت محمود  حکیمی- رحمت الله علیه –بنابرگفته حضرت علی علیه السلام- اولین کسی  سقیفه بنی ساعده ان انجمن زیرسقف درب خانه بنیس اعده که بزرگترین سقف کوتاه مدینه بود تشکیل داد –احمق سعدبن عباده ریس قبیله خزرج بود- به این نیت که اورا خلیفه رسول الله کنند- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلمطبق فرموده خالق هستی فرمودند دفعه اول رهربان بعداز من از قریش هستند-خداوندمنان عجب تاکتیکی است- هرکس شعوری داشت نزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه  واله والسلم که کل قریش  منظور شما است- ایشان ارام فرمودند-نه فقط بنی هاشم- باید جنگی درگیر شود تا مستکبرین همدیگرا حذف کنند- سقیفه بنی ساعده که تشکیل شد  بعلت رحلت عظمت سعدبن معاذ ریس حزب اوس اگربود هیچ اتفاقی نمی افتاد ریس مطلق مدینه- دران جلسه سعدبن عباده گفت خلیفه بعدی خود من هستم گفتند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرموده است رهبران اسر سعد بن عباده گفتند ز قریش هستند- ایشان فرمودند من نشنیده ام قران ملاک است قران از انصار ومدینه تمجید کرده است وبرعکس مکه وقریش را کوبیده است- زحمات ما کجا میرود ما شمشیر زدیم تا اسلام به جائیرسید ومکه بر علیه ما میجنگید- این انصاف نیست ومنمیروم شام وقبیله خودرا باارتش سنگنیی بر میگردم- معلوم بود یکس ازمان مخفی قبلا بوجود امده بود که بهموقع عمل کند وسعدبن عباده ازان بی اطلاع بود-خالدبن ولید فرستادند درطول راه زود تر از سعدبن عیاد به یک بیابانی رسید که شهرت داشت محل زندگانی  جن است واز پشت تپه دوتیر به سعدبن عباده زد واورا کشت وبعدشهرت دادن که جن ها اورا کشتند- درسقیفه بنی ساعده به پسر سعدبن عباده – قیس گفتند توجانشین پدر هستی چه میگوی- ایشان گفت من بدنبال حکومت نیستم- بدنبال پول هستم- گفتند  درامد وخراج مدینه نصف ان مال تو- ولی باعلی علیه السلام چکار باید بکنیم- ایشان فرمودند اگر علی علیه السلام ادعای حکومت کردمن قبیله رابرسرش خراب میکنم واورا مبکشم--- زمانی علی علیه السلام به حکومت رسید- قیس بن سعدبن عباده به والی مصر کرد- این همان حکم  معمار انقلاب رحمت الله علیه است  حال افراد ما ل زمان حال است نه گذشته انها-خداوندمنان مداوم بهترین مخلوق خودرا برای ارشاد یهود وغیر یهودفرستاد ویهود مداوم  انهارا یا کشت ویا اخراج کرد ویازندانی کرد   درروز عاشورا به یک روایت صد پیامبر وبه روایتی  سیصد پیامبر را در طویله کرد وکاه انرا اتش زد-ولی هیچگاه از نبی خالی نبود- وحضرت علی علیه السلام بهترین ها رابرای حکومت مصر فرستاد- زمانی عمرو بن عاص در مصربود  افراد نزدیک به معاویه گفتند  عمروبن عاص درمصر شهرت ومحبیت دارد سیدهزار سرباز میتواند تهیه کند وبه شام بیاید وتورا بکشد- معاویه ایشان را از مصر خواست-مردم مصر که به اسلام دلبسته بودن بهنزد معاویه رفتن که ما اطلاعاتی  زیادراجع به اسلام نداریم شخصی رابفرست- ایشان گفت فعلا کسی ندارم- بهنزد عثمان رفتن- ایشان فردی فرستاد وفرمودند ارا م- ارام چپاول کن .پول بفرست- ایشان چنین کرد وهیچ اطلاعاتی درباره اسلام نداشت دقیقا چه افرادی از قریش وچه افرادی از مدینه انتخاب کرد که کوچکترین قدمی  درراه اسلام برنداشته بودند- مصریان ان فرد را بیرون کردند- وگفتند که کارتو غیراسلامی است نزدعلی علیه السلامذامدند قیس را حتما یاران عمروبن عاص در مصر گشتند-محمدبن ابوبکررا  فرستاد-دوسالهحکومت کرد بعد طرفدران عمرو بن عاص  اوراکشتند وخری را گشتند وشکم اش را خالی کردندودرشکم خر جسد مبارک اش را گذاشتند واتوم کنندش زدند- باز به نزد علی علیه السشلام امدند حضرت جیران گفت انها قول دادند که دیگر اجازه ندهند که باند ودارودسته عمروبن عاص کاری انجام دهد- حضرت علی علیه السلام –برای گمراه کردن شام دستورداد که اول به نزدیک بیت المقدس برووسپس را ه ات کج کن واز بیراهس برو- ولی درکاروان جاسوس- شاموجود داشت اطلاعاتبه شام رساند اتفاقا درطول راه یک قریه ای بود که مهاجرین شامدرانجا نی داشتند وعمروبن عاص ازانها خواست ایشان را مسموم کنندودیگرمصریان بهنزد علی علیه السلام نیامدند وباز  عمروبن عاص بعداز جنگ صفین به مصر باز گشت-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب مثلا خاطرات--!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است به بهانه مقاله بخشی از کتاب مثلا خاطرات جناب اقای  عباس پهلوان- درفردوسی امروز چاپ امریکا- ایشان شخصیت خاصی اشت ویک قلم سحر انگیز  که البته خیلی ها داشتند در  ابعاد مختلف و واز سن هیچده سالگی در چند دین مجله ایران مقاله  های اجتماعی – سیاسی   مینوشتند-چیزی عجیب برای جهان سوم نیست-من ازدوشخصیت یکی دکتر رضویه رحمت الله علیه ودیگری  دکتر مرحوم محمدی پرسیدیم یک کتاب درباره فلسفه اموزش وپرورش درباره ایران بنویسید دکتر رضویه فرمودند عقل من قد نمیدهد اینکار شما شاگردان است ودکتر محمدی فرمودند برای من زود است  ومن نمیتوانم بازاری بنویسسم-حال این اقای پهلوان خوب است-عموی من  چون پدراش  در ترکمنستان  مقیم بوده است ونزد انگلیسی ها- ودربانکه دوره بانگداری خوانده بوده است ودراوائل کمونسیتی  ان بانک تعطیل شد وبرچسب جاسوس به افراد زدند که تحت نظر باشند ایشان از فرصت استفاده کرد به ایران پناهنده شد ودربانک مرکزی کار پیدا کرد وبزبان انگلیسی مسلط بود عموی من هم بزبان انگلیسی مسلط بودورزشکار بود-درنیروی هوائی انتخاب شد به انگلستان رفت-درانجا درشته قهرمانی هوائی  نفر اول شد ایشان یک دفعه گیربکوس  از تنه جدا شد از زمین گفتند هواپیمارارهاکند وایشان فرمودن به راحتی من انرا سالم مینشانم وهمین کار کرد ودویست تومان جایزه گرفت-ایشان که درانگلستان بود متوجه شد خلبان انگلیسی  سندیکا دارند ودرتجارت شرکت میکنند وملیونر میشوند وبه ایشان هم راه تجارت را یاددادند وهمین طورهم شدایشان بخلان ها گفت سهم هم  به من بدهید شمار ا ملیونر میکنم- ایشان وسط بیاباندرراه فرودگا ه قد قفس مرغ  درست کرد که انجا انبارهای مختلف بود بعضی ازانها شاه گفته بود سهم شیر  شش درصد بایدبه من بدهید چون ایشان باوام دولتی کارخانه مبلمان سازی از سوئد اورده بود صرف نکرد  وکارخانه رامدتی تعطیل کرد وسپس  صندوق میوه درست میکرد  وان همرا تعطیل کرد ایشان نصف ان انبار اجاره کرد وگفت بگودیداین کالاها مال من است از سنجاق گرفته سوزن  ودستمال کوچک و دستمال کاغذی لامپ پیریز و اچار به تعدادی زیادی  بچه کار دراطراف بازار  وسینما وخیابان اص قرار داد که با پنچاه تا شروعکردتامقاطعه کاری برق وتاسیاست و ساختمان بزرک سیلو نمایشگاهی  وچون دزدی نکرد وکمتریت قیمت انجام داد همیشه جایزه گرفت وبروسعت خوداش افزودت- اما نکته بانک مرکزی بدنبال کارشناس بود-کسی نبود یک امریکائی به ایران امد درمورد  مساول بازرگانی – وتوسعه و تشویق برای سرمایه گذاری  ایشان ششماه پیش  ایشان درس خواند ودرکنکور بانک مرکزی نفر اول شد وهمین سمترا پیدا کرد- مقلات    دراین زمینه برای بانک مرکزیودیگر جاها ترجمه میکردوبه همین علت از نیروی هوائی اخراج  شد-خانم ایشان خانم بدری اعتصام الملک است خاله پروین اعتصامی – ایششان درفرانسه متولد شده بودند وانجا پرستاری تا فوق لیسانس  در  انستیتو پاستور پاریس گرفته بودند ودرایران درانستیتو پاستور شغل بدست اوردن از دبیرخانه مدیریت وغیره چندین شغل داشتند انستیتور پاستور اعلام کرد-تعدای مترج زبردست میخوایهم که تب های پزشگی از زبانهای کشورهای پیشروی  پزشگی ترجمه کنند- درکل ایران فقط هیجیده نفرشایسته بودن از جمله ایشان- ایشان دران جلسه سخنرانی کرد این روش به جائی نمیرسد-تنها روش این است که دانشجیوان سطح بالای پزشکی با اقایان وخانم هامشترکا کار کند تا به نتجه برسد وهمین  امر تائید شد وخانماعتصامی با ایشان وتعدادی دانشجو شروع شدکه هم از فرانسه وهم از انگلیسی کتب ترجمه شود وایشان باان خانم ازدواج کرد-یک اقای انگلیسی دکتر ای زبان فارسی از دانشگاه لندن به نزد پدر من امد وپدرمن بادانشگاه لندن قرارداد داشت ایشان قراربود برروی دیباچه جناب سعدی رحمت الله  دکتری بگیردروزانه چنید ساعت با پدر من کار میکرد وروزی باهم به هتل پارک رفتیم ایشان بهمن گفت برای اینکار دوسه زبان دیگر من یادگرفتم از جمله روسی پدرمن از ایشان پرسید بنظر شما ایا جناب سعدی  اگزیستانسیالیسم مذهبی  است ایشان فرمودند  من درباره اگزیستانسالیسیم مطالع زیادارم ولی بفکرمن هنوز نرسیده است روی ان کار میکنم- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

توهین بعظمت اسلام عزیز-رحمت اللهعلیه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به کارتون جنجالی اهانت امیز  شرق الوسطی  در جمعه گذشته- درباره مرد شمار یک عراق واز رهبران کلیدی جهان اسلام عظمت ایت  الله العظمی سیستانی  دامت افاضاته-از سال 1992 که کتاب قانون عظمت ایت الله العظمی سیستانی رحمت الله علیه بزبان انگلیسی چاپ شد ومداوم توسط نمایندگان ایشان بخصوص درکربلا تفسیر شد روزنامه مهم غرب بخصصو گاردین وتایمز انرا تعقیب کردند وعراق برهمان اساس اقدام میکرد درهمین راستا استکه سردارمعز زشهید والا مقام حضرت قاسم سلمانی – رحمت اللهعلیه وحضرت ابولمهدی مهندس رحمت اله علیه بخاطر وفق شدن درگردهمائی وهم بستگی سران شیعه وسنی درعراق- به شهادت میرسند وجریانات داعش تقویت میشود ومعترضین به صحنه می ایند ودلت طرفدار ایشان  میخواستند سرنگون کنند که ایشان با کنار رفتن جناب عبدالومهدی موافقت کردند- وخواستد جریان لبنان در عراق تکرار کند وتا حدی موفق شدند ولی کم کم مردم اگاه شدند واز تظاهرات دست کشیدند- وسعی غرب وعربستان باشکست مفتضحانه روبرو شد ونقشعربستان کم شد در روز جمعه قبلی ایشان فرمودند فردی که بخست وزیری میرسد نباید ازطرف خارجین حمایت شود- وایشان فرمودند من نسبت اقای عدیل عبدالمهدی بیطرف هستم- وباید رهبران جناحی نباشند وظرف پانزده روز فرصت قانونی دارند که کابینهرا تشکیل دهند با وجود انکه چهار صدنفر گفته میشود که درتظاهرات کشته شدند برنده اصلی  ان عظمت است واز یشنبه حرکت سیاسی شروع شده است ویکی از دلائل شهادت دوعظمت اسلام برای جلوگیری از استعفای  عبدال مهدی رحمت الله علیه بود- حملات اخیر باموشک  کاتوشیادرشهربلد در فرودگا نظامی ان  دال بر ایجاد همین اشوب بوده است این هفته بحرانی کنند- که از فرودگاه عین ال اسد  درشهر بلد که سرچشمه شیطنت ها است-که میزبان امریکائی واقعا نجس است بطوریکه- جناب حضرت ایت اله مقتدا صدر رحمت اله علیه تقاضای یک تظاهرات  همبستگی برعلیه  حضور امریکائی ها درعراق کرده است-بقول ان خانم کارکاتوریست ایرانی امریکائی سوسک هائی هستند که نمیشود باانهاگفتمان کرد زیراطرز صحبت  باانها را کسی بلدنیست وخودشان هم حرف خودشانرادرک نمیکنند- درهرحال  مسلمان بخصوص برداران اهل سنت درکشورهی اسلامی میبایست بدقت مسائل سیاسی رابخوبی درک کنند ومانند حضرت ادم علیه السلام دراین شرایط بحرانی اشتباه نکنند وغربستلن دم   وزائد امریکا واسرائیل بدانند وبار دیگر این توهین عظیم به رهبر انسانی والهی جهان به سوسکهای جهان هشدار میدهیم که پشت سرایشان وبفرمان ایشان تا ابد ایستادهایم ومیدانیم دلیل این تلاش های احمقانه چیست

موافقین ۰ مخالفین ۰

بیانات مولا علی علیه السلام--!!×

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—حضرت علی علیه السلام روزی خواستند خلافت بپذیرند- به مردم فرمودند—دست از من بردارید- چون کاری که درپیش است یعنی اقداماتی که امام علی علیه السلام میبایست انجام دند بعنوان تکلیف الهی – نه تکلیف شخصی—مشکلات  گوناگونی دربردارد- که دلهای شما طاقت تحمل وعقلها- یاری پذیرش انرا نخواهد داشت—افاق جهان اسلام را ابرهای سیاه ظلم وبدعت فرا گرفته وراه .رو ائین اسلام تغیر یافته است- ایرا بدانید که اگر من خلافت رابپیرم طبق انچه خود میدانیم باشما رفتار خواهم کرد وبه سخن هیچگوینده – وسرزنش هیچ ملامت کننده ای گوش نخواهم داد—میفرمایند-احساسات شماوعقل شما-وادراک شما اسلام ناب را نمیتواند بپذیرد- امروز هم همان است تاقیامت همین نحو استمگرانکه ما ایمان به اسلام بیاوریم از طریق عقل انر بپذیریم- وبه احکام عمل کنیم درعمل سرسوزنی درک میکنیم این امر نشانه علم الهی است—بدعت سازان ازاین نقطه ضعف مانند شیطان درمقابل حضرت ادم علیه السلام وحضرت حوا سلام الله علیها سو استفاده کرد- وبقدر خطرناک است مثلا اعتیاد به موادمخدر وشراب ولواط وزنا وغیره درجهنم م پاک نمیشود برگردد همین کارا خواهد کرد چون لذت غریزی دارد ولذت معنوی ومتعادل را نمیپذیرد-در موجودات مادی  بقول خارجیان هرماده  بیحد انرژی به دام  اندخته است مثلا برگ درخت تا قیامت ازهر ذره سرسونی انرزی ازدست میرود این امر بسیار کاری خطرناک ومهارت علمی سنگینی میطلبد فقط برای قدرت نمائی است- مثلا ما میگویم با انگشت کوچک اش اینچمدان رابرمیدارد- این انرژی در زمان وقوع قیامت  بروز وظهور پیدا میکند وعجیب است درحدیث است مومن در روی زیمن راه میرود  برای اوزمین قطعه ای از بهشت است وزمین افتخار میکند توی مومن برمن منت گذاشتی ازروی من رد شدی – وبرای  کافر به اندازه جرم اش جهنم میشود-واورا نفرین لعنت میکند ومیگوید من بخاطر خداوندمنان تورا دردنیا تحمل کردم—ولی فرد از شهوات خوداش عده زیادی  حاضر به بازگشت نیستند—امروزه بهتر بگویم قبلا میخواستندیک اسلام ساده ابکی را معرفی کنند- درحالیکه میبایست اسلام فوق العاده پیچیده وسخت را معرفی کنند همان کاری امام علی علیه السلام میفرماید-تاریخ ماهم این امرا اثبات کرد با ناصرالدین اشاه وسپس محمد علی شاه مماشات کردند  ومسائل ساده وپیش پاذ افتاده مطرح کردند تو دهنی سختی خوردند  دست به نبرد زدند- پیروز شدند با صدام هم همینطور با اسرائیل باید محکم صحبت کرددراوائل همین کشور دوست ما اذربایجان درسایت  اذربایجان امریکا الیانس بخش تاریخ را بخوانید میفرمایددرااوئل ما بیان کردیم که که افتخاربزرگی است که درجنوب کشورما اریان ما مرزهای خود بر روی انها باز کردیم- حلا گربه رقصانی میکند  ارکائی چقدر بیشرم وسیاس هستند که این پیمان دوستی سیاسی نیست دلیل اش هم درمسئله قره باغ با ارمنستان ما دخالتی نکردیم جمله ای  امریکائی ها بکاربردند- که ما روابط  فاستری داریم- فاستر مادر به بچه شیردهد واورا پرورش دهد- یک کشور هچل وهفت درحال ساخته شدن است درست ماند ما وکشورهای جهان سوم مثلا یونان- سطحی نگری هتل بسازد   کارخانه بستی بیاورد شکلات بسازد اما ماشین نسازد همیشه در حدر ساده باشد ولی پر اب ورنگ وهمشه وابسطه درست ماند ایران پیکان مونتاژکند تراکتور مونتاژ کند یک سایتی  درشیکاکو ساخته است بنام گونز ریس ایشان احمد ابالی است درحقت نا احمدلااابالی است- در  دانرالتمعارف ویکی پیدیا اسم دارد ولی صفحه خالی تقاضا کرده است هرکس اطلاعات دارد بنویسد معلوم ادم خطرناکی استواز جان خوداش میترسد حقدارد چون 97.5 % شیعه هستند- بزرگترین توهین به حکومت وملت شریف اذربایجان کردند که هیچکدام حقد  بیان مشکلات بخصوص در رابطه با امریکاندارند جز این سایت-وباید ناسیونالیسیم پیشرفت ندهد من نمیخواهم وارد تاریخ شودم که هیچگونه تمدنی درانجا نبوده است که قابل ذکر باشد خاناغت  قفقاز ادم کشهائی بدترا زمغول بودند که مداوم برسر قدربت هفت تا باهم درجنگ بودند تا  زمان که روسیه تزاری انجا امد برای حفظ قدرت خود میجنگیدند اینکه اهل موزیک ورقص اینمال همه تمدنهای قبل بود وفحشا به درباره یزیدعلیه العنت میفرستاند وراقتصه تولید میکرند همچنان درتاریخ نقشی نداشتند نادر افشار راهمه ترکمن میشناسند نام اش را شیخ نادر گذاشتنداهل اذربیان قلمداد کردندکه از افتخاراتش کشتار مردم مسلمان دهلی وغیر مسلمانان است وهنوز حقوق رابشر نمیدانند وهرچه دارید از تمدن ایران وروم است- وتمدن اسلامی عزیز است ولی ملتی باشعور است که نزدیک به صدصد- شیعه هستند روزی جواب دندان شکن راخواهند داد-اروزه پس از چهاردهقرن افتخارات انها بابک خرم دین است- فردی خورشید پرست وماه پرست واجداد پرست واسب درنزدانان مقدس بوده است درسرزمین شمال با هجوم بهانه مردم بی پناه حمله ور یشده است وزنان میبردندذ وچپاول میکمردن ومردان میکشتند وشب چشن میگرفتند ومشروب میخورند ومیرقصیدند وهرکاری مسلمانان کردند ادم نشدند درحالیبکه شمالی که همین منش را داشتند وپس ازمدتی گفتند شایدحق با مسلمانان باشد وتحقیق کردند مسلمان شدند شمال مسلمان شد وان متاسفانه عنوتن زشت را به انهادادند- ونابود شدندذهمکاری مردم وعباسین ریشه انها کندند-امید است که سرعق بیاینند  از تاریخ معاصر که جلوی چشم انان است درس عبرت بگیرنند این همه زاحمت برای مسلمان ناروااست خداوند منان مخلوق را دوست دارد ونمیخواهد که انها بهجهنم بروند وفرموده است  ما شمارا بای جهنم خلق نکردیم ولی کاری میکنید جز جهنم  مجازتی دیگر برای اش متصور نیست- امیداست بعقل دریاند ونظر ملت ترجیح دهند فریب این امریکا شیطان اکبر را نخورند انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

پاسخ به یک سئوال-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در مقاله د رابطه ی  ایران با چین که اگثر محققین ان چین بودند- یک سئوال مطرح شده است که پاسخ انرا هنوز پیدا نکردند- وان این است چرا ایرانیان- بودائی نشدند درحالیکه شاهزادگان ساسانی که مثلا در سغد   حکومت میکردند یا به چین رفته بودند خلاصه خارج از ایران مرکزی بودند بودائی شدند-جواب اش سخت نیست- تاحدی جناب اقای مارکس بیان کرده است- قبلا درزمان کهن- از طرف حکومت خدایان جنگ طلب را انتخاب میکردند- چون ضعیف بودند برای انکه ملت نیرومند شودودشمنا ان بترسند- خدیان جنگ را انتخاب میکردند واما زمانی که بقدرت میرسیدند برای تجاوز کردند به کشورهای همسایه از خداین جنگ سو استفاده میکردند- کم کم مردم بیدار شدند که یاد به سمت خدیان صلح طلب رفت- کتاب های این خدایان صلح طلب را جنگ طلبان میسوزاندند- ومیبایست انرا مخفی کرد-  درزمان صدر اسلام خدیان جنگ طلب بیشترین طرفدار ا داشت- شمشمیر به کمر بت میبستندویا نیزه بدست اش میدادند- حتی بت حبل  که خدای جنگی نبود وارد میدان جنگ کردند- درمذاهب  ابراهیمی هم این مسئله- پیش امد- دریهود یهوه- یعنی الرحمن الرحیم- تبدیل شد به خداوندقهار که از مخالفین یهود انتقام میگیرد وهرکس دم از صلح بزند اورا نابود میکند- درمسحیت پاپ ها  هیمن موضوع پیش کشیدند و جنگ صلیبی را ه اندختند دراسلام هم جهاد  بدل خواه خود اینچنین تفسیر کردند که جائی برای صلح کل نگذاشتند- دین رزدشت هم بهمین  دلیل دوپاره شد بخشی که متعلق به حکومت ساسانی بودند دینزردشت دین جنگ استت نه دین صلح ومردم بدنبال دین صلح زردشتی بودنداخیراهم بودائی ها در میانمار به بوداهل جنگ معتقد هستند تمام ایدان درحقیقت دین صلح بودند ولی به ادوپاره تقسیم شدند دین جنگ ودین صلح-ماند مزدا پرستی  اجدا پرستی مال مغول وغیره درچیندرشما دو تمدن است که یکی تانک انرا  نامیده میشود ازقرن سوم قبلاز میلاد مسیح تا قرن چهاردهم پس از میلاد برسرحکومت بود بعلت صلح طلبی وهرگاه درهم کوبیده میشد کشورهای اطراف  جاده ابریشم اورا یاری میدانند- ووهان مرکز تمدن بزرگ دوم چین است نصف انها منوچین هستندیعنی مانوی تمام ادیان خارجی درچین را ایرانیان اوردند از مسیحت نسطوری وزردتشتی  وهرمزد وغیره وبودائی  یک شاهزاده ساسانی با پناههزار سرباز  به چین رفت وثروت خودرا انجا بکارانداخت وشهرکی ساخت که دراخلان  یکمعبد بزرگ پرستش بود که از زیر خاک بیرون اوردند وطلا ونقره از اینران وچین میخرید وسکه ساسانی میزد وبان تجارت میکرد وشهرک را اداره میکرد- شاهزاگان ساسانی درسغد دوباره بقدرت رسیدند درحالیکه قدرت نظامی باانها بودهرکس خوب شهر بخصوصاز لحاظ اقتصادی ونظامی ادراه میبکرد ریس حکومت میشد همه نژاده بهقدرت رسیدندبجز کرد که بسیاراندک بودند مهمترین شاهزاده رکسان است که جاده ابریشیم را ایشان کشید وبودائی شد درووهان نصف مردم مانوی بودند ومیگفتند- که  مذهب مانوی نور الهی خداوندمنان است- وایغورهای سرقرمز که خطرناکترین بربرها بودند باز انها به دین مانوی بودند- ومیگفتند دین مانوی  اتش الهی است- رخسان به انها خانه وکاشته غیلر داد وانهابزودی ین  رخسان راقبول کردند وجاده ابریشیم هم کشیدند وپنجاه هزار از انها گارد رخسان بودند که به چین میرفتند وچینی ها مات .مبهوت بودند که چگونه انهارا رام کرده است وسپس ووهان همان سیاست راتقلید کرد- وصلح طلبی کم کم بر جنگ طلبی پیروز شد همین مطلبدرایران رخ داد  زردتشتی صلح طلب برزردتشتی جنگ طلب برتری پیدا کرد- یزد گرد سوم ازتمام ایرانیان کمک خواست یک فرهنگ عجیبی ایرانی داشتند اولا جهان گرد هستند ارام ارام به پکن رسیدندسواحل درای چین جنوبی هروقت ایرا به کمک مادی نیازداشت تمام ثروت خودرا میاوردندوبه ایران کمک میکردند تا قدرت مند شود خیلی زودهم قدرت مند میشد ودوباره باز میگشتند- یزد گرد سوم از شاهزادگان خارج تاچین کمک خواست ابدا کمک نکردند وچینی هم کمک نکردند گفتندبه چین بیا میدانستند دین مردم معمولی زردتشتی صلح طلب است ودلیلی که اسلام راپذیرفتند چون دین صلح طلب هست ومسلم بود که د ین زردتشت به مراتب قوی تر از دین بودائی است- دین بودائی دراصل این دین فعلی نیست –همانطور که دین مسحیت تمام دین یهودیت راقبول دارد ولی انها از تورات گزینش کردند دینبودائ ینسبت به دین برهمنی یاهندو همین طور است بودا بخشیاز دین برهمنی که جعلی بوده است حذف کرده است ومابقیه اقبول کرده است ولی انها انها را حذف کردند—اما برادران-عزیز کشور اذربایجان فرمودند  اسم اذربایجا ایرانیها ویونانی  کلماتی راترکیب کردند اذر بفارسی  یعنی اتش – بایجان به یونانی  یعنی کشور-درست است چون نفت بیرون می امده است اتش میزدند- قبلا نام نژاد همان نمام شهربوده است مثل امروز تهرانی شیرازی اصفهانی وتبریزی—باکتریا اسم محلی بوده است نژاد کردهم انجا بوده است ترک ها مجبور میکردند که زبان شما باید ترکی باشدکه یادگیر ی ومکلمات اسان باشد انها کوچک کردند به کرمان شاه امدند احتمالا باختر همان باکتریا است- اما  کرده درکوه های سختزندگانی میکردند ماندکردستان چهارمحال بختاری وغیره به مناطق سخت دراین میگیفتند کرد وکم کم  کلمه کرد به انها لقب داده شد-ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

رابطه ایران وچین در قبلاز اسلام-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- روابط ایران وچین در قبلاز ا اسلام- بخش دوم- علوم انسانی  برای شناخت  روابط علت ومعلول پدیده های تاریخی  به زیادی نیاز است- دربسیاری جاها بعلت انکه تمام فاکتور وعوامل شناخته نشده است درک  کامل نیست وباحقایق مطابقت کامل ندارد—مثلا درشناخت  رابطه ایران وچین میابیست شناخت –سه کشور بسیارپیچیده- ایران –چین- وسغدی -نیمه  پیچیده مانند کوشانیان  ترک ها نژاد بسیارزیاد  اده تر چون  ایغورها- هپالیت ها وهونهاونژاددیگر هاومغول ها  که قبلا مستقل ازترک بود وبعد درنژاد ترک واقع شدوسپس امروزه بنظر میرسد دوباره مجزا شده است و تحقیقات نشان میدهد  بیشاز سیصد واندی نژاد درشرق بوده است- نژاد  اند ک اندک از یک نژاد دیگر جدا میشود تا به انداز ی که تاثیرات سیاسی- اچتماعی – اقتصادی ونظامی  وغیر ه نگذارد مشخص نمیشوددر اروپا فقط هشتاد نژادشرق به اروپای غربی رفت در چین درزمان دوران طلائی  ئکه این دوران  چینی ها حداکثر چهل درصد سهم دارند سهم عموده دیگر ما ل ایرانیان کوشانیان- سغدی ها- ترک ها- هستند- افراد بر حسب شهر میشتاختند نه بر اساس نزاد حالا این جهش نژادی چرا رخ میدهد هنوز به یک تئوری دقیق نرسیدند- بترین انها معتقدهستند که ژن ایبن نژاد ها بهحدبفور درحضرت ادم علیه السلام وحضرت حوا جود داشته است- بععل مختلف من جمله مواد غذائی نور خورشید  ومیزان اندازه جاذبیت ثقل زمین  انوار کهکشانی وغیره- بوجود میاید یا ظاهر میشوند واین امر وجود خداوند منان اثبات میکند ماده نمیتواند اینهمه تنوع ایجاد کند- قبلا زمین  بعنوان زمین سبز بود د ده فاکتور است که تمدن ساز میشود اول رودخان های بزرگ ودوم دشتهای حاصل خیز وسوم چنگل ها وچهارم منابع وبهد دسترسی ه  دریا و وجود کوهای باران ساز وبرف ساز  وجود-انواع گیاهان کشت وزرع ودرختی  وغیره واین منابع درمنتهای الیه شرق  بفور وجود  داشته است ولی کمکم دوران یخبندان شروع میشود وجماعت دانهائی که صاحب جمعیت زیاد وتمندن اقتصادی هستند به سمت جنوب  مهاجرت میکنند درچین در اطراف رودخانه زرد است این رودخانه زرد  یک انحنا دارد- از انحنا به بالا چین شمالی است و از انحنا به پایند چین مرکزی وجنوبی است تمدن درچین از شمال بهجنوب است علت اهم یخبندان است که مغز ها باید خوب کار کنند وگرنه بامرگ روبرو میشوند—ارتباط دو کشور دوحالت دارد مستقیم وغیر مستقیم باکشورهای رابطه غیردراوائل عیر مستقیم است ایران با سغدی درارتباط است وسغدی دها باچین وبعد ا ایران ارتباط مستقیم با چین-پیدا  میکند- نقش سغدیب دلال برزگ شرق هستند علت ان هم واسطه بودند وهمان بعلت  معادن بزرگ طلاونقره هستند  وقدرت خرید زیاد دارند دران زمان اقتصاد پا ی پای با کشور بسیار پیشرفته بسختی انجام میشد وبیشتر مسکوک طلا ونقره میخواستند که امروزه مثلا دلار امریکا است یک علت پیشرفت زیادایران وجودمعادن طلا ونقر ه است اکثیرت کالاهای جادخ ابریشیم را ایرانی ها میخریدند کمترین انرا روم غربی میخریده است دوم  به ایران زمین سبز میگفتند- بام کشاورزی وباغدار ی  دنیای ان زمان بوده است گندم وج وغلات زبادی به چین صادر میکرده است وهم چنین  نهال درخاتان بیشتر درخت های شمال چین ایرانی هستند وایران تا یکسوم هندرا دراختیار داشته است ملاک خدا پرستی بوده  است تاجائی دوا خدای ایرانی را میپرستیدند جزو ایران بودن ودرخاتن میوه انهارا درایران بومی کرده بودند وپس به چین ارسال کرده بودند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

روابط ایران وچین- قبلاز اسلام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—ارتباط ایرانیان باچینی  ها تاقبلاز اسلام- بقول چینی ها اعراب مدرن-! اگر اختلافاتی فاحش  با مقالات موجود  -وجود دارد- این مقاله- بنظر علمی تراز  مقالات گذشته است-متاسفانه- درعلوم انسانی - بخصوص مذهب- که دراینترنت دانشگاهی مجازی بسیار زیادی  را افتاده است- که اگر دوره انهارا تمام کنید مدرک میدهد اما بصورت دیس کورس است-مثالی بزنم- یک ز مان فرد بهحوزه میرود  وازباب بسم الله تا ت تمت- باید استدلال شود به این روش روش کلاسیک میگویند- اما روش دی سکورس- اگر فردی هزار  مجلس روضه برود که درباره نماز است وحال بگویند یک حکم جدید را اثبات کند نمیتواند ومسلم است ما بفرد روحانی اطمینان داریم در دیس کورس نتیجه بیان میشود سخنرنی علمی  است فقط نتایج را بیان میکند اما اثبات نتایج نمیکند حال میفرماید تمام مقالات مارا درباره ژئو اکمونیک یعنی یک سرزمینی را الحاظ اقتصادی بسنجید- دهها پرفسور جوان دراین مورد دیس کورس گذاشتند بعد میگوید باید یک فیدبک بدهید یعنی یک تحقیق جدید انجام دهید تا ما شماراارزیابی کنیم جدیدا  مدیریت جهانی راهم- وارد کردند واز جمله جنگ های کوتاه سیاسی ماهرانه –من تازه متوجه ادم کشی پلیس امریکارادارم میفهم-خانم شیرین هانتر قبلا خیلی سر وصدا داشت-جزو  سازمان عفو عمومی بود= امنستی – حالا یشان استاد  کمکی  درحد فلوشیپ- رشته شناخت اسلام ومسیحیت ازجهت  سیاست خارجی امریکا- دردانشگاه معلومالحال جورج تاون-معلوم میشود  دراینده این رشته بدردبخور میشود- همین دانشکد های مجازی روی ارتباط ایران وچین- مقالات زیاد دارند ومتضاد ومتنوع- یکی گفته است ایران وچین کارشان سربفلک میکشد اینده مشخص میشود ودیگری گفته چین ایران درحدی که مثلا امریکا ناراحت نشود گسترش میدهد- دیگری گفته من قوی سیاه ایران را کشف کردم تارحت نشوید بجای یک اسم علمی  اینرا گفتم- دلیل این است که شخصی ادعا کرد کهدردنیا قوی سیاه هم باید باشد-همه مسخره کگردند که قو فقط سفید است ویک دفعه قوی سیاه رانشان داد من هم قویسیاه اریان راکشف کردم –یک فرموده است دردنیای امروز اگر قدرت نظامی واقتصادی قابل قبول نداشته باشید درباشگا ه گرگان- را  تان نمیدهند- خوب بجهنم درک- مگر چه هنری دارند جز چپاول- لذا ایران از چین خواست ایران به ان حد برسانید-تمدن بشری به کجا رسیده است-دو نکته رامن عرض کنم-یک شرکت فولاد معظم درالمان بود که حرف اول را دردنیا میزد –بنام کروپ-این کروپ طرفدار هیتلر شد تمام الیاژهای مورد درخواست هلیتر برای وسایل جنگی وغیره اماده کرد وکمک مالی به هیتلر داد-درجنگ مقداری ضربه نظامی خورد وبعداز جنگ امریکائی برای تنبیه اویک کارخانه معظم فولاد را ساختند-مردم المان سخت ناراحت شدند- امریکادی گفتند برو از مردم وسیاستمدارها کمک بگیر-مردم کمک کردند ولی پول زیادمیخواست به شاه گفت لقمه چربی است با پول خودات سهیم شود وایشان چهل هشت درصدراخریدکروپ ساخته شد ولی افتتاح نشده بود-درگوش شاه گفتند ازپول خبری نیست بنداز به سهم ملت شاه بعنوان سرمایه گذاری سودمند با افتخارل اعلان کرد من از بودجه مملکت سهم زیادی رااز  کرومداوم یک گروه هفتنفری میرفتند که جریان  دقیق چک کنند چیز نشان نداد بعدازمدتی فرمود ملت المان پول داده است- اما فرانسه یک سیکلوترن یک  کیلوئی برای دانشگاه تهران امریکا داد- سوخت اتمی انرانداد-فرانسه یک شرکت درست کردن سوخت اتمی مشهوری دارد شاه مکاتبه کرد وغربیان اینبارهم گفتند- لقمه چربی شاه سهمی شد وتا سهیم نمی شدند سوخت نمیدادوپنجسال بیادپول در انجا بماند بعدااز پنج سال باز دم گوش-شاهگفتند نه پولرا پس میدهیم ونه سوخت میدهم وباز همان بازی دراوردند نمیدانم اخیرادادند یاندادند- این همان باشگاه  ای است –که ماباید وارد ان شویم-ادامه داردبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—ارتباط ایرانیان باچینی  ها تاقبلاز اسلام- بقول چینی ها اعراب مدرن-! اگر اختلافاتی فاحش  با مقالات موجود  -وجود دارد- این مقاله- بنظر علمی تراز  مقالات گذشته است-متاسفانه- درعلوم انسانی - بخصوص مذهب- که دراینترنت دانشگاهی مجازی بسیار زیادی  را افتاده است- که اگر دوره انهارا تمام کنید مدرک میدهد اما بصورت دیس کورس است-مثالی بزنم- یک ز مان فرد بهحوزه میرود  وازباب بسم الله تا ت تمت- باید استدلال شود به این روش روش کلاسیک میگویند- اما روش دی سکورس- اگر فردی هزار  مجلس روضه برود که درباره نماز است وحال بگویند یک حکم جدید را اثبات کند نمیتواند ومسلم است ما بفرد روحانی اطمینان داریم در دیس کورس نتیجه بیان میشود سخنرنی علمی  است فقط نتایج را بیان میکند اما اثبات نتایج نمیکند حال میفرماید تمام مقالات مارا درباره ژئو اکمونیک یعنی یک سرزمینی را الحاظ اقتصادی بسنجید- دهها پرفسور جوان دراین مورد دیس کورس گذاشتند بعد میگوید باید یک فیدبک بدهید یعنی یک تحقیق جدید انجام دهید تا ما شماراارزیابی کنیم جدیدا  مدیریت جهانی راهم- وارد کردند واز جمله جنگ های کوتاه سیاسی ماهرانه –من تازه متوجه ادم کشی پلیس امریکارادارم میفهم-خانم شیرین هانتر قبلا خیلی سر وصدا داشت-جزو  سازمان عفو عمومی بود= امنستی – حالا یشان استاد  کمکی  درحد فلوشیپ- رشته شناخت اسلام ومسیحیت ازجهت  سیاست خارجی امریکا- دردانشگاه معلومالحال جورج تاون-معلوم میشود  دراینده این رشته بدردبخور میشود- همین دانشکد های مجازی روی ارتباط ایران وچین- مقالات زیاد دارند ومتضاد ومتنوع- یکی گفته است ایران وچین کارشان سربفلک میکشد اینده مشخص میشود ودیگری گفته چین ایران درحدی که مثلا امریکا ناراحت نشود گسترش میدهد- دیگری گفته من قوی سیاه ایران را کشف کردم تارحت نشوید بجای یک اسم علمی  اینرا گفتم- دلیل این است که شخصی ادعا کرد کهدردنیا قوی سیاه هم باید باشد-همه مسخره کگردند که قو فقط سفید است ویک دفعه قوی سیاه رانشان داد من هم قویسیاه اریان راکشف کردم –یک فرموده است دردنیای امروز اگر قدرت نظامی واقتصادی قابل قبول نداشته باشید درباشگا ه گرگان- را  تان نمیدهند- خوب بجهنم درک- مگر چه هنری دارند جز چپاول- لذا ایران از چین خواست ایران به ان حد برسانید-تمدن بشری به کجا رسیده است-دو نکته رامن عرض کنم-یک شرکت فولاد معظم درالمان بود که حرف اول را دردنیا میزد –بنام کروپ-این کروپ طرفدار هیتلر شد تمام الیاژهای مورد درخواست هلیتر برای وسایل جنگی وغیره اماده کرد وکمک مالی به هیتلر داد-درجنگ مقداری ضربه نظامی خورد وبعداز جنگ امریکائی برای تنبیه اویک کارخانه معظم فولاد را ساختند-مردم المان سخت ناراحت شدند- امریکادی گفتند برو از مردم وسیاستمدارها کمک بگیر-مردم کمک کردند ولی پول زیادمیخواست به شاه گفت لقمه چربی است با پول خودات سهیم شود وایشان چهل هشت درصدراخریدکروپ ساخته شد ولی افتتاح نشده بود-درگوش شاه گفتند ازپول خبری نیست بنداز به سهم ملت شاه بعنوان سرمایه گذاری سودمند با افتخارل اعلان کرد من از بودجه مملکت سهم زیادی رااز  کرومداوم یک گروه هفتنفری میرفتند که جریان  دقیق چک کنند چیز نشان نداد بعدازمدتی فرمود ملت المان پول داده است- اما فرانسه یک سیکلوترن یک  کیلوئی برای دانشگاه تهران امریکا داد- سوخت اتمی انرانداد-فرانسه یک شرکت درست کردن سوخت اتمی مشهوری دارد شاه مکاتبه کرد وغربیان اینبارهم گفتند- لقمه چربی شاه سهمی شد وتا سهیم نمی شدند سوخت نمیدادوپنجسال بیادپول در انجا بماند بعدااز پنج سال باز دم گوش-شاهگفتند نه پولرا پس میدهیم ونه سوخت میدهم وباز همان بازی دراوردند نمیدانم اخیرادادند یاندادند- این همان باشگاه  ای است –که ماباید وارد ان شویم-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰